V.C Mgr. Martina Novotná

Mgr. Martina Novotná

martina.novotna@zsrakovskeho.cz

Týdenní plán 29.5. – 2.6.

Český jazyk

 • slovní druhy neohebné – předložky, spojky
 • celkové opakování a procvičování – opak. vyjmenovaných slov

Matematika

 • opakování jednotek času a obsahu – převody
 • slovní úlohy – nákupy, práce s desetinnými čísly
 • celkové opakování a procvičování

NOS

 • významné státy Evropy

NOP

 • desetiminutovka – energie, výroba papíru, plastu a skla

Anglický jazyk

 • places – popis místnosti – there is/ there are
 • předložky místa

Ostatní

 • úterý 30.5. – Překážková dráha
 • čtvrtek 1.6. – MDD – Den na přání dětí 🙂
 • středa 7.6. Třídní schůzky – prosím podepsat v ŽK

Týdenní plán 22.5. – 26.5.

Český jazyk

 • slovní druhy – ohebné – opakování
 • slovní druhy neohedné – příslovce- dokončení (příslovce x přídavné jméno)
 • spojky – souvětí x spojení slov
 • procvičování gramatických jevů – psaní i/y

Matematika 

 • závisle a nezávisle proměnná
 • jednotky času, celkové opakování převodů jednotek za použití desetinných čísel
 • slovní úlohy – desetinná čísla – nákupy
 • početní operace s desetinnými čísly
 • geometrie – vzájemná poloha dvou kružnic

NOS

 • významné státy Evropy – zadané referáty
 • hlavní města velkých evropských států

NOP

 • výroba papíru, skla a plastu – shrnutí

Anglický jazyk 

 • Unit 5
 • places – popis domu, vazba there is/ there are
 • předložky místa

Ostatní 

 • vybíráme 80kč na vystoupení hudební skupiny Réva, které se uskuteční v pátek 2. hodinu
 • 7.6. třídní schůzky – poslední tohoto roku 🙂

Týdenní plán 15.5. – 19.5.

Český jazyk

 • slovní druhy – ohebné – opakování
 • slovní druhy neohedné – příslovce
 • procvičování gramatických jevů – psaní i/y

Matematika 

 • slovní úlohy – desetinná čísla – nákupy
 • početní operace s desetinnými čísly
 • geometrie – vzájemná poloha dvou kružnic

NOS

 • významné státy Evropy

Anglický jazyk 

 • Unit 5
 • places – popis domu, vazba there is/ there are
 • předložky místa

Ostatní 

 • 17.-19. 5. Projektové dny – Putování Prahou – Vltava – ostrovy a nábřeží – Dvořákovo nábřeží

 

Týdenní plán 9.5. – 12.5.

Český jazyk

příprava na kontrolní práci – 9.5.

zájmena, číslovky – skloňování

přídavná jména – y/i – vzor mladý, jarní, otcův, matčin

skladba věty – tvorba „pavouka“

určování vzorců souvětí, spojovací výrazy

Matematika

násobení a dělení desetinných čísel

slovní úlohy

NOP

výroba skla a papíru

NOS

sousední státy ČR – Slovensko a Německo

Anglický jazyk 

present sipmle – zakončení

present continuous – úvod – to be + -ing

Ostatní 

prosím o vyplnění přihlášek na kurz in-line bruslení – budou rozdány v úterý

ve čtvrtek 1. a 2. hodina ekoprogram zero waste – prosím přinést 45Kč (vybíráme ve středu 10.5.)

 

Týdenní plán 2.5. – 5.5.

Český jazyk

příprava na kontrolní práci – termín si s dětmi upřesníme

zájmena, číslovky – skloňování

přídavná jména – y/i – vzor mladý, jarní, otcův, matčin

skladba věty – tvorba „pavouka“

určování vzorců souvětí, spojovací výrazy

Matematika

násobení a dělení desetinných čísel

slovní úlohy

úterý – test – geometrie – osa souměrnosti

NOP

nebude vyučován – „sportovní zkoušky“

NOS

sousední státy ČR – Slovensko, Polsko, Rakousko, Německo

Anglický jazyk 

celkové procvičení present sipmle

poslechová a konverzační cvičení

Ostatní 

středa 3.5. SCIO testy

čtvrtek 4.5.  sportovní zkoušky na druhý stupeň

 

Týdenní plán 24.4. – 28.4.

Český jazyk

příprava na kontrolní práci – pátek 28.4.

zájmena, číslovky – skloňování

přídavná jména – y/i – vzor mladý, jarní, otcův, matčin

skladba věty – tvorba „pavouka“

určování vzorců souvětí, spojovací výrazy

Matematika

opakování na kontrolní práci – čtvrtek 27.4.

desetinná čísla a operace s nimi – sčítání, odčítání, porovnávání

zlomky se stejným jmenovatelem – sčítání a odčítání

slovní úlohy

dělení dvojciferným číslem

NOS

elektrická energie -opakování

obvody a elektrický proud

NOP

dokončení rostlinstva a živočišstva Evropy

celkové opakování Evropy

Anglický jazyk

poslechová a mluvnická cvičení

present simple – tvorba otázky

present simple – zápor, koncové -s – procvičování

Ostatní 

V talentových zkouškách do šestého ročníku sportovní třídy bude:
 • šplh na tyči
 • člunkový běh
 • skákání snožmo přes švihadlo – 2 minuty
 • trojskok z místa
 • driblink s basketbalovým míčem
 • házení s volejbalovým míčem
 • gymnastika – kotoul vpřed, vzad, svíčka.

Týdenní plán 17.4. – 21.4.

Český jazyk

skladba věty – základní větné členy

základní skladební dvojice, přívlastek

opak. větných vzorců souvětí

procv. gramatických jevů – přídavná jména, zájmena, vyjmenovaná slova

sloh – zpráva, SMS, email

Matematika

aritmetický průměr – výpočet, slovní úlohy

zlomky – opak., sčítání, odčítání

geometrie – osa souměrnosti nepravidelných útvarů

NOS

Evropa – povodí

NOP

energie – elektrická energie, odvody a rozvody

Anglický jazyk

he, she, it workS (koncovka -s ve 3. os., č.j.)

pomocné sloveso DO/DOES (otázka, zápor)

Ostatní

19.4. se na Vás těším na třídních schůzkách

 

 


Komentáře jsou uzavřeny.