II.C PaedDr. Eva Tučková

PaedDr. Eva Tučková

eva.tuckova@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN  6.2. – 10.2.2023

MATEMATIKA

 • opakování násobení a dělení 2, 3
 • dělení 4 PS str. 29
 • SÚ str. 28, cv. 7, 8
 • písemné sčítání a odčítání 0 – 100
 • upevňujeme – o více, o méně, krát více, krát méně, jak počítáme polovinu, třetinu
 • G: bod, přímka, úsečka, trojúhelník, čtverec, obdélník

ČESKÝ JAZYK

 • věta, souvětí, spojování vět do souvětí pomocí spojek
 • procvičování psaní y, i po tvrdých a měkkých souhláskách str. 110
 • abeceda str. 108
 • učebnice str. 66- 69
 • SL: Slušné chování – modelové situace.
 • ČT: zvyky – Masopust
 • PS: věta, písmena c, C, ch, Ch, č, Č

SKN

 • Části lidského těla.
 • Osobní hygiena.

AJ

 

INFORMACE

 • 8.2. – kurz bruslení – první půlhodinu se učíme  ve třídě 
 • 14.2. – sportovní soutěž – šplh

Děkuji za spolupráci.

—————————————————————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁN  23. – 27.1.2023

 

TÝDENNÍ PLÁN  30. – 3.2.2023

MATEMATIKA

 • opakování násobení a dělení 2, 3 – PS str. 26
 • násobení 4 – PS  str. 27, 28
 • procvičujeme písemné sčítání a odčítání (pod sebou)
 • řešíme SÚ – jednoduchý zápis podle předlohy
 • G: pololetní prázdniny

ČESKÝ JAZYK

 • procvičujeme měkké a tvrdé souhlásky, psaní i, y – učeb. str. 109
 • tvoříme souvětí spojováním dvou vět – ústně (spojky a, i, nebo, ani, čárkou) uč. str. 65 , 66
 • opakujeme druhy vět – správná intonace, znaménka za větou, hranice slov ve větě (www.skolakov.eu)
 • SL: komunikační výchova str. 64
 • ČT: čtenářský deník za měsíc leden, čtení veršovaných textů
 • PS: docvičování správných tvarů písmen

SKN

 • Člověk a biologické rozdíly mezi lidmi – základní části lidského těla.
 • Opakování + zkoušení – hodiny.

AJ

 • nová slovní zásoba: obličej – face, hair, eyes, nose, ears, mouth;
 • písnička It´s me!;
 • poslech, čtení a porozumění I´m a mouse!

INFORMACE

 • 31.1. – výpis vysvědčení za I. pololetí budeme vydávat poslední vyučovací hodinu
 • 1.2. – kurz bruslení – první půlhodinu se učíme  ve třídě 
 • 3.2. – pololetní prázdniny

—————————————————————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁN  23. – 27.1.2023

MATEMATIKA

 • násobení a dělení 2, 3 – pamětně
 • porovnávání čísel, čísla větší o, menší o
 • pamětné sčítání a odčítání 0 – 100 (platíme nákup, vracíme peníze)
 • písemné sčítání a odčítání o – 100
 • G: čtverec, trojúhelník, obdélník PS (zadní deska)

ČESKÝ JAZYK

 • tvrdé a měkké souhlásky
 • věta – druhy vět, znaménka na konci vět
 • spojování vět pomocí spojek do souvětí
 • SL: Zážitek z víkendu – vypravování.
 • ČT: Mimočítanková četba – Ferda Mravenec.
 • PS: Přepis, doplňovačky.

SKN

 • Povolání, volný čas – koníčky.
 • Opakujeme znalost hodin – 1/4, 1/2, 3/4.

AJ

 • souhrnné opakování Unit 3 (food/drink)

INFORMACE

 • 25.1. – kurz bruslení – první půlhodinu se učíme  ve třídě 
 • 31.1. – výpis vysvědčení za I. pololetí
 • 1.2. – kurz bruslení
 • 3.2. – pololetní prázdniny

—————————————————————————————————

TÝDENNÍ PLÁN  16. – 20.1.2023

MATEMATIKA

 • procvičujeme pamětné násobení a dělení dvěma
 • řešíme slovní úlohy s názorem
 • opakujeme počítání se závorkami
 • nové: písemné odčítání PS str. 4, cv. 5, str. 7, cv. 4, str. 10, cv. 1
 • násobení a dělení 3 – PS str. 23, cv. 1, 2, str. 25, cv. 1
 • procvičování str. 23, cv. 3, 4, str. 25, cv. 2, 5
 • G: souhrnné opakování str. 31, cv. 1, 2, 3

ČESKÝ JAZYK

 • procvičování: skupinová práce – druhy vět, změna druhu – kreativita
 • tvrdé a měkké souhlásky shrnutí
 • souvětí str. 61 – spojky, str. 62 – souvětí, str. 63 – psaní čárky
 • SL: postup přípravy pokrmu
 • ČT: poslech uměleckého textu – přednes
 • PS: psaní slov, procvičování velkých písmen – L, S, Z, T, F, V, U

SKN

 • Člověk a práce, povolání.
 • Procvičujeme znalost hodin – 1/4, 1/2, 3/4, celé hodiny.

AJ

 • procvičování slovní zásoby (food / drinks)
 • původ potravin, učebnice, str. 26, pracovní sešit, str. 24;
 • poslech, čtení a porozumění příběhu Soup, učebnice, str. 25.

INFORMACE

 • 18.1. – kurz bruslení – první půlhodinu se učíme  ve třídě 
 • 31.1. – výpis vysvědčení za I. pololetí
 • 1.2. – kurz bruslení
 • 3.2. – pololetní prázdniny

————————————————————————————————————

TÝDENNÍ PLÁN  9. – 13.1.2023

MATEMATIKA

 • příprava na dělení 2, PS str. 18 (potřebujeme názor – víčka, knoflíky … někteří ještě nemají)
 • procvičování násobiky 2, PS str. 19, 20, 22
 • porovnávání čísel, rozdíl – o kolik
 • násobky 3 – číselná řada
 • řešení Sú
 • G: bod, označení bodů, bod leží na přímé čáře, neleží na přímé čáře, přímka,  PS str. 21, cv. 1

ČESKÝ JAZYK

 • opakování abecedy
 • procvičování psaní slov – tvrdé a měkké souhlásky, psaní ú, ů
 • věta – slovo – slabika – písmeno (hláska), druhy vět
 • uč. str. 59 – 61
 • SL: obrázková osnova – vypravování
 • ČT: recitace, naučit báseň „Hrdina“ str. 51
 • PS: prohlubování nácviku dříve osvojených písmen

SKN

 • Orientace v čase – hodiny – 1/4, 1/2, 3/4.
 • Procvičovat: měsíce, dny v týdnu, části dne.
 • Denní režim.

AJ

 • procvičování slovní zásoby (food / drinks)
 • I like…/I don´t like…/Do you like…?

INFORMACE

 • 11.1. – začíná kurz bruslení – první hodina ve třídě – výuka, na bruslení s sebou svačinu, pití, přilbu, rukavice, sportovní oblečení, brusle (batoh) + hadřík na otření, vyšší ponožky do bruslí (výuka bude přizpůsobena kurzu, po dobu bruslení bude v týdnu pouze 1 hodina TV)
 • 11.1. – třídní schůzka v 17.30 hodin

——————————————————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁN  2. – 6.1.2023

MATEMATIKA

 • procvičování – pamětné sčítání a odčítání v oboru 0 – 100
 • číselné řady vzestupně, sestupně po desítkách, jednotkách
 • písemné sčítání s přechodem přes desítku
 • násobilka 2 PS str. 15 – 17
 • G: úsečka, délka úsečky PS str. 11

ČESKÝ JAZYK

 • opakování a procvičování psaní ú,ů, abeceda
 • psaní y, ý po tvrdých souhláskách
 • měkké souhlásky a slabiky str. 56 – 59
 • SL: Vypravování – zážitka z Vánoc – rozšiřování slovní zásoby.
 • ČT: čtenářský deník za měsíc prosinec, dramatizace pohádky
 • PS: psaní vět, opakování tvarů velkých psacích písmen

SKN

 • Lidé a čas – (papírové hodiny) – orientace v čase – den, noc, dny v týdnu.

AJ

 • procvičování slovní zásoby (food / drinks)
 • I like…/I don´t like…/Do you like…?

INFORMACE

 • 11.1. – začíná kurz bruslení
 • 11.1. – třídní schůzka v 17.30 hodin

——————————————————————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁN  19.12. – 23.12.2022

MATEMATIKA

 • procvičování – závorky, písemné sčítání
 • stále procvičujeme sčítání a odčítání v oboru 0 – 20 s přechodem přes 10 
 • příprava na násobilku – 20 ks  (víčka, kolečka, knoflíky …)
 • PS str. 13, 14
 • G: rýsujeme úsečku dané délky PS str. 11

ČESKÝ JAZYK

 • tvrdé souhlásky – psaní y, ý (procvičování)
 • pozorně čteme a píšeme – dy x di, ty x ti, ny x ni
 • souhlásky měkké – str. 56 – 58
 • SL: komunikace – poprosit, poděkovat, omluvit se
 • ČT: plynulé čtení s porozuměním, čtenářský deník po Vánocích
 • PS: vánoční přání

SKN

 • Vánoce – tradice.
 • Lidé a čas – v lednu budeme potřebovat papírové hodiny.

AJ

 • procvičování nové slovní zásoba (jídlo – food: fish, cheese, yoghurt, bread, rice, past);
 • nácvik čtení příběhu Be careful!;
 • písnička I don´t like coffee.
 • vánoční písničky a básničky.

INFORMACE

 • 20.12. bruslení Sofijské náměstí – přilba, rukavice, sportovní oblečení, brusle (batoh) + hadřík na otření, vyšší ponožky do bruslí
 • 20.12. – Robotické odpoledne 13.40 – 15.20 hodin
 • 22.12. besídka žáků ve třídě – tombola (každý jeden malý dárek), malé občerstvení s sebou

 

Vážení rodiče, milí žáci,

přeji všem radostné prožití Vánoc, pohodu, klid, hezké sportovní zážitky a do roku 2023 hlavně pevné zdraví.

Eva Tučková

—————————————————————————————————————

TÝDENNÍ PLÁN  12.12. – 16.12.2022

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku
 • písemné sčítání – algoritmus
 • porovnávání čísel, o kolik větší, menší?
 • počítání se závorkami
 • PS str. 9, 10(bez cv. 1), 12, 13
 • G: úsečka, měření, rýsování

ČESKÝ JAZYK

 • tvrdé souhlásky – procvičování (důležitá je také délka)
 • psaní u, ú, ů
 • abeceda – didaktické hry
 • učeb. str. 50 – 53
 • SL: Kouzelná slova – komunikační výchova.
 • ČT: Plynulé čtení s porozuměním, práce s textem.
 • PS: str. 26, 27 – Vánoce – psaní vět.

SKN

 • Nakupování – ceny, slušné vystupování – modelové situace.
 • Divadelní představení – Vánoční příběh.

AJ

 • procvičování nové slovní zásoba (jídlo – food: fish, cheese, yoghurt, bread, rice, past);
 • písnička Helping Mum;
 • vánoční písničky a básničky.

INFORMACE

 • 13.12. divadelní představení „Vánoční příběh“ – 80,- Kč
 • Vánoční slavnost ve třídě 14.12. v 17.00 hodin
 • 20.12. bruslení Sofijské náměstí – přilba, rukavice, sportovní oblečení, brusle (batoh) + hadřík na otření, vyšší ponožky do bruslí
 • 22.12. besídka žáků ve třídě – tombola (každý jeden malý dárek), malé občerstvení

Děkuji za spolupráci.

—————————————————————————————————————

TÝDENNÍ PLÁN  5.12. – 9.12.2022

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání čísel s přechodem přes desítku PS str. 6 – 8
 • opakujeme počítání se závorkami
 • číselné řady po desítkách, jednotkách (stále některým dětem není jasno)
 • G: bod, přímka, úsečka, geometrické tvary: čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh, PS str. 5 – procvičování

ČESKÝ JAZYK

 • tvrdé souhlásky, psaní ú, ů
 • druhy vět, psaní vět a vlastních jmen
 • uč. str. 48 – 50
 • SL: pravidla společenského chování – divadlo
 • ČT: vánoční zvyky – říkadla, pranostiky
 • PS: procvičování a upevňování tvarů písmen, úprava psaného textu

SKN

 • Návštěva kulturního zařízení – divadlo.
 • Vánoce – zvyky, tradice.

AJ

 • vánoční slovní zásoba a vánoční písničky;
 • britské vánoční zvyky, učebnice, str. 68-69.

 

TÝDENNÍ PLÁN  28.11. – 2.12.2022

MATEMATIKA

 • počítání se závorkami, porovnávání čísel, složené příklady
 • řešení slovních úloh
 • procvičujeme +, – 0 – 20 s přechodem přes 10 (opakování z 1. ročníku – nutno zautomatizovat)
 • PS str. 2 bez cv.1, str. 3 bez cv. 2, str. 4 bez cv. 5
 • G: PS str. 5,  rýsování úseček dané délky (na celé centimetry)

ČESKÝ JAZYK

 • procvičování psaní u, ú, ů
 • správné čtení krátkých a dlouhých samohlásek
 • shrnutí o samohláskách str. 43, 45
 • souhlásky tvrdé str. 46 – naučit h, ch, k, r, d, t, n + str. 47
 • ČT: říkadla, básničky, lidové zvyky, čtenářský deník do 30.11.
 • SL: rozvoj komunikace – požádání, poděkování
 • PS: písmena Q, X

SKN

 • Nakupování, platby (finanční gramotnost).
 • Opakování – řemesla, materiály, profese.

AJ

 

INFORMACE

 • připravujeme se na Vánoční slavnost a besídku ve třídě

Děkuji za spolupráci.

—————————————————————————————————————

TÝDENNÍ PLÁN  21.11. – 25.11.2022

MATEMATIKA

 • pamětné sčítání a odčítání 0 – 100 bez přechodu přes desítku
 • počítání se závorkami, počítání po dvou, třech, pěti …
 • porovnávání čísel, řazení čísel vzestupně, sestupně
 • slovní úlohy 
 • PS str. 29 (bez cv. 2), str. 30, 32
 • PS číslo 6 str. 1 (dostanou žáci ve škole)
 • G: PS číslo 5, str, 25 – přímka, zkoušíme – bod, úsečka, délka úsečky, bod leží, neleží na …

ČESKÝ JAZYK

 • procvičování – druhy vět, rozdělení hlásek – samohlásky, dvojhlásky
 • abeceda
 • psaní u, ú, ů str. 39, 40
 • délka samohlásek – oprava textu, vyhledávání zadaných samohlásek, vyhledávání chyb
 • procvičování str. 41, dvojhlásky str. 42
 • SL: Rozvoj komunikace – poděkování, požádání.
 • ČT: Malované čtení, práce s textem, rozvoj čtenářské gramotnosti. Zkoušíme básničku. Do konce listopadu – čtenářský deník.
 • PS: písmeno y, Y

SKN

 • Řemesla, materiály.
 • Opakujeme – měsíce, dny v týdnu, adresu.

AJ

 • procvičování slovní zásoby (školní pomůcky, barvy): pracovní sešit, str. 15 (kontrola domácího úkolu), pracovní sešit, str. 17, str. 19;
 • poslech, čtení a porozumění textu Well done, Daisy!, učebnice, str. 20.

INFORMACE

 • 22.11. – projektové vyučování – „Prostorové stavby“ – krabičky!
 • 22.11. – 13.40 – 15.20 Robotické odpoledne
 • 25.11. – olympijský víceboj

Děkuji za spolupráci.

————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN  14.11. – 16.11.2022

MATEMATIKA

 • procvičování příkladů typu  50 – 4
 • opakujeme sčítání a odčítání v oboru 0 – 20 s přechodem přes desítku
 • slovní úlohy – zaměříme pozornost na odpověď
 • PS str. 27, 28

ČESKÝ JAZYK

 • samohlásky, dvojhlásky – vyhledávání v textu
 • abeceda str. 108 (seznámení)
 • učebnice str. 36 – 38 – psaní ú, ů
 • PS: věta – velké písmeno, znaménko za větou
 • ČT: pravidelné hlasité čtení, recitace (učíme se zpaměti) str. 34 – „Zvědavý vrabec“

SKN

 • Návštěvy kulturních zařízení – společenské chování.
 • Učíme se adresu.

SKN

 • barvy: procvičování (pracovní sešit, str. 14)
 • učebnice, str. 19, prac. sešit, str. 16: It´s loud/quiet. – It´s fast/slow.

 • připravujeme si malé krabičky (od zápalek, léků …)

INFORMACE

 • 17.11. – Státní svátek
 • 18.11. – Ředitelské volno
 • 24.11. – Olympijský víceboj

Děkuji za spolupráci.

——————————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN  7.11. – 11.11.2022

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání jednotek bez přechodu desítky PS str.22, 23, 26
 • rozklad čísel na desítky a jednotky
 • řazení čísle vzestupně, sestupně
 • G: přímka str. 24

ČESKÝ JAZYK

 • procvičování – hlásky, rozdělení, – samohlásky, dvojhlásky
 • věta – druhy, znaménka za větou
 • slovo – dělíme na slabiky
 • uč. str. 33 – 35
 • SL: Komunikační výchova.
 • CT: Práce s textem – vyhledávání informací.
 • PS: diktát, přepis

SKN

 • Modelové situace – chování – škola, divadlo, restaurace.
 • Kalendář – měsíce, dny v týdnu.
 • Třídění odpadu.

AJ

INFORMACE

 • 8.11. – EKO program – „Duchové z popelnic“ – 45,-Kč
 • 9.11. – třídní schůzka v 17.30 hodin
 • 17.11. – Státní svátek
 • 18.11. – Ředitelské volno
 • 24.11. – Olympijský víceboj

Děkuji za spolupráci.

———————————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN  31.10. – 4.11.2022

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání čísel bez přechodu přes desítku PS str. 20 – 22
 • opakujeme číselné řady, čísla před, za, hned před, hned za
 • pamětné sčítání a odčítání v oboru 0 – 20
 • porovnávání čísel, rozklad
 • G: bod, úsečka PS str. 19, opakování str. 15

ČESKÝ JAZYK

 • slovo – slabika – písmeno (hláska) str. 30 – 33
 • rozdělení hlásek – samohlásky, souhlásky, dvojhlásky
 • samohlásky – krátké, dlouhé 
 • SL: Oslovení – str. 31, zdvořilost v jednání 
 • ČT: pravidelné hlasité čtení, výchovné využití textu
 • PS: prohlubování nácviku písmen – velká psací písmena – L, S, Z, P, R, B, D, H, Ch, T

SKN

 • Roční období.
 • Kalendář, měsíce, dny v  týdnu.

AJ

 • procvičování nové slovní zásoby: Unit 2 (classroom objects: a table, a chair, a pen, a book, a teacher, a clock)
 • písnička Look around the classroom
 • nácvik čtení: příběh Hello, Tina.
 • nová slovní zásoba: barvy / colours (yellow, green, orange, pink, red, blue)
 • písnička It´s a red clock.

INFORMACE

 • čtenářský deník za měsíc říjen
 • TV – trénujeme přeskoky přes švihadlo – čeká nás soutěž
 • EKO program – „Duchové z popelnic“ – 45,- Kč
 • připravujeme se na turistický den – záleží na počasí
 • 9.11. – třídní schůzka v 17.30 hodin
 • 24.11. – Olympijský víceboj

Děkuji za spolupráci.

———————————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN  24.10. – 25.10.2022

MATEMATIKA

 • číselná řada 0 – 100, čísla o 10 větší, o 40 menší …
 • finanční gramotnost – nakupujeme, vracíme peníze
 • porovnávání čísel
 • PS str. 18

ČESKÝ JAZYK

 • pořadí vět, slov ve větě, druhy vět, znaménka
 • uč. str. 26, 27
 • ČT: recitace – oprava
 • PS: školní potřeby

SKN

 • Roční období, vztah přírody a člověka. 

AJ

 • prezentace nové slovní zásoby: předměty ve třídě (a book, a chair, a clock, a pen, a table, a teacher)
 • písnička The classroom
 • poslech a čtení příběhu Hello, Tina!

INFORMACE

 • každodenní hlasité čtení, čtenářský deník
 • TV – trénujeme přeskoky přes švihadlo – čeká nás soutěž
 • 26.10. a 27.10. – podzimní prázdniny
 • 28.10. – Státní svátek
 • 9.11. – třídní schůzka v 17.30 hodin
 • 24.11. – Olympijský víceboj

Děkuji za spolupráci.

———————————————————————————————————————

TÝDENNÍ PLÁN  17.10. – 21.10.2022

MATEMATIKA

 • porovnávání čísel do 100
 • pamětné sčítání a odčítání desítek 0 – 100
 • řešení slovních úloh – odpověď = věta
 • číselná osa PS str. 16 – 18
 • G: přímá čára, bod leží, neleží na přímé čáře

ČESKÝ JAZYK

 • druhy vět – znaménka na konci věty, intonace, tvoření vět str. 24
 • pořadí vět str. 26, 27
 • procvičování str. 20, cv. 4, str. 22, cv. 4, str. 23, cv. 2,3
 • SL: obrázková osnova
 • ČT: recitace str. 23 (naučit), správná intonace vět
 • PS: dopravní prostředky, sporty

SKN

 • Okolí bydliště.
 • Ochrana zeleně.
 • Opakování: rodina, příbuzenské vztahy.

AJ

 • opakování slovní zásoby (animals) a příprava na test
 • nácvik čtení, učebnice, str. 12-13
 • TEST (Unit 1): animals
 • prezentace nové slovní zásoby (školní prostředí: a chair, a table, a clock, a pen, a book, a teacher)

 • 1 větší brambor, 10 ks párátek, přírodniny (měkké bobule) – jeřabiny, šípky, pámelník …

VV

 • vylisované listy různé (velikosti) asi 10 ks

INFORMACE

 • nezapomínáme na datum do sešitů s domácími úkoly – ČJ – slovy, M – číslicemi
 • TV – trénujeme přeskoky přes švihadlo – čeká nás soutěž
 • 26.10. a 27.10. – podzimní prázdniny
 • 28.10. – Státní svátek

Děkuji za spolupráci.

———————————————————————————————————————

TÝDENNÍ PLÁN  9.10. – 14.10.2022

MATEMATIKA

 • pamětné sčítání a odčítání 0 – 20
 • rozklad čísel na desítky, jednotky  0 – 100
 • počítání po desítkách, porovnávání čísel 0 – 100
 • odčítání desítek PS str. 13, 14
 • G: modelování bodů, úseček, rýsování: bod, přímá čára, opakujeme čtverec, obdélník, trojúhelník

ČESKÝ JAZYK

 • druhy vět – poznáváme v textu, znaménka za větami, intonace str. 21 – 23
 • věta – slovo – slabika – písmeno (hláska)
 • skládání vět – pořadí slov ve větě
 • SL: plynulý samostatný mluvený projev
 • ČT: správná intonace, čtení psacího písma
 • PS: velká písmena (všichni mají tabulku s abecedou – psací + tiskací písmo), diktát, opis, přepis

SKN

 • Pomáháme v domácnosti.
 • Domácí spotřebiče – bezpečnost.

AJ

 

INFORMACE

 • podepisování DÚ (nezapomínáme na datum)
 • zahajujeme čtení se zápisem knihy do čtenářského deníku (na konci října)
 • 12.10. „Den s koloběžkou“ – prosím o kontrolu technického stavu koloběžky (bezpečnost)

Děkuji za spolupráci.

—————————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN  3.10. – 7.10.2022

MATEMATIKA

 • stále procvičujeme pamětné sčítání a odčítání v oboru 0 – 20 (zautomatizovat)
 • rozšíření oboru do 100 – počítáme po desítkách, jednotkách vzestupně, sestupně
 • platíme papírovými penězi dané částky (desítky, jednotky)
 • vyhledávání čísel na číselné ose 0 – 100
 • sčítání desítek PS str. 12
 • G: rýsujeme přímé čáry, vyznačujeme body, opakujeme rovinné geometrické tvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh), stále nám chybí rýsovací potřeby

ČESKÝ JAZYK

 • opakujeme – věta – slovo – slabika – písmeno (hláska)
 • Nové: Druhy vět str. 18 – 20
 • ČT: čteme psací i tiskací písmo, stále procvičujeme hlasité čtení (plynulost)
 • PS: psaní vět – na začátku velké písmeno, znaménko za větou, opakujeme tvary velkých psacích i tiskacích písmen, opis, přepis, diktát vět
 • SL:  vypravování zážitků

SKN

 • Moje rodina.
 • Práce, povinnosti v domácnosti.

AJ

 • procvičování slovní zásoby – animals: tiger, monkey, zebra, snake, crocodile, lion;
 • Test: přiřazování obrázku ke správnému slovu;
 • procvičujeme I can see… / I can´t see… (Vidím…/Nevidím…) při popisu obrázku;
 • ptáme se: Can you see…? / Can zebras run? 
 • čteme příběh Lenny Lion

INFORMACE

 • chybí nám stále obaly na sešity
 • prosím o podpis měsíčního hodnocení v ŽK
 • podepisování DÚ (nezapomínáme na datum)
 • 7.10. – Rakáčkův atletický trojboj
 • zahajujeme čtení se zápisem knihy do čtenářského deníku (na konci října)

Děkuji za spolupráci.

—————————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN  26.9. – 30.9.2022

MATEMATIKA

 • číselná řada 0 – 100 – počítáme po desítkách, jednotkách
 • rozlišujeme počet desítek a jednotek, určujeme číslo před, za, hned před, hned za
 • doplňujeme chybějící čísla do číselné řady PS str. 8 – 11
 • desetiminutovka – pamětné odčítání v oboru 0 – 20
 • G: rýsujeme přímé čáry podle pravítka, body (rýsovací potřeby!)

ČESKÝ JAZYK

 • věta – velké písmeno, znaménko za větou
 • vyhledávání slov jednoslabičných, dvoj -, tří – ….
 • uč. str. 16, 17
 • ČT: správná intonace – znaménko za větou, každodenní hlasité čtení
 • PS: psaní velkých psacích písmen (sklon, velikost), diktát slov
 • SL: řazení obrázků – obrázková osnova příběhu

SKN

 • Moje rodina.

AJ

INFORMACE

 • platby:  SS   999   třídní fond = 50,- Kč, fond spotřební materiál = 100,- Kč, dar na pomůcky = 1 žák ve škole 300,- Kč, sourozenci – platí každý 200,- Kč (uvádějte vždy jméno žáka, třídu a VS žáka – v ŽK str. 1)
 • pracovní sešit AJ – SS   666 – částka 283,- Kč
 • 28.9. – Den české státnosti
 • 30.9. – Čtenářské dopoledne – 9.00 – 11.40 hod – knihovna, s sebou oblíbenou knihu
 • prosím o kontrolu notýsků + ŽK, podepisování DÚ

Děkuji za spolupráci.

——————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁN  19.9. – 23.9.2022

MATEMATIKA

 • počítání do 100 PS str. 5 – 8
 • stále procvičujeme pamětné sčítání a odčítání 0 – 20 (desetiminutovka)
 • SÚ – příklad, odpověď
 • G – bod str. 10 (rýsovací potřeby)

ČESKÝ JAZYK

 • práce s textem – vyhledávání informací
 • slabika, hláska, písmeno – jazykové hry, uč. str. 14 – 16
 • PS – opakování tvarů velkých psacích písmen, psaní slov, diktát
 • ČT – recitace básně “ Ráj domova“, každodenní hlasité čtení
 • SL – komunikační výchova

SKN

 • Bezpečná cesta do školy.
 • Dopravní prostředky.

AJ (Jitka Havlíčková – jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz)

 • trénujeme anglickou abecedu pomocí písničky (k domácímu přehrávání k dispozici zde:
 • procvičujeme slovní zásobu Unit 1 (Playroom Safari), učebnice, str. 6-7): tiger, lion, zebra, monkey, snake, crocodile – nácvik psané podoby anglických slov, rozlišování vyslovované a psané podoby slov;
 • poslech příběhu It´s Otto!, učebnice, str. 8

 • nůžky

INFORMACE

 • platby:  SS   999   třídní fond = 50,- Kč, fond spotřební materiál = 100,- Kč, dar na pomůcky = 1 žák ve škole 300,- Kč, sourozenci – platí každý 200,- Kč (uvádějte vždy jméno žáka, třídu a VS žáka – v ŽK str. 1)
 • pracovní sešit AJ – SS   666 – částka 283,- Kč
 • obaly na sešity – 8 ks
 • 21.9. – přespolní běh (cvičební úbor)
 • 28.9. – Den české státnosti

Děkuji za spolupráci.

——————————————————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN  12.9. – 16.9.2022

MATEMATIKA

 • pamětné sčítání a odčítání 0 – 20 s přechodem přes 10
 • rozklad čísel na desítky a jednotky
 • porovnávání čísel, číselné řady PS str. 3
 • G: geometrické tvary PS str. 9

ČESKÝ JAZYK

 • opakování – věta, slovo, slabika, písmeno, hláska str. 9 – 12
 • SL: modelové situace – pozdravy
 • ČT: čtení tiskacího a psacího písma, hlasité čtení 10 min. každý den
 • PS: procvičování – správný úchop, sezení, sklon písma, tvary

SKN

 • Jsem kamarád – chování ke spolužákům, k dospělým. Orientace ve škole.
 • Bezpečná cesta do školy.

AJ

 

INFORMACE

 • platby:  SS   999   třídní fond = 50,- Kč, fond spotřební materiál = 100,- Kč, dar na pomůcky = 1 žák ve škole 300,- Kč, sourozenci – platí každý 200,- Kč (uvádějte vždy jméno žáka, třídu a VS žáka – v ŽK str. 1)
 • pracovní sešit AJ – SS   666 – částka 283,- Kč
 • obaly na sešity – 8 ks
 • 28.9. – Den české státnosti

Děkuji za spolupráci.

————————————————————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁN  5.9. – 9.9.2022

MATEMATIKA

 • opakování z 1. ročníku – číselná řada 0 – 20 vzestupně, sestupně
 • čísla před, za, hned před, hned za
 • pamětné sčítání a odčítání v oboru 0 – 20 bez přechodu přes 10
 • rozklad čísel – desítky, jednotky, porovnávání čísel PS str. 1 – 2
 • G: geometrické tvary PS str. 4

ČESKÝ JAZYK

 • seznámení s učebnicí – Vzpomínáme na prázdniny str. 5 – 8
 • SL: pozdravy str. 13
 • ČT: každodenní hlasité čtení 10 min
 • PS: opakování tvarů písmen

SKN

 • Jsem školák – režim, školní řád, chování a vztahy ve škole str. 5

INFORMACE

 • vyplněný evidenční lístek
 • platba za sešity – v hotovosti 88,- Kč
 • toaletní potřeby – papírové utěrky + papírové kapesníčky
 • 7.9. třídní schůzka v 17,30 hodin ve třídě II. C, prosím tř. důvěrníka – v 17.00 hod. ve sborovně – schůzka s vedením školy
 • Prosím o vyplnění ŽK (označeno), pravidelnou kontrolu připravenosti na vyučování podle rozvrhu.

Děkuji za spolupráci.

————————————————————————————————————————————–

2.9.2022

 • vyučování končí v 11.40 hod.
 • s sebou – aktovku (rozdávání učebnic), funkční psací potřeby
 • notýsek (prosím podpis)
 • vyplněný evidenční lístek 
 • přezůvky
 • platba za sešity – v hotovosti 88,- Kč
 • toaletní potřeby – papírové utěrky + papírové kapesníčky
 • 7.9. třídní schůzka v 17,30 hodin ve třídě II. C, prosím tř. důvěrníka – v 17.00 hod. ve sborovně – schůzka s vedením školy

Děkuji za spolupráci.

——————————————————————————————————————–

Milí žáci,

věřím, že jste si užili báječné prázdniny a již se těšíte do nové třídy.

Najdete ji na prvním stupni v prvním patře vpravo.

Všechny vás moc zdravím.

PaedDr. Eva Tučková

 

INFORMACE k zahájení  školního roku 2022/23

1.9.2022

 8:00 hod. – zahájení školního roku

8:45 hod. – konec vyučování

S sebou: psací potřeby 

 1. 9.2022

Konec vyučování dle rozvrhu.

Komentáře jsou uzavřeny.