V.A Mgr. Simonka Marcoen

Mgr. Simonka Marcoen

simonka.marcoen@zsrakovskeho.cz

 

                                                                                                   

Týdenní plán   10.5.  –  16.5.

 ČJ  –   pokračujeme v procvičování neohebných tvarů –  příslovce ,předložky

             určujeme ZSD – podmět a přísudek , odůvodňování pravopisu podst.jmen,příd.jmen

M  –    sčítání a odčítání zlomků, desetinná čísla – rozklad 

            násobení desetinných čísel 10 ,100

NOS  –   Státy Evropy –  jejich ukazování na mapě , hlavní města 

NOP  –  zopakování  výroby papíru , plastu

               význam médií  pro život lidí

Prosím všechny o plnění každodenních písemných domácích cvičení . kontrola  sešitů proběhne opět

následující týden výuky .

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

Týdenní plán   03.5.  –  09.5.

 

ČJ  –  věta hlavní a vedlejší , ZSD  ve větě , určování slovních druhů

            přívlastek , spojovací výrazy ve větách

            neustále navazujeme a opakujeme příd.jména , zájmena ,číslovky 

M  –   pokračujeme v aritmetickém průměru , sčítání a odčítání zlomků 

           g.:  porovnávání úhlů , osa úhlu a osově souměrné útvary 

NOS  –  opakování vodstvo a rostlinstvo  Evropy 

               některé   evropské státy a jejich hlavní města 

               test : Pá  07.5. –  2.svět.válka – smutný život za okupace , boj proti nacistům

               úkol písemně :  Putování po Evropě – str.12 – vybrat si 1 otázku a odpovědět na ni 

NOP   –   Výroba plastů 

                  test :  slunce ,sluneční soustava ,měsíc – uč. Země ve vesmíru , str.14 – 19 

Příští týden odevzdáváme čtenářský deník .

Nezapomeňte na ořezané tužky ,pravítka  a kružítko .

AJ

 1. Unit 5C – My town

           

 

 

 

 

                                                                                                   

Týdenní plán   26.4.  –  02.5.

ČJ  –   pokračujeme  ve stavbě věty –  ZSD , oddělování  vět v souvětí čárkou nebo spojkami 

             věta hlavní / řídící /  a  věta vedlejší / závislá / ,  grafické  znázornění 

             čt.: pokračování mimočítankové četby 

M   –   aritmetický  průměr , početní operace se zlomky  , slovní úlohy 

            g.:  osově souměrné útvary ,pravidelné i nepravidelné obrazce

NOS   –   Nížiny , pohoří 

                  Podnebí , vodstvo ,rostlinstvo a živočichové

NOP   –   Elektrická energie , proud , obvody 

Informace :

Všichni si doplní poznámky – hlavní důležité informace  z  NOS  a   NOP / to co jsme probírali.

Pokračujeme v mimočítankové četbě , udělejte si zápis do čtenářských deníků .

Úkoly  píšeme  neustále beze změn každý den přes Teams , vypracovávejte si je denně .

28.04.  v  17.00 hod.  –   rodičovská  schůzka 

                                                 / možnost připojení přes Teams naší třídy /

 

 

                                                                                                 

Týdenní plán   19.4.  –  25.4.

ČJ   –   pokračujeme ve stavbě vět – podmět a přísudek 

             opakujeme přídavná jména ,zájmena a číslovky ve formě testů ,diktátů

            čt.:  zkoušíme zpaměti báseň  ´´Snové malování ´´

 M   –   opakujeme desetinná čísla ,zlomky 

             násobení a dělení dvojciferným číslem

             začínáme  aritmetický průměr

             g.:  doděláme výpočet povrchu kvádru – uč. M 2.díl

NOS   –  test –   Samostatné  Československo –  uč. Obrazy z nov.dějin  – str. 30 – 37

NOP   –  test  –  Poznáváme magnetickou sílu  – uč.  Země ve vesmíru  –  str. 3 – 11

Informace : 

Sejdeme se 19.04. v 8.00 hod.před školou , nezapomenout si v igelitovém sáčku

2 chirurgické roušky.

Vezměte si s sebou  učebnice ,které potřebujeme , z M  i  2.díl.

Psací a rýsovací potřeby mějte v pořádku.

Kdo neposílal pravidelně vypracované úkoly , vezměte si je s sebou  pro kontrolu .

AJ

 1. FINAL TEST UNIT 4
 2. UNIT 5A- My room *Student’s Book str. 52-53
 3. UNIT 5A- My room *Workbook str. 42-43

          

 

Týdenní plán   12.4.  –  16.4.

 

ČJ  –   opakujeme zájmena – druhy  , číslovky  –  druhy a skloňování 

            doplňování tvarů číslovek

            báseň  ´´ Snové malování ´´ –  recitaci zpaměti zkoušíme v týdnu od 19.4.

M   –   procvičování a opakování  desetinných čísel , slovní úlohy 

            aritmetický průměr

NOS  –  Evropa  –  poloha na Zemi

NOP  –  zdroje  energie  –  vedení  elektrické energie 

19.04. –  začínáme prezenční výuku

                v  8.00 hod. se sejdeme u hlavního vchodu školy ,kde si vás vyzvednu

Každý bude mít s sebou kromě školních potřeb a pomůcek , 2 roušky a igelitový sáček.

 

                      Týdenní plán   06.4.  –  09.4.

 

AJ

Online hodina v úterý od 11:50

 1. FINAL TEST UNIT 4

Online hodina v pátek od 8:55

 1. UNIT 5A- My room *Student’s Book str. 52-53
 2. UNIT 5A- My room *Workbook str. 42-43

ČJ  –  opakujeme druhy číslovek  

           věnujeme se skloňování , psaní tečky za číslovkou , správné čtení

           sl.: samostatný úkol písemně :  uč.str.125  –  přečíst  ´´Besídka ´´ 

                promyslet a vytvořit i s výtvarnou dekorací  ´´Pozvánku ´´

                podle svého výběru a nápadu ,vzor –   uč.str.125 / d

           čt.: naučit se báseň  z čítanky str. 156 ´´ Snové  malování ´´

                  budeme zkoušet pěknou recitaci

M  –    procvičování desetinných čísel  

            začínáme 3.díl učebnice 

NOS  –  začínáme díl Putování po Evropě

               Planeta Země , světadíly a podnebné pásy

               samostatný písemný úkol :  zjistit ,které turistické země patří 

                                                                  do subtropického pásu 

NOP  –   zopakování poznatků – nakloněná rovina , páka , kladka

                začínáme formy a druhy energie

HV   –   najdi si na internetu píseň –  ´´ Náměšť ´´  od Jaroslava Hutky a zkus si ji zazpívat 

               najdete ji v čítance na str. 139

Info :

Kdo si ještě nevyzvedl  učebnici  Matematika 5.díl , je možno na recepci školy pouze v úterý .

Kdo ještě nesplnil všechny úkoly a referáty , ať si urychleně  doplní . 

Kdo potřebuje dovysvětlit nebo něčemu nerozumí z ČJ a M  , napište mi email nebo

každý ze žáků  může osobně říci při on-line hodinách .

Každý den píšu zadání  domácích  cvičení do chatu  Teams .

AJ

Online hodina v úterý od 11:50

 1. Unit 4D- Progress check – (Workbook, pages 36-37)

Online hodina v pátek od 8:55

 1. Final test Unit 4

   Týdenní plán   29.3.  –  2.4.

ČJ  –   neustále opakujeme druhy příd.jmen ,vzory a jejich poznávání

            skloňování  a druhy zájmen

            začínáme číslovky 

M  –   pracujeme s desetinnými čísly –  sčítání a odčítání 

           slovní úlohy , převody jednotek 

          g.: krychle a kvádr – výpočet povrchu

NOS  –  opakování – zeměpisná síť , planeta a poloha, rovnoběžky a poledníky

NOP  –  nakloněná rovina ,páka

                formy a druhy energie

Prosím všechny o dodržování začátku času našich on-line vyučovacích hodin

/ někteří žáci se připojují pozdě a tím ruší ostatní při výuce/.

Někteří ještě nesplnili odevzdání zadaných referátů a pravidelných úkolů.

V úterý  30.3.  prosím všechny o vyzvednutí 3.dílu učebnic matematiky –

na recepci školy bude přítomna p.asistentka od 13.00 hod. do 14.30 hod.

Přeji všem krásné a zdravé velikonoce .

AJ

Online hodina v úterý od 11:50

 1. Unit 4D – Mickey, Millie and Mut –  (Student’s Book, pages 46-47)
 2. Unit 4B – My day –  (Workbook, pages 38-39)

   

                                           Týdenní plán   22.3.  –  28.3.

ČJ –  zkoušíme druhy zájmen a jejich vyjmenování / uč.str. 109 – přehled /

           skloňování zájmen já , ty , my ,vy ,se 

          zájmena Ty,Vy,Tvůj,Váš v dopisech

          odůvodňujeme pravopis v příčestí , v koncovkách podst.jmen a psaní mně-mě

M  –    zopakování ,co známe o desetinných číslech 

            začínáme sčítání desetinných čísel 

            g.:  krychle a kvádr 

NOS  –  opakujeme  neustále kapitoly od První světové války , Návrat k demokracii 

               Vznik České republiky

NOP  –  průběžné ústní opakování  Země ve vesmíru 

                vybavení kola  – bezpečnost v silničním provozu,chodec ,cyklista

                každý si připraví písemně referát na téma : Družice

AJ

Online hodina v úterý od 11:50

 1. Test Unit 4C

Online hodina v pátek od 8:55

 1. Unit 4D – Mickey, Millie and Mut –  (Student’s Book, pages 46-47)
 2. Unit 4B – My day –  (Workbook, pages 38-39)

                                          Týdenní plán   15.3.  –  21.3.

ČJ  –    stále opakujeme druhy příd.,jmen / tvrdá,měkká,přivlastňovací /

            druhy zájmen  – naučit se zpaměti -uč.str.109 

            doplňujeme a odůvodňujeme psaní -i.y  v příčestí  a u podst.jmen 

            napište si diktát z uč. str. 108/2, str. 110/6

           sl.: napsat dopis kamarádovi,kamarádce

M   –   vyjadřujeme desetinná čísla v  cm ,dm, m

            pracujeme s desetin.čísly a se zlomky 

           trénujeme správné čtení deset.čísel

           slovní úlohy , g.: vlastnosti trojúhelníku

           zopakujte si malou násobilku , nutné , aby každý uměl zpaměti

NOS  –  opakujeme  obnovená Československá republika , počátek nových nadějí

               silně vytištěné informace v učebnici  je nutné si zapamatovat 

              modré otázky za každou novou kapitolou si každý zodpoví  a  naučí

              Úkol :  každý si písemně připraví referát na téma  Druhá světová válka 

                           a  pošle mi ho ofocený emailem nebo na Teams 

NOP  –  opakujeme  průběžně Země ve vesmíru  ,všechny kapitoly orientačně

               sami  si  přečíst  kapitolu Výpravy do vesmíru uč.str.26

PČ , VV  –   každý si vyrobí podle svého výběru přání  nebo nějakou dekoraci 

                       zaměřenou k velikonocům / může mi ji nafotit /  a  společně si  vyhodnotíme

                       ukážeme i na kameru

Prosím všechny o plnění písemných úkolů ,které máte každý den napsané v chatu na Teams 

naší třídy. Jako doplnění učiva můžete využívat různé weby  a vyplňování pracovních listů,které

najdete na internetu pro 5.třídu v každém předmětu .

Stále prosím rodiče u dětí , kteří  nemají kameru, zda-li je možné dětem zkontrolovat počítače,

aby ji mohly používat. Děkuji .

AJ

Online hodina v úterý od 11:50

 1. Unit 4B- My day
 2. Unit 4B – My day –  (Student’s Book, pages 42-43)
 3. Unit 4B – My day –  (Workbook, pages 34-35)

Online hodina v pátek od 8:55

 1. Unit 4B – My day –  (Student’s Book, pages 42-43)
 2. Unit 4B – My day –  (Workbook, pages 34-35)  

 

 

  

                               


                                            Týdenní plán   8.3.  –   12.3. 

AJ

Online hodina v úterý od 11:50

 1. Unit 4A- REVISION

Online hodina v pátek od 8:55

 1. TEST UNIT 4A – (E-TEST)

ČJ  –  stupňování příd.jmen  a  shrnutí učiva o přídavných jménech 

          s.:  odevzdat  vypravování na téma ´´Umělecký zážitek ´´

          vyplnit složenku ,poštovní poukázku ,dodací list

         začínáme zájmena 

         denní čtení nutné ,  alespoň 10 minut nahlas 

M  –     věnujeme se desetinným číslům , porovnávání  

             slovní úlohy ,doplňování znamének 

             rozklad čísel na součet desítek,jednotek,desetin a setin

NOS  –  každý bude mít zápis Obnovená Československá republika 

               začínáme ´´ Od totality k demokracii´´

               zodpovídáme otázky za každou probranou kapitolou

NOP  –   trvání dne a noci , shrnutí sluneční soustavy 

 


Týdenní plán   1.3.  –   7.3. 

 

ČJ  – opakujeme  cvičení  z  uč. ze str. 99 –  100

          skloňování příd.jmen přivlastňovacích uč.str. 102

M  –  pokračujeme  –  početní operace  s desetin. čísly

          g.:  vlastnosti trojúhelníku

NOS  –  období komunistické vlády 

NOP  –  střídání dne a noci , ročních období 

Prosím  všechny děti o zaslání  do pátku  čtenářs. deníku a  všech splněných písemných d.cv. , můžete  emailem .

Kdo nechá na vrátnici školy , dejte mi prosím vědět .

   AJ

Online hodina v úterý od 11:50

 1. Unit 4A- What’s the time, please?
 2. Unit 4A – What’s the time, please? (Student’s Book, pages 40-41)
 3. Unit 4A – What’s the time, please? (Workbook, pages 32-33)

Online hodina v pátek od 8:55

 1. Unit 4A- What’s the time, please?
 2. Unit 4A – What’s the time, please? (Student’s Book, pages 40-41)
 3. Unit 4A – What’s the time, please? (Workbook, pages 32-33)  

                                     


       

Týdenní plán   21.2. –  26.2.

    Přeji všem krásné a zdravé prázdniny .

    Po prázdninách si připravte , čtenářské deníky a kdo mně neposílal d.cv. i sešity s vyplněnými d. cvičeními .

 

 

 

                              Týdenní plán   15.2.  –  21.2.

AJ

Online hodina v úterý od 11:50

 1. Final test Unit 3 (E-TEST)

Online hodina v pátek od 8:55

 1. Unit 4A- What’s the time, please?
 2. Unit 4A – What’s the time, please? (Student’s Book, pages 40-41)
 3. Unit 4A – What’s the time, please? (Workbook, pages 32-33)

   ČJ  –   zopakování příd.jmen tvrdých , začínáme skl.příd.jmen měkkých

               odůvodnění pravopisu -i, -y  uprostřed slova , v příčestí minulém

              čt.: čtení svých knih , zápisky do čtenářských deníků

  M –     procvičujeme a pokračujeme v desetinných číslech 

              g.: střed a osa úsečky

  NOS  –  zkoušíme otázky za textem znovu – Jak se žilo v první republice , Republika se hroutí,

                  Smutný život za okupace 

 NOP  –  neustále opakujeme všechny soustavy a smyslová ústrojí

                 Země ve vesmíru – nutné,aby každý měl zápisky z učebnice  do str.17 

                 tučně vytištěné věty si zapamatovat

    Všichni žáci a žákyně si vypracovávají d.cvičení  a  provádějí poznámky do sešitů .

    Kdo neposílá vypracované úkoly emailem , prosím o zanechání  úkolů na vrátnici školy .

    Napište mi vzkaz/ emailem / , že jste zanechali úkoly na vrátnici ,abych si je vyzvedla .

 


Týdenní plán   08.2. –  12.2.

ČJ  –  pokračujeme v  určování příd.jmen – tvr.,měkká  a přivl.

          ve větách určujeme slovní druhy , zákl.sklad.dvojice

          sl.: písemně – vypravování o jedinečné události,kterou si zažil/a/ nebo kterou by si chtěl/a/ zažít

M  –  desetinná čísla – správné čtení , zápis 

          slovní úlohy 

NOS  –  při každé on-line hodině ústně zkoušíme poslední látku,kterou jsme probírali

              ve čtvrtek  – jak se žilo v 1.republice, republika se hroutí , smutný život za okupace

             uč. do str.40 – modré otázky 

NOP  –  neustále zkoušíme uč. str.  39  do  52 – Lidské tělo 

               a  Země ve vesmíru  str.3 – 5

Prosím všechny rodiče o kontrolu kamer ,aby je měly děti aktivní . Používáme je při

ústním zkoušení.

AJ

Online hodina v úterý od 11:50

 1. Unit 3- Progress check (Workbook, pages 30-31)

Online hodina v pátek od 8:55

 1. Final test Unit 3 (E-TEST)

 


Týdenní plán   01.2. –  05.2.

ČJ  –  procvičení  uč. str. 86-87 , shrnutí učiva 

           str.89 – příd.jména

           každý den číst nahlas , každý musí i porozumnět textu  a svými slovy  interpretovat

M  –    desetinná čísla 

NOS  –  opakování  : ústní zkoušení –  uč.str. 10 – 19 – otázky modře označené – čtvrtek

NOP  –  opakování :  ústní zkoušení – uč.str. 42 – 47 –  pátek

 

AJ

Online hodina v úterý od 11:50

 1. Unit 3D – My school (Student’s Book, pages 34-35)
 2. Unit 3D – My school (Workbook, pages 28-29)

Online hodina v pátek od 8:55

 1. Unit 3D – My school (Student’s Book, pages 34-35)
 2. Unit 3D – My school (Workbook, pages 28-29)

Komentáře jsou uzavřeny.