III.C PaedDr. Eva Tučková

PaedDr. Eva Tučková

eva.tuckova@zsrakovskeho.cz

TÝDENNÍ PLÁN 17.6. – 21.6.2024

MATEMATIKA

 • Matematické hádanky, soutěže družstev i jednotlivců, matematické řetězy.
 • Zaokrouhlování čísel na desítky, stovky.
 • Modelové situace ze života – příjem, výdej, nákup, sleva.
 • Procvičování: převody jednotek délky, času.
 • Dělení a násobení mimo obor násobilky, dělení se zbytkem.
 • G: Opakování geometrie – obvody trojúhelníku a čtverce.

ČESKÝ JAZYK

 • Věta jednoduchá, souvětí – větné vzorce str. 131 – 133.
 • Slovní druhy – ohebné, neohebné.
 • Autodiktát.
 • SL: Popis – využití přirovnání.
 • ČT: Jazyk a jeho formy, plynulé čtení.
 • PS: Tiskací písmo – ukončeno, využití v praxi.

SKN

 • 21.6. – přírodovědná vycházka – pozorování živočichů a rostlin ve volné přírodě – skupinová práce.
 • Test: stavba těla živočichů, životní prostředí, masožravci, býložravci, všežravci, rozdělení – obratlovci, bezobratlí, hospodářská zvířata.

 AJ

 INFORMACE

 • 19.6. – olympijský běh
 • 21.6. – Rostliny a živočichové Modřanské rokle
 • 26.6. – deskové hry
 • 27.6. – třídní besídka
 • 28.6. – rozdávání vysvědčení za II. pololetí školního roku 2023-2024

Děkuji za spolupráci.

———————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN 10.6. – 14.6.2024

MATEMATIKA

 • Procvičování probraného učiva – zaměření na slovní úlohy.
 • Opakování str. 48,49, 51.
 • G: Rýsujeme různoběžky, kolmice, úsečky dané délky – na milimetry.

ČESKÝ JAZYK

 • Procvičujeme slovní druhy.
 • Opakování a procvičování VS – samostatné doplňovačky, hry, práce ve skupinách.
 • Souvětí – větné vzorce str. 128 – 130.
 • Tvoření tvarů sloves a podstatných jmen podle mluvnických kategorií.
 • Diktát vět.
 • SL: Vymýšlíme jednoduchý příběh – rozvoj slovní zásoby.
 • ČT: Jazyk a jeho formy, plynulé čtení.
 • PS: Využití písma při práci.

SKN

 • Stavba těla savců, ptáků str. 61, 62
 • Hospodářská zvířata – užitek.
 • Příprava na test – rozdělení živočichů, obratlovci, bezobratlí, přirozené prostředí výskytu, užitek hospodářských zvířat, „rodiny“ domácích zvířat, podmínky pro život.

 AJ

INFORMACE

 • 11.6. – ozoboti 5. hodina
 • 14.6. – sportovně turistický den
 • 19.6.- olympijský běh
 • 21.6. – den deskových her
 • 27.6. – závěrečná besídka ve třídě
 • 28.6. – rozdávání vysvědčení za II. pololetí 2024

Děkuji za spolupráci.

——————————————————————————————————————

TÝDENNÍ PLÁN 3.6. – 7.6.2024

MATEMATIKA

 • Počítání se závorkami, kombinované příklady.
 • Matematická gramotnost – úlohy z praxe, platby, vracení peněz.
 • Řešíme slovní úlohy – jednoduché i s více početními úkony.
 • Dělení a násobení mimo obor násobilky, dělení se zbytkem str. 43, 45, 46.
 • Závěrečná kontrolní práce.
 • G: Rovinné geometrické útvary – čtverec, obdélník, trojúhelník. Opakování str. 53, cv. 7.

ČESKÝ JAZYK

 • Procvičujeme slovní druhy – předložky, spojky, částice, citoslovce str. 122 – 124.
 • Opakování – kořen slova, předpony, část příponová str. 34.
 • Věta jednoduchá, souvětí – větné vzorce.
 • Mluvnické kategorie sloves a podstatných jmen – určování pádů.
 • Diktát.
 • SL: Popis – využití přirovnání.
 • ČT: Jazyk a jeho formy, plynulé čtení.
 • PS: Tiskací písmo – ukončeno, využití v praxi.

SKN

 • Život v přírodě – rozdělení živočichů – savci, ptáci, ryby, obojživelníci, plazi, hmyz.
 • Stavba těla živočichů, životní prostředí.

 

AJ

 • UNIT 12- GOODBYE SUPERSTARS! (CLASS BOOK st,56)
 • ACTIVITY BOOK str,56
 • EXTRA TOPICS: DAYS OF THE WEEK

 

INFORMACE

 • 3.6. – ekoprogram 9.00 – 12.00 hodin – Vodní svět Modřanských tůní – sportovní obečení, pohodlnou obuv, batoh, svačinu, pláštěnku, psací potřeby
 • 5.6. – třídní schůzka v 17.30 hodin, třídní důvěrník v 17.00 hodin
 • 6.6. – stolní tenis
 • 5.6. – školní kolo soutěže ve zpěvu
 • 7.6. – cyklistika – informace mají žáci v notýsku

Děkuji za spolupráci.

————————————————————————————————————————

TÝDENNÍ PLÁN 27.5. – 31.5.2024

MATEMATIKA

 • Tabulky, grafy, písemné sčítání a odčítání.
 • Procvičování str. 42, 43 + 51.
 • Řešíme slovní úlohy – zápis, výpočet, odpověď.
 • Počítáme polovinu, třetinu, čvrtinu …
 • Zaměříme pozornost na procvičování dělení mimo obor násobilky str. 34, 35, 36.
 • G: Tělesa – modely krychle, kvádru, válce, koule. Opakování str. 53.

ČESKÝ JAZYK

 • Procvičujeme VS a slova příbuzná – skupinová práce, PL.
 • Slovní druhy – příslovce str.120.
 • Věta jednoduchá, souvětí – větné vzorce.
 • Mluvnické kategorie sloves a podstatných jmen – zaměříme pozornost na určování pádů.
 • Diktát.
 • SL: Vzkaz.
 • ČT: Čtení s porozuměním. Čtenářský deník – 30.5.2024.
 • PS: Tiskací písmo.

SKN

 • Plody – dužnaté, suché, listy jednoduché, složené, druhy stonků.
 • Test: stavba těla dřevin, bylin, nezbytné podmínky života, živá, neživá příroda.

 AJ

 • Reading. My friend is a Monster. Class Book str, 55
 • Final Revision Unit 11
 • TEST UNIT 11

 INFORMACE

 • 31.5. – plavání + sportovní dopoledne – Ráček
 • 3.6. – ekoprogram 9.00 – 12.00 hodin – Vodní svět Modřanských tůní – 85,- Kč
 • 5.6. – třídní schůzka
 • 6.6. – stolní tenis
 • 6.6. – školní kolo soutěže ve zpěvu

Děkuji za spolupráci.

_____________________________________________________________________

TÝDENNÍ PLÁN 20.5. – 24.5.2024

 

MATEMATIKA

 • Jednotky času – str. 38.
 • Procvičování 36, 39 – 41
 • Řešíme slovní úlohy se dvěma početními úkony.
 • Počítáme polovinu, třetinu, čvrtinu …
 • G: Tělesa – modely krychle, kvádru, válce, koule.

ČESKÝ JAZYK

 • Procvičujeme VS a slova příbuzná.
 • Slovní druhy – přídavná jména, zájmena, číslovky str. 117, 118.
 • Diktát.
 • SL: Přísloví. Rozvoj komunikace.
 • ČT: Věcné čtení, práce s textem.
 • PS: Tiskací písmo..

SKN

 • Byliny – dužnatý stonek, části rostlin. Ukončení pěstování rajčat – prezentace růstu.
 • Příprava na test: stavba těla dřevin, bylin, nezbytné podmínky života, živá, neživá příroda.

 AJ

 • Reading. My friend is a Monster. Class Book str, 55
 • Final Revision Unit 11
 • TEST UNIT 11

 INFORMACE

 • 22.5. – hasičská zbrojnice – exkurze 9.00 – 10.00 hodin
 • 23.5. – polytechnická výchova – 1. vyučovací hodinu
 • 24.5. – plavání 8.00 – 8.45h, projekt – „Rostliny a živočichové Modřanské rokle“
 • 31.5. – plavání + sportovní dopoledne – Ráček
 • 3.6. – ekoprogram 9.00 – 12.00 hodin – Vodní svět Modřanských tůní – 85,- Kč
 • 6.6. – stolní tenis
 • 6.6. – školní kolo soutěže ve zpěvu

Děkuji za spolupráci.

__________________________________________________________________________

Plavání – květen 2024

Třída: III. C

Termíny: 17.5., 24.5., 31.5.2024

Čas: 8.00 – 8.45 h

Místo: Velký bazén Policejní akademie ČR

Téma: Rozvoj pohybových dovedností a nácvik bezpečného pobytu ve vodě

 S sebou: batůžek, igelitovou tašku – plavky, ručník, koupací čepici, gumovou obuv do bazénu.

Odchod od školy: v 7.15 hod. (sraz v 7.10 h, aktovku uložit do šatní skříňky)

———————————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN 13.5. – 17.5.2024

MATEMATIKA

 • Pamětné násobení mimo obor násobilky s rozkladen – str. 33, 34.
 • Výhodné sdružování činitelů str. 29.
 • Dělení mimo obor násobilek str. 32.
 • G: Putování Prahou.

ČESKÝ JAZYK

 • VS – PL, PC.
 • Slovní druhy – přídavná jména.
 • Diktát.
 • SL: Putování Prahou.
 • ČT: Příprava materiálů na „Putování Prahou“ – DALIBORKA – vyhledávání informací.
 • PS: Projekt – tiskací písmo + psací písmo – prezentace.

SKN

 • Putování Prahou.

 AJ

Unit 11- My Favourite Things

 • Revision- How many computers are there?
 • Are there computers in your room? – Yes, there are. / – No, there aren´t.

 INFORMACE

 • 15. – 17.5. – projektové vyučování „Putování Prahou“ – 15.5. – cestujeme do Prahy – Pražský hrad, 16.5. – zpracováváme informace, 17.5. – plavání 8.00 – 8.45 h, dokončení projektu
 • 14.5. – fotografování tříd – 50,- Kč
 • 20.5. – náhradní termín – překážková dráha (hřiště)
 • 22.5. – hasičská zbrojnice – exkurze 9.00 – 10.00 hodin
 • 23.5. – polytechnická výchova – 1. vyučovací hodinu
 • 24.5. – plavání 8.00 – 8.45 h, projekt – „Rostliny a živočichové Modřanské rokle“
 • 31.5. – plavání + sportovní dopoledne – Ráček
 • 6.6. – stolní tenis
 • 6.6. – školní kolo soutěže ve zpěvu

Děkuji za spolupráci.

——————————————————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN 6.5. – 10.5.2024

MATEMATIKA

 • Pamětné násobení s rozkladen – procvičování str. 29.
 • Slovní úlohy se dvěma početními výkony str. 29.
 • Dělení mimo obor násobilek str. 32.
 • G: Ředitelské volno.

ČESKÝ JAZYK

 • VS po Z str. 114, 115.
 • Práce ve skupinách – druhy vět, souvětí, slovní druhy.
 • Diktát.
 • SL: Ředitelské volno.
 • ČT: Věcné čtení jako zdroj informací – příprava materiálů na „Putování Prahou“ – DALIBORKA.
 • PS: Tiskací písmo.

SKN

 • Státní svátek, ředitelské volno.

AJ

Unit 11- My Favourite Things

 • Revision- How many computers are there?
 • There are three computers. / There is a computer.

INFORMACE

7.5. překážková dráha

 • 15. – 17.5. – projektové vyučování „Putování Prahou“ – DALIBORKA
 • 17.5. začíná plavecký výcvik – 8.00 – 8.45 h
 • 31.5. – sportovní dopoledne – Ráček

Děkuji za spolupráci.

——————————————————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁN 29.4. – 3.5.2024

MATEMATIKA

 • Užití závorek – procvičování.
 • Slovní úlohy se dvěma početními výkony.
 • Násobení čísel jednociferným činitelem str. 28.
 • Zkoušíme písemné sčítání a odčítání.
 • G: Prostorové geometrické útvary.

ČESKÝ JAZYK

 • Procvičování VS po B, L, M, S, P, V se zaměřením na předpony vy/vý.
 • VS po Z str. 113.
 • Opakujeme slovní druhy.
 • Diktát.
 • Skupinová práce: slovní druhy, tvoření souvětí podle větného vzorce.
 • SL: Vzkaz.
 • ČT: Rým, sloka, verš – práce s textem. Do 30.4. – čtenářský deník – duben.
 • PS: Tiskací písmo.

SKN

 • Život v přírodě – rostliny – znaky života, projevy, průběh života rostlin – pozorování růstu rajčat, zápis.
 • Stavba těla rostlin – stromy a keře.
 • Zkoušíme: měřidla času, hmotnosti, objemu, délky, teploty, základní jednotky.

– jehlu s větším očkem (vyšívání), kdo má, může si přinést bavlnky

 AJ

Unit 11- My favourite things – Class Book str, 52-53

 • Vocabulary presentation (a keyboard, a ball. a doll, a radio,…)
 • Is there a ball in the room? – Yes, there is. / No, there isn´t.
 • Activity Book str, 52-53

 INFORMACE

 • 1.5. – Svátek práce
 • 2.5. – běh 60 m, 500 m – hřiště
 • 9. – 10.5. – ředitelské volno
 • 15. – 17.5. – projektové vyučování „Putování Prahou“ – DALIBORKA
 • 17. 5. začíná plavecký výcvik – 8.00 – 8.45 h – info bude v notýsku
 • 31.5. – sportovní dopoledne – Ráček

Děkuji za spolupráci.

——————————————————————————————————————

TÝDENNÍ PLÁN 22.4. – 26.4.2024

MATEMATIKA

 • Slovní úlohy – zápis, výpočet, odpověď.
 • Pamětné násobení a dělení 10, 100.
 • Násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem str.25, 26, 27.
 • Písemného sčítání a odčítání.
 • Desetiminutovka.
 • Termíny: součin, podíl, zbytek.
 • G: Rýsujeme body, úsečky dané délky, přímky, polopřímky.

ČESKÝ JAZYK

 • Procvičování VS po B, L, M, S, P, V str.110 – 112.
 • Zkoušíme – mluvnické kategorie sloves – osoba, číslo, čas.
 • Diktát – VS.
 • SL: Procvičujeme slova podle významu. (souznačná, protikladná, významově nadřazená, podřazená)
 • ČT: Povídka. Hlasité čtení s porozuměním.
 • PS: Přepis.

SKN

 • Jednoduché pokusy – práce ve skupinách – měření objemu, teploty str. 26, 23.
 • Prezentace výsledků.

 AJ

 

INFORMACE

 • 22.4. – Den Země – projektový den (čtvrtá vyučovací hodina venku)
 • 25.4. – doplnění sportovních disciplín OVOV v tělocvičně
 • 2.5. – běh 60 m, 500 m – hřiště
 • 9. – 10.5. – ředitelské volno
 • 15.– 17.5. – projektové vyučování „Putování Prahou“
 • plavecký výcvik – 17. 5.,24.5.,31.5., 8:00 – 8:45 hodin

Děkuji za spolupráci.

————————————————————————————————————

TÝDENNÍ PLÁN 15.4. – 19.4.2024

MATEMATIKA

 • Procvičování dělení se zbytkem – PL.
 • Násobení a dělení 10, 100, kombinované příklady.
 • Dělení násobků deseti jednociferným dělitelem str. 23.
 • Nové: Násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem str.25.
 • Procvičování písemného sčítání a odčítání.
 • G: Trojúhelník, čtyřúhelník str. 30, cv. 3, 4, 5.
 • Opakování – jednotky délky.

ČESKÝ JAZYK

 • Procvičování VS po B, L, M, S, P, V str. 108, 109.
 • Zkoušíme -mluvnické kategorie podstatných jmen – rod, číslo, pád.
 • Autodiktát.
 • Skupinová práce: slovní druhy, věta jednoduchá, souvětí – spojovací výrazy.
 • SL: Obrázková osnova – tvoříme příběh (rozvoj slovní zásoby).
 • ČT: Rýmy, vyhledávání v textu. Hlasité čtení s porozuměním.
 • PS: Opis textu – sebekontrola..

SKN

 • Jednoduché pokusy – práce ve skupinách – měření hmotnosti, času.
 • Zkoušíme: profese, elektrické spotřebiče, pravidelné poplatky, mzda (výplata), důchod. 

AJ 

Unit 10: Animal Safari

 • Class Book str, 50- I am a lion. I live in Africa. I eat meat.
 • Activity Book str, 50
 • My Friend is a Monster(Class Book str, 51) – Reading and listening comprehension
 • TEST UNIT 10

INFORMACE

 • 17.4. – konzultace
 • 25.4. – doplnění sportovních disciplín OVOV v tělocvičně
 • 2.5. – běh 60 m, 500 m – hřiště
 • 9. – 10.5. – ředitelské volno
 • 15. – 17.5. – projektové vyučování „Putování Prahou“

Děkuji za spolupráci.

————————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN 8.4. – 12.4.2024

MATEMATIKA

 • Desetiminutovka – dělení.
 • Procvičování dělení se zbytkem – ústně str.14 – 17.
 • Násobení a dělení mimo obor násobilky str. 21 – opakování.
 • Dělení násobků deseti jednociferným dělitelem str. 22, 23.
 • G: Trojúhelník, čtyřúhelník str. 30, cv. 1, 2.
 • Opakování – rýsujeme body, úsečky dané délky (na mm), přímky, polopřímky.

ČESKÝ JAZYK

 • VS po V – procvičování str.106, 107.
 • Procvičování – PL, skupinová práce – mluvnické kategorie sloves a podstatných jmen.
 • Diktát – VS – B, L, M, S, P.
 • Pravopisné cvičení.
 • SL: Popis spolužáka.
 • ČT: Tvořivé činnosti s literárním textem. Hlasité čtení s porozuměním.
 • PS: Opis textu z tabule – správný sklon a velikost písmen.

SKN

 • Jednoduché pokusy – práce ve skupinách – žáci určují u známých látek společné a rozdílné vlastnosti.
 • Měření délky pomocí pravítka, metru, provázku, palce.

 AJ

Unit 10- Animal Safari (Class Book str, 49-51) – (Activity Book str, 49-51)

 • There is / There are
 • Adjectvies (happy, sad, long, little, big, angry, scared).  – There is a happy lion. – There are three scared monkeys.
 • Extra vocabulary (a mountain goat, a donkey, a sheep, a ram, a lama, a bull. a cow)

 INFORMACE

 • 8.4. – testování SCIO
 • 9.4. – soutěž – švihadlo
 • 12.4. – knihovna Vazovova ul.
 • 17.4. – konzultace
 • 9.5. – 10.5. – ředitelské volno

Děkuji za spolupráci.

————————————————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁN 1.4. – 5.4.2024

MATEMATIKA

 • Násobení a dělení mimo obor násobilek str. 20 – 21.
 • Dělení násobků deseti jednociferným číslem str. 22.
 • Procvičování dělení se zbytkem str.16.
 • G: Jednotky délky – km, m.
 • Opakování – rýsujeme body, úsečky dané délky (na mm), přímky, polopřímky.

ČESKÝ JAZYK

 • Nové: VS po V str. 102, 103.
 • Procvičování – PL, skupinová práce, uč. str. 104.
 • Mluvnické kategorie sloves a podstatných jmen – procvičování na PC.
 • SL: Popis předmětu str. 105.
 • ČT: H. Ch. Andersen – skutečnost, fantazie.
 • PS: Přepis textu – kontrola projevu.

SKN

 • Lidé a technika – elektrické spotřebiče.
 • Lidé a čas – znalost hodin – zkoušení, pravidelně opakované činnosti.

 AJ

 INFORMACE

 • 1.4. – Velikonoční pondělí
 • 9.4. – soutěž v přeskoku přes švihadlo
 • 17.4. – konzultace
 • 9.5. a 10.5. – Ředitelské volno

Vážení rodiče,

děkujeme velice za Vaši podporu na Velikonočním jarmarku. Děti si vyzkoušely matematickou gramotnost v praxi a musím je moc pochválit.

Všem přeji radostné svátky jara.

PaedDr. Eva Tučková

_____________________________________________________________________________________

TÝDENNÍ PLÁN 25.3. – 27.3.2024

MATEMATIKA

 • Počítání se závorkami, složené příklady.
 • Dělení se zbytkem – procvičování str: 14 – 15.
 • Násobení a dělení mimo obor násobilek str. 19, 20.
 • G: Prázdniny.

ČESKÝ JAZYK

 • Opakování: VS po S – procvičování PL + str. 99, 100.
 • Význam slov – protikladná str. 101.
 • SL: Prázdniny.
 • ČT: Zkoušení – plynulost, správná intonace. Čtenářský deník – březen do 27.3.
 • PS: Přepis textu.

SKN

 • Člověk mezi lidmi – vhodně, nevhodně trávený volný čas.
 • Procvičování – hodiny – čtvrt, půl, třičtvrtě, minuty, minulost, přítomnost, budoucnost str. 43, 44.

 

AJ

 • Unit 10- Class Book, str, 48-49 / Activity Book str, 48-49
 • Unit 10- Animal Safari- (a giraffe, an elephant, a moneky, an ostrich, a hippo, a lion)
 • There is a monkey / There are monekys

INFORMACE

 • 26.3. – Velikonoční jarmark – Ráček od 16.00 hodin
 • 27.3. – Velikonoční program v kostele – Lhotka
 • 28.3. – Velikonoční prázdniny
 • 29.3. – Velký pátek
 •    1.4. – Velikonoční pondělí
 •    2.4. – soutěž v přeskoku přes švihadlo
 •    9.5. a 10.5. – Ředitelské volno

Děkuji za spolupráci.

_________________________________________________________________________-

TÝDENNÍ PLÁN 18.3. – 22.3.2024

MATEMATIKA

 • Procvičování písemného sčítání a odčítání v oboru 0 – 1 000.
 • Dělení se zbytkem – procvičování str: 10, 12, 13, 14.
 • Desetiminutovka – násobilka – dělení.
 • Zaokrouhlování čísel na 10, 100.
 • G: trojúhelník, čtverec – výpočet obvodu, konstrukční úlohy – zkoušení – úsečka, přímka, polopřímka, bod leží, neleží…

ČESKÝ JAZYK

 • Opakování: mluvnické kategorie podstatných sloves a podstatných jmen (zaměření pozornosti na pády)
 • VS po S – procvičování str. 96 – 100.
 • Význam slov – souznačná, protikladná, spisovná, nespisovná, nadřazená, podřazená.
 • SL: Dopis.
 • ČT: Tvořivé činnosti s textem – křížovka.
 • PS: Přepis textu.

SKN

 • Člověk mezi lidmi – odlišnosti jednotlivců, respektování třídních pravidel, řešení konfliktů. Uč. str. 42, 43.
 • Práce a volný čas – aktivní a pasivní odpočinek.
 • Zkoušíme: první pomoc, lékárnička, volání záchranky.

AJ

Unit 9 -Bug Café

 • Meals (breakfast, lunch, dinner)
 • What do you like for lunch?
 • Reading the comic ¨My Friend is a Monster ¨
 • Test Unit 9

INFORMACE

 • 21.3. – recitační soutěž
 • 26.3. – Velikonoční jarmark – Ráček od 16.00 hodin
 • 27.3. – Velikonoční program v kostele – Lhotka
 • 28.3. – Velikonoční prázdniny
 • 29.3. – Velký pátek

Děkuji za spolupráci.

___________________________________________________________________

TÝDENNÍ PLÁN 11.3. – 15.3.202

MATEMATIKA

 • řešení slovních úloh – zápis, výpočet, odpověď
 • nové: dělení se zbytkem str. 7 – 9
 • písemné sčítání a odčítání
 • číselné řady – zaokrouhlování čísel
 • G: obvod čtverce

ČESKÝ JAZYK

 • nové: VS po S – str. 92 – 95
 • slovní druhy – procvičování
 • podstatná jména – rod, číslo, pád
 • slovesa – osoba, číslo, čas (neurčitek, tvar složený, jednoduchý)
 • SL: Vyprávění.
 • ČT: Přirovnání, práce s textem.
 • PS: Přepis textu – pozornost při přepisování.

SKN

 • Nevhodné filmy – brutalita, šikana, týrání, zastrašování.
 • Nebezpečí požáru.

AJ

 1. Unit 9- Bug Café. -Class Book str, 44-45 / Activity Book str, 44-45
 2. Meals (breakfast-lunch-dinner)
 3. What do you like for breafast/lunch/dinner?
 4. I like pizza for lunch. I don´t like fish and chips for dinner.

INFORMACE

 • 21.3. – recitační soutěž
 • 26.3. Velikonoční jarmark – Ráček
 • Děkuji za spolupráci.

———————————————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁN 4.3. – 8.3.202

MATEMATIKA

 • Procvičování písemného sčítání a odčítání v oboru 0 – 1 000.
 • Opakování matematických algoritmů.
 • Finanční gramotnost – nakupujeme.
 • Upevnění násobení a dělení III. díl, str. 3 – 5.
 • Příprava na dělení se zbytkem.
 • Slovní úlohy – zápis!
 • G: trojúhelník – výpočet obvodu.

ČESKÝ JAZYK

 • Opakování: mluvnické kategorie sloves – osoba, číslo, čas str. 87 – 90.
 • Procvičování VS – B, L, P pracovní listy, práce ve skupinách.
 • Poznáváme slovní druhy.
 • Opakování: kořen slova, předpona, příponová část.
 • SL: Rozhovor – komunikační dovednosti – slova významově nadřazená, podřazená, slova přejatá, mnohoznačná str. 86.
 • ČT: Formulace otázky, odpověď celou větou. Rýmy. Čtenářský deník.
 • PS: Přepis textu.

SKN

 • Základy rodinné a sexuální výchovy – početí, narození, chování k sourozenci.
 • Etapy lidského života – zkoušení.
 • Bezpečné chování na veřejně přístupných místech.

AJ

 1. Revision Unit 8- Superstar clothes
 2. Test Unit 8 (E-TEST)
 3. Test Unit 8
 4. Unit 9- Food -Vocabulary (fish, salad, potatoes, oranges, chips, eggs, milk, cheese, chicken )

INFORMACE

 • 7.3. – soutěž jednotlivců ve šplhu
 • 21.3. – recitační soutěž
 • Děkuji za spolupráci.

________________________________________________________________________________________

Škola v přírodě – Krásná Vyhlídka

Termín:           26.2. – 1.3.2024

Adresa:           hotel KRÁSNÁ  VYHLÍDKA, Javorník 42, Vacov  384 73

Sraz:               26.2. 2024 na parkovišti u Prioru v 8.15 hodin, odjezd v 8.30 hodin         

Návrat:           1.3.2024 na parkoviště u Prioru ve 12.45 – 13.00 hodin

Rodiče si vyzvednou osobně žáky u třídní učitelky.

Bezinfekčnost při nástupu do autobusu odevzdají rodiče třídní učitelce.

Léky v uzavřeném obalu, nadepsané jménem a třídou – odevzdají rodiče u autobusu zdravotníkovi.

Děkuji.

—————————————————————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁN 19.2. – 23.2.2024

MATEMATIKA

 • Zaokrouhlování trojciferných čísel na desítky, na stovky.
 • Písemné odčítání v oboru 0 – 1 000 str. 43 – 46.
 • Opakování: čísla o větší, o menší, krát větší, krát menší.
 • Slovní úlohy – zápis!
 • G: rovinné geometrické obrazce, bod, úsečka, přímka, polopřímka – KP.

ČESKÝ JAZYK

 • Opakování: mluvnické kategorie podstatných jmen.
 • Procvičování VS – B, L, P str. 81 – 82.
 • Nové: Slovesa str. 87.
 • SL: Rozvoj slovní zásoby.
 • ČT: Ilustrace, ilustrátoři. Přirovnání.
 • PS: Přepis textu.

SKN

 • Ochrana člověka za běžných rizik – první pomoc, péče o zdraví, základní pravidla užívání léků, prevence.
 • Léčivé rostliny, jedovaté rostliny, přírodní látky.
 • Opakování: etapy života člověka.

AJ

Unit 8- Superstar clothes- Class Book str, 38-41 / Activity Book str, 38-41

 • Vocabulary: (a clown, a cowboy, a police-officer, a pirate)
 • What is Spike wearing? – He is wearing a blue / orange shirt
 • Whose hat is this? – It is the clown‚s hat.
 • Is it the pirate‚s jacket? – Yes, it is. / No, it isn’t.
 • Reading the comic: MY FRIEND IS A MONSTER, Class Book str, 41

INFORMACE

 • 19.2. – Geol. interaktivní přednáška 50,- Kč
 • Potvrzení o seřízení vázání lze podle odevzdat při odjezdu.
 • 21.2. – Den otevřených dveří
 • 21.2. – TV – stolní tenis
 • 26.2. – 1.3. – ŠVP
 • 21.3. – recitační soutěž

Děkuji za spolupráci.

———————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN 12.2. – 16.2.2024

MATEMATIKA

 • Zaokrouhlování trojciferných čísel na desítky, na stovky.
 • Písemné sčítání s přechodem přes desítku str. 38, 39.
 • Pamětné odčítání str. 40, 41.
 • Počítáme třetinu, polovinu, čtvrtinu atd. (násobilka).
 • G: rovinné geometrické obrazce – čtverec, obdélník, trojúhelník str. 56.

ČESKÝ JAZYK

 • Opakování: slovní druhy – poznáváme podstatná jména, slovesa, číslovky, přídavná jména, citoslovce, spojky, příslovce.
 • Podstatná jména – rod, číslo, pád.
 • Nové: VS – P str. 76 – 79.
 • SL: Popis. Vyjadřování vlastních myšlenek.
 • ČT: Hlasité čtení se správnou intonací. Přirovnání. Zkoušíme báseň.
 • PS: Číslice 6 – 10.

SKN

 • Chování při běžných i mimořádných událostech.
 • Návykové látky – tabák, alkohol, drogy a jejich vliv na zdraví.
 • Test.

AJ

Unit 8- Superstar clothes- Class Book str, 38-40 / Activity Book str, 38-40

 • Revision, (HAT, T-SHIRT, JACKET, JUMPER, COAT, SKIRT, JEANS, SHOES, SHIRT)
 • What is Spike wearing? – He is wearing a blue / orange shirt.
 • Whose Jacket is this? – It is Nick‚s Jacket.
 • Is this Spike‚s jacket? – Yes, it is. / No, it isn’t.

INFORMACE

 • 15.2. – film „Čtyřlístek“
 • 19.2. – Geol. interaktivní přednáška 50,- Kč
 • Zájemci o lyžování na ŠVP – potvrzení o seřízení vázání do 20.2.2024.
 • 26.2. – 1.3. – ŠVP

Děkuji za spolupráci.

——————————————————————————————————————————

TÝDENNÍ PLÁN 5.2. – 9.2.2024

JARNÍ  PRÁZDNINY

Milí žáci,

přeji všem krásné prázdniny plné zimního sportování.

E.Tučková

—————————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN 29.1. – 2.2.2024

MATEMATIKA

 • Zaokrouhlování trojciferných čísel na desítky, na stovky str. 32
 • Pamětné sčítání str. 33, 34
 • Písemné sčítání 0 – 1 000 str. 37
 • G: Kružnice, kruh str. 35 (seznámení), rovinné geometrické obrazce – čtverec, obdélník, trojúhelník – zkoušení.

ČESKÝ JAZYK

 • Opakování: slovní druhy, zaměření na podstatná jména – rod, číslo, pád.
 • Procvičování – VS – B, L, M str. 73- 75.
 • SL: Prosba – dialog.
 • ČT: Příprava na hodnocení, čtenářský deník – leden do 31.1.2024.
 • PS: Číslice.

SKN

 • Zdravá výživa – rozmanitost stravy, vliv stravy na zdraví, jídelníček. uč. str. 40, 41 + PL.
 • Opakování – smysly a smyslová ústrojí – příprava na test.

AJ

 • úvod do nové lekce – Superstar clothes
 • slovní zásoba
 • Have you got…
 • nakupování

INFORMACE

 • Zdravotní způsobilost + kopie karty pojištěnce do 1.2.2024
 • 30.1. – plnění disciplín OVOV – hodina TV
 • 31.1. – rozdávání výpisu vysvědčení – poslední vyučovací hodinu
 • 2.2. – pololetní prázdniny
 • 5.2. – 9.2. – jarní prázdniny
 • 15.2. – film „Čtyřlístek“
 • 26.2. – 1.3. – ŠVP

Děkuji za spolupráci.

———————————————————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁN 22.1. – 26.1.2024

MATEMATIKA

 • procvičování – zaokrouhlování čísel, převody jednotek délky
 • počítání se závorkami
 • násobilka
 • nové: jednotky objemu str. 28 – 30
 • G: Čtyřúhelníky str. 31, opakování – rovinné geometrické útvary – trojúhelník, čtverec, obdélník (zkoušení)

ČESKÝ JAZYK

 • procvičování – slovní druhy, určování pádů
 • VS po M str. 70 – 73
 • SL: Popis str. 74
 • ČT: Pozorné naslouchání – práce s textem. Plynulé čtení s porozuměním.
 • PS: Přepis básně.

SKN

 • Člověk a zdraví – zdraví, nemoc. Návštěva lékaře. Str. 37, 39.
 • Opakování – stavba těla, kostra, vnitřní ústrojí.

AJ

 

INFORMACE

 • 22.1.2024 – bruslení – 12.00 – 12.30 hodin – teplé sportovní oblečení, helma, rukavice, brusle. V těchto týdnech změna rozvrhu – HV v pátek 4.h.
 • ŠVP – zdravotní způsobilost + kopie karty pojištěnce prosím do 1.2.2024
 • 2.2. – prázdniny
 • 5.2. – 9.2. – jarní prázdniny
 • 15.2. – promítání filmu „Čtyřlístek“ – 10.30 – 11.45 hodin
 • 26.2. – 1.3. – ŠVP Šumava

Děkuji za spolupráci.

—————————————————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁN 15.1. – 19.1.2024

MATEMATIKA

 • procvičování – písemné sčítání a odčítání v oboru 0 – 100, násobilka
 • SÚ – zápis
 • nové: jednotky délky, hmotnosti (převody) str. 24, 25, 27
 • G: obdélník str. 26

ČESKÝ JAZYK

 • procvičování: rod, číslo, pád u podstatných jmen, abeceda, slovní druhy
 • VS – B, L
 • nové: VS po M str. 66 – 70
 • Čtvrtletní kontrolní práce.
 • SL: Pozorování, vypravování podle obrázkové osnovy – rozvoj slovní zásoby. str. 68
 • ČT: Komiks, dramatizace pohádky.
 • PS: Přepis básně, autodiktát.

SKN

 • Opakování – vnitřní ústrojí a jeho funkce – PL (zkoušení).
 • Lidské smysly str. 36.
 • Vývoj člověka str. 38. – fáze vývoje (fotografie z dětství).

 • na hodinu si každý žák přinese jehlu s větším očkem (na vyšívací bavlnku)

AJ

INFORMACE

 • 19.1. – návštěva knihovny 9.00 – 10.00 hodin – děti mohou vrátit knihy i vypůjčit další.
 • 22.1.2024 – bruslení – 12.00 – 12.30 hodin – teplé sportovní oblečení, helma, rukavice, brusle. V tomto týdnu změna rozvrhu – HV v pátek 4.h.
 • ŠVP – zdravotní způsobilost + kopie karty pojištěnce prosím do 1.2.2024
 • 2.2. – prázdniny
 • 5.2. – 9.2. – jarní prázdniny
 • 26.2. – 1.3. – ŠVP Šumava

Děkuji za spolupráci.

—————————————————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN 8.1. – 12.1.2024

MATEMATIKA

 • procvičování – násobilka, pamětné počítání 0 – 1 000 str.16, 17
 • počítání po jednotkách, desítkách str. 18 – 21
 • čtvrtletní kontrolní práce
 • násobení a dělení 10, 100 str. 22
 • G: trojúhelník, čtverec str. 15, 20

ČESKÝ JAZYK

 • procvičování – rod, číslo, pád str. 60 – 62
 • slovní druhy
 • VS po B, L – diktát
 • vlastní jména str. 63 – 65
 • SL: Líčení události – rozvoj slovní zásoby.
 • ČT: Lidová pořekadla. Zkoušení básně str. 71, komiks.
 • PS: Práce podle tabule.

SKN

 • Test: Části lidského těla.
 • Vnitřní ústrojí člověka a jeho funkce. str. 35
 • Lidské smysly. str. 36

AJ

 • Úvod do nové lekce – my body
 • základní části lidského těla
 • popis postavy

INFORMACE

 • 8.1. a 22.1.2024 – bruslení – 12.00 – 12.30 hodin – teplé sportovní oblečení, helma, rukavice, brusle. V těchto týdnech změna rozvrhu – HV v pátek 4.h.
 • 10.1.2024 – třídní schůzka v 17.30 hodin – informace k ŠVP
 • ŠVP – zdravotní způsobilost + kopie karty pojištěnce prosím do 1.2.2024
 • 2.2. – prázdniny
 • 5.2. – 9.2. – jarní prázdniny
 • 26.2. – 1.3. – ŠVP Šumava

—————————————————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁN 1.1. – 5.1.2024

MATEMATIKA

 • opakování – násobilka, písemné sčítání a odčítání, pamětné počítání v oboru 0 – 1 000
 • číselné řady 0 – 1 000 – po jednotkách, desítkách, stovkách str. 16, 17
 • G: opakování – trojúhelník, procvičování – čtverec str. 20

ČESKÝ JAZYK

 • opakování – VS po B, L – PL
 • podstatná jména – rod, číslo
 • nové: pádové otázky str. 60 – naučit
 • procvičování str. 61
 • SL: Vypravování – zážitky z Vánoc.
 • ČT: Čtení s porozuměním, práce s textem – reagování na otázky k textu.
 • PS: Přepis.

SKN

 • Člověk – stavba těla – podle PL.
 • Kostra – části, vnitřní ústrojí.

AJ

 • Úvod do nové lekce – my body
 • základní části lidského těla
 • popis postavy
 • TEST UNIT 6

INFORMACE

 • nástup do školy 3.1.2024
 • 8.1. a 22.1.2024 – bruslení – 12.00 – 12.30 hodin – teplé sportovní oblečení, helma, rukavice, brusle. V těchto týdnech změna rozvrhu – HV v pátek 4.h.
 • 10.1.2024 – třídní schůzka
 • ŠVP – zdravotní způsobilost + kopie karty pojištěnce prosím do 1.2.2024
 • 2.2. – prázdniny
 • 5.2. – 9.2. – jarní prázdniny
 • 26.2. – 1.3. – ŠVP Šumava

—————————————————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁN 18.12. – 22.12.2023

MATEMATIKA

 • Přirozená čísla v oboru do 1000 – počítání po stovkách, desítkách, jednotkách – sestupně, vzestupně.
 • Porovnávání čísel.
 • Pamětné sčítání a odčítání v oboru 0 – 1 000 str. 12, 13. 14.
 • G: Trojúhelník str.15.

ČESKÝ JAZYK

 • Podstatná jména – rod mužský životný, neživotný str. 57.
 • Vyjmenovaná slova po L, B – procvičování – procvičování – PL, PC.
 • Číslo podstatných jmen str. 58.
 • SL: Komunikační a slohová výchova – Vánoce.
 • ČT: Besídka. Společná četba.
 • PS: Správné návyky při psaní, vánoční přání.

SKN

 • Opakování – půda, vlastnosti látek, voda, vzduch.
 • Člověk – stavba těla.

 

INFORMACE

 • 18.12. – Slavnostní vánoční setkání v 17.00 hodin ve třídě III. C (žáci se sejdou ve třídě v 16.45 hodin).
 • 19.12. – turnaj ve vybíjené 3. – 5. ročníky
 • 20. – 21.12. – zábavné vyučování „děti pracují s dětmi“
 • 22.12. – Besídka s programem (dopoledne) – organizace – tým třídy III. C (společenské hry, tombola – malý dárek, malé občerstvení).

 

Vážení rodiče, milí žáci,

přeji všem radostné Vánoce a v roce 2024 pevné zdraví, sportovní zážitky a jen vše dobré.

PaedDr. Eva Tučková

———————————————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN 11.12. – 15.12.2023

MATEMATIKA

 • Hodnocení – písemné sčítání a odčítání.
 • Názvy členů při sčítání, odčítání, násobení a dělení – opakování.
 • Přirozená čísla v oboru do 1 000 – počítání po stovkách, desítkách, jednotkách – sestupně, vzestupně.
 • Nové: Porovnávání čísel str.7.
 • Pamětné sčítání a odčítání v oboru 0 – 1 000 str. 10 – 11.
 • G: Rovina – rovinné geometrické útvary str. 8, trojúhelník str.15, cv. 1,2.

ČESKÝ JAZYK

 • Opakování: slovní druhy – slova ohebná, neohebná
 • Nové: Podstatná jména – rod str. 55,56.
 • Vyjmenovaná slova po L, B – procvičování – procvičování – PL, PC.
 • SL: Komunikační a slohová výchova – dopis.
 • ČT: Divadelní představení – herec, hlavní postava, děj, prostředí.
 • PS: Jednoduchý formulář.

SKN

 • Voda, vzduch, hoření (jednoduché pokusy) – látky hořlavé, nehořlavé.
 • Vlastnosti látek – PL – opakování.
 • Půda – vznik a vlastnosti.
 • TEST: druhy materiálů, výrobky, vlastnosti látek.

AJ

 •  Family photos – základní členové rodiny
 • I have got….
 • How many…

INFORMACE

 • 13.12. – Dopravní výchova – 2. hodina.
 • 19.12. – třídní turnaj ve vybíjené
 • 18.12. – Slavnostní vánoční setkání v 17.00 hodin ve třídě III. C.
 • 22.12. – Besídka s programem (dopoledne) – organizace – tým třídy III. C.

————————————————————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN 4.12. – 8.12.2023

MATEMATIKA

 • procvičování – násobilka, písemné sčítání a odčítání, zaokrouhlování čísel na desítky
 • příklady – o více, o méně, krát více, krát méně
 • nové: II. díl – Přirozená čísla v oboru do 1000 str. 3 – 6
 • skládání přirozených čísel do 1000
 • G: Rovina – rovinné geometrické útvary str. 8. Práce s úsečkou, rovnoběžky, různoběžky – průsečík.

ČESKÝ JAZYK

 • opakování: slovesa, podstatná jména, předložky
 • nové: slovní druhy – přehled (naučit), slova ohebná, neohebná str. 126, 127.
 • slova významově nadřazená, podřazená
 • vyjmenovaná slova po L, B – procvičování str. 53, 54, procvičování – PL, PC.
 • SL: Vyprávění – obrázková osnova.
 • ČT: Věcné čtení jako zdroj informací. 4.12. – čtenářský deník – listopad
 • PS: Přepis slov, vět – tabule. Diktát.

SKN

 • Opakování: druhy materiálů, využití, služby občanům, hodiny.
 • Zkoušení: světové strany hlavní, vedlejší, orientace v krajině, obzor, stanoviště.
 • Příroda – odlišnosti živé a neživé přírody, podmínky života organizmů, jedinečnost života na Zemi.
 • Voda, vzduch – hoření (látky hořlavé a nehořlavé).

AJ

INFORMACE

 • těšíme se, že nás navštíví Mikuláš 😊
 • 13.12. – Dopravní výchova – 2. hodina
 • 18.12. – Vánoční setkání ve třídě III. C

Děkuji za spolupráci.

—————————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN 27.11. – 1.12.2023

MATEMATIKA

 • opakování – násobilka, písemné sčítání a odčítání str. 51, 52
 • řešení slovních úloh
 • zaokrouhlování čísel na desítky str. 55, 56
 • G: procvičování str. 53, cv. 3 – 5, opakování – vzájemná poloha dvou přímek (různoběžky, rovnoběžky), úsečky – měříme s přesností na milimetry

ČESKÝ JAZYK

 • opakování: psaní u, ú, ů, slabiky bě, pě, vě, mě
 • abeceda, řazení slov podle abecedy – skupinová práce
 • vyjmenovaná slova po L, B – procvičování str. 51, 52
 • SL: Zpráva.
 • ČT: Čtení s porozuměním, reprodukce textu, povídka.
 • PS: Přepis básně.

SKN

 • Test: směrová růžice, mapa, stanoviště, obzor, značky na mapě.
 • Příroda – podmínky života, znaky života, živá, neživá příroda.

 

AJ

 • FINAL TEST UNIT 4
 • Unit 5- FUNNY FACES (hair, eyes, nose, ears, mouth, glasses)
 • Class Book Pages 24-25
 • Activity Book Pages 24-25

INFORMACE

 • doplatek ŠVP – do 2.12. – 3.290,- Kč,ČÚ – 266496066/0300, SS 202313 + VS žáka, uvádějte i jméno a třídu
 • těšíme se, že nás navštíví Mikuláš 😊

Děkuji za spolupráci.

———————————————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN 20.11. – 24.11.2023

MATEMATIKA

 • opakování – násobilka, písemné sčítání, závorky
 • písemné odčítání str. 48 – 50
 • zaokrouhlování čísel na desítky str. 54
 • G: procvičování str. 53, cv. 1, 2, rýsování úseček dané délky na mm

ČESKÝ JAZYK

 • opakování: slova významově nadřazená, podřazená
 • párové souhlásky
 • vyjmenovaná slova po L, B – procvičování str. 49, 50
 • SL: Blahopřání.
 • ČT: Čtení s porozuměním, výtvarný doprovod.
 • PS: Autodiktát.

SKN

 • Služby občanům – opravny, půjčovny, úklid, odvoz odpadků (modelové situace).
 • Opakování: směrová růžice, mapa, stanoviště, obzor, procvičujeme hodiny (minuty).

AJ

TEST UNIT 4

INFORMACE

Děkuji za spolupráci.

————————————————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁN 13.11. – 17.11.2023

MATEMATIKA

 • počítání se závorkami – složené příklady +, – :
 • řešení jednoduchých slovních úloh
 • písemné sčítání  str. 44
 • písemné odčítání str. 47
 • G: procvičování str. 45, cv. 5, 6

ČESKÝ JAZYK

 • procvičování VS po B
 • věta jednoduchá, souvětí – opakování
 • vyhledávání podstatných jmen a sloves v textu
 • nové: vyjmenovaná slova po L – naučit podle tabulky
 • význam jednotlivých VS po L str. 47, 48
 • SL: Vzkaz.
 • ČT: Čtení s porozuměním – reprodukce textu.
 • PS: Opis textu.

SKN

 • Služby občanům – knihovna, lékař, veterinář.

AJ

 

INFORMACE

 • 17.11. – Státní svátek

Děkuji za spolupráci.

—————————————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁN 6.11. – 10.11.2023

MATEMATIKA

 • číselné řady, čísla před, za, hned před, hned za
 • matematické hádanky – o více, o méně, krát více, krát méně
 • písemné sčítání dvojciferných čísel str. 42, 43
 • procvičování str. 41
 • řešení SÚ
 • G: zopakuj si str. 45, cv. 1 – 4

ČESKÝ JAZYK

 • vyjmenovaná slova po B 41 – 43
 • opakování – rozdělení hlásek – tvrdé, měkké souhlásky
 • slova souznačná str. 44
 • SL: Dopis.
 • ČT: B. Němcová, reprodukce textu.
 • PS: Úhledný rukopis.

SKN

 • Věci kolem nás – materiály – dřevo, papír, látka, kov, umělá hmota str. 21,22
 • Opakování – nezbytné podmínky pro život.

AJ

 • celkové opakování lekce 2
 • My pets – domácí mazlíčci – I have got
 • big x little
 • identifikace předmětu – What´s this? What colour is..

INFORMACE

 • 8.11. – 8.55 – 10.45 hod. – VESELÉ TANEČNÍ – KC12 – 80,- Kč
 • 9.11. – prevence – Nebezpečný internet – 8.00 – 9.40 hd

Děkuji za spolupráci.

—————————————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁN 30.10. – 3.11.2023

MATEMATIKA

 • pamětné sčítání a odčítání čísel uč. str. 39, 40
 • písemné sčítání dvojciferných čísel str. 42
 • opakování – násobilka,  počítání se závorkami, matematické řetězy
 • G: vzájemná poloha dvou přímek v rovině str. 38

ČESKÝ JAZYK

 • VS po B – procvičování str. 40, 41
 • věta jednoduchá, souvětí – opakování
 • párové souhlásky str.27
 • abeceda str. 32, 33
 • SL: Adresa – psaní adresy.
 • PS: Plynulý úhledný projev.
 • ČT: čtenářský deník 31.10. Báseň.

SKN

 • Věci a činnosti kolem nás str. 20, 21.
 • Opakování – hodiny, směrová růžice, hlavní, vedlejší světové strany, stanoviště, obzor.

AJ

TEST UNIT 2

INFORMACE

 • záloha ŠVP – do 2.11. – 2.150,- Kč, ČÚ – 266496066/0300, SS 202313 + VS žáka, uvádějte i jméno a třídu
 • 3.11. – beseda se známým sportovcem
 • 9.11. – prevence – Nebezpečný internet

Děkuji za spolupráci.

——————————————————————————————————————————

TÝDENNÍ PLÁN 23.10. – 25.10.2023

MATEMATIKA

 • pamětně procvičovat sčítání a odčítání v oboru 0 – 100 str. 34 – 36
 • násobilka – dělení str. 28, 29
 • jednoduché slovní úlohy
 • G: Podzimní prázdniny.

ČESKÝ JAZYK

 • vyjmenovaná slova B – vyjmenovat podle karty
 • procvičování psaní y, i – slova příbuzná str. 39, 40
 • ČT: Mimočítanková četba, čtenářský deník do 31.10.
 • PS: Pečlivá úprava v sešitech bez škrtání.

SKN

 • Procvičujeme hodiny.
 • Ochrana zeleně, chráněné oblasti.
 • Příprava na test: směrová růžice, hlavní a vedlejší světové strany, mapa, značky na mapě.

AJ

 • úvod do 2. lekce – my classroom – vybavení třídy, školní pomůcky
 • číslovky 11-20
 • identifikace předmětu – What´s this? What colour is…

INFORMACE

 • 26. a 27.10.2023 – podzimní prázdniny
 • záloha ŠVP – do 2.11. – 2.150,- Kč, ČÚ – 266496066/0300, SS 202313 + VS žáka, uvádějte i jméno a třídu

Děkuji za spolupráci.

——————————————————————————————————————————

TÝDENNÍ PLÁN 16.10. – 20.10.2023

MATEMATIKA

 • násobení a dělení v oboru malé násobilky – procvičování + desetiminutovka
 • rozklad čísel – stovky, desítky, jednotky
 • počítání matem. řetězů
 • pamětné sčítání a odčítání dvojciferných čísel str. 34 – 36
 • procvičování str. 27, 28
 • G: Vzájemná poloha dvou přímek v rovině str. 38

ČESKÝ JAZYK

 • procvičování – řazení slov podle abecedy
 • párové souhlásky uvnitř slov str. 24 – 25
 • vyjmenovaná slova po B str. 36 – 38 (naučit se podle tabulky – dostanou žáci ve škole)
 • SL: Vyprávění příběhu – rozvoj slovní zásoby.
 • ČT: Divadelní představení – scénář.
 • PS: Opis textu, sebekontrola, sebehodnocení.

SKN

 • Hustota osídlení, průmysl, zemědělství, rekreace. str. 14
 • Práce s buzolou – směrová růžice, hlavní a vedlejší světové strany, mapy. str. 18

AJ

 • úvod do 2. lekce – my classroom – vybavení třídy, školní pomůcky
 • číslovky 11-20
 • identifikace předmětu – What´s this? What colour is…

INFORMACE

 • TV na hřišti
 • 26. a 27.10.2023 – podzimní prázdniny
 • záloha ŠVP – do 2.11. – 2.150,- Kč, ČÚ – 266496066/0300, SS 202313 + VS žáka, uvádějte i jméno a třídu

Děkuji za spolupráci.

—————————————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁN 9.10. – 13.10.2023

MATEMATIKA

 • jednoduché slovní úlohy – příklad + odpověď celou větou
 • počítání se závorkami
 • násobení a dělení v oboru malé násobilky str. 22 – 24
 • procvičování str. 25
 • G: polopřímka, počátek, polopřímky opačné str. 25, geometrické tvary

ČESKÝ JAZYK

 • párové souhlásky uvnitř slov str. 22 – 25
 • opakování abecedy – řazení slov
 • stavba slova – kořen, předpona, část příponová str. 34
 • SL: Dialog na základě obrazového materiálu.
 • ČT: Čtení jako zdroj informací.
 • PS: Správná velikost písmen, dotahování tvarů.

SKN

 • Orientace ve volné krajině str. 16 – 17.
 • Buzola, světové strany.

AJ

 

INFORMACE

 • pravidelná příprava na SKN – učivo z PL a sešitu, nosíme s sebou hodiny

Děkuji za spolupráci.

———————————————————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁN 2.10. – 6.10.2023

MATEMATIKA

 • násobilka str. 17 , 19 – 21
 • pamětné sčítání a odčítání dvojciferných čísel str. 34, 35
 • jednoduché slovní úlohy
 • G: Polopřímka + opakování – bod, úsečka, délka úsečky, přímka, bod leží, neleží na přímce, úsečce

ČESKÝ JAZYK

 • hláskosloví – sluchová analýza a syntéza – didaktické hry
 • abeceda – řazení slov podle abecedy str. 31
 • slova stejného významu, opačného významu
 • párové souhlásky str. 18 – 22
 • SL: Osnova příběhu. Popis.
 • ČT: Zkoušíme básničku, pohádka – spisovatel J. Lada.
 • PS: Opis slov – práce podle tabule – úhledný rukopis.

SKN

 • Ochrana zeleně.
 • Orientace ve volné krajině – buzola. str. 12 – 17

AJ

 

INFORMACE

 • prosím o obalení všech sešitů i učebnic – nemají ještě všichni žáci
 • důležitá je kontrola informací v notýsku
 • omluvenky absence + TV prosím do ŽK

Děkuji .

—————————————————————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁN 25.9. – 29.9.2023

MATEMATIKA

 • procvičování násobilky – pamětně str. 16
 • písemné sčítání a odčítání
 • počítání se závorkami str. 13, 14
 • G: ředitelské volno

ČESKÝ JAZYK

 • větné vzorce, tvoření souvětí – využití spojovacích výrazů
 • spodoba str. 17 – 19
 • ČT: doporučuji každodenní hlasité čtení, čtenářský deník – září

SKN

 • Doprava v naší obci – stanice MHD, světelné signály, značky.
 • Krátký test – sešit + PL.

AJ

 

INFORMACE

 • od 25.9. – výuka podle rozvrhu
 • přespolní běh 26.9.2023
 • 28.9. – Státní svátek
 • 29.9. – ředitelské volno

Děkuji za spolupráci.

——————————————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN 18.9. – 22.9.2023

MATEMATIKA

 • rozklad čísel
 • násobení a dělení v oboru násobilky – násobky
 • sloní úlohy o více, o méně
 • složené příklady str. 10 – 12
 • G: úsečka, délka úsečky, měření na cm

ČESKÝ JAZYK

 • psaní i, y po tvrdých a měkkých souhláskách
 • slovesa – doplňování do vět str. 14
 • spojky str. 12
 • vlastní jména str. 16
 • SL: Mluvený projev – výslovnost, dýchání.
 • ČT: Povídka. Hlasité čtení – každodenní procvičování.
 • PS: Hygienické návyky správného psaní – sezení, úchop.

SKN

 • Třídění odpadu. Úklid pracovního místa.
 • Naše obec – významné budovy – pošta, zdravotní zařízení, radnice, obchody, kostel, kino, knihovna.

AJ

 

INFORMACE

 • každý den potřebujeme penál, notýsek ŽK
 • probíhá výcvik plavání – plavání PO 18.9. a PÁ 22.9. – sraz před školou v 7.25h, odchod na autobus v 7.30 h. – v pátek plavecký výcvik končí
 • prosím o kontrolu ŽK, obalení učebnic, přinést obaly na sešity, kufříky
 • na PČ – jehlu, nit, měkké bobule – šípky, jeřabiny, pámelník apod.

Děkuji za spolupráci.

————————————————————————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN 11.9. – 15.9.2023

MATEMATIKA

 • opakujeme číselné řady, skládáme čísla – řády jednotek, desítek, stovek, rozklad
 • pamětné počítání – násobilka, +, – v oboru 0 – 100
 • vyhledávání čísel na číselné ose, čísla větší, menší, před, za, hned před, hned za
 • řešení SÚ uč. str. 5 – 8
 • G: opakování – bod, přímka str. 9

ČESKÝ JAZYK

 • druhy vět podle postoje mluvčího, znaménka za větou
 • slabiky bě, pě, vě, dě, tě, ně
 • podstatná jména, slovesa – vyhledávání v textu
 • rozdělování slov na slabiky – dělení slov na konci řádku
 • diktát – psaní vět
 • SL: Báseň.
 • ČT: Recitace, rýmy, vyhledávání, tvoření slov.
 • PS: Automatizace psacího projevu. Opakování psacích písmen.

SKN

 • Okolí školy, bezpečná cesta do školy, pravidla silničního provozu. uč. str. 4 – 6
 • Ochrana zeleně.
 • přinést si desky na PL (z loňského roku)

AJ

INFORMACE

 • každý den potřebujeme penál, notýsek ŽK
 • 13.9. – třídní schůzka v 17.30 hodin ve třídě, třídní důvěrník v 17.00 hodin ve sborovně školy
 • probíhá výcvik plavání – (v den, kdy máme plavání se ale také UČÍME), prosím o kontrolu plaveckého vybavení, nezapomeňte vše do igelitové tašky, v bazénu je všude mokro – plavání PO 11.9. a PÁ 15.9. – sraz před školou v 7.20h, odchod na autobus v 7.30 h.
 • prosím o kontrolu ŽK, obalení učebnic, přinést obaly na sešity, kufříky

Děkuji za spolupráci.

———————————————————————————————————————————————————————–

Milí žáci,

prázdniny se pomalu chýlí k závěru a já se na vás těším v naší třídě.

Uvidíme se 4.9. v 8.00 hodin. Nezapomeňte doma úsměv a dobrou náladu.

Eva Tučková

 

TÝDENNÍ PLÁN 4.9. – 8.9.2023

MATEMATIKA

 • opakování – pamětné sčítání a odčítání do 100
 • násobilka

ČESKÝ JAZYK

 • zážitky z prázdnin
 • věta, slovo, slabika, písmeno – hláska

SKN

 • Můj domov a jeho okolí.

INFORMACE

 • 4.9. – konec vyučování v 8.45 h, obědy 11.00 – 12.00 h
 • 5.9. – rozdávání učebnic
 • 5.9. – 8.9. – vyučování podle rozvrhu
 • 7.9. začíná plavecký výcvik – informace v notýsku
 • 13.9. – třídní schůzka

——————————————————————————————————————————————————

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.