III.A Bc. Denisa Matanelli, DiS.

Bc. Denisa Matanelli, DiS.

denisa.matanelli@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN 6. 2. -10. 2. 2023

ČESKÝ JAZYK

 • podstatná jména: rod, číslo, pád
 • vyjmenovaná slova po M
 • čtenářský deník
 • čtení literárních textů

Úterý – čtenářský kroužek

Středa – diktát 

MATEMATIKA

 • převody jednotek délky, objemu, hmotnosti 
 • zaokrouhlování trojciferných čísel
 • pamětné sčítání 

Pátek – testík – převody jednotek 

SVĚT KOLEM NÁS 

Lidské tělo

 • stavba těla
 • kostra
 • svaly

OSTATNÍ: 

6. 2. – návštěva divadla (sraz před školou v 7:45 hod.)

TÝDENNÍ PLÁN 30. 1. – 2. 2. 2023

ČESKÝ JAZYK 

 • podstatná jména: rod, číslo a pádové otázky
 • vyjmenovaná slova po 
 • čtenářský deník 

Úterý – čtenářský kroužek

MATEMATIKA

 • slovní úlohy
 • jednotky délky
 • jednotky hmotnosti 

SVĚT KOLEM NÁS 

Lidské tělo 

 • stavba lidského těla
 • kostra

OSTATNÍ: 

 • přinést peníze na divadelní představení (120 Kč) 
 • 31.1. – rozdávání vysvědčení (s sebou pevné desky)
 • 3. 2. – pololetní prázdniny
 • 6. 2. – divadlo Bravo 

TÝDENNÍ PLÁN 23. 1. -27. 1. 2023

ČESKÝ JAZYK

 • opakování vyjmenovaných slov po B a L 
 • podstatná jména: rod, číslo a pádové otázky
 • báseň – přepis 
 • čtení povídky

Čtvrtek – diktát vět  s vyjmenovanými slovy po B a L 

MATEMATIKA

 • pamětné sčítání a odčítání 0-1000
 • jednotky délky
 • slovní úlohy
 • geometrie – polopřímky, přímky v rovině 

SVĚT KOLEM NÁS

Lidské tělo

 • stavba těla

ANGLIČTINA (skupina 1: J. Havlíčková)

 • nová slovní zásoba Unit 6: rodina;
 • Who´s this? – It´s me., učebnice, str. 28;
 • How many brothers/sisters have you got? – I´ve got one brother./two sisters., učebnice, str. 29.

ANGLIČTINA (skupina 2: Y. Benradouane)

 • souhrnné opakování Units 4-6
 • nová slovní zásoba Unit 7: lidské tělo – body (head, hand, arm, leg, foot).

 

TÝDENNÍ PLÁN 16. 1. -20. 1. 2023

ČESKÝ JAZYK 

 • opakování vyjmenovaných slov po B a L 
 • podstatná jména: rod, číslo a pádové otázky 
 • báseň – čtení s porozuměním, přepis básně 
 • čtení povídky 

Středa – čtvrtletní práce 

https://www.umimecesky.cz/otazky-podstatna-jmena-rody-1

MATEMATIKA

 • slovní úlohy 
 • pamětné sčítání a odčítání 0-1000 
 • jednotky délky 
 • geometrie – polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek v rovině 

Úterý – desetiminutovka – pamětné sčítání stovek do 1000 (např. 200+300, 100+600…) 

Čtvrtek – čtvrtletní písemná práce 

SVĚT KOLEM NÁS 

Lidské tělo 

 • stavba těla 

Pondělí – test (neživá příroda) 

ANGLIČTINA (skupina 1: J. Havlíčková)

 • poslech, čtení a porozumění příběhu My friend is a monster;
 • souhrnné opakování Unit 5: části lidského obličeje;
 • TEST (Unit 5: face);
 • nová slovní zásoba Unit 6: rodina.

ANGLIČTINA (skupina 2: Y. Benradouane)

 • opakování slovní zásoba: rodina – family (mum, dad, me, grandma, grandad, dad, sister, brother);
 • poslech, čtení a porozumění příběhu My friend is a monster, učebnice, str. 31.
 • FINAL TEST UNIT 6

OSTATNÍ: 

18. 1. – třídnická hodina 

 

TÝDENNÍ PLÁN 9. 1. -13. 1. 2023

ČESKÝ JAZYK 

 • opakování vyjmenovaných slov po B a L 
 • podstatná jména – rod 
 • pohádka (O slepičce) 
 • dramatizace pohádky 
 • beseda nad přečtenými knihami za měsíc prosinec 

Úterý – beseda nad přečtenými knihami 

Úterý – diktát (věty s vyjmenovanými slovy po B a L) 

Např. ,,Babička má starý mlýnek na mák.“ 

MATEMATIKA 

 • písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel
 • porovnávání množství a velikostí 
 • slovní úlohy 
 • pamětné sčítání a odčítání 0 – 1000

Čtvrtek – geometrie – úsečka, polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek v rovině 

Pátek – desetiminutovka – sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku (53+8, 72-6…) 

SVĚT KOLEM NÁS 

Neživá příroda – dokončení 

 • voda, vzduch, teplo a světlo ze Slunce, půda, horniny a nerosty
 • vlastnosti látek 

ANGLIČTINA (skupina 1: J. Havlíčková)

 • poslech, čtení a porozumění příběhu My friend is a monster;
 • souhrnné opakování Unit 5: části lidského obličeje;
 • TEST (Unit 5: face);
 • nová slovní zásoba Unit 6: rodina .

ANGLIČTINA (skupina 2: Y. Benradouane)

 • nová slovní zásoba: rodina – family (mum, dad, me, grandma, grandad, dad, sister, brother);
 • nácvik vět I´ve got one brother./I haven´t got a brother./How many (brothers) have you got?;
 • čtení a porozumění textům My name´s Sarah. / I´m Gary., učebnice, str. 30.

OSTATNÍ: 

 • 11. 1. – TŘÍDNÍ SCHŮZKA od 17:30 hod. 

TÝDENNÍ PLÁN 3. 1. – 6. 1. 2023

ČESKÝ JAZYK 

 • opakování vyjmenovaných slov po B a L 
 • podstatná jména 
 • vyprávění (Vánoce 2022) 
 • beseda nad přečtenými knihami za měsíc prosinec 

MATEMATIKA

 • přirozená čásla v oboru do tisíce 
 • porovnávání čísel, porovnávání množství a velikosti 
 • písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel 

SVĚT KOLEM NÁS

 • sluneční teplo a světlo, voda, vzduch 

ANGLIČTINA (skupina 1: J. Havlíčková)

 • nová slovní zásoba: obličej – face (a face, a nose, a mouth, an ear, an eye, hair)
 • I´ve got… x He´s got…/She´s got…, učebnice, str. 24-25.

ANGLIČTINA (skupina 2: Y. Benradouane)

 • nová slovní zásoba: rodina – family (mum, dad, me, grandma, grandad, dad, sister, brother);
 • I´ve got one brother./I haven´t got a brother., učebnice, str. 28-29.

OSTATNÍ: 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 19. 12. – 22. 12. 2022

ČESKÝ JAZYK 

 • vyjmenovaná slova po L a slova příbuzná 
 • vyjmenovaná slova po 
 • ohebné slovní druhy 
 • čtenářský kroužek 

MATEMATIKA

 • přirozená čísla v oboru do tisíce 
 • porovnávání čísel 
 • různoběžky, rovnoběžky 

SVĚT KOLEM NÁS

 • Podmínky života
 • voda, vzduch, půda (vznik a vlastnosti), sluneční teplo a světlo 

Pondělí – testík – voda a vzduch 

OSTATNÍ: 

 • 19. 12. – prevence ,,Bezpečný internet“ 
 • 22. 12. – besídka žáků ve třídě 
 • 23.12. 2022- 2. 1. 2023 – vánoční prázdniny 

TÝDENNÍ PLÁN 12. 12. – 16. 12. 2022

ČESKÝ JAZYK

 • vyjmenovaná slova po L a slova příbuzná 
 • slovní druhy (podstatná jména, slovesa, předložky, spojky) 
 • učebnice str. 50-54
 • popis (Vánoce) 

Úterý – diktát (věty s vyjmenovanými slovy po B,L)

Pátek – testík – doplňovací cvičení na vyjmenovaná slova 

MATEMATIKA 

 • přirozená čísla v oboru do tisíce 
 • porovnávání čísel 
 • zaokrouhlování na desítky 
 • slovní úlohy 
 • geometrie – opakování, rovnoběžky a různoběžky 

Předání nové učebnice! 

Pondělí – desetiminutovka (násobení a dělení v oboru malé násobilky) 

SVĚT KOLEM NÁS 

Příroda 

 • podmínky života, znaky života
 • voda, vzduch 

PRACOVNÍ ČINNOSTI

 • výroba vánoční ozdoby – přinést ruličku od toaletního papíru 

ANGLIČTINA (skupina 1: J. Havlíčková)

 • anglické pozdravy (Good morning./Good afternoon./Good evening.);
 • poslech, čtení a porozumění příběhu My friend is a monster (4. část); 
 • vánoční slovní zásoba a vánoční písničky.
 • TEST UNIT 4 (PIRATES)

ANGLIČTINA (skupina 2: Y. Benradouane)

 • procvičování slovní zásoby (lidský obličej: eye, nose, face, hair, ear, mouth);
 • sdělování základních osobních informací: I´ve got brown eyes. x He´s got green eyes./She´s got blue eyes.;
 • vánoční slovní zásoba a vánoční písničky.
 • TEST UNIT 5

OSTATNÍ:

 • 12. 12. – bruslení 
 • 14. 12. – vánoční besídka
 • 14. 12. – projektový den (děti budou mít první dvě hodiny ve třídě) 

Přeji všem krásný a úspěšný začátek nového týdne! 

Denisa Matanelli 

TÝDENNÍ PLÁN 5. 12. – 9. 12. 2022

ČESKÝ JAZYK

 • vyjmenovaná slova po a slova příbuzná (procvičování) 
 • vyjmenovaná slova po L a slova příbuzná 
 • učebnice str. 49-50 

Pondělí – čtenářský kroužek 

MATEMATIKA

 • zaokrouhlování čísel na desítky 
 • přirozená čísla v oboru do tisíce 
 • geometrie – různoběžky, rovnoběžky 
 • učebnice str. 55-56 

SVĚT KOLEM NÁS 

PŘÍRODA 

 • podmínky života, znaky života 

Pondělí – test – různé materiály kolem nás, přírodnina – surovina – výrobek 

ANGLIČTINA (skupina 1: J. Havlíčková)

 • nová slovní zásoba (pocity: I´m hungry. – He´s hungry./She´s hungry.);
 • anglické pozdravy (Good morning./Good afternoon./Good evening.)
 • vánoční slovní zásoba a vánoční písničky

ANGLIČTINA (skupina 2: Y. Benradouane)

 • nová slovní zásoba (lidský obličej: eye, nose, face, hair, ear, mouth);
 • sdělování základních osobních informací: I´ve got brown eyes. x He´s got green eyes./She´s got blue eyes.;
 • vánoční slovní zásoba a vánoční písničky.

OSTATNÍ: 

5. 12. – děti mohou přijít na vyučování v kostýmech. 

14. 12. vánoční setkání ve třídě. 

Přikládám fotografii z pracovních činností. Výroba sněhuláků se dětem moc povedla. 

TÝDENNÍ PLÁN 28. 11. – 2. 12. 2022

ČESKÝ JAZYK

 • vyjmenovaná slova po B a slova příbuzná (procvičování) 
 • vyjmenovaná slova po L a slova příbuzná 
 • učebnice str. 46 – 48

Středa – diktát (i/y po B) 

Čtvrtek – doplňovací cvičení na vyjmenovaná slova po B 

MATEMATIKA 

 • písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel
 • zaokrouhlování čísel na desítky
 • polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek v rovině 
 • učebnice str. 54 – 55 

Prosím, procvičujte s dětmi malou násobilku. 

Úterý – desetiminutovka (sčítání a odčítání s přechodem přes desítku např. 53 – 5, 75 +6) 

SVĚT KOLEM NÁS 

 • různé materiály kolem nás
 • přírodnina – surovina/materiál – výrobek 

PRACOVNÍ ČINNOSTI

29. 11. – donést jednu bílou a jednu barevnou ponožku, náplň do ponožky

TÝDENNÍ PLÁN 21. 11. – 25. 11. 2022

ČESKÝ JAZYK

 • vyjmenovaná slova po B a slova příbuzná 
 • učebnice str. 39/40
 • sloh: blahopřání 

čtvrtek – diktát (vyjmenovaná slova po B) 

MATEMATIKA

 • odčítání s přechodem přes desítku
 • písemné sčítání 

úterý – desetiminutovka (odčítání s přechodem přes desítku např. 52- 6) 

SVĚT KOLEM NÁS

Věci a činnosti kolem nás 

 • lidské výrobky 

ANGLIČTINA (skupina 1: J. Havlíčková)

 • procvičování nové slovní zásoby Unit 3 (pets): a cat, a dog, a fish, a rabbit, a bird,  spider;
 • Is it a (rabbit)? – Yes, it is./No, it isn´t., učebnice, str. 15, pracovní sešit, str. 15;
 • big/little, učebnice, str. 16, pracovní sešit, str. 16;
 • poslech, čtení a porozumění příběhu My friend is a monster, učebnice, str. 17.

ANGLIČTINA (skupina 2: Y. Benradouane)

 • souhrnné opakování 1- 3. lekce, učebnice, str. 18-19, pracovní sešit, str. 18-19;
 • nová slovní zásoba: pocity happy, sad, thirsty, hungry, scared, angry
 • TEST UNIT 4

 

TÝDENNÍ PLÁN 14. 11. – 18. 11. 2022

ČESKÝ JAZYK 

 • vyjmenovaná slova po B a slova příbuzná 
 • učebnice str. 38,39
 • sloh: vzkaz 
 • čtení: povídka 

Ponděli – čtvrtletní práce z českého jazyka 

Středa – diktát (být x bít ) Věty ve smyslu: Radek chtěl být hasičem. Bít zvířata není správné. 

MATEMATIKA 

 • odčítání dvojciferných čísel 

Úterý – čtvrtletní práce z matematiky 

Prosím, procvičujte s dětmi malou násobilku. 

SVĚT KOLEM NÁS 

Věci kolem nás 

 • živé a neživé přírodniny, lidské výrobky 

Přinést obrázky/fotografie živých a neživých přírodnin, lidských výrobků. 

PČ 

Přinést vylisované listy. 

ANGLIČTINA (skupina 1: J. Havlíčková)

 • souhrnné opakování Unit 2 a souhrnný test;
 • nová slovní zásoba Unit 3 (pets): a cat, a dog, a fish, a rabbit, a bird,  spider. 

ANGLIČTINA (skupina 2: Y. Benradouane)

 • prezentace nové slovní zásoby Unit 4: I´m happy./sad./hungry./thirsty./scared./angry.

OSTATNÍ: 

17. 11. Státní svátek

18. 11. Ředitelské volno 

TÝDENNÍ PLÁN 7. – 11. 11. 2022

ČESKÝ JAZYK 

 • vyjmenovaná slova po B (zkouším) 
 • vyjmenovaná slova po B a slova příbuzná (zaměříme se na slovo ,,být“) 
 • učebnice str. 38, 39
 • báseň a její přednes 

Pondělí – čtenářský kroužek (dokončení – knihy za měsíc říjen) 

Pondělí – přinést linkovaný sešit A4 

Úterý – diktát (12 slov s užitím měkkých a tvrdých souhlásek, párových souhlásek a u/ú/ů) 

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání dvojciferných čísel do sta 
 • učebnice do str. 39 
 • geometrie – polopřímka (str. 25) 

Je třeba mít ořezanou tužku č. 3, popř. mikrotužku, pravítko 

Prosím, procvičujte s dětmi malou násobilku. 

Úterý – desetiminutovka (sčítání a odčítání dvojciferných čísel do sta) 

Čtvrtek – TEST geometrie (narýsovat přímku, vyznačit na ní body, narýsovat úsečku o dané délce a změřit délku úsečky) 

SVĚT KOLEM NÁS

Věci a činnosti kolem nás 

 • různé materiály kolem nás (dřevo, papír, látka, kov, umělá hmota) 
 • učebnice str. 20-21 

ANGLIČTINA (skupina 1: J. Havlíčková)

 • základní otázky: What´s your name? How old are you? What´s your favourite colour?
 • poslech, čtení a porozumění příběhu My friend is a monster, učebnice, str. 13;
 • souhrnné opakování Unit 2 a souhrnný test;
 • nová slovní zásoba Unit 3 (pets): a cat, a dog, a fish, a rabbit, a bird,  spider. 

ANGLIČTINA (skupina 2: Y. Benradouane)

 • přídavná jména big/little;
 • poslech, čtení a porozumění příběhu My friend is a monster, učebnice, str. 17;
 • souhrnné opakování Unit 3.
 • TEST UNIT 3

OSTATNÍ: 

Doučování: 

Pondělí: 13:00 – 13:45 hod. 

Čtvrtek: 13:00 – 13:45 hod. (žáci s OMJ) 

9. 11. – od 17.30 třídní schůzka 

14. 11. – čtvrtletní práce z českého jazyka

15. 11. – čtvrtletní práce z matematiky 

17. -18. 11. – VOLNO 

 

TÝDENNÍ PLÁN 31. 10. – 4. 10. 2022

ČESKÝ JAZYK 

OPAKOVÁNÍ 

 • slova nadřazená a podřazená

VYJMENOVANÁ SLOVA PO B 

(být, dobytek, nábytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, babyka) 

Učebnice str. 36-39

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti 

Geometrie – opakování (bod, přímka, úsečka) 

SVĚT KOLEM NÁS 

KRAJINA KOLEM NÁS 

4. 11. – TEST: Krajina kolem nás (orientace ve volné krajině podle přírodních úkazů, určování světových stran) 

ANGLIČTINA (skupina 1: J. Havlíčková)

 • procvičování slovní zásoby Unit 2: a board, a chair, a clock, a desk, a door, a table, a window
 • číslovky 13-20;
 • základní otázky: What´s your name? How old are you? What´s your favourite colour?
 • poslech, čtení a porozumění příběhu My friend is a monster, učebnice, str. 13

ANGLIČTINA (skupina 2: Y. Benradouane)

 • procvičování slovní zásoby Unit 3: pets
 • procvičování otázek a odpovědí: Is it (a cat)? – Yes, it is. / No, it isn´t.
 • přídavná jména big/little
 • poslech, čtení a porozumění příběhu My friend is a monster, učebnice, str. 17

 

TÝDENNÍ PLÁN 24. 10. -25. 10. 2022

ČESKÝ JAZYK 

Učebnice str. 34, 36 

Stavba slova 

 • předpona, kořen, přípona 

VYJMENOVANÁ SLOVA PO B

MATEMATIKA 

 • jednoduché slovní úlohy 

SVĚT KOLEM NÁS

Naše krajina 

 • orientace ve volné krajině podle přírodních úkazů

ANGLIČTINA (skupina 1: J. Havlíčková)

 • procvičování slovní zásoby Unit 2: a board, a chair, a clock, a desk, a door, a table, a window
 • číslovky 13-20: učebnice, str. 11 (písnička I´m a teenager.; How old are you?)

ANGLIČTINA (skupina 2: Y. Benradouane)

 • procvičování slovní zásoby Unit 3: pets
 • písnička What´s this?
 • identifikace předmětů: Is it (a rabbit)? – Yes, it is./No, it isn´t.

OSTATNÍ: 

26. 10. – 30. 10. – PODZIMNÍ PRÁZDNINY 

Děti si o prázdninách vypracují čtenářský deník za měsíc říjen. 

 

TÝDENNÍ PLÁN 17. 10. -21. 10. 2022

ANGLIČTINA

TEST UNIT 2

ČESKÝ JAZYK

SLOVNÍ ZÁSOBA A VÝZNAM SLOV 

 • slova citově zabarvená 
 • slova nadřazená a podřazená 
 • čtení s porozuměním

Stavba slova 

 • předpona, kořen, přípona

Pondělí – čtenářský kroužek 

Úterý – test (slova mnohoznačná a souznačná) 

Středa – diktát ( 12 slov s užitím tvrdých a měkkých souhlásek)

MATEMATIKA 

 • počítání se závorkami 
 • sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti 
 • geometrie – úsečka

Čtvrtek – desetiminutovka (sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku)

SVĚT KOLEM NÁS 

Krajina kolem nás 

 • krajina 
 • orientace v krajině 
 • určování světových stran 

TÝDENNÍ PLÁN 10. 10. – 14. 10. 2022

ČESKÝ JAZYK

SLOVNÍ ZÁSOBA A VÝZNAM SLOV 

 • slova souznučná 
 • slova mnohoznačná 
 • slova citově zabarvená 
 • slova nadřazená a podřazená 

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti 

SVĚT KOLEM NÁS 

Krajina kolem nás 

 • orientace ve volné krajině podle přírodních úkazů, kompasů, buzoly, určování světových stran 

TÝDENNÍ PLÁN 3. 6. – 7. 9. 2022

ČESKÝ JAZYK 

 • hláskosloví
 • abeceda 
 • čtenářský kroužek 
 • báseň 

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti 
 • geometrie – opakování 

SVĚT KOLEM NÁS 

 • Naše obec 

OSTATNÍ: 

4. 10. -17. 10. – PLAVECKÝ KURZ 

TÝDENNÍ PLÁN 26. 9. – 30. 9. 2022

ČESKÝ JAZYK

 • podstatná jména, slovesa, předložky, spojky  
 • malá a velká psací písmena 
 • báseň 

MATEMATIKA 

 • NÁSOBENÍ A DĚLENÍ V OBORU NÁSOBILKY 
 • geometrie – bod, přímka, úsečka 

SVĚT KOLEM NÁS 

 • OBEC – obec, části obce, centrum, významné budovy, pošta, zdravotní zařízení, obchody 

ANGLIČTINA

(skupina 1: Jitka Havlíčková – jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz; skupina 2: Yakoub Benradouane – yakoub.benradouane@zsrakovskeho.cz)

 • procvičujeme novou slovní zásobu Unit 1 Classroom bugs, učebnice, str. 6-7: rubber, ruler, pen, pencil, book, bag – nácvik psané podoby slov
 • nácvik pokynů: Stand up./Sit down.; Listen. Point to (a pencil-case).; 
 • poslech, čtení a porozumění příběhu My friend is a monster, učebnice, str. 9.
 • TEST UNIT 1

 

TÝDENNÍ PLÁN 19. 9. -23. 9. 2022

ČESKÝ JAZYK

 • slovesa, spojky, podstatná jména, předložky 
 • báseň 
 • malá a velká písmena 

MATEMATIKA

 • NÁSOBENÍ A DĚLENÍ V OBORU NÁSOBILKY 
 • geometrie – bod, přímka, úsečka

ANGLIČTINA

(skupina 1: Jitka Havlíčková – jitka.havlickova@zsrakovskeho.cz; skupina 2: Yakoub Benradouane – yakoub.benradouane@zsrakovskeho.cz)

 • trénujeme základní barvy (white, yellow, orange, pink, red, purple, blue, green, brown, grey, black) a základní číslovky 1-12 – nácvik psané podoby daných slov;
 • procvičujeme novou slovní zásobu Unit 1 Classroom bugs, učebnice, str. 6-7: rubber, ruler, pen, pencil, book, bag – nácvik psané podoby slov.

SVĚT KOLEM NÁS 

 • Cesta do školy
 • Naše obec 

OSTATNÍ: 

STŘEDA 21. 9. – PŘESPOLNÍ BĚH 

TÝDENNÍ PLÁN 12. 9. – 16. 9. 2022

ČESKÝ JAZYK 

 • věta, druhy vět dle postoje mluvčího
 • slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě 
 • užití ú/ů 
 • učebnice str. 7-10

MATEMATIKA 

 • číselná osa
 • rozklad čísel 
 • sčítání a odčítání 0-100
 • učebnice str. 3-5 

SVĚT KOLEM NÁS 

 • cesta do školy 
 • ulice, nejbližší stanice MHD, dopravní značky, světelné signály 

OSTATNÍ: 

 • kontrola penálu/pomůcek 

TÝDENNÍ PLÁN 5. 9. – 9. 9. 2022

ČESKÝ JAZYK 

Opakování učiva 2. ročníku 

 • hlásky, slabiky, slova

MATEMATIKA

Opakování učiva 2. ročníku

 • číselná osa 
 • rozklad čísel
 • sčítání a odčítání 0-100

SVĚT KOLEM NÁS

DOMOV 

 • okolí bydliště, nejbližší ulice, riziková místa a situace, ochrana zeleně, úklid, třídění odpadu, ničení budov 

OSTATNÍ: 

 • kontrola obalených učebnic a ŽK
 • vyplněné a podepsané ŽK 
 • uložení kufříků na VV a PČ 
 • Pondělí 5. 9. – 1. hodina – TŘÍDNICKÁ HODINA 
 • Středa 7. 9. – Třídní schůzka v 17:30, prosím třídního důvěrníka v 17:00 ve sborovně – schůzka s vedením školy 

 

 

 

Vážení rodiče, milé děti, vítáme vás v novém školním roce!  

Prázdniny utekly jako voda a my se již těšíme na společný třetí školní rok! :)) 

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

1.9.2022

8:00 hod. – zahájení školního roku (do 7:55 hod. všichni ve třídě)

8:45 hod. – konec vyučování

S sebou: psací potřeby 

2. 9. 2022

Konec vyučování ve 12:35 hod. podle rozvrhu. 

S sebou: psací potřeby, svačina, pití, přezůvky. 

Všechny další informace budou žákům sděleny dle potřeby. 

Během pátku proběhne rozdávání učebnic (obalit doma!). 

 

Informace na další týden Vám včas zašlu. 

Denisa Matanelli, Hana Hobstová a Punťa 

Komentáře jsou uzavřeny.