V.A Mgr. Petra Poustecká

       

TÝDENNÍ PLÁN 17. 6. – 21. 6. 2024

ČESKÝ JAZYK 

 • Opakování 5. ročníku
 • Neohebné slovní druhy
 • Přídavná jména
 • Čtení s porozuměním
 • Sloh – tvorba mediálního sdělení

MATEMATIKA 

 • Opakování 5. ročníku
 • Římské číslice
 • Desetinná čísla se dvěma desetinnými čísly
 • Geo – prostorová představivost

NOS

 •  Evropa – rostlinstvo a živočichové
 • Test – hlavní města (Evropa)

NOP

 • Nebezpečný internet
 • Zkoušení

ANGLICKÝ JAZYK 

OSTATNÍ 

 • Připravit si vygumované a slepené učebnice – pondělí
 • 19. 6. Olympijský běh – dopoledne
 • 19. 6. Dílničky na Ráčku (V.A má dvě dílničky a občerstvení)
 • 20. 6. Literární dílnička pro 4. – 5. ročníky  (16:00 – 17:30)
 • 20. 6.  17:30 loučení s I. stupněm, následuje „přespávačka ve škole“ – V.A
 • 21. 6. uzavření známek

 • 24. 6. Divadelní představení „Neobyčejný kluk“ – 16:30 , V.A hraje divadelní představení pro veřejnost ve školní knihovně
 • 25. 6. Den na Vyšehradě – VYŠEHRÁTKY
 • 27. 6. Jumpark
 • 28. 6. Rozdávání vysvědčení – poslední den na I. stupni (8:00 – 8:45)

 

TÝDENNÍ PLÁN 10. 6. – 14. 6. 2024

ČESKÝ JAZYK 

 • Opakování 5. ročníku
 • Pololetní písemná práce
 • Čtení s porozuměním
 • Sloh – tvorba mediálního sdělení

MATEMATIKA 

 • Opakování 5. ročníku
 • Pololetní písemná práce
 • Desetinná čísla se dvěma desetinnými čísly
 • Geo – prostorová představivost

NOS

 •  Evropa – rostlinstvo a živočichové
 • Zkoušení

NOP

 • Výroba skla, papíru, plastů
 • Ekologické chování
 • Zkoušení

ANGLICKÝ JAZYK 

OSTATNÍ 

 • Úterý – divadelní kroužek (pro přihlášené účast povinná)
 • ČT – doučování (obě skupiny)
 • 12. 6. výlet do Techmanie (sraz v 7:55 před školou), s sebou: svačinu, pití, pohodlnou obuv, možnost zakoupit oběd v Techmanii, popř. vlastní. Návrat okolo 15:00. Informace bude na TEAMS.

 

TÝDENNÍ PLÁN 3. 6. – 7. 6. 2024

ČESKÝ JAZYK 

 • Opakování na pololetní písemnou práci
 • Stavba věty
 • Větné vzorce
 • Spojky, podstatná jména, slovesa
 • Podmět a přísudek
 • Diktát
 • Sloh – popis osoby
 • ČJH – divadelní představení (diskuze)

MATEMATIKA 

 • Opakování na pololetní písemnou práci
 • Opakování – násobení a dělení přirozených čísel
 • Závisle a nezávisle proměnná
 • Slovní úlohy
 • Geo – tělesa – jehlan, kužel, koule

NOS

 •  Evropa – rostlinstvo a živočichové
 • Zkoušení

NOP

 • Výroba skla, papíru, plastů
 • Zkoušení

ANGLICKÝ JAZYK

AJ

People – Saturday morning – present continuous

What are you doing x What do you do?

OSTATNÍ 

 • Úterý – divadelní kroužek (pro přihlášené účast povinná)
 • ST, ČT – doučování

 

TÝDENNÍ PLÁN 27. 5. – 31. 5. 2024

ŠKOLA V PŘÍRODĚ – SÁZAVA SEDLIŠTĚ 

TÝDENNÍ PLÁN 20. 5. – 24. 5. 2024

ČESKÝ JAZYK 

 • Stavba věty
 • Větné vzorce
 • Spojovací výrazy
 • Diktát
 • Sloh – popis osoby
 • ČJH – číslovky – rozlišení v textu (opakovací testík)

MATEMATIKA 

 • Desetiminutovka
 • Násobení a dělení desetinných čísel
 • Závisle a nezávisle proměnná
 • Slovní úlohy
 • Geo – osově souměrné tvary, pravidelné a nepravidelné obrazce, tělesa – jehlan, kužel, koule)

NOS

 • Evropa
 • Rakousko, Slovensko, Polsko, Německo (opakovací test)
 • Evropa – nížiny, pohoří

NOP

 • Výroba skla, papíru, plastů
 • Zkoušení

ANGLICKÝ JAZYK

 • People – popis osob – slovní zásoba
 • Have x to be
 • present contituous – kdo co právě dělá

OSTATNÍ 

 • Úterý – divadelní kroužek (pro přihlášené účast povinná)
 • ST, ČT – doučování
 • PČ – přinést malý kousek látky (koláž)
 • 27. 5. – 31. 5. ŠvP Sázava (sraz 8:45 parkoviště – Sofijské náměstí), seznam byl odeslán emailem

 

TÝDENNÍ PLÁN 13. 5. – 17. 5. 2024

ČESKÝ JAZYK 

 • Číslovky – opakování
 • Test – číslovky (přípravu k testu děti obdržely na hodině, vloženo i do TEAMS)
 • Slovní druhy

MATEMATIKA 

 • Desetinná čísla – dělení
 • Test – desetinná čísla (sčítání, odčítání, násobení, dělení)

NOS

 • Souhrnné opakování
 • Polsko, Rakousko, Slovensko, Německo

ANGLICKÝ JAZYK 

OSTATNÍ 

 • 14. 5. focení tříd (vybíráme 50,- Kč)
 • 15. 5. – 17.5. celoškolní projektové dny „Putování Prahou“  (V.A dostala ke zpracování: VINOHRADSKÁ VODÁRENSKÁ VĚŽ)
 • 15. 5. putujeme po Praze (s sebou: svačinu, pití, pohodlnou obuv, pero)
 • 16. 5. – 17. 5. pracujeme projektově ve škole (s sebou: psací a výtvarné potřeby)

 

TÝDENNÍ PLÁN 6. 5. – 10. 5. 2024

ČESKÝ JAZYK 

 • Číslovky – opakování

MATEMATIKA 

 • Desetinná čísla – opakování

NOS

 • Rakousko

ANGLICKÝ JAZYK 

 • úvod do nové lekce – My friends
 • Vocabulary – přídavná jména pro popis osoby
 • Opakování slovesa to be a to have got a jeho využití při popisu lidí

OSTATNÍ 

 • Prosím o úhradu ŠvP (informace k platbě a seznam na ŠvP odeslány emailem)
 • Divadelní kroužek – povinný pro přihlášené děti
 •  7. 5. překážkový běh
 • 15. 5. – 17. 5. celoškolní projekt „Putování Prahou“, V.A – Vinohradská vodárenská věž
 • 8. 5. STÁTNÍ SVÁTEK
 • 9. – 10. 5. ředitelské volno

 

TÝDENNÍ PLÁN 29. 4. – 3. 5. 2024

ČESKÝ JAZYK 

 • Číslovky
 • Diktát
 • Dopis kamarádovi
 • Opakování – přídavná jména
 • ČJ H – přídavná jména (skupinová práce)

MATEMATIKA 

 • Desetiminutovka
 • Násobení a dělení desetinných čísel
 • Převody jednotek
 • Slovní úlohy
 • Geo – kružnice, vzájemná poloha dvou kružnic

NOS

 • Evropa
 • pokračujeme v projektu – Německo
 • EU, Slovensko, Polsko (opakovací test)

NOP

 • Formy a druhy energie
 • Zdroje energie

ANGLICKÝ JAZYK 

OSTATNÍ 

 • TV- cvičební úbor na ven i do tělocvičny, obzvlášť obuv 🙂
 • do 30. 4. nutnost odevzdat potřebné dokumenty na ŠvP
 • platba ŠvP – informace přijdou na email (úhrada do 17. 5.)
 • Doučování – dle rozpisu
 • Možnost individuálního doučování v 7:15 (zájemci kontaktují TU emailem)
 • Divadelní kroužek – povinný pro přihlášené děti
 • 1. 5. STÁTNÍ SVÁTEK
 • 8. 5. STÁTNÍ SVÁTEK
 • 9. – 10. 5. ředitelské volno

 

TÝDENNÍ PLÁN 22. 4. – 26. 4. 2024

ČESKÝ JAZYK 

 • Číslovky
 • Diktát
 • Dopis kamarádovi
 • Opakování – zájmena
 • ČJ H – recitace, dramatická výchova, opakování – podstatná jména

MATEMATIKA 

 • Desetiminutovka
 • Opakování desetinná čísla. aritmetický průměr
 • Povrch – krychle, kvádr (opakovací test)
 • Slovní úlohy
 • Geo – osově souměrné tvary, úhel

NOS

 • Evropa
 • pokračujeme v projektu
 • sousední státy Slovensko, Polsko

NOP

 • Integrovaný záchranný systém
 • První pomoc

ANGLICKÝ JAZYK 

Dům, byt – popis místnosti, slovní zásoba

sloveso can / can´t

OSTATNÍ 

 • TV- cvičební úbor na ven i do tělocvičny, obzvlášť obuv 🙂
 • 22. 4. DEN ZEMĚ
 • 23. 4. divadelní kroužek (pro zapsané – účast povinná, připomínám „umím svoji roli“ )
 • 23. 4. preventivní program „Agenti v utajení – hledá se NE“
 • 23. 4. talentová zkouška pro budoucí šesté ročníky – sportovní třída
 • do 30. 4. nutnost odevzdat potřebné dokumenty na ŠvP

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 15. 4. – 19. 4. 2024

ČESKÝ JAZYK 

 • Zájmena – druhy
 • s sebou/sebou, ji/jí, ni/ní
 • Diktát
 • Nahrazování podstatných jmen zájmeny
 • Psaní zájmen v dopisech
 • ČJH – vypravování (osnova)

MATEMATIKA 

 • Opakování
 • Desetinná čísla – násobení
 • Zlomky, desetinný zlomek
 • Aritmetický průměr
 • Geometrie – krychle, kvádr; povrch (ČT, PÁ)

NOS

 • Evropa
 • pokračujeme v projektu
 • sousední státy

NOP

 • Člověk a technika – páka, kladka, nakloněná rovina

ANGLICKÝ JAZYK 

 • Places – místo, kde žijeme
 • popis domu, pokoje
 • There is/are

OSTATNÍ 

 • TV- cvičební úbor na ven i do tělocvičny, obzvlášť obuv 🙂
 • 16. 4. divadelní kroužek (pro zapsané – účast povinná)
 • doučování dle rozpisu
 • Přinést 100, -Kč na preventivní program
 • do 30. 4. přinést potřebné dokumenty na ŠvP (děti dostaly info)
 • 17. 4. konzultace s rodiči (pozvaní rodiče mají informaci v emailu)

 

TÝDENNÍ PLÁN 8. 4. – 12. 4. 2024

ČESKÝ JAZYK 

 • Zájmena – druhy
 • S sebou/sebou
 • Diktát
 • Nahrazování podstatných jmen zájmeny
 • Psaní zájmen v dopisech
 • Čtenářský list

MATEMATIKA 

 • Opakování
 • Desetinná čísla – sčítání, odčítání, zaokrouhlování
 • Zlomky , desetinný zlomek
 • Aritmetický průměr
 • Geometrie – krychle, kvádr (čtvrtek)

NOS

 • Evropa
 • pokračujeme v projektu
 • sousední státy

NOP

 • Člověk a technika
 • Opakovací test (magnetická síla, sluneční soustava, fáze měsíce)

ANGLICKÝ JAZYK 

 • Our house – there is/there are – otázka, zápor
 • slovní zásoba – vybavení domu a bytu
 • 5B

OSTATNÍ 

 • 9. 4. divadelní kroužek (pro zapsané – účast povinná)
 • 9. 4. celoškolní soutěž „skok přes švihadlo“
 • 10. 4. ukázková hodina TV pro zájemce o sportovní třídu
 • doučování dle rozpisu
 • 12. 4. exkurze útulek Voříškov
 • Přinést 100, -Kč na preventivní program
 • do 30. 4. přinést potřebné dokumenty na ŠvP (některé dokumenty lze použít z minulého roku, zjistím a pošlu info mailem)
 • 17. 4. konzultace s rodiči (nutno si vytvořit termín přes systém rezervando, odkaz byl odeslán emailem)

 

TÝDENNÍ PLÁN 1. 4 – 5. 4. 2024

Pondělí

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

Úterý

Projektový den 5. ročníků – Evropa

 • Proběhlo již rozdělení do skupin
 • Skupinová práce – přinést materiály k danému státu
 • Pomůcky: penál, výtvarné potřeby, ŽK

Středa 

ČJ – zájmena, M – slovní úlohy , NOS – Evropa

Čtvrtek 

 • Digitální wellbeing – preventivní program
 • NOP – člověk a technika

Pátek 

 • SCIO TESTOVÁNÍ (8:00 – 11:40)

Anglický jazyk 

Our house – there is/there are – otázka, zápor

Ostatní

 • Divadelní kroužek – úterý
 • 7. 4. (neděle) – divadlo Minor (sraz ve 14:00 na Sofijském náměstí)
 • Doučování probíhá dle rozpisu

 

TÝDENNÍ PLÁN 25. 3. – 29. 3. 2024

ČESKÝ JAZYK 

 • Zájmena – druhy
 • Mě/ mně
 • Diktát
 • Opakování – přídavná jména
 • Čtenářský list

MATEMATIKA 

 • Desetinná čísla – sčítání, odčítání, zaokrouhlování
 • Zlomky
 • Slovní úlohy – rozpočet, půjčka

NOS

 • Opakování
 • Test (komunismus, návrat k demokracii)

ANGLICKÝ JAZYK 

OSTATNÍ 

 • 26. 3. od 16:00 velikonoční jarmark v areálu Ráček
 • velikonoční prázdniny 28.3. – 1. 4.

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 11. 3. – 15. 3. 2024

ČESKÝ JAZYK 

 • Přídavná jména – procvičování
 • Diktát
 • Čtení – přednes (báseň VÍLA – zkoušení)
 • Sloh – podací lístek, průvodka, poštovní poukázka (vyplnění tiskopisů)
 • ČJH – čtení literárních textů, procvičování podstatných jmen

MATEMATIKA 

 • Desetinná čísla – sčítání, odčítání, zaokrouhlování (test)
 • Číselná osa, početní úkony
 • Slovní úlohy – rozpočet, půjčka
 • Desetiminutovka – zápis desetinných čísel
 • Geometrie – krychle, kvádr

NOP

 • Měsíc – opakování
 •  Střídání dne a noci

NOS

 • Druhá světová válka – test
 • Období komunistické vlády

ANGLICKÝ JAZYK 

 • Revision – pg. 50
 • Places – popis místnosti a domu,
 • vazba There is/ are – věta kladná, záporná, otázka

 

OSTATNÍ 

 • 12. 3. KC 12 – Trapas nepřežiju  aneb ten řízek nezvedej (vybíráme 80,- Kč) 
 • Zájemci přinést přihlášky na ŠvP

Mgr. Petra Poustecká

petra.poustecka@zsrakovskeho.cz

TÝDENNÍ PLÁN 4. 3. – 8. 3. 2024

ČESKÝ JAZYK 

 • Přídavná jména – procvičování
 • Diktát
 • Čtení – přednes (báseň VÍLA – zkoušení)
 • Sloh – podací lístek, průvodka, poštovní poukázka
 • ČJH – čtení literárních textů, procvičování podstatných jmen

MATEMATIKA 

 • Desetinná čísla – sčítání, odčítání, zaokrouhlování (test)
 • Číselná osa, početní úkony
 • Slovní úlohy
 • Desetiminutovka
 • Geometrie – krychle, kvádr

NOP

 • Gravitační síla
 •  Střídání dne a noci
 • Sluneční soustava

NOS

 • Druhá světová válka – opakování
 • Období komunistické vlády

ANGLICKÝ JAZYK 

 • present simple – otázka
 • Places – místo, kde žijeme
 • popis domu, opakování vazby there are/ there is

OSTATNÍ 

 • Na VV – skořápky od vajíček (půlky – 8 ks, noviny nebo letáky)
 • Zájemci přinést přihlášky na ŠvP

TÝDENNÍ PLÁN 26. 2. – 1. 3. 2024

ČESKÝ JAZYK 

 • Přídavná jména (vzor mladý, jarní) – procvičování
 •  Přídavná jména přivlastňovací (vzory otcův, matčin)
 • Čtení (procvičování přednesu – báseň Víla, zkoušení 7.3.)
 • Sloh – rozvoj komunikačních dovedností
 • ČJH – přídavná jména (procvičování)

MATEMATIKA 

 • Desetinná čísla
 • Číselná osa, početní úkony
 • Zaokrouhlování desetinných čísel
 • Desetiminutovka
 • Geometrie – opakovací test (rýsování – čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnice; obvod + obsah čtverce, obdélníku, obvod trojúhelníku)

NOP

 • Gravitační síla
 •  Střídání dne a noci
 • Sluneční soustava

NOS

 • Druhá světová válka
 • Test – první světová válka (pondělí)

ANGLICKÝ JAZYK 

 • přítomný čas prostý – kladná záporná věta – příprava na test
 • přítomný čas prostý – otázka – Do/ Does
 • places – předložky místa

OSTATNÍ 

 • VV – přinést malou skleničku (např. od jogurtu, marmelády)
 • PČ – špejle, úzká stuha (cca 30 cm)
 • Vyrábíme výrobky na jarmark (prosím o vyfouklá vajíčka nebo půlky skořápek :-))

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 19. 2. – 24. 2. 2024

ČESKÝ JAZYK 

 • Přídavná jména (vzor mladý, jarní)
 • Opakovací test – přídavná jména (vzor mladý, jarní)
 • Úvod – přídavná jména přivlastňovací (vzory otcův, matčin)
 • Čtení – báseň
 • Sloh – umělecký zážitek (návštěva výstavy iMUCHA)
 • ČJH – četba literárních textů, reprodukce

MATEMATIKA 

 • Desetinná čísla
 • Číselná osa, početní úkony
 • Zaokrouhlování desetinných čísel
 • Desetiminutovka (dělení dvojciferným číslem)
 • Geometrie – úhel (opakování); krychle, kvádr

NOP

 • Země ve vesmíru
 • Projekt
 • Opakovací test (močová, nervová, rozmnožovací soustava), přípravu na test žáci obdrželi, vloženo i do TEAMS

NOS

 • Druhá světová válka

ANGLICKÝ JAZYK 

 • Revision – pg. 50
 • Places – popis místnosti a domu,
 • vazba There is/ are – věta kladná, záporná, otázka

OSTATNÍ 

 • VV (20. 2.)  přinést 2 ubrousky s velikonoční tématikou (NUTNÉ!!!)
 • 21. 2. den otevřených dveří
 • 21. 2. projektový den – VESMÍR
 • Divadlo MINOR – dobrovolné představení v rámci divadelního kroužku (neděle 17. 3. od 15:00, vybíráme 140,- Kč). Zájemci se můžou hlásit do středy do 21.2. 

 

TÝDENNÍ PLÁN 12. 2. – 16. 2. 2024

ČESKÝ JAZYK 

 • Přídavná jména (vzor mladý, jarní)
 • Opakování: vyjmenovaná slova
 • Diktát
 • Čtení s porozuměním
 • Sloh – umělecký zážitek (návštěva výstavy iMUCHA)
 • ČJH – přídavná jména (druhy, pravopis)

MATEMATIKA 

 • Desetinná čísla
 • Číselná osa, početní úkony
 • Zaokrouhlování desetinných čísel
 • Desetiminutovka
 • Geometrie – úhel (opakování)

NOS 

 • Samostatné Československo, národní hrdost
 • T.G. Masaryk
 • Druhá světová válka

NOP

 • Souhrnné opakování – lidské tělo (podklady k opakování vloženy na TEAMS, do třídní WP skupiny)
 • Péče o zdraví, sport
 • IZS

ANGLICKÝ JAZYK 

 • present simple – opakování kladné a záporné věty
 • present simple – záporná věta – použití pomocného slovese Don´t a Doesn´t

OSTATNÍ 

 • 13. 2. Interaktivní přednáška – GEOLOGIE (v pondělí vybíráme 80,- Kč)
 • 14. 2. bruslení 12:00 – 13:00

5. 2. – 9. 2. 2024 JARNÍ PRÁZDNINY 

Dobrovolné procvičování 

TÝDENNÍ PLÁN 29. 1. – 2. 2. 2024

ČESKÝ JAZYK 

 • Přídavná jména
 • Diktát
 • Čtení s porozuměním
 • Sloh – vypravování podle osnovy, reprodukce textu
 • ČJH – nahrazování sloves (je, má) v textu

MATEMATIKA 

 • Desetinná čísla
 • Desetiminutovka (1 příklad na písemné dělení dvojciferným číslem)
 • Průměrná rychlost
 • Geometrie – opakování (obvod, obsah – čtverec, obdélník; obvod – trojúhelník)
 • Geometrie – opakovací test (obvod, obsah, jednotky)

NOS 

 • První světová válka

NOP

 • Péče o zdraví, IZS
 • Rozmnožovací soustava – návaznost na přednášku p. Podlahové (sexuální výchova)
 • Rodičovství, partnerství, etapy života, práva dítěte

ANGLICKÝ JAZYK 

 • present simple – přítomný čas prostý
 • pomocné sloveso Do/Does – záporný tvar
 • koncové -s ve třetí osobě č. jednotného (he, she, it)

OSTATNÍ 

 • 30. 1. plníme disciplíny OVOV (3 VH), přinést cvičební úbor
 • 31. 1. pololetní výpis z vysvědčení (přinést desky)
 • 31. 1. poslední hodinu proběhne rozdání výpisu z vysvědčení, malá oslava (dobrovolně přinést občerstvení), nápoje zajistí TU, AP  sladkou dobrotu 🙂
 • 2. 2. pololetní prázdniny
 • 5. 2. – 9. 2. jarní prázdniny

 

TÝDENNÍ PLÁN 22. 1. – 26. 1. 2024

ČESKÝ JAZYK 

 • Pololetní písemná práce (pro žáky, kteří ještě práci nepsali)
 • Diktát
 • Přídavná jména
 • Čtení s porozuměním
 • ČJH – slovesa (osoba, číslo, čas, způsob), PJ (pád, číslo, rod, vzor)

MATEMATIKA 

 • Pololetní písemná práce (pro žáky, kteří ještě práci nepsali)
 • Průměrná rychlost
 • Desetinná čísla (čtení, zápis)
 • Geometrie – obsah (čtverec, obdélník)

NOS 

 • Opakovací test (Rakousko – Uhersko), příprava na test – vlepeno do sešitu (středa)
 • Zkoušení
 • První světová válka

NOP

 • Dokončení – smyslová ústrojí, nervová soustava, péče o zdraví, IZS
 • Zkoušení

ANGLICKÝ JAZYK 

 • present simple – přítomný čas prostý
 • pomocné sloveso Do/Does
 • koncové -s ve třetí osobě č. jednotného (he, she, it)

OSTATNÍ 

 • 25. 1. uzavření známek
 • 31. 1. pololetní výpis z vysvědčení
 • 2. 2. pololetní prázdniny
 • 5. 2. – 9. 2. jarní prázdniny

 

TÝDENNÍ PLÁN 15. 1. – 19. 1. 2024

ČESKÝ JAZYK 

 • Opakování – příprava na pololetní písemnou práci
 • Pololetní písemná práce (čtvrtek)
 • Sloh – vypravování podle osnovy, reprodukce textu
 • Čtení s porozuměním
 • ČJH – nahrazování sloves (je, má) v textu

MATEMATIKA 

 • Dělení dvojciferným číslem (desetiminutovka – splnění pro žáky bez 3 příkladů)
 • Opakování – příprava na pololetní písemnou práci
 • Pololetní písemná práce (pátek)

NOS 

 • Rozkvět kultury a umění
 • Rakousko – Uhersko (dualismus)
 • Dobrovolné pracovní listy (možnost zlepšit průměr známky)
 • Zkoušení

NOP

 • Vylučovací soustava, nervová soustava, smyslová ústrojí
 • Dobrovolné pracovní listy (možnost zlepšit průměr známky)
 • Zkoušení

ANGLICKÝ JAZYK 

 • What ´s the time?
 • určování času – o´clock, quarter past/to, half
 • dny v týdnu, školní předměty
 • Molly ´s day

OSTATNÍ 

 • 17. 1. plánujeme divadelní představení „Dvanáct měsíčků“
 • Připomínám na PČ – jehlu, nit! (pomůcky má jen polovina třídy)
 • 25. 1. uzavření známek
 • 31. 1. pololetní výpis z vysvědčení
 • 2. 2. pololetní prázdniny
 • 5. 2. – 9. 2. jarní prázdniny

TÝDENNÍ PLÁN 8. 1. – 12. 1. 2024

ČESKÝ JAZYK 

 • Opakování – příprava na pololetní písemnou práci
 • Stavba slova (předpona, kořen, přípona)
 • Předpony (roz-, bez-, nad-, ob-, v-, s-, z-,- vz-; předložky s, z)
 • Význam slov (slova jednoznačná, mnohoznačná, s citovým zbarvením, protikladná, souznačná, významově nadřazená, podřazená)
 • Slovní druhy
 • Slovesa, podstatná jména  – mluvnické kategorie
 • Podmět + přísudek (typy podmětu a přísudku, základní skladební dvojice)
 • Koncovky PJ, shoda přísudku s podmětem
 • Slova se slabikami bě – bje, pě, vě – vje
 • Mě/mně ve větách

MATEMATIKA 

 • Dělení dvojciferným číslem (desetiminutovka PO, ST, PÁ – 1 příklad)
 • Opakování – příprava na pololetní písemnou práci
 • Přirozená čísla do 1 000 000 (+, -, x, 🙂
 • Převody jednotek (délky, objemu, hmotnosti, času)
 • Zaokrouhlování (10, 100, 1 000, 10 000, 100 000, 1 000 000)
 • Rovnice
 • Slovní úlohy (zápis, příklad, odpověď)
 • Zlomky
 • Dělení dvouciferným číslem

NOS 

 • České země součást Rakouska, buditelé a obrození, vynálezy  (TEST 8. 1. – přípravu na test žáci obdrželi od TU, vloženo i na TEAMS)
 • Rozkvět kultury a umění, hospodářský růst země
 • Zkoušení

NOP

 • Trávicí soustava, oběhová soustava, kostra (TEST 11. 1. – přípravu na test žáci obdrželi od TU, vloženo i na TEAMS)
 • Dýchací soustava
 • Zkoušení

ANGLICKÝ JAZYK 

 • What ´s the time?
 • určování času – o´clock, quarter past/to, half
 • dny v týdnu, školní předměty

OSTATNÍ 

 • 9. 1. preventivní program „Příprava na pubertu“ 1, 2 VH
 • 10. 1. 12:00 – 13:00 bruslení (s sebou: brusle, termosky od „JEŽÍŠKA“ – naplníme ve třídě čajem, popř. penízky na půjčení, teplé oblečení, rukavice nutné!!!)
 • 10. 1. třídní schůzky (17:30)
 • VV – černý fix, červenou a bílou temperu, PČ – nit + jehla
 • V týdnu 15. 1. – 19. 1. pololetní práce z ČJ, M; plánujeme divadelní představení „Dvanáct měsíčků“

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 3. 1. – 5. 1. 2024

ČESKÝ JAZYK 

 • Podstatná jména rodu mužského, ženského, středního
 • Shoda přísudku s podmětem
 • Slovní druhy – opakování
 • Opakování na pololetní písemnou práci
 • ČJH – slovesa

MATEMATIKA 

 • Písemné dělení dvojciferným číslem (test)
 • Opakování na pololetní písemnou práci

NOS 

 • České země součást Rakouska
 • Vynálezy
 • Opakování, zápis

NOP

 • Dýchací soustava
 • Opakování, zápis

ANGLICKÝ JAZYK 

 • úvod do nové lekce – přítomný čas prostý
 • pomocné sloveso do/does
 • denní režim

 

 • OSTATNÍ
 • 9. 1. preventivní program
 • 9. 1. bruslení
 • 10. 1. TŘÍDNÍ SCHŮZKY (17:30)

TÝDENNÍ PLÁN 18. 12. – 22. 12. 2023

ČESKÝ JAZYK 

 • Podstatná jména rodu mužského a  ženského
 • Shoda přísudku s podmětem
 • Diktát
 • Slovní druhy – opakování

MATEMATIKA 

 • Písemné dělení dvojciferným číslem
 • Opakování: násobení pod sebou
 • Desetiminutovka
 • Slovní úlohy

NOS 

 • České země součást Rakouska
 • Buditelé a obrození

NOP

 • Lidské tělo – oběhová soustava
 • Lidské tělo – trávící soustava
 • Středa – projekt pátých ročníků „Lidské tělo“

ANGLICKÝ JAZYK 

OSTATNÍ 

 • 20. 12. projekt pátých ročníků „LIDSKÉ TĚLO“
 • 20. 12. od 16:30 „Vánoční dílničky“ – dobrovolné dílničky pro rodiče a děti
 • 22. 12. rozdávání dárečků ve třídě, iMUCHA – výstava, návštěva Staroměstského náměstí
 • 23. 12. – 2. 1. VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
 • 3. 1. 2024 začne vyučování
 • Nemocánkové – procvičují dělení dvojciferným číslem, koncovky podstatných jmen, shodu přísudku s podmětem, sledují odkazy a pracovní listy  na TEAMS

Shoda podmětu s přísudkem (skolakov.eu)

Vzory podstatných jmen (skolakov.eu)

Písemné dělení dvouciferným číslem (lehké) – online Přesouvání (umimematiku.cz)

Vánoční pravidla - Momentky - ŽENY s.r.o.

Přejeme Vám krásné Vánoce, 

hodně lásky, pohody a radosti.

Ať se Vám splní všechna Vaše přání. 

Hodně štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce. 

Děkujeme za spolupráci. 

Petra Poustecká a Mirka Křivánková 

 

TÝDENNÍ PLÁN 11. 12.  – 15. 12. 2023

ČESKÝ JAZYK 

 • Podstatná jména rodu mužského
 • Přísudek holý a rozvitý
 • Diktát
 • Slovní druhy – opakování
 • ČJH – rozvoj slovní zásoby

MATEMATIKA 

 • Písemné dělení dvojciferným číslem
 • Opakování: násobení pod sebou
 • Desetiminutovka
 • Slovní úlohy

NOS 

 • Obrazy z novodobých dějin – báje, mýty, pověst

NOP

 • Lidské tělo – svaly, kůže

ANGLICKÝ JAZYK 

 • sloveso have got – dokončení
 • dny v týdnu a měsíce s roce, předložka on x in
 • úvod do určování času – What´s the time?

OSTATNÍ 

 • 12. 12. dopravní výchova (úterý 3, 4 VH)
 • 13. 12. divadlo Karlín (Alenka v říši divů)
 • Divadelní kroužek a doučování dle plánu

 

TÝDENNÍ PLÁN 4. 12.  – 8. 12. 2023

ČESKÝ JAZYK 

 • Slova se slabikami mě/mně – opakování
 • Slovní druhy
 • Koncovky podstatných jmen – rod mužský (opakování)
 • Sloh – dopis (úterý)
 • Čtení s porozuměním
 • ČJH – rozvoj slovní zásoby (dramatická výchova)

MATEMATIKA 

 • Písemné dělení dvojciferným číslem
 • Opakování: násobení pod sebou
 • Geometrie: opakovací práce (přímka, úsečka, bod, kolmice, rovnoběžky, různoběžky, kružnice, čtverec, obdélník, trojúhelník)
 • Geometrie: obvod, obsah (čtverec, obdélník)

NOS 

 • Opakovací test – Morava (4. 12.)
 • Opakování ČR – obrana země, armáda
 • Obrazy z novodobých dějin – báje, mýty, pověsti

NOP

 • Člověk a příroda
 • Člověk – lidské tělo

ANGLICKÝ JAZYK 

 • school timetable – školní předměty
 • dny v týdnu, měsíce v roce
 • sloveso have got v otázce, krátké odpovědi
 • úvod do určování času – What´s the time?

OSTATNÍ 

 • 5. 12. MIKULÁŠSKÝ DEN  – vstup do třídy v kostýmu nebo v černém oblečení. 1 VH – M „ČERTOVSKÉ POČÍTÁNÍ“, 2 VH – ČJ  „DOPIS ANDĚLOVI“, 3, 4 VH proběhne zábavné soutěžní dopoledne pro I. C (V. A připravila úkoly pro prvňáčky). Dobrovolně: občerstvení.
 • Divadelní kroužek a doučování dle plánu
 • 12. 12. dopravní výchova
 • 13. 12. divadlo Karlín (Alenka v říši divů)

 

TÝDENNÍ PLÁN 27. 11. – 1. 12. 2023

ČESKÝ JAZYK 

 • Slova se slabikami mě/mně
 • Slovní druhy
 • Koncovky podstatných jmen
 • Sloh – dopis
 • Čtení s porozuměním
 • ČJH – podstatná jména (pád, číslo, rod, vzor)
 • Čtvrtletní opakovací práce (čtvrtek)

MATEMATIKA 

 • Dělení přirozených čísel – písemné, pamětné
 • Opakování – násobení trojciferných čísel
 • Slovní úlohy
 • Geometrie – obsah, obvod (čtverec, obdélník)
 • Čtvrtletní opakovací práce (úterý)

NOS 

 • Opakování Morava
 • Práce s mapou
 • Pracovní list
 • 29. 11. (test – Morava)
 • Opakování ČR – obrana země, armáda

NOP

 • Třídění organismů (třídění přírodnin) – semenné, výtrusné, byliny, dřeviny

ANGLICKÝ JAZYK 

 • procv. slovesa Have got
 • tvorba otázky se slovesem have got a krátkých odpovědí
 • What pet have you got? – popis domácích mazlíčků
 • slovní zásoba – dny v týdnu, školní předměty

OSTATNÍ 

 • 28. 11. Morava – projektový den (2 VH – 4 VH)
 • 29. 11. bruslení – Sofijské náměstí (s sebou: brusle, helmu, rukavice, teplý čaj, popř. hrneček), možnost půjčení bruslí a helmy za úhradu
 • Divadelní kroužek a doučování dle plánu
 • 12. 12. dopravní výchova
 • 13. 12. divadlo Karlín (Alenka v říši divů)

TÝDENNÍ PLÁN 20. 11. – 24. 11. 2023

ČESKÝ JAZYK 

 • Slabiky ve slovech  (bě, pě, vě/ bje, vje), zájmeno já
 • Podmět nevyjádřený, holý, rozvitý, několikanásobný
 • Opakování – koncovky podstatných jmen, vyjmenovaná slova
 • Sloh – popis pracovního postupu (koncept), kontrola DÚ ve cvičném sešitě
 • Čtení s porozuměním
 • ČJH – rozhlas, TV

MATEMATIKA 

 • Násobení pod sebou (trojciferným činitelem)
 • Slovní úlohy – složené slovní úlohy (rozpočet, příjem, půjčka, splátka)
 • Opakování – násobení, dělení, sčítání, odčítání, zlomky, rovnice, nerovnice
 • Geometrie – kružnice a kruh, souřadnice bodů (opakování)

NOS 

 • Jižní Morava
 • Práce s mapou
 • Příprava na test
 • 27. 11. (test – Morava)

NOP

 • 23. 11. opakovací test – podnebné pásy  (přípravu na test žáci dostali od TU – shrnutí učiva)
 • Botanické a zoologické zahrady

ANGLICKÝ JAZYK 

 • procv. slovesa Have got – kladný a záporný tvar
 • tvorba otázky se slovesem Have got
 • Koncové -s ve třetí osobě č. jednotného (he, she, it does)

OSTATNÍ 

 • Divadelní kroužek a doučování bude probíhat dle plánu
 • VV – přinést balící papír s vánočním motivem (silnější papír)
 • PČ – přinést 3 ks ubrousků
 • Pondělí – přinést dodělaný pracovní list z ČJ
 • Třídnická hodina – pondělí

 

TÝDENNÍ PLÁN 13. 11. – 17. 11. 2023

ČESKÝ JAZYK 

 • Podmět nevyjádřený
 • Opakování – podmět a přísudek, koncovky PJ, VS
 • Čtenářské deníky – prezentace (přinést knihu)
 • Sloh – popis pracovního postupu (koncept)
 • ČJH – rozhlas, TV

MATEMATIKA 

 • Násobení pod sebou (trojciferným činitelem)
 • Slovní úlohy – složené slovní úlohy (rozpočet, příjem, půjčka, splátka)
 • Opakování – násobení, dělení, sčítání, odčítání, zlomky, rovnice, nerovnice

NOS 

 • Střední a Jižní Morava

NOP

 • Shrnutí podnebných pásů
 • Příprava na test
 • Botanické a zoologické zahrady

ANGLICKÝ JAZYK 

OSTATNÍ 

 • 15. 11. konzultace – přihlášení a pozvaní rodiče obdrželi email
 • Divadelní kroužek – změna (úterý 13:00 – 14:00)
 • Doučování – úterý od 12:00
 • 15. 11. Kunsthall – Zengerovka live (8:00 – 13:30), vstup zdarma
 • 17. 11. Státní svátek – škola uzavřena

TÝDENNÍ PLÁN 6. 11. – 10. 11. 2023

ČESKÝ JAZYK 

 • Podmět holý, rozvitý a několikanásobný
 • Doplňovací cvičení zaměřeno na VS, koncovky PJ, shoda přísudku s podmětem
 • Čtenářské deníky – prezentace (list na ČD děti obdrží v pondělí)
 • ČJH – několikanásobný podmět

MATEMATIKA 

 • Násobení pod sebou (trojciferným činitelem)
 • Slovní úlohy
 • Opakování – násobení, dělení, sčítání, odčítání, zlomky

NOS 

 • Severní Morava
 • Práce s mapou

NOP

 • Subtropický pás

ANGLICKÝ JAZYK 

 • přivlastňovací zájmena – procvočování
 • sloveso have got – kladný a záporný tvar
 • tvorba otázky se slovesem have got

 

OSTATNÍ 

 • 15. 11. konzultace – přihlášení přes formulář, který byl rodičům odeslán emailem
 • Divadelní kroužek a doučování dle plánu

 

TÝDENNÍ PLÁN 30. 10. – 3. 11. 2023

ČESKÝ JAZYK 

 • Podmět a přísudek – základní skladební dvojice (opakování)
 • Několikanásobný podmět
 • Doplňovací cvičení zaměřeno na VS, koncovky PJ, shoda přísudku s podmětem
 • Sloh – Halloween v V. A (osnova)
 • Čtení s porozuměním (návštěva knihovny)

MATEMATIKA 

 • Násobení pod sebou (trojciferným činitelem)
 • Slovní úlohy
 • Dělení jednociferným č. (samostatná práce)
 • Geometrie – kruh, kružnice
 • Opakovací práce – čtverec, obdélník, trojúhelník (rýsování a zápis)

NOS 

 • Opakovací práce „ČECHY“ (přípravu na test žáci obdrželi od TU)
 • Vysočina

NOP

 • Tropický a subtropický pás

ANGLICKÝ JAZYK 

OSTATNÍ –

 • 31. 10. Halloween – vstup do třídy v kostýmech nebo černém oblečení, VV – proběhne ve školní kuchyňce (s sebou: zástěru, krabičku na upečené výrobky :-))
 • Vybíráme 80, – Kč na ekoprogram „Od vlka ke psu“ (3. 11.)
 • Divadelní kroužek – úterý  od 12:00
 • Doučování – dle skupin

 

TÝDENNÍ PLÁN 23. 10. – 25. 10. 2023

ČESKÝ JAZYK 

 • Shoda přísudku s podmětem
 • Slovesa – opakování (osoba, číslo, čas, způsob)
 • Podstatná jména – opakování (pád, číslo, rod, vzor)
 • Diktát
 • Sloh – popis pracovního postupu („Pomáháme s vařením“)

MATEMATIKA 

 • Slovní úlohy
 • Desetiminutovka
 • Obvod, obsah (čtverec, obdélník), obvod trojúhelník – opakovací písemná práce
 • Dělení jednociferným činitelem, násobení pod sebou (začínáme násobit trojciferným číslem)

NOS 

 • Opakování – Východní Čechy, Západní Čechy, Jižní Čechy
 • Dokončení projektu

NOP

 • Nebude vyučován (podzimní prázdniny)

ANGLICKÝ JAZYK 

OSTATNÍ 

 • Vybíráme 80, – Kč na ekoprogram „Od vlka ke psu“ (3. 11.)
 • Divadelní kroužek – úterý  od 12:00
 • Doučování – úterý od 13:00
 • 26. – 27. 10. podzimní prázdniny
 • 31. 10. Halloweenský den – učíme se v kostýmech (M+ČJ – hodiny zaměřeny na dané téma, VV – proběhne ve školní kuchyňce)

TÝDENNÍ PLÁN 16. 10. – 20. 10. 2023

ČESKÝ JAZYK 

 • Slovesa – slovesný způsob (oznamovací, rozkazovací, podmiňovací)
 • Opakování – koncovky podstatných jmen
 • Diktát (VS, koncovky PJ)
 • Opakovací cvičení – slovesa
 • Čtení s porozuměním
 • Sloh – popis pracovního postupu (Pomáháme s vařením)
 • ČJH – Základní skladební dvojice (shoda podmětu s přísudkem)

MATEMATIKA 

 • Slovní úlohy
 • Opakovací práce – sčítání, odčítání, násobení, dělení, převody jednotek, rovnice
 • Desetiminutovka
 • Obvod, obsah (čtverec, obdélník)
 • Geometrie – kružnice, kruh

NOS 

 • Opakování – Východní Čechy, Západní Čechy
 • Jižní Čechy

NOP

 • Opakování – podnebné pásy, polární pás (rostliny + živočichové), oceány
 • Mírný pás, tropický pás

ANGLICKÝ JAZYK 

 • sloveso to be – plné a zkrácené tvary
 • sloveso to be – kladné a záporné věty
 • to be – úvod do tvorby otázky
 • friends and family – rodina, domov, kamarádi

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 9. 10. – 13. 10. 2023

ČESKÝ JAZYK 

 • Opakování slovní druhy (PO)
 • Opakování předpon a předložek (ÚT)
 • Opakování – slovesa  (mluvnické kategorie) (ST)
 • Slovesa – slovesný způsob (ČT, PÁ)
 • Sloh – popis pracovního postupu (koncept)
 • ČJH – skladba (základní skladební dvojice)

MATEMATIKA 

 • Opakování – násobení, dělení do 1 000 000 (PO, ÚT)
 • Opakování – rovnice, nerovnice, porovnávání čísel (ST)
 • Řešení slovních úloh – zápis, přímá úměrnost (ČT)
 • Geometrie – čtverec, obdélník, trojúhelník (PÁ)
 • Obvody obrazců (PÁ)

NOS 

 • Opakování – VÝCHODNÍ ČECHY
 • SEVERNÍ ČECHY
 • Projektová výuka

NOP

 • Podnebné pásy – rostliny a živočichové
 • Projektová výuka

ANGLICKÝ JAZYK 

OSTATNÍ 

 • Nutně ! – boty do tělocvičny
 • Prosím o úhradu 97,- Kč (pracovní sešítky ČJ, M)
 • Doučování a kurzy pro žáky s OMJ  probíhají  podle plánu
 • Divadelní kroužek –  mimořádně středa 14:00 (dobrovolně)
 • VV, PČ – přinést plastové brčko

TÝDENNÍ PLÁN 2. 10. – 6. 10. 2023

ČESKÝ JAZYK 

 • Předpony s-, z-, vz-, předložky s, z
 • Opakovací minitestík – předpony, předložky (ST)
 • Slovní druhy – ohebné, neohebné
 • Čtení s porozuměním – čítanka
 • Čtenářské listy do 5. 10.
 • Sloh – pozorování předmětu podle osnovy, rozvoj slovní zásoby
 • ČJH – základní skladební dvojice, podmět, přísudek

MATEMATIKA 

 • Opakování (převody jednotek, násobení pod sebou)
 • Řešení slovních úloh
 • Geometrie – čtverec, obdélník, trojúhelník
 • Obvody obrazců

NOS 

 • Východní Čechy
 • Projektová výuka

NOP

 • Podnebné pásy
 • Projektové vyučování

ANGLICKÝ JAZYK 

 • úvod do nové lekce – Friends and family
 • sloveso to be – tvorba otázky, záporu, časování
 • Wh- otázky

OSTATNÍ 

 • Nemoc TU
 • Divadelní kroužek odpadá, doučování a kurzy pro žáky s OMJ probíhají podle plánu
 • Na VV, PČ přinést listy
 • Obalit školní sešity
 • Kontrola cvičebního úboru
 • DÚ musí být vždy podepsaný rodičem, kontrola ŽK (jiné sdělení str. 6)
 • Prosím o úhradu 97,- Kč (pracovní sešítky ČJ, M)

TÝDENNÍ PLÁN 25. 9. – 27. 9. 2023

ČESKÝ JAZYK 

 • Předpony s-, z-, vz-
 • Opakování (předpony, předložky)
 • Čtení s porozuměním
 • Sloh – pozorování předmětu podle osnovy

MATEMATIKA 

 • Jednotky hmotnosti, objemu
 • Opakovací test – převody jednotek (ÚT)
 • Dělení jednociferným č.
 • Finanční gramotnost

NOS 

 • Střední Čechy
 • Prezentace projektu, zápis
 • Opakovací minitestík (ST)

ANGLICKÝ JAZYK 

 • dokončování Unit 1
 • tvorba mn. čísla – pravidelné a nepravidelné tvary
 • vazba There is/ There are

OSTATNÍ 

 • 26. 9. Přespolní běh
 • 27. 9. Dramatický kroužek (první hodina 🙂
 • 28. 9. STÁTNÍ SVÁTEK
 • 29. 9. ŘEDITELSKÉ VOLNO
 • Přinést obaly na sešity a doplnit všechny pomůcky

 

TÝDENNÍ PLÁN 18. 9. – 22. 9. 2023

ČESKÝ JAZYK 

 • Opakování učiva 4. ročníku
 • Podstatná jména
 • Předpony (roz-, bez-, od-, nad-, ob-,v-)
 • Sloh – rozvoj komunikačních dovedností, pozorování předmětu
 • Čtení s porozuměním
 • ČJH – stavba slova

MATEMATIKA 

 • Opakování učiva 4. ročníku
 • Jednotky délky, času, hmotnosti
 • Odhady, plánování nákupu (finanční gramotnost)
 • Geo – čtverec, obdélník, trojúhelník (rýsování)

NOS 

 • Střední Čechy
 • Práce s mapou
 • Projektové vyučování

NOP

 • Podnebné pásy
 • Projektové vyučování

ANGLICKÝ JAZYK 

OSTATNÍ 

 • Vhodný cvičební úbor  – děti stále cvičí v oblečení do školy 🙁
 • Obalit sešity a učebnice
 • Platba divadlo (HDK – Alenka v říši divů) 249,-
 • Platba za sešity  75, –
 • Přinést všechny pomůcky dle seznamu

 

.TÝDENNÍ PLÁN 11. 9. – 15. 9. 2023

ČESKÝ JAZYK 

 • Opakování učiva 4. ročníku
 • Slova jednoznačná, mnohoznačná, souznačná, lichotná, hanlivá, nadřazená, podřazená
 • Předpona, kořen, přípona
 • Podstatná jména
 • Sloh – rozvoj komunikačních dovedností
 • Čtení s porozuměním

MATEMATIKA 

 • Opakování učiva 4. ročníku
 • Sčítání, odčítání, násobení pod sebou
 • Dělení jednociferným dělitelem
 • Zaokrouhlování
 • Geo – opakování 4. ročníku (přinést pomůcky na geometrii a vložit do boxu)

NOS 

 • Opakování – ČR
 • Práce s mapou

NOP

 • Život na Zemi

ANGLICKÝ JAZYK 

 • celkové opakování – představení se, abeceda, barvy, počítání…
 • procvičování  slovní zásoby hravou formou

OSTATNÍ 

 • Přinést pomůcky (VV, PČ, TV, GEO)
 • 13. 9. od 17:30 třídní schůzky (v případě nepřítomnosti mě kontaktujte emailem)
 • 13. 9. proběhne ukázková hodina kriketu

TÝDENNÍ PLÁN 4. 9. – 8. 9. 2023

Informace ohledně prvního týdne odeslány emailem.

ČJ, M, NOS, NOP – opakování učiva 4. ročníku

ÚKOLY: 

 • obalit  učebnice
 • přinést obaly na sešity
 • doplnit informace do ŽK
 • přinést cvičební úbor
 • doplnit kufřík dle seznamu

Anglický jazyk: 

 • seznámení se s učebnicí
 • celkové opakování – představení se, abeceda, barvy, počítání…
 • procv. slovní zásoby hravou formou

Komentáře jsou uzavřeny.