II.A Mgr. Simonka Marcoen

Mgr. Simonka Marcoen   simonka.marcoen@zsrakovskeho.cz

Týden od 25.6. do 29.6.

25.,26.6.   zábavné a soutěživé hry

                odevzdávání učebnic, úklid třídy

27.6.  návštěva  STROMOVKY – zábavné dopoledne

           sraz před školou  ve sportovním oblečení , svačinou a pitím

29.6.  rozdávání  vysvědčení  

           8.00 – 8.45  hod.

Přeji  Vám  všem  krásné , slunečné a odpočinkové  prázdniny  a  těším  se na  Vás  žáci  a žákyně  opět  v  září  .

Týden od 18.6. do  22.6.

ČJ ,  M , SKN   při všech vyučovacích hodinách opakujeme veškeré probrané učívo  

19. 6.  sportovní dopoledne

20.6.  olympijský běh

nutné sportovní oblečení,boty,svačina

do 22.6. odevzdáváme učebnice 

 

Týden od 11.6. do 15.6.

ČJ  :  OPAKUJEME PRŮBĚŽNĚ VŠECHNO UČIVO  

          VELKÁ  PÍSEMNÁ  PRÁCE  VE ČTVRTEK

M :  OPAKUJEME  PRŮBĚŽNĚ VŠECHNO UČIVO 

         PÍSEMNÁ  PRÁCE  V PÁTEK

SKN :  ZEMĚDĚLSKÉ PLODINY 

            

Týden od 4.6. do 8.6.

ČJ  :   opakujeme  všechno učivo 

           budem se věnovat komunikační a slohové výchově

M :   stálé opakování – násobení,dělení,slovní úlohy , sčítání ,odčítání

         g.: opakujeme vše o přímce,polopřímce  a jejich správné označení

SKN : zemědělské plodiny , pozorování u rybníka

           test na probranou látku – smysly,ptáci,hospodářská zvířata

 6.6.  třídní schůzka  od 17.30 hod.

Týden  od  28.5. –  1.6.

ČJ :   neustále opakujeme probrané učivo , PL

          testy, desetiminutovky,diktáty

M :   opakování veškerého probraného učiva – sčítání,odčítání,nádob.,dělení,slovní úlohy,porovnávání čísel

       g.: přímka,polopřímka,označení bodů,různoběžky,rovnoběžky,geom.útvary

SKN :  vztahy k přírodě -stromy,zvířata,části rostlin

             zemědělské plodiny

 

Plánované akce:

31.5.         fotografování tříd

   1.6.        MDD

5.6.-8.6.  sběr papíru a víček

6.6.           třídní schůzka od 17.30 hod.

 

             

 

Týden od 21.5. – 25.5.

ČJ :  neustále opakujeme psaní i,y  , druhy vět , rozpoznání druhů slov – podst.jm.,slovesa,příd.jm.,předložky,spojky

        diktát

        četba textu a vypravování

M :  opakujeme slovní úlohy, sčítání a odčítání

        násobení a dělení

       g.: úsečka a přímka

SKN :  pokračování na louce a v lese

akce:  30.5. sportovní dopoledne – kopaná SK Modřany

           31.5.  fotografování tříd

             1.6.  MDD

             6.6. třídní schůzka od 17.30 hodin

Týden  od 14.5. – 18.5.

ČJ  :  opakujeme druhy vět , znaménko za větou a správnou intonaci a četbu vět 

          určování druhů slov  ve větách  – podst.jméno,sloveso,předložky,spojky,přídavné jméno

         č.:  četba spojená s porozum. textu , otázka a odpovědět

M  :  neustálé opakování násob. a dělení 1-9 , správný zápis slovních úloh, výpočet a odpov.

         sčítání a odčítání , n-krát více a méně

        g.: úsečka , polopřímka , vyznačení bodů a měření

SKN : popis stromů podle osnovy,  na louce

je nutno neustále denně číst 10-15 min.nahlas

 

Týden od 7.5. –  11.5.

ČJ :  procvičování párových souhlásek , hledání v textu  podst.jmen,sloves a předložek

         neustále opakujeme druhy vět, psaní i,y  po souhláskách

        č.:  text  z čítanky  na známku

M :  násobení a dělení  do 7 , slovní úlohy 

       g.: přímka,úsečka,vyznačení bodů ,polopřímka 

            čtverec,obdélník a trojúhelník

SKN  : domácí živočichové – ptáci ,proč je chováme a jejich mladé

7.5.  ředitelské volno

8.5. státní svátek

 

Týden  od 16. – 20. 4.

ČJ :   párové souhlásky na konci vět , druhy vět , slovní druhy

M:     násobení a dělení ,slovní úlohy , sčítání a odčítání 

          g.: přímka , různé směry přímek

SKN : zvířata ve volné přírodě

 

ŠVP : prosím o potvrzení zdravotní způsobilosti  a kopii kartičky do středy 18.4.

           bezinfekčnost


ČJ :  stále opakujeme psaní slov se slabikami dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě

         druhy vět, určování podst.jmen,předložek, sloves a používání ve větách – str.90-93

        čteme  se správnou intonací

 M : násobení a dělení zpaměti-  desetiminutovka 

        slovní úlohy z PS  a  pracovní listy 

        g.: vzájemná poloha dvou přímek

SKN : V lese 

            opakovací test  –  len,vlna ,pokojové rostliny


ČJ : slabiky dě,tě,ně

       určování podst.jmen,sloves,předložek

       věta jednoduchá a souvětí,druhy vět

M : násobení a dělení

       slovní úlohy, sčítání a odčítání pod sebou

SKN : opakování , znalost hodin , důlež.telefonní čísla

27.3.             velikonoční jarmark 

29.,30.3.      velikonoční prázdniny

23.4.- 27.4.  ŠVP  Skokovy

30.4.,7.5.     ředitelské volno


M

násobení a dělení zpaměti 1-7

slovní úlohy

procvičování o krát více,méně, o více ,méně

g.: přímka,polopřímka

ČJ

opakujeme druhy vět,znaménko za větou

psaní i,í,y,ý

určování podstat.jmen,sloves,předložek

slabiky dě,tě,ně

SKN

Lidé kolem nás- nebezpečné a návykové látky

modelové situace

21.3.   recitační soutěž

21.3.   třidní schůzky  od 17.30 hod.

27.3.   velikonoční jarmark ,dílny

29.3.,30.3.  velikonoční prázdniny

30.4. a  7.5. ředitelské volno


M.: násobení a dělení od 1-6 

       slovní úlohy – záp.,výpoč.,odpov.

     g.: přímka ,polopřímka

     

ČJ.: podst.jména,předložky,slovesa – poznávání ve větách, druhy vět ,psaní y,i 

SKN  modelové situace – zdravá výživa,stolování,sestavení jídelníčku

         Děti a dospělí kolem nás

 

Prosím o placení ŠVP – 2 450 Kč

účet č.: 266 496 066 /0300 , spec.s. 20186

21.3.  recitační soutěž

21.3.  třídní schůzky


 

M: procvičování násobilky a dělení od 1 – 6 (zpaměti )

      g.: polopřímka

ČJ: podstatná jména, ukazovací zájmena,předložky

      psaní podle předlohy

      komutikativní výchova – Kamarád

SKN: Jíme zdravě

6.3.   Den otevřených dveří

8.3.   překážková dráha – sportovní celoškolská soutěž

21.3. Projektový den – recitační soutěž

21.3. Třídní schůzky

27.3. Velikonoční jarmark , dílny


ČJ : procvičujeme souvětí, věta jednoduchá

       podstatná jména – názvy osob,zvířat a věcí

       s: komunikační a slohová výchova

       čt.: recitace a výslovnost daného textu

M :   PS č.7 str.1,2

         násobení a dělení 2,3,4 ( zpaměti )

SKN : čistota – smysly – zdraví,první pomoc

ŠVP :  PROSÍM O DONESENÍ  PODEPSANÉ  ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY 

21.3.  třídní schůzky 


ČJ 

opakování  učiva – druhy vět, znaménko za větou, souhlásky , samohlásky ( psaní i,y ) , souvětí a věta             jednoduchá

       nové – obojetné souhlásky

                   recitace a čtení textu

M 

násobení a dělení 2,3,4

úsečka – měření , body

SKN 

lidský život 

 

do 16.2.  odevzdat čtenářské deníky

23.2.       proběhne třídní recitační soutěž – výběr vlastní básně – min. 2 sloky


Matematika

pokračujeme v procvičování násobení a dělení 2,3,4

odčítání a sčítání pod sebou ,se závorkami

g.: rýsování úseček s přesným měřením,označování bodů

ČJ

procvičování tvrdých a měkkých souhlásek, rozdíl mezi větou jednoduchou a souvětím

SKN

navázání na přednášku o dopravní výchově

 

31.1.        pololetní  vysvědčení – rozdává se 4. vyučovací hodinu

2.2.       pololetní prázdniny

5.2.- 9.2. jarní prázdniny

Přeji  všem krásné  prázdniny  pro načerpání nových sil .


Matematika

sčítání a odčítání pod sebou

násobilka a dělení 2 ,3 / zpaměti /

G: rýsování úsečky a její měření

Čj

spojky ,psaní čárky před nimi

rozdíl mezi větou jednoduchou a souvětím

psaní i,í,y,ý po tvrdých a měkkých souhláskách

str.67-69

čtení – neustále denně číst

SKN

Republika v minulosti 

 

26.1.  Skok přes švihadlo

 

Prosím o kontrolu ořezaných tužek na geometrii  a psacích per.

 

Stále máme dost velkou spotřebu papírových kapesníků a ubrousků,pokud mohou děti přinést

/ někteří už mají splněno 😊 /.


 

Matematika

násobení a dělení 2 a 3 – str.25,26

G: měření úsečky ,označování jejich bodů, rozdíl mezi přímkou a úsečkou

Český jazyk

psaní i,í,y,ý po tvrdých a měkkých souhláskách

spojky a,i,ani,nebo , že, když,protože ,ale,aby

SKN

trénování znalosti hodin

důležité události v historii naší republiky ,rodinné vztahy

22.1.  sportovní akce – Skok o švihadlo

31.1.  pololetní vysvědčení

   2.2. pololetní prázdniny

5.2.- 11.2. pololetní prázdniny

 

Týdenní plán 8.1. – 12.1.2018

Cesky jazyk – psani i,y  po tvrdych a mekkych souhlaskach

                        spojky a,i,nebo,ani

cteni – duraz na spravnou vyslovnost ,intonaci a porozumeni textu

Matematika – procvicovani nasobeni a deleni 2 

                         PS str. 20,21,22

                         geometrie – mereni usecek; tvary ctverec ,obdelnik,trojuhelnik

SKN  zaklady spolecenskeho chovani – divadlo,kino,autobus , vztahy k dospelym, kamaradum, v rodine 

informace :

10.1.  tridni schuzky od 17.30 hod.

31.1.  pololetni vysvedceni 

2.2.    pololetni prazdniny

5.2.-11.2. jarni prazdniny


Týdenní plán 13.11. – 17.11.2017

ČJ : procvičování druhů vět ,znaménka za větou,doplnění samohlásek do slov , u , ú , ů diktát vět

čtení – text str. 38-43, dramatizace textu

M:  procvičování sčítání a odčítání v oboru 0-100 , nový zápis slovních úloh , sčítání a odčítání pod sebou

geom. – opakování – bod, přímka,úsečka

SKN :  téma  Chodec – cyklista

                       Dopravní prostředky

 

Informace pro rodiče: dne 15.11.2017  se konají od 17.00 hod. třídní schůzky .

 

 


 

Komentáře jsou uzavřeny.