IV.C PaedDr. Eva Tučková

PaedDr. Eva Tučková

eva.tuckova@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN 18.10. – 22.10.2021

MATEMATIKA

 • čísla do 10 000 – čtení zápis, číselná osa str. 30,31
 • procvičování písemného dělení str. 27, 28
 • G – rýsování kolmic, které procházejí daným bodem str. 35, opakování: rovnoběžky, různoběžky, přímka, polopřímka

ČESKÝ JAZYK

 • procvičování předpon str. 21 – 23
 • vyjmenovaná slova str. 25, 26

NOS

 • Přemysl Otakar II. str. 21
 • zkoušíme: Oldřich a Božena, Břetislav a Jitka, Kosmas, Přemysl Otakar I. + příprava na test

NOP

 • ekosystémy: rybníky, lesy str. 38, 39
 • referáty

AJ

 

INFORMACE:

 •  kurz plavání – končí 1.11.
 • 19.10. – Dravci v letu – beseda s ukázkami – 50,- Kč
 • 27. a 30.10. – podzimní prázdniny

—————————————————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN 11.10. – 15.10.2021

MATEMATIKA

 • dělení jednociferným dělitelem str. 23 – 26 (kontrola výsledků na kalkulátoru)
 • počítání se závorkami, zaokrouhlování čísel na desítky, stovky
 • procvičujeme písemné sčítání, odčítání a násobení
 • desetiminutovka – dělení se zbytkem
 • G – rýsujeme kolmice str.29, střed úsečky, body, které leží, neleží na přímce (zápis)

ČESKÝ JAZYK

 • rozlišujeme předpony a předložky 
 • předpony vz-, roz-, bez-, str. 19, 20
 • předpony vy-, vý-, str. 21, 22
 • procvičujeme vyjmenovaná slova, párové souhlásky

ČT – pohádka – znaky.

SL – popis osoby

NOS

 • Dědičný královský titul str. 19, 20.
 • Anežka  str. 20
 • zkoušíme: Oldřich a Božena, Břetislav a Jitka, Kosmova kronika

NOP

 • Ekosystémy – rostliny a živočichové na louce str. 51 – 53.
 • Test: obiloviny, třídění rostlin podle délky života, plané a kulturní rostliny, druhy plodů.
 • Referát: termín odevzdání 19.10.

 • nůžky, lepidlo

AJ

 • Procvičování základních otázek
 • Procvičování slovesa can (umím)
 • What is in the house? (Co je v domě?)
 • Jednoduchý popis místnosti

 

INFORMACE:

 • 11.10. – zahajujeme kurz plavání v pondělí sraz před školou v 7.25 hod. (uložení učebnic do šatny), v 7.30 hod. odchod na autobus (žáci po nemoci, kteří nebudou plavat musí mít sportovní převlečení do prostor bazénu)
 • 19.10. – Dravci v letu – beseda s ukázkami 
 • 27. a 30.10. – podzimní prázdniny

——————————————————————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁN 4.10. – 8.10.2021

MATEMATIKA

 • písemné násobení jednociferným činitelem str. 19,20
 • písemné dělení jednociferným dělitelem str. 23, 24
 • procvičovat dělení se zbytkem, násobilku
 • G – kolmice str. 29, střed úsečky, vzájemná poloha bodu a přímky

ČESKÝ JAZYK

 • stavba slova – předpona, kořen, příponová část str. 18 – 22
 • procvičování vyjmenovaných slov – diktát
 • slovní druhy

Čt – beseda o knize, mimočítanková četba – měsíc říjen

Sl – adresa

NOS

 • Kníže Oldřich a Božena, Břetislav a Jitka str. 15,16.
 • Kosmova kronika str. 16, 17.
 • test: Konstantin a Metoděj, křesťanství, románský sloh. sv. Ludmila, sv. Václav

NOP

 • Plané a kulturní rostliny, třídění rostlin (okopaniny, luskoviny, plevele) str. 60 – 62.

 • na hodinu –  přírodniny (bobule) na navlékání, jehlu, nit

AJ

 • Procvičování základních otázek
 • Procvičování slovesa can (umím)
 • What is in the house? (Co je v domě?)
 • Místnosti v domě a jeho vybavení

INFORMACE:

 • 6.10. – přespolní běh
 • 11.10. – zahajujeme kurz plavání
 • 19.10. – Dravci v letu – beseda s ukázkami 

————————————————————————————————————————————

TÝDENNÍ PLÁN 27.9. – 1.10.2021

MATEMATIKA

 • procvičovat dělení v oboru malé násobilky, dělení se zbytkem, rozklad čísla v desítkové soustavě
 • nové: písemné násobení jednociferným činitelem str. 18
 • G – opakování – střed úsečky pomocí proužku papíru, rýsování kolmic str.22 (nutný trojúhelník s ryskou)

ČESKÝ JAZYK

 • opakujeme vyjmenovaná slova
 • stavba slov: kořen slova, předpona, příponová část
 • předpony od-, nad-, pod-, před-, str. 16 – 18

Čtení: mimočítanková četba, 29.9. – zkoušení básně „Krokodýl“, odevzdat čtenářský deník – září

NOS

 • Slavníkovci, sv. Vojtěch str. 14, 15.

 • na další hodinu si připravíme přírodniny (bobule) na navlékání, jehlu, nit

AJ

 • Základní pozdravy
 • Základí otázky a jejich odpovědi (jméno, věk, barva, oblíbené zvíře)
 • Opakování nazvů sportů, procvičování slovesa can

INFORMACE:

 • DŮLEŽITÉ: prosím o obalení všech sešitů a učebnic (někteří stále ještě nemají)
 • 27.9. – ředitelské volno
 • 28.9. – Den české státnosti
 • 30.9. – „Den s koloběžkou“ – informace v notýsku
 • 6.10. – přespolní běh
 • 11.10. – zahajujeme kurz plavání 

——————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN 20.9. – 24.9.2021

MATEMATIKA

 • procvičování dělení se zbytkem, rozklad čísel, jednotky délky str. 14 – 16
 • zaokrouhlování na 10, 100, skládání čísel (řády)
 • písemné násobení jednociferným činitelem str. 18
 • G – rýsování kolmic (trojúhelník s ryskou)

ČESKÝ JAZYK

 • abeceda, řazení slov podle abecedy str. 12 – 14
 • stavba slov str. 16
 • mluvnické kategorie sloves a podstatných jmen

Sloh: Členění textu str. 15.

Čtení: Hlasité čtení se správnou intonací.

NOS

 • Na úsvitu dějin, románský sloh str. 10, 11.
 • Kníže Václav a Boleslav str. 12, 13.
 • ústní zkoušení

NOP

 • Třídění rostlin podle délky života str. 73.
 • Učíme se ze sešitu a PL, zkoušíme.

 • práce s modelovací hmotou

AJ

Opakování základních otázek a odpovědí (jméno, věk, oblíbená, barva, zvíře)

Opakování barev a číslovek

1. lekce hudební nástroje, sloveso can (umět)

INFORMACE:

 • 27.9. – ředitelské volno
 • 28.9. – Den české státnosti
 • 6.10. – přespolní běh
 • 11.10. – zahajujeme kurz plavání 

———————————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN 13.9. – 17.9.2021

MATEMATIKA

 • písemné a pamětné sčítání a odčítání
 • násobilka, závorky
 • slovní úlohy str. 10 – 14
 • G – vzájemná poloha přímek v rovině – rovnoběžky, různoběžky kolmice str. 9, 17

ČESKÝ JAZYK

 • slova souznačná, protikladná, slova s citovým zabarvením
 • druhy vět
 • slovní druhy, abeceda str. 8 – 12

Sloh: Vypravování.

Čtení: Hlasité čtení, reprodukce textu.

NOS

 • Konstantin a Metoděj str. 7 – 8.
 • V dobách přemyslovských knížat, pověsti str. 9.

NOP

 • Letní a zimní příroda – byliny, obiloviny. 
 • Ochrana před slunečním zářením str. 6, 7.
 • Otázky a úkoly str. 9.

 • zbraně pravěkých lovců – přírodniny, provázek

INFORMACE:

 • 27.9. – ředitelské volno
 • 28.9. – Den české státnosti
 • 6.10. – přespolní běh
 • 11.10. – zahajujeme kurz plavání 

————————————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN 6.9. – 10.9.2021

MATEMATIKA

 • pamětné a písemné sčítání a odčítání 0 – 1000
 • malá násobilka
 • počítání se závorkami str. 3 – 8

G – základní geometrické pojmy – bod, přímka, polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek v rovině str. 9

ČESKÝ JAZYK

 • věta jednoduchá, souvětí str. 3, 4
 • význam slov str. 4, 5
 • opakování a procvičování vyjmenovaných slov

Sloh: „Vzpomínáme na prázdniny“ – rozvoj slovní zásoby.

Čtení: společná četba, domácí četba – 1 kniha na konci září do čtenářského deníku

NOS

 • Pravěcí lovci, str. 3, 4.
 • Dávní Slované str. 5 – 8.

NOP

 • Rozmanitosti přírody – živá a neživá příroda str. 5 – 7.
 • Výrobky, přírodniny, jedinec a druh.

INFORMACE:

 • 6.9. – testování
 • 8.9. – Olympijský běh (informace v notýsku)
 • 8.9. v 17.30 h třídní schůzka
 • 9.9. – testování
 • 27.9. – ředitelské volno
 • 28.9. – Den české státnosti
 • 6.10. – přespolní běh
 • 11.10. – zahajujeme kurz plavání (informace na tř. schůzce)
 • Platby na účet školy        
  Účel Částka Číslo účtu Variabilní symbol Specifický symbol
  Třídní fond 50,00 Kč 266496066/0300   999
  Pomůcky 100,00 Kč
  Platba škole 300,00 Kč 200,00 Kč  (sourozenec ve škole)
  Celkem k úhradě 450,00 Kč 350,00 Kč
  Pracovní sešit AJ 241,00 Kč 266496066/0300   666
 • při zasílání platby uvádějte jméno žáka, třídu a VS (žáci mají v ŽK)

———————————————————————————————————————–

Milí čtvrťáci a čtvrťačky,

prázdniny pomalu končí a já se na vás těším ve vaší nové třídě, kterou najdete v prvním patře vpravo.

Sejdeme se 1.9. a povíme si, co na nás čeká v letošním roce. Končit budeme v 8.45 hodin.

Hezky si užijte poslední den prázdnin a ve středu s úsměvem do nového školního roku.

PaedDr. Eva Tučková


1.9. 2021

 • zahájení školního roku
 • testování na Covid 19
 • informace k průběhu školního roku
 • konec vyučování v 8.45 h

2.9. 2021

 • rozdávání učebnic 
 • seznámení se Školním řádem
 • konec vyučování podle rozvrhu

3.9. 2021

 • organizační práce ve třídě
 • výuka podle rozvrhu – ČJ, M, AJ, HV (opakování učiva)

 


 

Komentáře jsou uzavřeny.