V.B Mgr. Eva Mlčáková

Mgr. Eva Mlčáková

eva.mlcakova@zsrakovskeho.cz

 


             

                          Týdenní plán 20. – 24. 6. 2022

 

Milé děti, vážení rodiče,

učivo 5. ročníku máme probrané, v tomto týdnu budeme opakovat a procvičovat vše, co jsme se v 5. ročníku naučili nebo měli naučit.

V českém jazyce skladbu ( větu a souvětí) a pravopisné jevy ( shodu přísudku s podmětem, příčestí přítomné, ale stále i vyjmenovaná slova a slova příbuzná, vzory ad.), vypravování, plynulé čtení s porozuměním…

V matematice písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení (se zkouškou), pamětné počítání, zlomky a desetinná čísla, převody jednotek, zaokrouhlování čísel, slovní úlohy,…Také si ještě nezapomeňte pomůcky na rýsování a připomínám všem ořezané tužky, pravítka ( 1 pravoúhlé), v pořádku kružítko ( poslední dobou se nějak často kružítka rozbíjela!)…

Také v ostatních předmětech budeme opakovat a upevňovat učivo dané učebními plány. Nezapomínejte prosím učebnice ani úkoly!

Přeji všem dobrý týden! EM

 

                          Týdenní plán 13. – 17. 6. 2022

 

Čj – Přímá řeč. Opakování učiva 5. ročníku. Čtení z čítanky.

M – Tělesa. Desetinná čísla dokončení učiva. Opakování a procvičování učiva 5. ročníku.

NOS – Evropa orientace na mapě. Polsko jako náš další soused.

NOP – Média, internet ad. Jsou člověku ku prospěchu, ale mohou být i skrytým nebezpečím ( v čem?).

 

Info : Ve čtvrtek 16. 6. Minigolf Braník (od rána, návrat na 12: 35. hod). Hezký týden zase blíž k prázdninám! EM

 

                           Týdenní plán 6. – 10. 6. 2022

 

ČJ – Neohebné druhy slov procvičování. Vyjmenovaná slova, shoda přísudku s podmětem, příčestí přítomné opakování. Sloh : Mediální tvorba. Čtení z čítanky a knih ze školní knihovny. Veršování.

M – Tělesa. Převádění jednotek délky, hmotnosti, času opakování. Zlomky a desetinná čísla slovní úlohy.

NOS – Orientace na mapě, určování polohy velkých měst. Naše sousední státy zblízka. Historický vývoj v Evropě.

NOP – Pokračují referáty. Média a reklama. Její vliv na člověka.

Info :

V úterý 7.6. budou v době od 8 do 10 hod talentové testy do bud. sportovních 6. tříd.

Dobrý týden Vám přeje Eva Mlčáková

 

 

      Týdenní plán 30. 5. – 3. 6. 2022

 

Čj – Stavba věty a souvětí, větné členy a skladební dvojice. Neohebné druhy slov předložky, spojky, částice, citoslovce procvičování. Výrazné čtení s pochopením( čítanka). Proč mít rád poezii.

M – Závisle  nezávisle proměnná. Dělení a násobení desetinných čísel č. 10 a 100 a přirozeným číslem procvič. Slovní úlohy. Pamětné počítání.

NOS – Německo a další evropské vyspělé státy. Orientace na mapě, vyhledávání velkých měst.

NOP – Výroba skla, papíru a plastů opakování. Referát ze shlédnutí výroby.

Info :

V pondělí 30 . 5. postupně od 8 hod Překážková dráha ( tv  s sebou). V úterý 31. 5. od 17:30 hod třídní schůzka. 1. 6. Den dětí a zábavné dopoledne ( bez učení). 2. 6. od 8 hod školní kolo Deskových her.

English

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KOgSrIYet0qfLaSx1dDW45uVPmxsvBZKr94jsN6Lue1URDQ0MjVVVDBSRUdJMDFKWVRKQzM4M1o1Qy4u

 

Dobrý týden Vám přeje Eva Mlčáková

 

 

                        Týdenní plán 23. 5. – 27. 5. 2022

Čj – Neohebné druhy slov – předložky, spojky procvič. Procvič. známých pravopisných jevů. Věta a souvětí opak. Sloh : Léto ( líčení zážitků).

M – Zlomky a desetinná čísla procvič. Vzájemná poloha 2 kružnic. Obvod a obsah, převody jednotek opak. a procvič. Slovní úlohy. Pamětné počítání.

NOS – EU a začlenění ČR, Německo jako hosp. nejsilnější stát Evropy, orientace na mapě.

NOP – Elektrický obvod

Info : V pondělí 23. 5. dopoledne fotografování tříd. 31. 5. třídní schůzky.

 


  Týdenní plán 16. 5. – 20. 5. 2022

 

Čj – Neohebné druhy slov – příslovce, předložky, spojky. Stavba věty, tvorba souvětí podle vzorce a opakování známých pravopisných jevů. Čtení z čítanky.

M – Násobení a dělení desetinných čísel přirozeným číslem. Zlomky procvič. Slovní úlohy. Vzájemná poloha 2 kružnic.

NOS –  Evropa – orientace na mapě, státy sousedící s ČR a jejich hlavní města. Proč je dobré být součástí nějakého společenství.

NOP – Výroba skla a papíru. 

Info

 

Děkuji Vám, milé děti, za pěkný přístup k úkolům projektového dne! Zítra přijedu později, ale detaily nástěnky a prací vyfotím a zveřejním zde, aby to, jak jste se všichni snažili, viděli i Vaši rodiče. Ve středu 18. 5. bude testování třídy ČŠI ( mezi 8 a 13: 30 hod v učebně PC – Čj, M ), oznámení jsem zaslala rodičům. 23. 5. se budeme fotografovat ( společné foto 50 Kč). Radostný týden Vám i rodičům přeje Eva Mlčáková

 

ANGLICKÝ JAZYK
 • Revision Unit 5
 • FINAL TEST 4
 • Unit 6A- My friends (Describing people – has got / is)

Týdenní plán 9. 5. – 13. 5. 2022

Čj – Příslovce a jejich druhy. Další neohebná slova rozpoznávání ( opak.). Opakování a procvič. známých pravopisných jevů. Sloh : Líčení sportovní události. Čtení z čítanky a donesených knih.

M – Násobení a dělení desetinných čísel č. 10 a 100 a přirozeným číslem. Zlomky. Pamětné počítání. Slovní úlohy. Rýsování.

NOS – Evropa opakování a orientace na mapě. Chotkovy sady v Praze.

NOP – Opakování. Sluneční a elektrická energie.

Ve dnech 11. až 13. května bude celoškolní akce Projektový týden Putování Prahou. Naše třída se 11. 5. podívá do Chotkových sadů. Na základě hromadného potvrzení o věku dětí, které máme připravené,  mají žáci na tuto akci dopravu po Praze zdarma. Poté uděláme ve škole nástěnku- panel, abychom se svými poznatky seznámili i ostatní. Budete -li mít nějaký pěkný nápad, jak jinak sdělit své zážitky, budu ráda ( model, …).

Přeji všem dobrý týden! Eva Mlčáková

 

 


       

         Týdenní plán 2. 5. – 6. 5. 2022

 

Čj – neohebné druhy slov. Líčení sportovní události. Opakování a procvič. známých mluvnických jevů. Čtení z čítanky.

M – Násobení a dělení desetinných čísel 10 a 100. Zlomky – procvič. Násobení a dělení desetinných čísel přirozeným číslem.

NOS – Evropa – opakování a vyhledávání na mapě. Evropská unie. Sousední státy ČR.

NOP – Energie. Obvody. Výroba plastů – třídění odpadu. Ekologické chování. V pondělí od 8 hod program s ekology ( 3 vyuč. hodiny- vč. výroby ekol. sáčků) cena 70 Kč na žáka.

Děkuji dalším mým žákům za výbornou reprezentaci, ať už to jsou ti, kteří úspěšně prošli přijímacími zkouškami nebo sportovci z pátka!

Bohužel nevyšla škola v přírodě.

 

 

Týdenní plán 25. 4. – 29. 4. 2022

ANGLICKÝ JAZYK

 • TEST UNIT 5A
 • TEST UNIT 5B
 • Unit 5C- Student´s Book str, 56- Vocabulary- Places in a town.
 • Workbook str, 46

Čj – Skladba opakování a procvič. Mluvnické kategorie slovních druhů a procvič. známých pravopisných jevů.  Neohebné slovní druhy. Sloh : práce ve skupině a tvorba mediálního sdělení. Čtení z čítanky pokračování.

M– Násobení a dělení desetinných čísel. Početní operace se zlomky se stejným jmenovatelem. Jmenovatel 10, 100…Dělení dvojcif. činitelem a zkouška opakování.

NOS – Rostliny a živočichové Evropy. Evropa na mapě procvičování a vyhledávání.

NOP – Formy a druhy energie. Elektrická energie.

 


             Týdenní plán 18. 4. – 22. 4. 2022

 

Čj – Věta a souvětí, větné členy, skladební dvojice. Procvičování známých mluvnických jevů. Čtení- čítanka a vlastní donesené knihy nebo knihy ze školní knihovny ( vč. básniček). Čtenářský deník. Sloh : Zážitky ze dnů volna ( vypravování).

M– Zlomky a desetinná čísla procvič. Pamětné počítání. Násobíme a dělíme násobky čísla 10 opak. Slovní úlohy.

NOS – Evropa- orientace na mapě ( poloha, hranice, ostrovy a popoostrovy, povrch, vodstvo,…).

NOP – Kladka + opakování.

AJ – 

TEST UNIT 5A

TEST UNIT 5B

Všem, které čekají tento týden přijímací zkoušky, přejeme, ať se jim daří a ať jsou v klidu, protože dali do přípravy hodně a udělali vše, co bylo v jejich silách!

 

 

 

                           

 

        Týdenní plán 11. 4. – 13. 4. 2022

 

Čj – Souvětí, věta hlavní a vedlejší, vzorce souvětí. Opakování známých pravopisných jevů. Čítanka : O králi Vladislavovi a… str. 130

M – Sčítání a odčítání zlomků. Pravidelné obrazce. Desetinná čísla procvič.

NOS – Podnebí a vodstvo Evropy. Ukazování na mapě a opakování.

NOP – Nakloněná rovina. Páka.

 

Info : Tento týden bude krátký, končíme ve středu. Pak nás čekají Velikonoce, možná bude zpátky i jarní počasí. Užijte si svátky a volné dny!

 

         Týdenní plán 4. 4. – 8. 4. 2022

 

Čj – Skladba : Stavba věty a  souvětí. Přívlastek. Stále procvičujeme vyjm. slova a shodu přísudku s podmětem. Sloh : Tvorba mediálního sdělení, zprávy, sms, emailu. Čítanka : Argonauti str. 119 až 129 vč.

M – Zlomky a desetinná čísla procvič. Aritmetický průměr slovní úlohy. Písemné dělení dvojcif. činitelem opak. Úhly a osa úhlu. Pravidelné a nepravidelné obrazce.

NOS – Hranice Evropy. Poloostrovy a ostrovy. Povrch Evropy – nížiny, vysočiny. 

NOP – Člověk a technika. 

 

Info :

U vchodu do školy je stále krabice s věcmi, po kterých se nikdo neshání, ale jsou dětí z naší školy. Prosím, nahlédněte, zda něco z toho nepostrádáte.

V úterý 5. 4. budeme mít ve třídě od 10 do 11: 40 hod program Prevence.

Ve středu 6. 4. bude od 8 hodin do 11: 40 hod školní kolo recitační soutěže, kde máme přihlášené 3 žáky. 

V pátek 8. 4. od 9 do 11: 40 hod ukázka hry softbalu.

 

ANGLICKÝ JAZYK

 1. Unit 5A- My room
 2. vocabulary presentation (rooms / furniture)
 3. prepositions (on, in, under, behind, in front of, between, opposite)

Týdenní plán 28. 3. – 1. 4. 2022

Čj – Stavba věty – větné členy ( přívlastek). Souvětí, věta hlavní a vedlejší. Čítanka – do str. 118.

M – Aritmetický průměr slov. úlohy. Osově souměrné útvary. Počítáme se zlomky.

NOS – Putování po Evropě. Planeta Země. Evropa- poloha na Zemi.

NOP – Člověk a technika – stroje ve službách člověka. Kolo vybavení a bezpečnost.

 

Info : dne 30.3.2022 od 17 : 30 hod třídní schůzky, jste, vážení rodiče, srdečně zváni.

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Unit 4D

 • Present simple questions (be questions / wh questions) – (Do you play football? / Where do you play football?)
 • Revision + Progress check.
 • Test Unit 4TEST UNIT 4D

Týdenní plán 21. 3. – 25. 3. 2022

 

Čj – Číslovky (vyhledávání, druhy, skloňování ). Procvičování dalších známých slovních druhů. Čítanka : do str. 114 vč.

M – Zlomky, desetinná čísla, slovní úlohy, úhly ( porovnávání, osa úhlu, aritmetický průměr)

NOS – Vznik České republiky v r. 1993. ČR – člen mezinárodních organizací.

NOP – Proč se střídá den a noc, proč roční období. Trvání dne a noci.

Info : V úterý 22. 3. Den otevřených dveří

 
ANGLICKÝ JAZYK
 • Test Unit 4C. (E-test)
 • TEST UNIT 4C
 • Unit 4D- Mikcey, Millie and Mut. Student’s Book str, 46-47
 • Present simple tense (questions)
 • Workbook str, 38-39

Týdenní plán 14. 3. až 18. 3. 2022 

  

Čj – Zájmena– vyjmenování, určování, skloňování. Mluvnické kategorie ostatních slovních druhů, které jsme se již učili určovat. Vypravování prázdninového zážitku ( s použitím výstižných přídavných jmen, osnova). Čítanka – společné téma : pes. Str. 98 Můj člověk až str. 107 Pes a falešný hráč. Nezapomeňte na čtenářský deník za únor.

M– Desetinná čísla a zlomky, kvádr, krychle, dokončení učiva v 2. učebnici. Opakování a procvič. písemného sčít., odčít., násobení a dělení. Slovní úlohy.

NOS – Vývoj po r. 1968 , Charta 77 a Několik vět. Disident Václav Havel a ostatní.

NOP – Trvá možnost referátů. Opakování. Současný výzkum vesmíru a další zajímavosti.  

 

Info :

1. Výsledky školního kola matematické soutěže Pangea budou zveřejněny 11. dubna ( vyhodnocuje pořadatel, nikoli škola). Určitě jste nás ale, milí páťáci, dobře reprezentovali. Nezáleží úplně na pořadí, vyzkoušeli jste si, jak to na podobných soutěžích chodí, jakým tempem se pracuje, na co příště soustředit síly atd., prostě účastnili jste se za celou třídu.

 

 

 

Týdenní plán 7. 3. až 11. 3. 2022

Jarní prázdniny

Týdenní plán 28. 2. až 4. 3. 2022

 

Čj – Skloňování osobních zájmen, určování druhů zájmen. Stále opakování shody přísudku s podmětem a vyjmenovaných slov, mluvnických kategorií sloves a podstatných jmen.  Přídavná jména a oživení vypravování jejich užíváním ( vlastní pohádka, shlédnuté divadelní či jiné představení).

M– Sčítání, odčítání a porovnávání desetinných čísel. Zlomky. Slovní úlohy. Úhel, kvádr a krychle ( síť, výpočet povrchu). Stále procvičování písemného sčítání, odčítání,  násobení a dělení.

NOS – Přechod od totality k demokracii. Rok 1968 a okupace.

NOP – Měsíc, Slunce, Sluneční soustava  ( možnost referátů).

Info : V úterý 2. vyuč. hodinu matematická soutěž Pangea pro přihlášené žáky. Příští týden jarní prázdniny.

ANGLICKÝ JAZYK
 • Test Unit 4B
 • Grammar- Present simple (I play- You play- We play- They play)/(He plays– She plays– It plays)
 • Grammar- Present simple negative form (don’t / doesn’t)

Týdenní plán 21. až 25. 2. 2022

 

Čj – Stupňování příd. jmen. Zájmena – druhy ( osobní, přivlastň., ukaz., tázací, vztažná, neurč. a záporná). Skloňování zájmen já, ty, my, vy a se. Čítanka : Červenec má oslí uši. Kocourek.  Sloh : Vypravování ( + osnova).

M – Kvádr a krychle ( povrch). Shodné úsečky, střed a osa úsečky procvič. Zlomky a desetinná čísla. Porovnávání, sčít. a odčít. desetinných čísel. Slovní úlohy.

NOS –  Komunistické vlády a nesvoboda. Milada Horáková a další nevinní ve vězení a na popravištích.

NOP – Slunce. Měsíc opak. a zápisky ze sledování videa.

ANGLICKÝ JAZYK
 • UNIT 4B- My day- Studen’t Book str, 42-43
 • Grammar- Present simple (I play- You play- We play- They play)/(He plays– She plays– It plays)
 • don’t / doesn’t
 • Workbook str, 34-35

Týdenní plán 14. 2. až 18. 2. 2022

 

Čj – Skloňování příd. jmen přivlastňovacích a procvič. tvrdých a měkkých. Mluvnické kategorie sloves a podstatných jmen opak. Sloh : Vypravování. Nezapomeňte čtenářský deník!

M– Desetinná čísla a zlomky. Krychle a kvádr. Dělení dvojcif. činitelem procvič. Slovní úlohy.

NOS – Zrod nového Československa. Od totality k demokracii. 

NOP – Měsíc – přirozená družice Země. Umělé družice Země. 

AJ

 • Student’s Book str, 42-43 (Reading and listening comprehension)
 • Grammar – Present simple
 • Workbook str, 34-45

 

Info : V pondělí 14. 2. v 8 hod zatím poslední testování ve třídě.

 

 

Týdenní plán 7. 2. až 11. 2. 2022

 

Čj – Skloňování měkkých přídavných jmen  ( a tvrdých – procvičování), jejich vzory, shoda přísudku s podmětem. Čítanka : str. 82 a 83 Připlavalo jaro v potoce ad. Někdo má být ještě vyzkoušený z básničky…

M – Zlomky a desetinná čísla.  Střed úsečky a osa úsečky. Shodné úsečky. Písemné sčítání, odčít., násobení a dělení  ( dvojcif. číslem) procvič. Slovní úlohy. 

NOS –  Boj proti nacistům, angličtí letci, konec 2. sv. války

NOP –  Siloměr a měření gravitační síly ( jednotka 1 N)

 

Info :  Drobné změny v rozvrhu ( ukončení vyučování beze změn)

 

 

 

Týdenní plán 31. 1. až 3. 2. 2022

 

Čj – Druhy slov poznávání. Opakování sloves a podstatných jmen ( mluvnické kategorie). Přídavná jména – skloňování tvrdých příd. jmen.  Líčení zážitku dokončení a přednes. Na čtení prosím znovu vlastní knihu, se kterou ostatní seznámíte. 

M – Písemné dělení dvojciferným číslem se zkouškou stále procvičujeme. Násobení a dělení násobků čísla 10. Desetinná čísla. Slovní úlohy samostatně. Shodné úsečky. 

NOS – 2. světová válka

NOP – Magnet. Gravitační síla Země. 

 

Info :

V pondělí 31. ledna v 8 hod bude ve třídě opět testování na covid . Připomínám znovu, že kdo přijde později nebo v jiný den, přihlásí se sám k testování na recepci školy.  Rozdání vysvědčení za 1. pololetí proběhne poslední vyuč. hodinu.

 

V pátek 4. února budou jednodenní pololetní prázdniny

 

 

 

Týdenní plán 24. až 28. 1. 2022

 

Čj – podstatná jména – mluvnické kategorie a shoda přísudku s podmětem. Další slovní druhy (poznávání ). Na čtení si, děti,  přineste z domova knihu, o které nám řeknete a přečtete ukázku. Sloh : Osnova vypravování.

M – Zlomky a zaokrouhlování (procvičování). Počítání s velkými čísly, dělení dvojciferným činitelem ( + zkouška ) stále procvičujeme.

NOS – Nástup fašismu. Mnichovská dohoda a zabrání Sudet.

NOP – Lidské tělo opakování. Nezapomeňte si už přinést novou učebnici Země ve vesmíru : magnet a magnetické síla.

 

 

 

Týdenní plán 17. až 21. 1. 2022

 

Čj – Skloňování podstatných jmen (procvičování). Shoda přísudku s podmětem. Líčení zážitků ( promyslete doma, co jste zajímavého zažili). Osnova vypravování. Čítanka : Všechny cesty vedou do Říma. Markétin zvěřinec. Paleontologie – ti, kteří o Vánocích odšvindlovali básničku a nemají z recitace známku, se naučí do pátka zpaměti 2 sloky.  Čtenářský deník k odevzdání ( 15. byla sobota)… Mnohé musím moc pochválit, zapisují více přečtených knih a nepřemýšlí, za jaký měsíc udělali zápis k odevzdání, to jsou skuteční čtenáři!!! 

M – Počítání s velkými čísly. Jednotky obsahu, převody. Pamětné a písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení, slovní úlohy, zlomky.

NOS – Samostatné Československo. Tvář nového státu. První prezident T. G. Masaryk. Jak se žilo v 1. republice.

NOP – Nervová soustava. Smyslová ústrojí.

INFO : Ve středu 5. a 6. vyuč, hodinu bruslení na Sofijském náměstí ( výměna za hodiny TV). Nezapomeňte prosím vhodné oblečení, rukavice a přilbu ( lze prý i s bruslemi zapůjčit za 30 Kč, nic bližšího k  množství a velikostem ale nevím). Testování bude opět vždy jen v pondělí v 8 hod. Kdo přijde později nebo v jiný den, musí se nechat otestovat na recepci školy. Někdo ještě nebo už zase neměl obalenou učebnici, tak prosím urychleně třeba do vánočního papíru.

 

 

 

 

Týdenní plán 10. až 14. 1. 2022

 

Čj – Skloňování podstatných jmen rodu středního.  Shoda přísudku s podmětem procvič. Určování mluv. kategorií podstatných jmen. Vyjmenovaná slova opak. ( pozor, někteří zapomněli a neumí vyjmenovat!).

M – Písemné dělení se zkouškou. Průměrná rychlost slov. úlohy. Obvod a obsah čtverce a obdélníka, jednotky a výpočet strany, známe – li obvod nebo obsah. Pamětné počítání. Počítání s velkými čísly.

NOS – Schyluje se k 1. sv. válce.

NOP – Rozmnožovací soustava.

Informace : Ve středu 12. 1. bude od 17 h na Teamsu třídní schůzka, na kterou jste ode mne dostali pozvání. 

 

 

 

Týdenní plán 3. až 7. 1. 2022

 

Čj – Skloňování podstatných jmen rodu mužského a ženského procvičování. Shoda přísudku s podmětem opak. Čtení knih zpod stromečku a z čítanky.

M– Písemné dělení dvojciferným činitelem + zkouška. Průměrná rychlost. Slovní úlohy. Geometrie opakování a dbaní na úhlednost ( tvrdá ořezaná tužka i tuha v kružítku, pravoúhlý trojúhelník).

NOS – Habsburkové. Nové uspořádání společnosti. Opakování učiva.

NOP – Oběhová, dýchací, trávicí a močová soust. opakování ( žáci se učí sami vyprávět na dané téma).

Milé děti, už jsem zpět v Praze a těším se zítra na Vás! Začneme ranním testováním a samozřejmě povídáním o tom, jak jste se o Vánocích a mezi svátky měli, co jste dělali ad. Dobře se vyspěte a ať jste ráno včas ve škole! EM

 

 

Týdenní plán 20. 12. až 22. 12. 2021

 

Čj – Shoda přísudku s několikanásobným podmětem procvič. Podstatná jména mluv. kategorie opak. Čtenářský deník a četba s vlastních nebo školních knih. Přednes ( báseň). 

M – Dělení dvojciferným činitelem se zkouškou procvičování. Slovní úlohy samostatně. Jednotky obsahu.

NOS – Vynálezy. Dualismus. Habsburkové a další šlechtické rody. Jak žijí dnes a jak vypadají a vypadala sídla jejich předků po éře komunismu. 

NOP – Trávicí  a močová soustava.

 

Info : Testování i tento týden proběhne v pondělí ráno. Děkuji Vám všem, že jste zodpovědní a v případě jakéhokoli náznaku nachlazení zůstávají děti raději doma. Daří se nám zatím karanténě vyhýbat, což je jistě skvělé. 

Ve středu 22. 12. bude projektový den Vánoce v naší třídě.

23. 12. až 2.1. nás čekají vánoční prázdniny a 12. 1. online třídní schůzky a konzultace.

Přeji Vám krásné a radostné Vánoce v klidu a ve zdraví! A do nového roku dobře našlápnuto, štěstí, zdraví a co nejméně starostí a problémů!

                                                                                             Eva Mlčáková

 

 

Týdenní plán 13. 12. až 17. 12. 2021

 

Čj – Vypravování- námět na povídku. Skloňování podstatných jmen rodu mužského procvič. Čít. : Z lid. poezie, Štědrý den. Čtenářský deník.

M – Písemné dělení dvojcif. činitelem. Jednotky obsahu. Obsah obdélníka a čtverce procvič.

NOS – Obrození českého jazyka. Buditelé českého národa.

NOP – Dýchací, oběhová a trávicí soustava.

 

 

Týdenní plán 6. 12. až 10. 12. 2021

 

Čj – Shoda přísudku s několikanásobným podmětem. Sloh : sms zpráva, krátká povídka vypravování. Čítanka : Prosinec. Vánoce. Vánoce s maminkou ( str. 41 až 46 ).

M – učebnice 2. díl : opakování a procvičování ( pamětné dělení se zbytkem, složené příklady, písemné dělení).

NOP – Kůže. 

NOS –  Učebnice Člověk a jeho svět ( obrazy z novějších českých dějin) : Život poddaných. Blýskání na lepší časy.

 

 

Týdenní plán 29. 11. až 3. 12. 2021

 

Čj – Podmět rodu ženského a středního. Shoda přísudku s podmětem. Sloh – vyprávění : Zvyky v naší rodině ( zima, advent, Vánoce či jiné). Čít. : Lvíčata. Ježek v kleci.

M – Souřadnice bodů. Zlomky. Slovní úlohy samostatně. Opakovací cvičení.

NOS – Brno. Střední a Jižní Morava. Orientace na mapě.

NOP – Člověk – kostra, svaly. Stále možnost referátu z předminulého týdne.

 

Přeji Vám všem hezký předvánoční čas ve zdraví a beze spěchu! EM

 

 

 

Týdenní plán 22. až 26. 11. 2021

 

Čj – Druhy přísudku a spojky u několikanásobného přís. ( většinou bez čárky), shoda přísudku s podmětem, podmět rodu mužského. Čítanka str. 64 Třicet let na zlatém severu . Čtení z vlastních nebo školních knih nebo časopisů.

M – Zlomky. Souřadnice bodů. Slovní úlohy, písemné a ústní počítání procvič.

NOS – Orientace na mapě. Severní Morava a Hornomoravský úval. 

NOP – Člověk a příroda. Životní prostředí a zdravé složky potravy.

Info : V úterý 23. 11. od 11 hod se bude v tělocvičně konat Odznak všestrannosti olympijských vítězů.

 

 

Týdenní plán 15. až 19. 11. 2021

 

Čj – Přísudek holý, rozvitý a několikanásobný. Dopis prarodičům. Vzory podstatných jmen opak. Čítanka str. 59 Auta, draci a montgolfiéry a str. 63 Ezop a brabenec (  kdo byli Werich a Voskovec).

M – Slovní úlohy. Pamětné počítání bez zápisu příkladu. Násobení trojciferným činitelem procvič. Rýsování opak. ( dbát na přesnost a ořezanou tužku- stále se nedaří, nejlépe pořídit si mikrotužku a nezapomínat nosit pravoúhlý trojúhelník a kružítko!).

NOS – Ukazování na mapě, jednotlivé kraje ČR ( řeky, jejich přítoky, povrch, města ad.) samostatně. Co znamená 17. listopad v historii ČR.

NOP – Semenné a nekvetoucí rostliny. Botanické a zoologické zahrady. Referáty podle zájmů dětí.

Info : Ve středu Státní svátek 17. listopadu.

 

 

 

 

Týdenní plán 8. až 12. 11. 2021

 

Čj – Podmět holý, rozvitý, několikanásobný a nevyjádřený. Určování slovních druhů a pís. označení číslem opak. Čtenářský deník. Čítanka str. 55 Krev bratrství ( kdo byli Indiáni, kde žili, kdo byl spisovatel Karel May, co jiného napsal, kdo byl malíř Zdeněk Burian,  kdo Vinnetou,…).

M – Písemné dělení ( i zkrácený zápis se zapamatováním). Kruh a kružnice- poloměr a průměr ( vč. zápisu). Pamětné počítání procvič. Slovní úlohy samostatně bez pomoci.

NOS – Jižní Čechy opak., Českomoravská vrchovina. Ukazování na mapě ( mj. vědět, která města patří do jednotlivých krajů Čech). Státní svátky ČR.

NOP – Třídění přírodnin.

Info : V pondělí 8. list. ráno testování . Ve středu 10 listopadu od 17 hodin třídní schůzka online. Následující týden Státní svátek 17. listopadu a volno.

 

 

 

Týdenní plán 1. až 5. 11. 2021

 

Čj – Shrnutí učiva o slovesech, líčení zážitků, procvič. vyjm. slov a shody podmětu s přísudkem. Čít. str. 39 Kapka a str. 51 až 54 Navždy náš tajuplný ostrov a Záchrana, nebo zkáza.

M– Přímá úměrnost, opakování- slov. úlohy, písemné a pamětné počítání, obvod a obsah, rovnoběžky, kolmice, úhlopříčky.

NOS – Práce s mapou, Jižní Čechy

NOP – Třídění organismů. 

 

Info : 10. 11. třídní schůzky online.

Bohužel se tu včera opakoval problém s internetem a plán píši až ráno, omlouvám se. Pěkný týden a hodně zdraví!                                                                                 EM

 

 

 

Týdenní plán 25. až 26. 10. 2021

 

Tento týden je krátký, do školy půjdeme jen v pondělí a úterý ( viz stránky školy a mé info minulý týden), doma se pak odreagujete a doufám, že si i něco hezkého přečtete.

 

Čj – Slovesný způsob oznamovací, rozkazovací ( opak.) a podmiňovací, vyjm. slova a shoda podmětu s přísudkem, slovní druhy procvičování. Čítanka str. 38 a 39 ( V našem voze oje není, Hřebík).

M – Kružnice a kruh, opakování a procvičování učiva ( písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení).

NOS – Práce s mapou, Západní Čechy opakování.

NOP – Podnebné pásy opak. ( výskyt rostlin a živočichů – zhotovení tabulky pro přehlednost).

 

 

Týdenní plán 18. až 22. 10. 2021

 

Čj – Slovní druhy, slov. způsob oznamovací a rozkazovací. Procvičování učiva na základě srovnávacích cvičení. Čtení : hodnocení čtenářských deníků a čtení z vlastních knih, čítanka Klapzubova jedenáctka str. 33 až 34 , Dospělej není zlej, Hastrman  str. 35.

M – Vlastnosti úhlopříček, úlohy Ze života zvířat, slovní úlohy, trojúhelník- odvěsny a přepona a procvičování učiva na základě výsledků srovnávacích testů.

NOS – Východní Čechy, Severní Čechy, Západní Čechy. Hledání na mapě.

NOP – Polární pás. Oceány. Opakování probraného učiva.

Info : Nezapomeňte, že v úterý 19. jdeme na Dravé ptáky v letu a kdo ještě nepřinesl 50 Kč… Omlouvám se, že týdenní plán dávám až teď v pondělí ráno v 7 hod. Přijela jsem včera do Prahy brzy, ale bohužel nešel internet. Ještě k Vašim dotazům. V minulém týdnu jsme do tříd dostali srovnávací práce z Čj a M. Na vypracování bylo vždy 20 min a zahrnovaly učivo 4. ročníku. Výsledky nemusíte brát tragicky, ale ani nad nimi mávat rukou. Šlo hlavně o to zjistit, zda a jaké mají žáci po distanční výuce mezery v učivu, a na jejich procvičení se v dalších dnech zaměříme. Ve dnech 27. a 29. října (středa a pátek ) budou podzimní prázdniny. 28. 10. pak Státní svátek, takže více dnů volna na relaxaci a odpočinek.

Přeji Vám dobrý týden!

                                                                                                                                                       Eva Mlčáková

 

 

Týdenní plán 11. až 15. 10. 2021

 

Čj – vyjmenovaná slova a shoda podmětu s přísudkem procvičování, slovní druhy a slovesa ( určování mluvnických kategorií vč. způsobu), pracovní postup- osnova.

M – jednotky délky, hmotnosti a času procvič., přímá úměrnost, písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení procvič. Geom – obvod a obsah, úhel, úhlopříčka ( ne všichni mají vždy ořezanou tvrdou tužku nebo mikrotužku s tvrdou tuhou!).

Aj -Friends and family, nová slovní zásoba (názvy států, obyvatel, dnů, rodinní příslušníci), opakování na písemnou práci.

NOS – práce s mapou, opakování Středních a Východních Čech podle úkolů a otázek v učebnici, Severní Čechy.

NOP – Podnebné pásy – dokončení účiva.

 

Info : 19.10. od 11 : 50 hod na Ráčku výukový program v rámci enviromentální výchovy Dravci v letu. Vybíráme 50 ,-Kč. Nezapomeňte v pondělí šití, říkali jsme si… Připomínám odevzdání čtenářského deníku do pátka 15. ( v dalších měsících již nebudu psát).

 

 

 

 

Týdenní plán 4. až 8. 10. 2021

 

Čj– Opakování a procvič. – vyjm. slova, shoda podmětu s přísudkem, význam slov ( jednoznačná, mnohozn., citově zabarvená), slovní druhy a jejich číselné označení, popis prac. postupu. Slovesa- slovesný způsob. Čítanka do str. 28 Křída vč.. Do poloviny měsíce prosím opět odevzdávat čtenářské deníky, tentokrát za září.

M– Úhel, čtverec a obdélník a jejich úhlopříčky, jednotky délky a hmotnosti procvič., opakování písemného sčít. a odčít., násobení a dělení, slovní úlohy.

Aj- základní otázky, There is…, There are… ( Zde je…, Zde jsou…), Friends and family, procvičení učiva z měsíce září (čísla, abeceda, pokyny).

NOS– Východní Čechy ( povrch, vodstvo a podnebí, obyv., města, hospodářství – umět pak sami vyprávět a ukazovat na mapě)

NOP– Tropický pás ( trop. deštný les, savana, poušť ) a mírný pás ( jehličnatý, smíšený les, stepi)

Info : Ve středu 6. října budeme mít 1. vyučovací hodinu na RAKu ukázku hry kriketu a 4. vyuč. hodinu poběží děti přespolní běh kolem Lhoteckého potoka ( start v 11 hod). Nezapomenout sportovní oblečení přizpůsobené počasí!

 

 

Týdenní plán 29. 9. až 1. 10. 2021

 

27. 9. Ředitelské volno

28. 9. Den státnosti ( státní svátek)

Užijte si volné dny a buďte na sebe opatrní! Sejdeme se tedy ve středu. Vaše malované kamínky jsem položila na kašnu ve Vyšším Brodě, fotky Vám ve škole pak ukážu. Pokračovat v jejich malování budeme ve čtvrtek při Vv. Prosím o urychlené platby škole ty, kteří ještě nezaplatili, děkuji! Zároveň prosím o doobalení učebnic a sešitů. EM

Čj – opakování  a popis předmětu a děje, osnova

M – opakování a záporná čísla na číselné ose

AJ-opakování základních otázek a odpovědí (jméno, věk, oblíbená barva, jídlo, zvíře), opakování barev, číslovek, anglické abecedy, pokyny, neurčitý člen (a and an) a jeho pravidla, jednotné a množné číslo v anglickém jazyce

NOS – ukazování na mapě, Střední Čechy- dokončení

NOP – rozmanitost přírodních podmínek a přizpůsobení se ( rostliny i živočichové)

 

 

Týdenní plán 20. 9. až 24. 9. 2021

 

Čj – opakování : stavba slova, slova příbuzná, cizí, významem nadřazená, souznačná, protikladná a vyjmenovaná ( zopakovat na zk.!) a shoda podmětu s přísudkem

M – opakování : geom. tvary, obvod trojúh., čtv. a obd., obsah čtverce a obdélníka,  písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení v oboru do 1 000 000 ( cvičná prověrka), jednotky délky a hmotnosti

Aj – opakování základních otázek a odpovědí (jméno, věk, oblíbená barva, jídlo, zvíře), opakování barev, číslovek, anglické abecedy, rozkazovací způsoby, neurčitý člen (a and an) a jeho pravidla 

NOS – práce s mapou ( S, J, V a Z na mapě, měřítko, opakování), Střední Čechy

NOP – podnebné pásy a poloha, podnebí a počasí v ČR ( zmínka, co jsou : zeměpisná šířka a délka, rovník a poledníky – 15. východní délky prochází Jindřichovým Hradcem)

http://dingova.websnadno.cz/podnebi_cr-web.pdf

 

 

Týdenní plán 13. 9. až 17. 9. 2021

 

Čj – opakování : vyprávění podle osnovy a sestavení osnovy příběhu, stavba slova, druhy slov, cvičný diktát ( vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem)

M – opakování : rýsování ( ořezaná tužka, 2 pravítka, kružítko!), násobky čísel, plus, mínus, sčít. a odčít. zpaměti a písemné, slovní úlohy

NOS – práce s mapou a opakování ( ČR), Praha – poznáváme historii a současnost ( Hrad, Vyšehrad, Prašná brána, Orloj, Obecní dům, Petřín,…)

NOP – opakování a prohlubování učiva : fotosyntéza, podnebné pásy a různé podmínky života

 

Zítra už prosím obalené učebnice… Zároveň se obracím na rodiče, se kterými jsem zatím nemluvila, aby mi co nejdříve písemně sdělili, zda souhlasí a poslali by své dítě na třídenní adaptační pobyt. Možnosti zatím jsou, jediná podmínka je, že se účastní všichni žáci ze třídy. Děkuji a přeji Vám všem dobrý týden!

                                                                                                       Eva Mlčáková

 

 

Týdenní plán 6. 9. až 10. 9. 2021

 

Informace rodičům :

Zatím se budou žáci i nadále testovat. Kdo nebude mít platné potvrzení o prodělání covidu, očkování nebo testování, bude testován ve škole. Pokud nebude žák testování přítomen ( tento týden 6. a 9. 9.) , při pozdějším nástupu do školy sdělí toto na recepci a bude testován samostatně. 

Ve středu 8.9.  bude Olympijský běh ( ráno škola, pak 5. ročníky sraz v 10 : 20 hod, start v 10 : 30 hod). Od 17: 30 hod pak třídní schůzky.

Děkujeme za Vaše platby škole dle rozpisu, který děti dostaly. 

Rodiče prosím, dohlédněte denně na přípravu do školy a vše dle rozvrhu v aktovce  – domácí úkoly, sešity, učebnice, penál s psacími, kreslícími a rýsovacími potřebami, ŽK, nůžky ad. Letos prosím na VV  i tuš a pero nebo párátko, děkuji ! EM

                                                                                           

 

Čj – opakování : vyjmenovaná slova a slova příbuzná, shoda podmětu s přísudkem, slovní druhy

M – opakování : písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení

Nauka o společnosti ( NOS) – opakování : ČR a hlavní město Praha, práce s mapou ( učebnice Putování po ČR )

Nauka o přírodě ( NOP) – Rozmanitost přírodních podmínek ( rozšíření učiva 4. ročníku- učebnice  Život na Zemi)

 

 

 


Dobrý den, milé děti, vážení rodiče!

 

Prázdniny nám utekly jako voda a zítra už se s dětmi opět sejdeme ve škole. Zůstáváme ve stejné učebně, kde jste, milé děti, zvyklé, ale už z Vás budou páťáci!

 

První den skončí škola po 1. vyučovací hodině. Žáci se ve třídě otestují – povolené jsou i vlastní, ale schválené testy. Kdo prodělal covid nebo byl testovaný, donese potvrzení. Rozdám Vám rozvrh naší 5.B a Vy si nezapomeňte přezůvky! Další dny již se budete učit podle rozvrhu, jen ve čtvrtek 2. 9. a v pátek 3. 9. budou 1. vyuč. hodiny třídnické. Seznámíte se se školním řádem, s bezpečnostními a hygienickými předpisy, organizací školního roku, s tím, jaké sešity budete používat ( zajistí škola, jen v angličtině a hudební výchově budete pokračovat s loňskými nebo s vlastními novými). A samozřejmě si popovídáme o prázdninových zážitcích!

 

Prosím rodiče, aby mi nahlásili všechny změny proti loňsku ( kontakty apod.). 

 

Budeme doufat, že co nejvíce pracovního času a učení zvládneme společně ve škole a domácí úkoly budete dostávat pouze na docvičení učiva ( kromě pátku jako dosud). 

 

Sledujte prosím opět stránky školy a třídy ( týdenní plány k hlavním předmětům). Tento týden uvádím pouze, že budeme učivo opakovat. A jak řekl pan ministr školství, není hned třeba šílet s doháněním učiva. My jsme měli učivo probrané a v září je vždy nutné se vrátit do zajetých kolejí opakováním ( je dobré začít si opakovat i doma).

 

Přeji Vám úspěšný začátek nového školního roku a krásné babí léto!

 

                                                                         Eva Mlčáková

                                

Komentáře jsou uzavřeny.