IV.C PaedDr. Eva Tučková

PaedDr. Eva Tučková

eva.tuckova@zsrakovskeho.cz

 


TÝDENNÍ PLÁN 27.1. –  30.1.2020

MATEMATIKA

 1. Písemné násobení dvojciferným činitelem, rovnice str. 37 – 40.
 2. Přímá úměrnost str. 41.
 3. G – osa úsečky str. 38 – kružítko.

ČESKÝ JAZYK

 1. Podstatná jména rodu ženského – vzor žena. str. 79 – 80.
 2. Procvičování vzorů a psaní koncovek rodu středního str.72 – 77.
 3. Sl. – prázdniny.
 4. Čt. – mimočítanková četba, zkoušení básně, čtenářský deník do 30.1.2020.

NOS

 1. Marie Terezie, Josef II. str.54 – 57.
 2. Opakování a uzavření dějepisné části.

NOP

 1. Minerály, horniny, půda.
 2. Uzavření cyklu „Neživá příroda“.

ANGLICKÝ JAZYK (skupina B: J. Havlíčková, skupina A: Y. Benradouane)

 

INFORMACE:

 • 30.1. – vydávání výpisu vysvědčení za I. pololetí poslední vyučovací hodinu.
 • 31.1. – pololetní prázdniny.
 • 3.2. – 7.2. – zimní soustředění na horách.
 • 17.2. – 21.2. – jarní prázdniny.

——————————————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN 20.1. –  25.1.2020

MATEMATIKA

 1. Rovnice, písemné dělení a násobení – opakování str. 30 – 32.
 2. Písemné násobení dvojciferným činitelem str. 34.
 3. G – trojúhelníková nerovnost str. 33. Trojúhelník rovnoramenný, rovnostranný str. 25.
 4. Opakování – kruh, kružnice – střed, poloměr, průměr. Pravoúhlý trojúhelník – konstrukce.

ČESKÝ JAZYK

 1. Vzory podstatných jmen – město, moře, kuře, stavení str. 66 – 72.
 2. Opakování – slovesa – mluvnické kategorie.
 3. Vyjmenovaná slova.
 4. Sloh – telefonujeme – vyjádření vzkazu, informace …
 5. Čtení – dobrodružná literatura.
 6. Psaní – diktát – VS, koncovky přítomného času.

NOS

 1. Život v českých zemích po třicetileté válce str. 52.
 2. Marie Terezie str. 54.
 3. Opakování – hodnocení na II. pololetí.

NOP

 1. Vzduch – složení vzduchu, ozonová díra, vítr.
 2. Voda – skupenství, koloběh vody v přírodě.
 3. Opakování – pohyby Země, magnet – hodnocení na II. pololetí.

ANGLICKÝ JAZYK (skupina B: J. Havlíčková, skupina A: Y. Benradouane)

 

INFORMACE:

 • 30.1. – vydávání výpisu vysvědčení za I. pololetí poslední vyučovací hodinu.
 • 31.1. – pololetní prázdniny.
 • 3.2. – 7.2. – zimní soustředění na horách.
 • 17.2. – 21.2. – jarní prázdniny.

——————————————————————————————————————————-

Vážení rodiče,

16.1.2020 odpadá kropužek sportovních her.

Děkuji. Eva Tučková

TÝDENNÍ PLÁN 13.1. –  17.1.2020

MATEMATIKA

 1. Procvičování str. 26 – 29.
 2. Řešení SÚ se zápisem.
 3. G – opakování – konstrukce trojúhelníka str. 25.

ČESKÝ JAZYK

 1. Procvičování str. 60 – 64.
 2. Diktát – vyjmenovaná slova.
 3. Čtení s porozuměním textu – práce s textem.
 4. Sloh – popis činnosti str. 58.

NOS

 1. J. A. Komenský – Učitel národů.
 2. Opakování – otázky str. 49.

NOP

 1. Neživá příroda – magnet, hmotnost, objem, délka a čas.

ANGLICKÝ JAZYK (skupina B: J. Havlíčková, skupina A: Y. Benradouane)

 • procvičování slovní zásoby Unit 4: místa ve městě, pokyny ve městě (Turn right. Turn left. Go straight.)
 • čtení a porozumění textu: Northbury. Edinburgh. Littleton.
 • čtení komiksového příběhu: The Dragon Crown (část 4).

INFORMACE:

 • Uzavření klasifikace a docházky za I. pololetí.
 • 30.1. – vydávání výpisu vysvědčení za I. pololetí.
 • 31.1. – pololetní prázdniny.
 • 3.2. – 7.2. – zimní soustředění na horách.
 • 17.2. – 21.2. – jarní prázdniny.

————————————————————————————————————————————

TÝDENNÍ PLÁN 6.1. –  10.1.2020

MATEMATIKA

 1. Opakování a procvičování matematických algoritmů.
 2. Pamětné násobení a dělení str. 21 – 24.
 3. Procvičování str. 26.
 4. G – rýsujeme trojúhelník str. 25 (nutné kružítko).

ČESKÝ JAZYK

 1. Slovesa –  čas budoucí a minulý str. 59 – 61.
 2. Podstatná jména – rod, číslo pád  str. 64 – 65.
 3. Sloh – Novoroční předsevzetí.
 4. Čtení – próza a poezie, pověst, povídka. Čtenářský deník za měsíc prosinec.
 5. Psaní – opis, přepis.

NOS

 1. České povstání proti Habsburkům str. 48 – 49.
 2. Třicetiletá válka, J. A. Komenský  str. 50 -51.

NOP

 1. Čas, teplota – měřidla, základní jednotky.

ANGLICKÝ JAZYK (skupina B: J. Havlíčková, skupina A: Y. Benradouane)

 

INFORMACE:

 • Doplatek zimního pobytu – 1.600,- Kč do 10.1.2020 na účet školy – 266496066/0300, SS – 201919, uvádějte VS, jméno žáka a třídu. Prosím o zaslání „Zdravotní způsobilosti“ – nejpozději do 8.1.2020, lyžaři dodají potvrzení o seřízení vázání – do 8.1.2020. Děkuji.
 • 8.1.2020 – třídní schůzka v 17.30 hodin.

————————————————————————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁN 16.12. –  20.12.2019

MATEMATIKA

 1. Písemné sčítání a odčítání str. 16.
 2. Pamětné násobení a dělení str. 20 – 22.
 3. Opakování matematických algoritmů – zaokrouhlování, písemné dělení.

ČESKÝ JAZYK

 1. Slovesa – mluvnické kategorie.
 2. Tvary jednoduché a složené, zvratná slovesa.
 3. Čas přítomný – psaní koncovek str. 55 – 57.
 4. Čas budoucí str. 59 – 60.
 5. Čtení – odevzdat čtenářský deník 20.12.

NOS

 1. Habsburkové – Rudolf II. str. 47.
 2. Povstání proti Habsburkům str. 48 – 49.

NOP

 1. Jednotky objemu, hmotnosti.

ANGLICKÝ JAZYK (skupina B: J. Havlíčková, skupina A: Y. Benradouane)

 • nová slovní zásoba Unit 4: My town 
 • české a anglické vánoční zvyky.

INFORMACE:

 • 19.12. Vánoční slavnost ve IV. C v 17.30 hodin.
 • Doplatek zimního pobytu – 1.600,- Kč do 10.1.2020 na účet školy – 266496066/0300, SS – 201919, uvádějte VS, jméno žáka a třídu. Prosím o zaslání „Zdravotní způsobilosti“ – nejpozději do 8.1.2020, lyžaři dodají potvrzení o seřízení vázání – do 8.1.2020. Děkuji.
 • 8.1.2020 – třídní schůzka v 17.30 hodin.

Vážení rodiče, milí žáci,

přeji všem radostné vánoční svátky a v roce 2020 pevné zdraví, pohodu a klid.

Eva Tučková


TÝDENNÍ PLÁN 9.12. –  13.12.2019

MATEMATIKA

 1. Sčítání a odčítání zpaměti str. 13, 14.
 2. Písemné sčítání a odčítání str. 15, 16.
 3. Opakování – násobilka, písemné dělení, dělení se zbytkem.
 4. G – kružnice, kruh str. 18.

ČESKÝ JAZYK

 1. Časování sloves – čas přítomný str. 53 – 60.
 2. Opakování – VS.
 3. Sl: popis – Vánoce.
 4. Čt: ilustrace v dětských knihách, plynulé čtení s porozuměním.
 5. Ps: práce s textem, diktát.

NOS

 1. Vláda Vladislava Jagellonského str. 43, 44.
 2. České země součástí říše Habsburků str. 54, 46.

NOP

 1. Magnet, magnetická síla, magnetické pole, určování světových stran.
 2. Učíme se ze sešitu a PL.

ANGLICKÝ JAZYK (skupina A: J. Havlíčková, skupina B: Y. Benradouane)

 • souhrnné opakování Unit 3 (nemoci; rady a doporučení pro zdravý životní styl);
 • středa 11. 11. TEST (Unit 3).

INFORMACE:

 • 19.12. Vánoční slavnost ve IV. C v 17.30 hodin.
 • Doplatek zimního pobytu – 1.600,- Kč do 10.1.2020 na účet školy – 266496066/0300, SS – 201919, uvádějte VS, jméno žáka a třídu. Prosím o zaslání „Zdravotní způsobilosti“ – nejpozději do 8.1.2020, lyžaři dodají potvrzení o seřízení vázání – do 8.1.2020. Děkuji.

———————————————————————————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN 2.12. –  6.12.2019

MATEMATIKA

 1. Porovnávání čísel str. 8.
 2. Zaokrouhlování čísel str. 10, 11.
 3. Procvičování str. 9.
 4. G – čtyřúhelníky str. 12, opakování – pravoúhlý trojúhelník, kolmice, rovnoběžky.

ČESKÝ JAZYK

 1. Slovní druhy, slovesa – osoba, číslo, čas str. 47 – 55.
 2. Infinitiv (neurčitek), zvratná slovesa, jednoduché a složené slovesné tvary.
 3. SL – pozvánka.
 4. ČT – hlavní a vedlejší postava knihy, vzájemný vztah.
 5. PS – výpisky, úpravnost v sešitech, sebekontrola.

NOS

 1. Král Jiří z Poděbrad str. 41, 42.
 2. Vláda Vladislava Jagellonského str. 43, 44.
 3. Ústní zkoušení, referáty.

NOP

 1. Zima v přírodě.
 2. Neživá příroda – roční období, střídání dne a noci, pohyby Země.
 3. Prezentace – „Dřeviny“

 1. Jehlu s větším očkem, kdo má – barevné bavlnky, nůžky – vyšívání.

ANGLICKÝ JAZYK (skupina B: J. Havlíčková, skupina A: Y. Benradouane)

 • procvičování slovní zásoby Unit 3 (nemoci, rady a doporučení pro zdravý životní styl);
 • práce s textem (poslech, čtení, porozumění): Choose healthy things.;
 • práce s textem (poslech, čtení, porozumění): The Dragon Crown (komiksový příběh, část 3).

INFORMACE:

 • 5.12. Mikuláš ve škole – vyučování podle přípravy spolužáků – hravé učení.
 • 19.12. Vánoční slavnost.
 • Doplatek zimního pobytu – 1.600,- Kč do 10.1.2020 na účet školy – 266496066/0300, SS – 201919, uvádějte VS, jméno žáka a třídu. Prosím o zaslání „Zdravotní způsobilosti“ – nejpozději do 8.1.2020, lyžaři dodají potvrzení o seřízení vázání – do 8.1.2020. Děkuji.

——————————————————————————————————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁN 25.11. –  29.11.2019

MATEMATIKA

 1. Učebnice M II. díl – Čísla větší než 10 000 str. 3 – 6.
 2. Procvičování početních algoritmů, slovní úlohy.
 3. G – rovnoběžky, kolmice str. 7.

ČESKÝ JAZYK

 1. Dokončení procvičování VS str. 42 -46.
 2. Slovesa – osoba, číslo, čas.
 3. Slovní druhy – určování.
 4. Sloh – dopis.
 5. Čtení – hrdinové dětské literatury.
 6. Psaní – diktát, přepis, opis.

NOS

 1. Husitské války str. 36 – 39.
 2. Země bez krále. str. 40 – 41.

NOP

 1. Blíží se zima – změny v přírodě, změny v životě živočichů.
 2. Prezentace – „Dřeviny“.

ANGLICKÝ JAZYK (J. Havlíčková, Y. Benradouane, učebnice Chit Chat 2)

 • nácvik nové slovní zásoby Unit 3 Be healthy! (headache, sore throat, stomach ache, pokyny a rady pro zdravý životní styl).

INFORMACE:

 • 29. listopadu – soutěž ve šplhu – vybraní žáci.
 • 25.11. na PČ – vánoční balící papír velikost A4, nůžky, lepidlo.
 • do 29.11. – čtenářský deník.
 • 5.12. Mikuláš ve škole.
 • 19.12. Vánoční slavnost.

—————————————————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁN 18.11. –  22.11.2019

MATEMATIKA

 1. Písemné násobení a dělení str.48.
 2. Procvičování str. 52, 53.
 3. Čtvrtletní kontrolní práce.
 4. G – rovinné geometrické útvary, rovnoběžky, kolmice. Pravoúhlý trojúhelník str. 50.

ČESKÝ JAZYK

 1. Procvičování – VS, předpony.
 2. Opakování slovních druhů – slovesa – osoba, číslo, čas. Uč. str. 38 – 41.
 3. Sloh – obrázková osnova – vypravování.
 4. Čtení – hrdinové dětské literatury – moje nejoblíbenější kniha.
 5. Psaní – přepis textu, pečlivá kontrola.

NOS

 1. Jan Hus – dokončení.
 2. Test – J. Lucemburský, Karel IV. , středověká města.
 3. Husitské války – úvod – kdo byli husité str. 34 – 35.

NOP

 1. Houby – zásady správného houbaře.
 2. PL.

ANGLICKÝ JAZYK (J. Havlíčková, Y. Benradouane, učebnice Chit Chat 2)

 • opakování slovní zásoby Unit 2 (místnosti v domě/bytě, nábytek, předložky místa in, on, behind, under) a příprava na test;
 • práce s textem: komiksový příběh The Dragon Crown, učebnice, str. 13
 • středa 20. 11. TEST (Unit 2);
 • nová slovní zásoba Unit 3 Be healthy! (nemoci: stomach ache, a headache, sore throat, a cold).

INFORMACE:

 • listopad – soutěž ve šplhu
 • 18.11. na PČ – vykrajovátka – zima, vánoční motivy.

——————————————————————————————————————————

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 11.11. –  15.11.2019

MATEMATIKA

 1. Písemné odčítání 0 – 10 000 str. 42.
 2. Násobení a dělení zpaměti str. 45 – 46.
 3. Opakování – písemné dělení, řešení slovních úloh, zaokrouhlování.
 4. G – rýsujeme kolmice a rovnoběžky (potřebujeme trojúhelník s ryskou a 30cm pravítko, kružítko).

ČESKÝ JAZYK

 1. VS – procvičování str. 34 – 37.
 2. Opakování – slovní druhy se zaměřením na podstatná jména – rod, číslo, pád – KP.
 3. Sloh – popis věci str. 41.
 4. Čtení – 12.11. zkoušíme vybranou báseň.
 5. Psaní – úpravnost a čitelnost, diktát, opis, přepis textu.

NOS

 1. Život ve středověku str. 28 – 31.
 2. Jan Hus a jeho doba 32 – 33.
 3. Zkoušíme: Lucemburkové, Karel IV. (příprava na test).

NOP

 1. Dřeviny – prezentace.
 2. Houby – části těla, PL.

ANGLICKÝ JAZYK (J. Havlíčková, Y. Benradouane, učebnice Chit Chat 2)

 • procvičování nové slovní zásoby Unit 2 What´s in the house? (názvy místností bytu/domu, nábytek, předložky in, on, behind, under)
 • popis místnosti/obrázku: There is/are…, There isn´t/aren´t…, Is / Are there…?;
 • práce s textem Andrea´s house.

INFORMACE:

 • 13.11. – třídní schůzka v 17.30 hod.
 • listopad – soutěž ve šplhu
 • Začínáme se připravovat na Vánoční slavnost – 19.12.

———————————————————————————————————————————————

 

TÝDENNÍ PLÁN 4.11. –  8.11.2019

MATEMATIKA

 1. Pamětné počítání do 10 000, řešení slovních úloh str. 36 – 38, 40.
 2. Písemné sčítání str.41.
 3. G – rovnoběžky str. 39, práce s kružítkem.

ČESKÝ JAZYK

 1. Procvičujeme VS, opakujeme předpony str. 30 – 32.
 2. Podstatná jména – rod, číslo, pád.
 3. Sloh – popis osoby (využití přirovnání, přídavná jména).
 4. Čtení – správná intonace.
 5. Psaní – dodržování čitelnosti a úhlednosti napsaného textu.

NOS

 1. Lucemburkové na českém trůně, Karel IV.
 2. Život ve středověku.
 3. Ústní zkoušení – poslední Přemyslovci, Jan Lucemburský.

NOP

 1. Projekt: Dřeviny – prezentace.

ANGLICKÝ JAZYK (J. Havlíčková, Y. Benradouane, učebnice Chit Chat 2)

 • procvičování nové slovní zásoby Unit 2 What´s in the house? (názvy místností bytu/domu, nábytek, předložky in, on, behind, under)
 • popis místnosti/obrázku: There is/are…, There isn´t/aren´t…, Is / Are there…?;
 • práce s textem Andrea´s house.

INFORMACE:

 • 4.11. – 8.00 – 13.30h. Olympijský víceboj – sportovní oblečení do tělocvičny i na hřiště, pláštěnku, svačinu, dostatek pití.
 • 13.11. – třídní schůzka v 17.30 hod.

———————————————————————————————————————————————

TÝDENNÍ PLÁN 28.10. –  1.11.2019

 • 28.10. Státní svátek, 29. a 30.10. – prázdniny.
 • 31.10. a 1.11. – ředitelské volno.

———————————————————————————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁN 21.10. –  25.10.2019

MATEMATIKA

 1. Počítáme do 10 000 – zápis čísel, porovnávání čísel str. 31 – 34.
 2. Procvičujeme písemné dělení jednociferným dělitelem, násobilku.
 3. G – Rýsování kolmic daným bodem str. 35. Kružítko – nácvik práce s nástrojem.

ČESKÝ JAZYK

 1. Vyjmenovaná slova – procvičování str. 27 – 31.
 2. Opakování – psaní předpon a předložek.
 3. Sloh: popis osoby.
 4. Čtení: hodnocení.
 5. Psaní: diktát – VS.

NOS

 1. Poslední Přemyslovci str. 22.
 2. Test – Přemysl Otakar I., Anežka Česká, Přemysl otakar II. 
 3. Ústní zkoušení.

NOP

 1. Jehličnaté stromy – smrk, borovice, jedle, modřín.
 2. Ústní zkoušení – listnaté stromy, rozdělení plodů, ekosystém lesa.

ANGLICKÝ JAZYK (J. Havlíčková, Y. Benradouane, učebnice Chit Chat 2)

 • procvičování nové slovní zásoby Unit 2 What´s in the house? (názvy místností bytu/domu, nábytek, předložky in, on, behind, under)
 • popis místnosti/obrázku: There is/are…, There isn´t/aren´t…, Is / Are there…?.

 

INFORMACE:

 • 23.10. Povinnosti cyklisty – prevence.
 • 24.10. Olympijský víceboj – přesunut na 4.11.
 • 28.10. Státní svátek, 29. a 30.10. – prázdniny.
 • 31.10. a 1.11. – ředitelské volno.
 • Zimní soustředění 3. – 7.2. 2020 – zálohová platba 1.000,- Kč na účet školy – 266496066/0300, SS – 201919, uvádějte VS, jméno žáka a třídu, termín – do 25.10.2019 (možno uhradit i celou částku 2.600,- Kč, přihlášeni jsou všichni žáci)
 • 13.11. – třídní schůzka v 17.30 hod.

——————————————————————————————————————————–

 

TÝDENNÍ PLÁN 14.10. –  18.10.2019

MATEMATIKA

 1. Písemné dělení jednociferným dělitelem str. 27 – 28.
 2. Rozšíření číselného oboru do 1 000 str. 30.

ČESKÝ JAZYK

 1. Procvičování předpon str. 22 , 23.
 2. VS – opakování str. 25, 26.

NOS

 1. Anežka Česká. str. 20, 21.
 2. Ústní zkoušení.

NOP

 1. Dřeviny – stromy a keře, stromy listnaté – buk, dub, bříza.
 2. Ústní zkoušení.

ANGLICKÝ JAZYK (J. Havlíčková, Y. Benradouane, učebnice Chit Chat 2)

 • souhrnné opakování Unit 1 (sportovní aktivity a dovednosti) a příprava na test
 • středa 16. 10. FINAL TEST (Unit 1)
 • nová slovní zásoba Unit 2 (místnosti domu/bytu, nábytek).

 

INFORMACE:

 • Obalit učebnice, obaly na školní sešity (ještě všichni nemají).
 • 17. a 18.10. podzimní soustředění – lokalita Modřany, sportovní oblečení podle počasí, svačiny jsou odhlášené.
 • 23.10. Povinnosti cyklisty – prevence.
 • 24.10. Olympijský víceboj – přesunut na listopad.
 • 28.10. Státní svátek, 29. a 30.10. – prázdniny.
 • 31.10. a 1.11. – ředitelské volno.
 • Zimní soustředění 3. – 7.2. 2020 – zálohová platba 1.000,- Kč na účet školy – 266496066/0300, SS – 201919, uvádějte VS, jméno žáka a třídu, termín – do 25.10.2019 (možno uhradit i celou částku 2.600,- Kč, přihlášeni jsou všichni žáci)

——————————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN 7.10. –  11.10.2019

MATEMATIKA

 1. Písemné dělení jednociferným dělitelem str. 24 – 28.
 2. Opakujeme písemné násobení jednociferným činitelem – zkoušíme.
 3. Slovní úlohy str. 20, 24, 25, 26.
 4. G – kolmice, přineseme si KRUŽÍTKO.

ČESKÝ JAZYK

 1. Předpony ob-, vz-, roz-, v- procvičování str. 21- 25. (www.skolakov.eu)
 2. Opakujeme slovesa – určování os., čísla, času.
 3. Sloh – popis věci.
 4. Čtení – próza, poezie.

NOS

 1. Vláda přemyslovských králů, počátky čes. království.  str. 19,20.
 2. Anežka česká. str. 20, 21.
 3. TEST: sv. Václav, románský sloh, sv. Vojtěch, Kosmova Kronika česká.

NOP

 1. Dřeviny – stromy, keře.
 2. Ekosystémy – PL.
 3. TEST: rostliny plané, plevele, okrasné, léčivky, druhy plodů, rostliny jednoleté, dvouleté, trvalky.

ANGLICKÝ JAZYK (J. Havlíčková, Y. Benradouane, učebnice Chit Chat 2)

Milí rodiče, v hodinách AJ pracujeme s učebnicí a pracovním sešitem. V pracovním sešitě budou barevně označeny domácí úkoly. Domácí úkoly děti vypracovávají samostatně. Na výuku děti potřebují učebnici a pracovní sešit, sešit na psaní a kreslení (velký čtverečkovaný 425 – z loňského šk. roku) a funkční psací potřeby (pero, tužka, pastelky – základní barvy). Učebnici i sešity prosíme obalit.

Unit 1 Sports time

 • procvičování slovní zásoby Unit 2: názvy sportů a sportovních aktivit (psaná i vyslovovaná podoba slov: ski, skate, run, dive, swim, play football/basketball/tennis/hockey, ride a bike);
 • mluvíme: I can ski./I can´t ski./ Can you ski?
 • čteme: komiksový příběh The Dragon Crown, část 1.

Pracovní činnosti:

 1. Lepidlo, nůžky.

INFORMACE:

 • Chystáme se na sběr papíru.
 • Obalit učebnice, obaly na školní sešity (ještě všichni nemají).
 • 9.10. KC 12 – Pověsti české – 60,- Kč.
 • 23.10. Povinnosti cyklisty – prevence.
 • 28.10. Státní svátek, 29. a 30.10. – prázdniny.
 • 31.10. a 1.11. – ředitelské volno.
 • Zimní soustředění 3. – 7.2. 2020 – zálohová platba 1.000,- Kč na účet školy – 266496066/0300, SS – 201919, uvádějte VS, jméno žáka a třídu, termín – do 25.10.2019 (možno uhradit i celou částku 2.600,- Kč, přihlášeni jsou všichni žáci)

————————————————————————————————————————————————————————

TÝDENNÍ PLÁN 30.9.  –  4.10.2019

MATEMATIKA

 1. Písemné násobení jednociferným činitelem str. 18 – 20.
 2. Písemné dělení jednociferným dělitelem str. 23.
 3. Pracujeme s grafy a diagramy str. 21.
 4. G – rýsování kolmic, měřením úseček s přesností na mm, přenášení úseček pomocí proužku papíru. Připravíme si kružítko.

ČESKÝ JAZYK

 1. Předpony vz-, roz-, bez- a předložka bez str. 19, 20.
 2. Vyjmenovaná slova – procvičování, slovní druhy – test.
 3. Diktát – VS.
 4. Sloh – popis osoby.
 5. Čt – s výrazem, 30.9. – čtenářský deník za září.

NOS

 1. Slavníkovci. Kosmas – kronika – příprava na test.
 2. Ústní zkoušení.
 3. Možné referáty.

NOP

 1. Plody – rozdělení. Složení listu.
 2. Dřeviny – stromy a keře. 

ANGLICKÝ JAZYK

 

 

Pracovní činnosti:

 1. Modelovací hmotu.

INFORMACE:

 • Výuka podle rozvrhu, zatím bez TV.
 • Chystáme se na sběr papíru.
 • Obalit učebnice, obaly na školní sešity (ještě všichni nemají).
 • 1.10. – 8.00 – 11.40 hod. projektový den ZE MĚ MY – sbíráme zajímavosti o Číně. Poslední hodinu se učíme.
 • 3.10. – zahajuje kroužek SH – prosím uhradit 800,- Kč.
 • 9.10. KC 12 – Pověsti české – 60,- Kč.
 • 23.10. Povinnosti cyklisty – prevence.
 • 28.10. Státní svátek, 29. a 30.10. – prázdniny.
 • 31.10. a 1.11. – ředitelské volno.

—————————————————————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN 23.9.  – 27.9.2019

MATEMATIKA

 1. Procvičujeme násobilku, dělení se zbytkem, rozklad čísel.
 2. SÚ str. 14 – 16 (zápis, rovnice, pomocný výpočet, odpověď).
 3. Počítání se závorkami, složené příklady.
 4. Nové učivo: písemné násobení str. 18, 19.
 5. G – kolmice (trojúhelník s ryskou) str. 22.

ČESKÝ JAZYK

 1. Stavba slova – kořen, předpona, příponová část str. 16, 17.
 2. Předpony od-, nad-, pod-, před- str. 18, 19.
 3. Stále procvičujeme vyjmenovaná slova – diktát.
 4. Sloh: oznámení.
 5. ČT: poezie.

NOS

 1. Test – od počátku – pravěký lovec – k počátkům křesťanství.
 2. Ludmila a sv. Václav, románský sloh, Slavníkovci, Oldřich a Božena str. 10 – 16.

NOP

 1. Třídění rostlin podle délky života – jednoleté, dvouleté, trvalky.
 2. Plané a kulturní rostliny.
 3. Test – nezbytné podmínky života, výrobek, přírodnina – živá, neživá, druhy stonků.

ANGLICKÝ JAZYK

 1. Revision- Hello, again! Class Book str, 2-3 (Questions, who is this? What´s your favourite colour, food, animal, sport…?)
 2. Starter unit- Musical instruments (Vocabulary) Class Book str, 4-5
 3. can / can´t

 1. Na pondělí 23.9. – přírodniny – bobule, jehlu, nit, nůžky (navlékání přírodnin).

 

INFORMACE:

 • Plavecký výcvik ukončen, doplňujeme zameškané učivo.
 • Výuka podle rozvrhu, zatím bez TV.
 • 26.9. – přespolní běh (1hodina) – cvičební úbor (podle počasí).
 • Chystáme se na sběr papíru.
 • Obalit učebnice, obaly na školní sešity.

—————————————————————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁN 16.9.  – 20.9.2019

MATEMATIKA

 1. Písemné a pamětné sčítání a odčítání str.10 – 13.
 2. Pamětně – násobilka mimo obor násobilky př. 5 x 17.
 3. G – Vzájemná poloha přímek v rovině str. 17.

ČESKÝ JAZYK

 1. Slovní druhy – procvičit str. 9, 10, 11.
 2. Slabika, hláska, písmeno. Abeceda – opakování str. 12 – 16.
 3. Diktát na VS.
 4. Sloh: adresa – opakování.
 5. Čtení – správná intonace, plynulost.

NOS

 1. Staré pověsti české.
 2. Přemyslovská knížata str. 10 – 12.
 3. Příprava na test – pravěký člověk, kupec Sámo, Konstantin a Metoděj.

NOP

 1. Byliny, obiloviny, lilek rajče, lilek brambor.
 2. Příprava na test – Přírodnina, lidský výrobek, nezbytné podmínky pro život, části těla bylin, žně, senoseč.

ANGLICKÝ JAZYK

 

INFORMACE:

 • Plavecký výcvik do 19.9.
 • Na úterý 17.9. – potřeby na výrobu zbraní pravěkého lovce (dle uvážení – provázek, kamínky, klacík …).
 • 26.9. – přespolní běh.
 • Chystáme se na sběr papíru.
 • PLATBY:
 • SS – 112 – PS z ČJ pro 4. ročník – cena 86,- Kč
 • SS – 334 – Kroužek SH – cena na pololetí – 800,- Kč
 • sešity pro IV. ročník – 72,- Kč – platí každý žák hotově třídní učitelce
 • SS -999 –  třídní fond (50 Kč), pomůcky (100 Kč), příspěvek škole (300 Kč/200 Kč v případě sourozenců na škole)
 • SS – 666- PS – AJ – 225,- Kč
 • ČÍSLA ÚČTŮ ŠKOLY
  266496066/0300 – PLATBY ŠKOLE
  101344427/0300 – PLATBY ZA KROUŽKY  
 • VS – má každý žák v ŽK, uvádějte vždy jméno žáka + třídu

————————————————————————————————————————————————–

 

TÝDENNÍ PLÁN 9.9.  – 13.9.2019

 MATEMATIKA

 • Pamětné +, – v oboru o – 1 000, porovnávání čísel.
 • Násobilka – procvičovat.
 • Písemné sčítání a odčítání str. 6 – 8.
 • G – Vzájemná poloha dvou přímek – opakování str. 9.

 ČESKÝ JAZYK

 • Význam slov.
 • Vyjmenovaná slova – zopakovat str. 6.
 • Slova s citovým zabarvením str. 8 – 10.
 • Sloh – Vzpomínáme na prázdniny str. 7.
 • Doporučuji hlasité čtení.

NOS

 • Kupec Sámo, kmenový svaz str. 5.
 • Velkomoravská říše str. 6.
 • Učíme se vyprávět – ústní zkoušení.

NOP

 • Jedinec, druh.
 • Byliny, obiloviny.

 INFORMACE

 • Plavecký výcvik.
 • 11.9. – třídní schůzka v 17.30 hodin.
 • PLATBY:
 • SS – 112 – PS z ČJ pro 4. ročník – cena 86,- Kč
 • SS – 334 – Kroužek SH – cena na pololetí – 800,- Kč
 • sešity pro IV. ročník – 72,- Kč – platí každý žák hotově třídní učitelce
 • SS -999 –  třídní fond (50 Kč), pomůcky (100 Kč), příspěvek škole (300 Kč/200 Kč v případě sourozenců na škole)
 • SS – 666- PS – AJ – 225,- Kč
 • ČÍSLA ÚČTŮ ŠKOLY
  266496066/0300 – PLATBY ŠKOLE
  101344427/0300 – PLATBY ZA KROUŽKY  
 • VS – má každý žák v ŽK, uvádějte vždy jméno žáka + třídu

————————————————————————————————————————————————–

TÝDENNÍ PLÁN (2. – 6.9.2019)

 MATEMATIKA

 • Opakování učiva ze III. ročníku str. 3 – 5.
 • Zopakujeme si násobilku.

 ČESKÝ JAZYK

 • Sloh: Vzpomínky z prázdnin – str. 7.
 • Opakování učiva ze III. ročníku – str.3 – 6.
 • Čtenářský deník – pilní čtenáři.

NOS (nauka o společnosti)

 • Úvod – život pravěkých lidí (obydlí, nástroje, osídlení). str. 3,4.
 • Kupec Sámo. str. 5

NOP (nauka o přírodě)

 • Rozmanitost přírody: přírodniny, lidské výtvory.
 • Jedinec, druh. str. 3,4.

 INFORMACE

 • Plavecký výcvik.
 • 11.9. – třídní schůzka v 17.30 hodin.

—————————————————————————————————————————————————

28.8.2019

Vážení rodiče,

v letošním školním roce pokračuje plavecký výcvik. Začínáme již 4.9. 2019.

Důležité informace: 

S sebou:

 • 2 větší ručníky
 • plavky (ne kraťasy)
 • mýdlo
 • gumovou neklouzavou obuv
 • koupací čepici (děvčata s dlouhými vlasy musí mít vlasy vyčesané a svázané)
 • hřeben
 • vše v igelitové tašce a v batůžku na záda

(cena autobusu bude upřesněna)

ROZPIS  PLAVECKÝCH  HODIN:

  4.9. – 10:30 – 12:00 hod. *

  5.9. – 10:30 – 12:00 *

  6.9. –   8:15 –   9:45 **

  9.9. –    8:15 –   9:45 **

11.9. – 10:30 –  12:00 *

12.9. – 10:30 – 12:00 *

13.9. –   8:15 –   9:45 **

16.9. –   8:15 –   9:45 **

18.9. – 10:30 – 12:00 *

19.9. – 10:30 – 12:00 *

* odjezd autobusu v 9:55h (odchod od školy v 9:40 h)

** odjezd MHD – v 7.15h odchod od školy

————————————————————————————————————————————————————-

Milí žáci,

blíží se konec prázdnin a já se na vás těším v naší třídě již 2.9. v 8.00 hodin.

Budeme si první den povídat jen do 8.45 hodin. Nemusíte si brát přezůvky, vezměte dobrou náladu, pero a zážitky z prázdnin.

Eva Tučková

 

 

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.