III.A Bc. Denisa Matanelli, DiS.

Bc. Denisa Matanelli, DiS.

denisa.matanelli@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN 3. 6. – 7. 9. 2022

ČESKÝ JAZYK 

 • hláskosloví
 • abeceda 
 • čtenářský kroužek 
 • báseň 

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti 
 • geometrie – opakování 

SVĚT KOLEM NÁS 

 • Naše obec 

OSTATNÍ: 

4. 10. -17. 10. – PLAVECKÝ KURZ 

TÝDENNÍ PLÁN 26. 9. – 30. 9. 2022

ČESKÝ JAZYK

 • podstatná jména, slovesa, předložky, spojky  
 • malá a velká psací písmena 
 • báseň 

MATEMATIKA 

 • NÁSOBENÍ A DĚLENÍ V OBORU NÁSOBILKY 
 • geometrie – bod, přímka, úsečka 

SVĚT KOLEM NÁS 

 • OBEC – obec, části obce, centrum, významné budovy, pošta, zdravotní zařízení, obchody 

ANGLIČTINA

(skupina 1: Jitka Havlíčková – jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz; skupina 2: Yakoub Benradouane – yakoub.benradouane@zsrakovskeho.cz)

 • procvičujeme novou slovní zásobu Unit 1 Classroom bugs, učebnice, str. 6-7: rubber, ruler, pen, pencil, book, bag – nácvik psané podoby slov
 • nácvik pokynů: Stand up./Sit down.; Listen. Point to (a pencil-case).; 
 • poslech, čtení a porozumění příběhu My friend is a monster, učebnice, str. 9.
 • TEST UNIT 1

 

TÝDENNÍ PLÁN 19. 9. -23. 9. 2022

ČESKÝ JAZYK

 • slovesa, spojky, podstatná jména, předložky 
 • báseň 
 • malá a velká písmena 

MATEMATIKA

 • NÁSOBENÍ A DĚLENÍ V OBORU NÁSOBILKY 
 • geometrie – bod, přímka, úsečka

ANGLIČTINA

(skupina 1: Jitka Havlíčková – jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz; skupina 2: Yakoub Benradouane – yakoub.benradouane@zsrakovskeho.cz)

 • trénujeme základní barvy (white, yellow, orange, pink, red, purple, blue, green, brown, grey, black) a základní číslovky 1-12 – nácvik psané podoby daných slov;
 • procvičujeme novou slovní zásobu Unit 1 Classroom bugs, učebnice, str. 6-7: rubber, ruler, pen, pencil, book, bag – nácvik psané podoby slov.

SVĚT KOLEM NÁS 

 • Cesta do školy
 • Naše obec 

OSTATNÍ: 

STŘEDA 21. 9. – PŘESPOLNÍ BĚH 

TÝDENNÍ PLÁN 12. 9. – 16. 9. 2022

ČESKÝ JAZYK 

 • věta, druhy vět dle postoje mluvčího
 • slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě 
 • užití ú/ů 
 • učebnice str. 7-10

MATEMATIKA 

 • číselná osa
 • rozklad čísel 
 • sčítání a odčítání 0-100
 • učebnice str. 3-5 

SVĚT KOLEM NÁS 

 • cesta do školy 
 • ulice, nejbližší stanice MHD, dopravní značky, světelné signály 

OSTATNÍ: 

 • kontrola penálu/pomůcek 

TÝDENNÍ PLÁN 5. 9. – 9. 9. 2022

ČESKÝ JAZYK 

Opakování učiva 2. ročníku 

 • hlásky, slabiky, slova

MATEMATIKA

Opakování učiva 2. ročníku

 • číselná osa 
 • rozklad čísel
 • sčítání a odčítání 0-100

SVĚT KOLEM NÁS

DOMOV 

 • okolí bydliště, nejbližší ulice, riziková místa a situace, ochrana zeleně, úklid, třídění odpadu, ničení budov 

OSTATNÍ: 

 • kontrola obalených učebnic a ŽK
 • vyplněné a podepsané ŽK 
 • uložení kufříků na VV a PČ 
 • Pondělí 5. 9. – 1. hodina – TŘÍDNICKÁ HODINA 
 • Středa 7. 9. – Třídní schůzka v 17:30, prosím třídního důvěrníka v 17:00 ve sborovně – schůzka s vedením školy 

 

 

 

Vážení rodiče, milé děti, vítáme vás v novém školním roce!  

Prázdniny utekly jako voda a my se již těšíme na společný třetí školní rok! :)) 

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

1.9.2022

8:00 hod. – zahájení školního roku (do 7:55 hod. všichni ve třídě)

8:45 hod. – konec vyučování

S sebou: psací potřeby 

2. 9. 2022

Konec vyučování ve 12:35 hod. podle rozvrhu. 

S sebou: psací potřeby, svačina, pití, přezůvky. 

Všechny další informace budou žákům sděleny dle potřeby. 

Během pátku proběhne rozdávání učebnic (obalit doma!). 

 

Informace na další týden Vám včas zašlu. 

Denisa Matanelli, Hana Hobstová a Punťa 

Komentáře jsou uzavřeny.