V.B Mgr. Daniel Königer

Mgr. Daniel Königer

daniel.koniger@zsrakovskeho.cz


 


leták-pro-1.-stupěň


TÝDENNÍ PLÁN (10.-14.5.)

ČJ

 • STŘEDA 12.5. – PÍSEMNÉ OPAKOVÁNÍ Z ČJ (přídavná jména, zájmena, určování pádů, shoda PP, vzory – zkrátka učivo 3.čtvrtletí, a vše, co bychom měli znát)
  • v testu se objeví – doplňování i/y (koncovky přídavných jmen, vzory, shoda PP), vytváření přídavných jmen z podstatných (např. Praha – pražský – užití v množném čísle), zdvojené souhlásky (d/dd,z/zz), tvorba přídabných jmen (jelen – jelení, vesnice – vesnický, vina – vinný atd.), ě/je (obJEvitel), přídavná jména (ubohý muž – ubozí muži), zájmena (vyhledat, vypsat, určit druh), mě/mně. mi/my/oni
  • na test bude vyhrazena celá vyučovací hodina
 • do středy opakování na test, poté téma – číslovky (druhy, skloňování, význam)
 • do 14.5. – ČÍTANKAstr. 149 (básnička „Sněžný muž neboli yetti“)
  • vlastní četba (kniha do čtenářského deníku na měsíc duben (kdo ještě neodevzdal) a květen)
 • PROCVIČOVÁNÍ – přídavná jména (množné číslo – přípona (ští, čtí, čcí)), koncovky -ovy,-ovi),stupňování přídavných jmenvzory podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem 1, shoda přísudku s podmětem 2, zájmena (, sebou/s sebou, my/mi, ona/naše), číslovky (dva/dvě)
 • DIKTÁT (13.5.)

 

M

 • téma – aritmetický průměr, zlomky (sčítání, odčítání se stejným jmenovatele), násobení a dělení desetinných čísel 10, 100 (1 000), slovní úlohy
 • práce v učebnici – výběr cvičení ze stran 8 – 31
 • práce do školních sešitů (některá cvičení na známky)
 • G – konstrukční úlohy, jednotky obsahu a jejich převody

 

NOS

 • v pondělí opravné testy na téma 50.-60.léta
 • opakování učiva od konce 2.světové války do vzniku ČR (důležité události  – jejich příčiny a dopad na společnost)
 • dokončení tématu významné dny, státní svátky
 • čtvrtek 13.5. – opakování – test 70. – 80. léta + vznik ČR
 • od dalšího týdne – Evropa (lapbook)

 

NOP

 • dokončení tématu „Elektrická energie“ – jak fungují elektrárny, elektrické vedení
 • doplnit si zápis, který je součástí minulého týdenního plánu (pomalu se připravte na opakování o energii)

 

INF

 • programování Scratch (animace) – pracujeme na iPadech, děti si mohou do školy vzít svá sluchátka, aby nerušily ostatní u práce

 

TV

 • od 10.5. můžeme mít TV ve venkovních prostorech
 • na pondělí si tělocviky neberte (testujeme), TV bude jen ve čtvrtek a pátek (oblečení dle počasí)

 

AJ

 

INFORMACE

 • 10.5. sraz před školou opět v 8:00, poté proběhne testování

TÝDENNÍ PLÁN (3.-7.5.)

 

Žáci, kteří tento týden mají přijímací zkoušky na gymnázia, mohou odevzdat úkoly později. 

ČJ

 • tento týden – online procvičování zájmen (my/já (mi), mě/mně, skloňování), číslovky (skloňování) + procvičování probraného učiva 
 • všechna cvičení (+ instrukce k nim (rozsah)) budou nahraná v týdenním plánu v Teams
 • STŘEDA 12.5. – PÍSEMNÉ OPAKOVÁNÍ Z ČJ (přídavná jména, zájmena, určování pádů, shoda PP, vzory – zkrátka učivo 3.čtvrtletí, a vše, co bychom měli znát)
 • vypracované úkoly nahrajte do Teams
 • PRÁCE DO SEŠITU (na známky):
  • str. 114/ cv. 19 – žáci s IVP prvních 5 vět, ostatní celé
   • využijte přehled zájmen a skloňování zájmena „ona“ na str. 177 (+vyfotím do Teams)
   • pomáhejte si pomůckou „té“ = jí, „tu“ = ji, pozor, když je tam před zájmenem předložka (j se mění na „ň“ – s ní x ne s jí)
  • str. 98/ cv. 4 – přípona -ní, – ný, -nný, -nní (přečíst před psaním pořádně zadání) – celá třída 2.a 3.sloupeček
  • str. 165/ cv. 5 – žáci s IVP první 4 věty, ostatní prvních 6 vět (cvičení bude vyfocené v Teams z důvodu, že někdo ho tam nemá)
  • str. 119/ cv. 3 – žáci s IVP první 3 věty, zbytek třídy první 4 věty + podtrhněte v každé větě základní skladební dvojici (tzn. podmět a přísudek – podmět rovnou čárou, přísudek vlnovkou – podtrhávejte tužkou)
   • nad první 2 věty napište pomocí číslic 1-10 o jaké slovní druhy se jedná (např. Včelaři (napíšu nad to 1, protože je to podstatné jméno)
 • ČÍTANKAstr. 149 (básnička „Sněžný muž neboli yetti“)
  • naučit se celou básničku do 14.května (budu zkoušet ve škole)
  • vlastní četba (kniha do čtenářského deníku na měsíc duben (kdo ještě neodevzdal) a květen)
 • PROCVIČOVÁNÍ – přídavná jména (množné číslo – přípona (ští, čtí, čcí)), koncovky -ovy,-ovi),stupňování přídavných jmenvzory podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem 1, shoda přísudku s podmětem 2, zájmena (, sebou/s sebou, my/mi, ona/naše), číslovky (dva/dvě)
 • DIKTÁT (6.5.) – 9:30 hodin
  • poprosím, dohlédněte na to, aby si děti psaly opravy z online diktátů do sešitů (tzn. to, co jim napíšu do hodnocení, si přepsaly do sešitu)
 • ONLINE HODINY:
  • ÚT – konzultace ČJ (skupina 1 – 8:15 hod., skupina 2 – 9:15 hod., skupina 3 – 10:15 hod.)
  • ČT – online procvičování (skupina 1 od 8:15 – 8:45, skupina 2 8:55 – 9:25)
   • skupiny jako v matematice (1 – od A po Ma, 2 – od Mr po Ž)
   • procvičování přídavných jmen 

 

M

 • tento týden: aritmetický průměr (probereme ústně, vysvětlíme si, k čemu to slouží), početní úkony s desetinnými čísly (násobení a dělení číslem 10,100 1 000)
 • tentokrát všichni počítají vše 
 • vypracované úkoly nahrajte do Teams (kromě úkolů, které plníme společně ústně)
 • ÚSTNĚ V HODINÁCH (aritmetický průměr):
  • str. 8  – cv. 3, 4, 5, 7
 • PRÁCE DO SEŠITU (nebudu známkovat):
  • str. 9/ cv. 3 – slovní úloha
  • str. 9/ cv. 6 – slovní úloha
 • PRÁCE DO SEŠITU (na známky):
  • str. 15/ cv. 8 – vypočítej výhodně a podle pravidel (přednost má násobení a dělení, před sčítáním a odčítáním)
  • str. 17/ cv. 7 – odčítání zlomků – vzhledem k tomu, že zlomky mají vždy společného jmenovatele, nebude odčítání obtížné (např. 5/6 – 2/6 = 3/6, odečtu čitatele 5-2 = 3, jmenovatel se neodčítá)
  • str. 17/ cv. 9 – slovní úloha – má více otázek, pozor na to (zápis, otázky, výpočty, odpovědi)
 • vzhledem k tomu, že učebnice je doplněná, nemohu ji vyfotit, spoléhám na to, že máme všichni učebnice se stejným zadáním (když tak budu řešit individuálně přes chat)
 • ONLINE HODINY:
  • ÚT – online procvičování (skupina 2 (11:30 – 12:00))
  • ST – online procvičování (skupina 1 (8:15 – 8:45)) 
  • ČT1.skupina 10:10 – 10:55, 2.skupina 11:00 – 11:45

 

NOS

 • změna času u online hodiny NOS – nově v pátek od 8:55 do max. 9:55 (důvod – návrat žáků 2.stupně do škol – prezenční výuka)
 • téma – sametová revoluce (rok 1989), rozpad Sovětského svazu, konec socialismu (konec vlády komunistů), vznik ČR – návrat k demokracii
 • opravy testů z předešlých hodin v týdnu 10. – 14.5.

 

NOP

 • formy a druhy energie – získávání energie, zdroje energie, druhy energie, obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie, vliv na životní prostředí
 • zápis a prezentaci nahraji během týdne
 • další týden – zkoušení (buď ústně nebo písemně) – příklady nakloněné roviny, páky, kladky, jejich využití, princip (projděte si prezentaci „Stroje ve službách člověka“)

 

INF

 • splnit online kurz „Buď safe online“, kdo ještě nesplnil
 • odkaz zde
 • výsledek vyfoťte, foto pošlete mně do chatu v Teams

 

AJ

Online hodina ve středu od 10:00

 1. TEST UNIT 5B

Online hodina ve čtvrtek od 11:50

 1. TEST UNIT 5C

INFORMACE

 • 3.-7.5. distanční výuka
 • žákům, kteří se hlásí na SŠ, přeji u přijímacích zkoušek hodně štěstí 🙂
  • v případě, že potřebujete antigenní test od školy, mě neváhejte kontaktovat (3.5. by se děti přišly do školy otestovat a dostaly by nové potvrzení – je ale potřeba se nahlásit předem)
 • od 3.5. se žáci 1.stupně testují na Covid 19 pouze 1x týdně (v pondělí)
 • od 3.5.  povoleny sportovní činnosti konané venku

TÝDENNÍ PLÁN (26.- 30.4.)

ČJ

 • opakujeme přídavná jména a zájmena
 • v týdnu zkouším přehled zájmen (druhy zájmen + příklady zájmen) – umět nazpaměť (odkaz  zaslán do chatu Teams)
 • učebnice str. 113 – 116 (vybraná cvičení + online procvičování)
  • zaměříme se na psaní tvarů zájmen TY, VY, TVŮJ, VÁŠ v dopisech
 • zájmena – skloňování ten, náš, on, ona, ono
 • číslovky – úvod (druhy číslovek + příklady) – opět se naučit přehled nazpaměť
  • v dalších hodinách se zaměříme na skloňování číslovek
 • ČTENÍ – Čítanka 5.ročník
 • PROCVIČOVÁNÍ – zájmena (skloňování , já – my- vy), přídavná jména (množné číslo – přípona (ští, čtí, čcí)), koncovky -ovy,-ovi),stupňování přídavných jmenvzory podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem
 • DIKTÁT (29.4.) – zaměřeno na pravopis (shoda, přídavná jména, zájmena mě,mně,mi, vzory atd.)

 

M

 • čtvrtletní práce z matematiky – středa 28.4. (celá hodina, a dále dle individuálních možností žáků)
 • pracovní listy z minulého týdne donést v pondělí do školy na kontrolu 
 • přinést také 3.díl matematiky (1. a 2.díl budu vybírat – zalepit, vygumovat, podepsat)
 • pondělí a úterý zopakujeme vše potřebné ke čtvrtletní práci 
 • čtvrtek – aritmetický průměr
 • pátek – geometrie (trojúhelníky – trojúhelníková nerovnost, trojúhelník – rovnoramenný, rovnostranný, pravoúhlý (odvěsny, přepona), různostranný)
  • MÍT VĚCI NA GEOMETRII V POŘÁDKU (ořezané tužky tvrdost 3 či mikrotužky, mít v pořádku tuhy v kružítku, trojúhelníky s ryskou a pravítka)

 

NOS

 • opakování – 50. – 60.léta
  • písemné opakování – čtvrtek 29.4. (kapitola 50. – 60.léta – prezentace a zápisky z online hodiny 23.4.)
 • nové učivo – 70.-80.léta (sametová revoluce)
 • možnost opravy minulého testu ústně (i ve dnech, kdy nebude NOS – abychom to stihli)

 

NOP

 • pokusy – páka
 • elektrický obvod – zapojování do obvodů (stavebnice)

 

INFORMACE

 • 28.4. – třídní schůzka online v Teams od 17:00
  • nepřítomnost omluvit předem, děkuji 
  • individuální konzultace – v případě velkého zájmu budou rozvrženy i do jiných dnů a hodin (dle domluvy)
  • organizace, hodnocení mohu zaslat na emaily v případě zájmu (jinak se lze podívat ve školeonline – hodnocení žáka/studenta), Vaše dotazy
 • v tomto týdnu se testujeme novými testy Singclean

TÝDENNÍ PLÁN (19.- 23.4.)

ČJ

 • PROCVIČOVÁNÍ a OPAKOVÁNÍ – přídavná jména se zaměřením na množná čísla, zájmena – skloňování zájmen já (mě/mně/mi), ty, my, vy 
 • PRÁCE DO SEŠITU (na známky):
  • str. 165 / cv. 2 – prvních 5 vět, žáci s IVP 4 věty (cvičení máte vyfocené v Teams, jelikož ne všichni máte stejnou učebnici)
  • str. 112 / cv. 9 – žáci s IVP 7 vět, zbytek třídy celé (doplňování zájmena já ve správném tvaru – mě/mně/mi – vzpomeňte si na Vaška 🙂 )
  • str. 112 / cv. 12 – všichni prvních 7 vět
  • str. 113 / cv. 14 – všichni prvních 7 vět
  • všechna cvičení (+ instrukce k nim (rozsah)) budou nahraná v týdenním plánu v Teams
  • odevzdat, nahrát do Teams
 • PROCVIČOVÁNÍ – zájmena (skloňování , já – my- vy), přídavná jména (množné číslo – přípona (ští, čtí, čcí)), koncovky -ovy,-ovi),stupňování přídavných jmenvzory podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem
 • ČÍTANKA – vlastní četba (čtenářský deník na duben)
 • DIKTÁT (22.4.) – 9:30 hod.
 • ONLINE HODINY:
  • ÚT – konzultace ČJ + procvičování (skupina 1 – 8:15 hod., skupina 2 – 9:15 hod., skupina 3 – 10:15 hod.)
  • ČT – online procvičování (skupina 1 od 8:15 – 8:45, skupina 2 8:55 – 9:25)
   • skupiny jako v matematice (1 – od A po Ma, 2 – od Mr po Ž)
   • procvičování přídavných jmen, zájmen a obecně učiva 4. a 5.třídy

 

M

 • OPAKOVÁNÍ NA ČTVRTLETNÍ PRÁCI (28. či 29.4.)
  • dětem jsme rozdali 3 listy příkladů na procvičování a zopakování učiva, které se objeví ve čtvrtletní práci
  • jedná se o okopírovanou stranu 57 – 58 a strana 58 z 1.dílu matematiky
  • cvičení si rozdělte na každý den 6 cvičení 
  • na hodinách matematiky online se budu ptát, zda všemu rozumíte, případně vysvětlím, ale vše už děláme dobu, neměl by být problém 
  • přinesete mi to až do školy 26.4., tzn. že na Teams nic nenahrávejte
  • žáci, kteří chyběli, mají tyto listy okopírované a dané na recepci (nebo si je vytiskněte sami se zvětšením)
 • GEOMETRIE – v pátek 16.4. jsme si zopakovali zápis, náčrt a konstrukci u čtverce, obdélníku, trojúhelníku, kružnice, a dále rovnoběžky a kolmice
 • poprosím příště o to, aby všechny rýsovací potřeby byly v pořádku (hlavně kružítka s tuhou, nezlámané trojúhelníky a TUŽKY TVRDOST 3 – jedničkou se rýsovat opravdu nedá) 
 • ONLINE HODINY:
  • ÚT – online procvičování (skupina 2 (11:30 – 12:00))
  • ST – online procvičování (skupina 1 (8:15 – 8:45)) 
  • ČT1.skupina 10:10 – 10:55, 2.skupina 11:00 – 11:45

 

NOS

 • OPRAVA testu na Zrod nového Československa a Období komunistické vlády proběhne ve škole ústně
 • test na další kapitolu (část probereme tento týden, část ve škole) – 60. – 80.léta proběhne také ve škole
 • prezentace a zápis budou nahrány do Teams během týdne
 • online hodina v pátek v 10:00
 • online hodina na testy bude využita jinak (ČJ, M, třídnická hodina atd.)

 

NOP

 • stroje ve službách člověka – jednoduché nástroje (páka, kladka, kladkostroj, nakloněná rovina)
 • prezentace bude nahrána do Teams během týdne

 

INF

 • DODĚLEJTE SI ONLINE KURZ „BUĎ SAFE ONLINE“ S JIRKOU KRÁLEM (odkaz ZDE)
 • po splnění mi vyfoťte obrazovku (mobilem, nebo printscreen) s vaším výsledkem a pošlete do chatu (2 žáci již splnili)

AJ

Online hodina ve středu od 10:00

 1. UNIT 5A- My room *Student’s Book str. 52-53
 2. UNIT 5A- My room *Workbook str. 42-43

Online hodina ve čtvrtek od 11:50

 1. UNIT 5A- My room *Student’s Book str. 52-53
 2. UNIT 5A- My room *Workbook str. 42-43

 

INFORMACE

 • výuka probíhá dle distančního rozvrhu
 • 26.4. – testování 

TÝDENNÍ PLÁN (12.-16.4.)

 

ČJ

 • tento týden – opakování a procvičování již probraného učiva, zájmena
 • pracovní listy budu vytvářet až podle toho, co je potřeba ještě procvičit 
 • OPAKOVÁNÍ:
  • vybraná cvičení ze str. 167 – 168
  • do sešitu – vybrané cvičení ze str. 165 (cv. 2 – 5)
  • pracovní list zaměřený na učivo 4. – 5.třídy
   • v diktátu se objeví věty i z těchto cvičení
 • NOVÁ LÁTKA – ZÁJMENA:
  • str.108 – 116 
  • seznámení s druhy zájmen, nahrazování slov ve větách zájmeny
  • nestihneme určitě probrat vše, pokračovat budeme při distanční výuce další týden (+ cvičení na opakování probraného učiva)
 • ČÍTANKAbáseň „Pávi“ str. 135 – naučit se do 14.4. – recitace bude probíhat ve škole
 • PROCVIČOVÁNÍ – přídavná jména (množné číslo – přípona (ští, čtí, čcí)), koncovky -ovy,-ovi),stupňování přídavných jmenvzory podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem

 

M

 • tento týden – sčítání a odčítání desetinných čísel pod sebe, zaokrouhlování a opakování učiva o desetinných číslech
 • práce do sešitu – vybraná cvičení ze str. 55 – 57
 • je potřeba dohnat geometrii (bude 2x týdně) – tento týden zopakujeme rýsování přímek, úseček, rovnoběžek, kolmic, připomeneme si zápis konstrukce čtverce, obdélníku, trojúhelníku a kružnice
  • zkontrolovat si rýsovací potřeby (ořezat tužky, seřídit kružítka, zkontrolovat trojúhelník a pravítko) 
  • další týden ve škole – střed a osa úsečky, jednotky obsahu, výpočet obvodu a obsahu, krychle a kvádr a stále dokola 🙂 

 

NOS

 • zopakujeme si období po 2.světové válce – nástup komunistů k moci, 50.léta
 • písemné opakování (test) – čtvrtek 15.4. (období po 2.světové válce – Zrod nového Československa, Období komunistické vlády)
 • nová látka – Od totality k demokracii
 • do konce dubna mám v plánu probrat celou učebnici, od května téma Evropa

 

NOP

 • uzavřeme téma Vesmír, dovysvětlíme si pojmy magnetické a gravitační pole Země
 • úvod do hodin fyziky (učivo bude více probíráno na 2.stupni) – jednoduché stroje ve službách člověka (páka, nakloněná rovina)
 • hodinu NOP budeme v případě potřeby mít i místo HV (známky z HV budu řešit formou referátů – zpívat stejně nemůžeme) 

 

AJ

Online hodina ve středu od 10:00

 1. UNIT 5A- My room *Student’s Book str. 52-53
 2. UNIT 5A- My room *Workbook str. 42-43

 

INFORMACE

 • 12.4. – sraz před hlavním vchodem každý den v 8:00
  • s sebou vždy učení podle rozvrhu (TV úbor si neberte), 2 roušky, respirátor či nanoroušky (povolená není látková ochrana úst a nosu), přezůvky, možno mít vlastní dezinfekci
  • do šaten odcházíme v 9:40 s věcmi do skříňky

TÝDENNÍ PLÁN (6.-9.4.)

ČJ

 • tento týden – online procvičování přídavných jmen (koncovky -ovi, -ovy, přivlastňovací přídavná jména, tvorba přídavných jmen, stupňování přídavných jmen, vzory podstatných jmen)
  • ve škole (duben) – zájmena (my/mi, mě/mně, skloňování), číslovky (skloňování)
  • při distanční výuce (duben) – opakování toho, co jsme probrali ve škole
  • květen – stavba věty (větné členy), opakování již probraného (výběr cvičení ze str. 167 – 174 + online)
  • červen – neohebné slovní druhy, závěrečné opakování 
 • všechna cvičení (+ instrukce k nim (rozsah)) budou nahraná v týdenním plánu v Teams
 • PRÁCE DO SEŠITU (na známky):
  • str. 105/ cv. 2 – 1.řádek (všichni) – utvoř 2. a 3.stupeň přídavných jmen dle zadání (př. černý – černější – nejčernější)
  • str. 106/ cv. 5 – žáci s IVP prvních 5 vět, zbytek třídy prvních 6 vět
  • str. 165/ cv. 1 – žáci s IVP prvních 5 vět, zbytek třídy prvních 6 vět
   • v diktátu se objeví věty z těchto cvičení
 • ČÍTANKA – str. 133 – 134
  • báseň „Pávi“ str. 135 – naučit do příštího týdne (do 14.4.) – buď online recitace nebo ve škole 
 • PROCVIČOVÁNÍ – přídavná jména (množné číslo – přípona (ští, čtí, čcí)), koncovky -ovy,-ovi),stupňování přídavných jmenvzory podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem
 • DIKTÁT (8.4.) – 9:30 hodin
 • ONLINE HODINY:
  • ÚT – konzultace ČJ (skupina 1 – 8:15 hod., skupina 2 – 9:15 hod., skupina 3 – 10:15 hod.)
  • ČT – online procvičování (skupina 1 od 8:15 – 8:45, skupina 2 8:55 – 9:25)
   • skupiny jako v matematice (1 – od A po Ma, 2 – od Mr po Ž)
   • procvičování přídavných jmen 

 

M

 • tento týdendesetinné zlomky, zaokrouhlování, sčítání  a odčítání desetinných čísel
 • ve škole proběhne test na opakování (z učebnice str. 57 – 58) + opakování desetinných čísel (2.díl Matematiky)
 • PRÁCE DO SEŠITU (na známky):
  • str. 49/ cv. 6a – 3. a 4.sloupeček (VYPOČÍTAT POD SEBE, ne vedle sebe jako je v zadání) – celá třída 
  • str. 49/ cv. 10 – vytvořit si tabulku (podle pravítka) a doplnit (místo A doplňujete čísla v horním části tabulky)
  • str. 49/ cv. 11 – nezapomeňte uvádět ve výsledcích jednotky (např. 2,3 m + 2,6 m = 4,9 m)
  • str. 49/ cv. 13 – žáci s IVP 3.sloupeček, zbytek třídy vypočítá 3.a 4.sloupeček  (NEZAPOMEŇTE DĚLAT ZKOUŠKY)
 • v případě, že některá cvičení nemáte v učebnici, budou nahraná (vyfocená) v týdenním plánu na tento týden (+ instrukce)
  • dále se mi stává, že tam sice cvičení máte, ale s úplně jiným zadáním (dělejte vše, prosím, podle plánu v Teams, kde je vyfocené konkrétní cvičení)
 • ONLINE PROCVIČOVÁNÍzaokrouhlování desetinných čísel, desetinné zlomky, sčítání a odčítání desetinných čísel 
 • RYCHLOTEST ONLINE – zaokrouhlování desetinných čísel (10 příkladů, Forms) – středa (7.4.)
 • ONLINE HODINY:
  • ÚT – online procvičování (skupina 2 (11:30 – 12:00))
  • ST – online procvičování (skupina 1 (8:15 – 8:45)) 
  • ČT1.skupina 10:10 – 10:55, 2.skupina 11:00 – 11:45

 

NOS

 • test online (9.4.) – 2.světová válka
 • nové téma – Zrod nového Československa a období komunistické vlády
 • do konce dubna bychom probrali celou učebnici, v květnu začneme téma Evropa

 

NOP

 • do 6.4. zaslat hotové lapbooky „Vesmír“ (děkuji těm, co již tak učinili – moc pěkné práce)

 

AJ

Online hodina ve středu od 10:00

 1. Unit 4D- Progress check – (Workbook, pages 36-37)

Online hodina ve čtvrtek od 11:50

 1. Final test Unit 4

 

INFORMACE

 • tento týden se dozvíme více o nástupu dětí do školy, sledujte Vaše emaily, kam informace budu zasílat

TÝDENNÍ PLÁN (29.3. – 2.4.)

ČJ

 • tento týden – přídavná jména (stupňování přídavných jmen)
 • SPOLEČNĚ V HODINĚ – stupňování přídavných jmen (PL)
 • PRÁCE DO SEŠITU (na známky):
  • str. 100/ cv. 14 – vytváříte množná čísla (přípony -ský/-ští, -cký/-čtí, -čký/-čcí) –  žáci s IVP mají první 2 řádky, zbytek třídy celé 
  • str. 102 / cv. 2 – celá třída prvních 8 vět, pište rovnou vámi vytvořené věty (modře zvýrazněná slova převádíte na přivlastňovací přídavná jména, př. To je kabát mého kamaráda. Napíšete rovnou – To je kamarádův kabát.), dělali jsme společně 2x na hodině
  • str. 104/ cv. 5 – celá třída poslední 4 řádky
 • SPLNIT A ODEVZDAT NEJPOZDĚJI VE STŘEDU 31.3.
 • TEST NA VZORY PODSTATNÝCH JMEN a VYJMENOVANÁ SLOVA – online test během úterý (Forms)
 • ČÍTANKA – čtení vlastní knihy (čtenářský deník na měsíc duben)
 • PROCVIČOVÁNÍ – přídavná jména (množné číslo – přípona (ští, čtí, čcí), koncovky -ovy,-ovi), vzory podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem
 • DIKTÁT – VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY (diktát se nekoná)
 • ONLINE HODINY:
  • ÚT – konzultace ČJ (skupina 1 – 8:15 hod., skupina 2 – 9:15 hod., skupina 3 – 10:15 hod.)
  • ČT – velikonoční prázdniny

 

M

 • tento týden – desetinné zlomky, zaokrouhlování, sčítání desetinných čísel 
 • PRÁCE DO SEŠITU (samostatně, tento týden není na známky):
  • str. 40/ cv. 5 – celé všichni
  • str. 45/ cv. 17 – poslední 3 příklady (všichni)
  • str. 49/ cv. 6 a – první 2 sloupečky, tj. 4 příklady (všichni) – sčítáte desetinná čísla písemně, tzn. pod sebe (pod sebe to budou mít všichni), pamatujte – desetinné čárky musí být zarovnané pod sebou, v případě, že jsou desetinné části čísel různě dlouhé, doplníte nulami 
 • SPLNIT  A ODEVZDAT NEJPOZDĚJI VE STŘEDU 31.3.
 • v případě, že některá cvičení nemáte v učebnici, budou nahraná (vyfocená) v týdenním plánu na tento týden (+ instrukce)
  • dále se mi stává, že tam sice cvičení máte, ale s úplně jiným zadáním (dělejte vše, prosím, podle plánu v Teams, kde je vyfocené konkrétní cvičení)
 • ONLINE PROCVIČOVÁNÍzaokrouhlování desetinných čísel, desetinné zlomky, sčítání a odčítání desetinných čísel 
 • RYCHLOTEST ONLINE – zaokrouhlování desetinných čísel (10 příkladů, Forms, na známky, středa)
 • ONLINE HODINY:
  • ÚT – online procvičování (skupina 2 (11:30 – 12:00))
  • ST – online procvičování (skupina 1 (8:15 – 8:45)) 
  • ČTvelikonoční prázdniny

 

NOS

 • opakujte si na test, který budeme psát 9.4. – 2.světová válka
 • udělejte si pořádek ve svých zápisech, po Velikonocích proběhne kontrola sešitů
  • pokud bychom šli do školy v půlce dubna, zkontroluji si sešity ve škole

 

NOP

 • TEST („únikovka“) ve středu 31.3. v 9:00 (místo hodiny NOP) – téma „Vesmír“
 • do 6.4. zašlete na kontrolu vaše vytvořené lapbooky 

AJ

Online hodina ve středu od 10:00

 1. Unit 4D – Mickey, Millie and Mut –  (Student’s Book, pages 46-47)
 2. Unit 4B – My day –  (Workbook, pages 38-39)

INFORMACE

 • 30.března mezi 12:30 – 13:00 hodin budu rozdávat před školou 3.díl matematiky, prosím, dostavte se včas
  • v případě, že se nedostavíte, si učebnici můžete vyzvednout až za týden v úterý od 8 do 10 hodin (v jiné dny je škola pro vyzvednutí materiálů zavřená)

TÝDENNÍ PLÁN (22.-26.3.)

 

ČJ

 • tento týden – přídavná jména (koncovky -ovi, -ovy, přivlastňovací přídavná jména, tvorba přídavných jmen, vzory podstatných jmen)
 • všechna cvičení (+ instrukce k nim (rozsah)) budou nahraná v týdenním plánu v Teams 
 • SPOLEČNĚ V HODINĚ – množná čísla přídavných jmen (procvičení) – str. 100/ cv. 14, přivlastňovací přídavná jména – str. 102/ cv. 2
 • PRÁCE DO SEŠITU (na známky):
  • str. 98/ cv. 2 – žáci s IVP od „kos_ mláďata“ po „koz_ brada“, zbytek třídy od „kos_ mláďata“ do konce
  • str. 98/ cv. 4 – žáci s IVP 2 sloupečky, zbytek třídy celé (tj. 3 sloupečky) – přečíst (připomenout) zadání ke cvičení 4 (již jsme dělali společně v hodině, tentokrát to je na známky), př. víno – vinný (slovotvorný základ končí na n (vin) + přípona ný = vinný, u živočichů jedno n – jelen – jelení)
  • str. 104/ cv. 5 – všichni první 4 řádky (doplňte koncovky, rod a životnost neurčujte, to se dělá při ústním odůvodňování)
  • str. 105/ cv. 3 – žáci s IVP prvních 5 vět, zbytek třídy prvních 7 vět
  • str. 106/ cv. 6 – poslední 2 řádky (všichni) 
 • TEST NA VZORY PODSTATNÝCH JMEN – online test během úterý (Forms)
 • ČÍTANKA – str. 128 – 133
 • PROCVIČOVÁNÍ – přídavná jména (množné číslo – přípona (ští, čtí, čcí)), koncovky -ovy,-ovi), vzory podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem
 • DIKTÁT (25.3.) – 9:30 hodin
 • ONLINE HODINY:
  • ÚT – konzultace ČJ (skupina 1 – 8:15 hod., skupina 2 – 9:15 hod., skupina 3 – 10:15 hod.)
  • ČT – online procvičování (skupina 1 od 8:15 – 8:45, skupina 2 8:55 – 9:25)
   • skupiny jako v matematice (1 – od A po Ma, 2 – od Mr po Ž)
   • procvičování vzorů podstatných jmen

 

M

 • tento týden – desetinné zlomky, zaokrouhlování, sčítání desetinných čísel (úvod)
 • PRÁCE DO SEŠITU (společně, samostatně, není na známky):
  • str. 48/ cv. 2, 3 a 5 – v hodině budeme vždy dělat společně první příklady, děti samostatně do sešitu vypracují:
   • cv. 2 – poslední sloupeček
   • cv. 3 – poslední sloupeček
   • cv. 5 – poslední 3 příklady
 • PRÁCE DO SEŠITU (na známky):
  • str. 49/ cv. 12 – slovní úloha (zápis, otázky, výpočty, odpovědi)
  • str. 49/ cv. 13 – žáci s IVP první 2 sloupečky (4 příklady + zkouška), zbytek třídy 3 sloupečky (6 příkladů + zkouška)
  • str. 52/ cv. 1 a,b – celé cvičení – všichni, jedná se o zaokrouhlování na jednotky a desetiny
  • str. 55/ cv. 11 – slovní úloha
  • str. 55/ cv. 12 – celé cvičení – všichni (pokud si nevzpomínáte na postup, máte ho společně se cvičením vyfocený v týdenním plánu v Teams)
 • v případě, že některá cvičení nemáte v učebnici, budou nahraná (vyfocená) v týdenním plánu na tento týden (+ instrukce)
  • dále se mi stává, že tam sice cvičení máte, ale s úplně jiným zadáním (dělejte vše, prosím, podle plánu v Teams, kde je vyfocené konkrétní cvičení)
 • ONLINE PROCVIČOVÁNÍzaokrouhlování desetinných čísel, desetinné zlomky, sčítání a odčítání desetinných čísel 
 • RYCHLOTEST ONLINE – zaokrouhlování desetinných čísel (10 příkladů, Forms)
 • ONLINE HODINY:
  • ÚT – online procvičování (skupina 2 (11:30 – 12:00))
  • ST – online procvičování (skupina 1 (8:15 – 8:45)) 
  • ČT1.skupina 10:10 – 10:55, 2.skupina 11:00 – 11:45

 

NOS

 • online test (26.3. v 9:00) – téma Republika se hroutí
 • pokračujeme v tématu 2.světová válka (průběh, konec)

 

NOP

 • téma – vesmírné výpravy
 • zpracujte si do lapbooku téma střídání ročních období, střídání dne a noci, měsíční fáze (co je úplněk, nov, první a poslední čtvrt)
 • POMŮCKA DO LAPBOOKU:
  • Označujeme čtyři hlavní měsíční fáze (buď si to zakreslíte jako obrázek, nebo obrázek + text, nebo jen text – doporučuji ale vše s obrázkem pro lepší pochopení):
  • NOV –  Měsíc se nachází mezi Sluncem a Zemí a je k ní proto přivrácen neosvětlenou stranou.
  • PRVNÍ ČTVRT –  Po novu před úplňkem připomíná Měsíc tvar písmene D, říká se o něm, že dorůstá.
  • ÚPLNĚK –  Měsíc se nachází na opačné straně než Slunce a k Zemi je přivrácen osvětlenou stranou.
  • POSLEDNÍ ČTVRT – po úplňku před novem připomíná Měsíc tvar písmene C, říká se o něm, že couvá.

 

AJ

Online hodina ve středu od 10:00

 1. Test Unit 4C

Online hodina ve čtvrtek od 11:50

 1. Unit 4D – Mickey, Millie and Mut –  (Student’s Book, pages 46-47)
 2. Unit 4B – My day –  (Workbook, pages 38-39)

INFORMACE

 • 30.března mezi 12:30 – 13:00 hodin budu rozdávat před školou 3.díl matematiky, prosím, dostavte se včas
  • v případě, že se nedostavíte, si učebnici můžete vyzvednout až za týden v úterý od 8 do 10 hodin (v jiné dny je škola pro vyzvednutí materiálů zavřená)

 


TÝDENNÍ PLÁN (15.-19.3.)

ČJ

 • tento týden – koncovky -ovi/-ovy, vzory podstatných jmen (online procvičování), vyjmenovaná slova, množné číslo přídavných jmen (zaměřeno na rod mužský životný – online hodina v úterý)
 • všechna cvičení (+ instrukce k nim (rozsah)) máte nahraná v týdenním plánu v Teams 
 • PRACOVNÍ LIST (na známky):
  • P2(2) – cvičení „Utvoř od podstatných jmen přídavná jména“
 • PRACOVNÍ LIST (společně):
  • P2(2) – cvičení „Utvoř číslo množné“, „Doplň jedno či dvě J“
 • PRÁCE DO SEŠITU (na známky):
  • str.9/cv. 12 – žáci s IVP 3 řádky, zbytek třídy po „pořád z_vám“
  • str. 27/cv. 8 – žáci s IVP prvních 8 vět, zbytek třídy celé cvičení
  • str. 106/cv. 6 – první 2 řádky celá třída (tvorba přídavných jmen)
 • TEST NA KONCOVKY -OVI/-OVY U PŘÍDAVNÝCH JMEN – online test během úterý (Forms)
 • ČÍTANKA – str. 125 – 128
 • PROCVIČOVÁNÍ – přídavná jména (množné číslo – přípona (ští, čtí, čcí)), koncovky -ovy,-ovi
 • DIKTÁT (18.3.) – 9:30 hodin
 • ONLINE HODINY:
  • ÚT – konzultace ČJ (skupina 1 – 8:15 hod., skupina 2 – 9:15 hod., skupina 3 – 10:15 hod.)
  • ČT – online procvičování (skupina 1 od 8:15 – 8:45, skupina 2 8:55 – 9:25)
   • skupiny jako v matematice (1 – od A po Ma, 2 – od Mr po Ž)
   • procvičování vzorů podstatných jmen

 

M

 • tento týden – desetinné zlomky, zaokrouhlování
 • PRÁCE DO SEŠITU (na známky):
  • str. 45/cv. 16 – slovní úloha (zápis, otázka, výpočet, odpověď) – více info v týdenním plánu v Teams
  • str. 45/ cv. 17 – žáci s IVP 3 příklady, zbytek třídy 4 příklady, 5.příklad je dobrovolný
  • str. 42/ cv. 3 – žáci s IVP mají 3 sloupečky, zbytek třídy celé cvičení (tj. 4 sloupečky)
  • str. 35/ cv. 12 – žáci s IVP vypočítají vždy první příklady ve sloupečcích (dalo by se říct 1.řádek), zbytek třídy vypočítá druhé příklady ve sloupečcích (2.řádek)
 • v případě, že některá cvičení nemáte v učebnici, jsou nahraná (vyfocená) v týdenním plánu na tento týden (+ instrukce)
  • dále se mi stává, že tam sice cvičení máte, ale s úplně jiným zadáním (dělejte vše, prosím, podle plánu v Teams, kde je vyfocené konkrétní cvičení)
 • ONLINE HODINY:
  • ÚT – online procvičování (skupina 2 (11:30 – 12:00))
  • ST – online procvičování (skupina 1 (8:15 – 8:45)) 
  • ČT1.skupina 10:10 – 10:55, 2.skupina 11:00 – 11:45

 

NOS

 • online test (19.3. v 9:00) – téma První republika – „Tvář nového státu“, „První republika“
 • téma tento týden – 2.světová válka (NOS pátek 10:00)
 • prezentace a zápis budou nahrané v Teams v složce NOS (20.století)
 • kdo má vypracované nějaké referáty, posílejte mi to do zadání DOBROVOLNÉ REFERÁTY NOS (během března) – poprosím témata o 2.světové válce a komunismus v ČSR

 

NOP

 • tvorba lapbooků „Vesmír“
 • tento týden – střídání dne a noci, střídání ročních období, slapové jevy (příliv a odliv), fáze Měsíce
 • i nadále pokračujte na Vašich lapboocích – děkuji za průběžné dokumentování
  • poslední týden v březnu proběhne podrobnější kontrola (nafotit celé lapbooky) + malý testík (nová forma testů)
  • kapitoly gravitační a magnetické pole probereme (doufám) ve škole

AJ

Online hodina ve středu od 10:00

 1. Unit 4B- Free time
 2. Unit 4B – Free time –  (Student’s Book, pages 44-45)
 3. Unit 4B –Free time –  (Workbook, pages 36-37)

Online hodina ve čtvrtek od 11:50

 1. Unit 4B – Free time –  (Student’s Book, pages 44-45)
 2. Unit 4B – Free time –  (Workbook, pages 36-37)  

TÝDENNÍ PLÁN (8. – 12.3.)

ČJ

 • PRACOVNÍ LIST (na známky, samostatně):
  • P5 – cv. 1 až 4
 • PRACOVNÍ LIST (společně na hodině):
  • P5 – cv. 5
 • PRÁCE DO SEŠITU (na známky, samostatně):
  • 99/8 – žáci s IVP od začátku po větu „Petr je opravdov_ přítel.“, zbytek třídy píše celé cvičení od začátku
  • 29/14 – všichni prvních 7 vět
 • PRÁCE DO SEŠITU (není na známky, pouze slovní hodnocení, ale poslat také):
  • 98/3 – samostatně 3. a 4.řádek
 • ONLINE HODINA (úterní):
  • 98/4 a 98/3 (1. a 2.řádek) – budeme dělat ústně či část psát písemně (kontrola) + PL P5 cv. 5
 • TEST NA SKLOŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN – během úterý bude k dispozici (test ve Forms – Teams)
 • ČÍTANKA – str. 119 – 125
 • DIKTÁT (11.3.) – v 9:30
 • PROCVIČOVÁNÍ – viz odkazy v „TÝDENNÍ PLÁN 1.-5.3.“
 • ONLINE HODINY:
  • ÚT – konzultace ČJ (skupina 1 – 8:15 hod., skupina 2 – 9:15 hod., skupina 3 – 10:15 hod.)
  • ČT – online procvičování (skupina 1 od 8:15 – 8:45, skupina 2 8:55 – 9:25)
   • skupiny jako v matematice (1 – od A po Ma, 2 – od Mr po Ž)
   • procvičování přídavných jmen, vzorů podstatných jmen či shody podmětu s přísudkem

 

M

 • DESETINNÁ ČÍSLA – opakujeme čtení, zápis, desetinné zlomky, porovnávání  a zaokrouhlování
  • další týden sčítání a odčítání desetinných čísel 
 • PÍSEMNĚ DO SEŠITU (na známky):
  • 37/10 a 37/11 – slovní úlohy (zápis, OTÁZKA, výpočet, odpověď)
  • 41/14 – poslední sloupeček (tj. 2 příklady) – všichni
  • 43/15 – slovní úloha (zápis, OTÁZKA, výpočet, odpověď)
 • v případě, že některá cvičení nemáte v učebnici, jsou nahraná (vyfocená) v týdenním plánu na tento týden
 • PROCVIČOVÁNÍ onlinezlomky, porovnávání a zaokrouhlování na celky
 • ONLINE HODINY:
  • ST – online procvičování (skupina 1 (8:15 – 8:45), skupina 2 (po AJ – 11:00 – 11:30))
  • ČT1.skupina 10:10 – 10:55, 2.skupina 11:00 – 11:45

 

NOS

 • online test (12.3., 9:00) – 1.světová válka + „Hospodářský růst“ a „Nové uspořádání společnosti“ 
 • pokračujeme kapitolou „Republika se hroutí“ – Evropa a ČSR před začátkem 2.světové války
 • kdo má vypracované nějaké referáty, posílejte mi to do zadání DOBROVOLNÉ REFERÁTY NOS (během března)
 • prezentace a zápis budou nahrány během týdne

 

NOP

 • kontrola vašich lapbooků (posílejte foto do složky Lapbook VESMÍR – nemusíte to mít hotové, jen chceme vědět, jak pokračujete)
 • přiblížíme si kapitoly Měsíc jako přirozená družice Země, umělé družice, Slunce a vesmírná tělesa
 • v dalším týdnu tyto kapitoly – střídání dne a noci, slapové jevy (příliv a odliv), střídání ročních období

 

AJ

Online hodina ve středu od 10:00

 1. Unit 4A- REVISION

Online hodina ve čtvrtek od 11:50

 1. TEST UNIT 4A – (E-TEST)

 


TÝDENNÍ PLÁN (1. – 5.3.)

 

ČJ

 • opakování pravopisu přídavných jmen, další týden množné číslo přídavných jmen a zdvojení hlásek u přídavných jmen
 • PRACOVNÍ LIST (na známky):
  • P3 – cv.2
  • P4 – pouze úkol 1 a 2 (doplň i/y – z/s a podobně, z prvních pěti vět vyber podstatná jména – nad ně v textu uveď jejich pád a vzor)
 • PRACOVNÍ LIST (společně v hodině):
  • P4 – úkol 3, 4, 5
 • PRÁCE DO SEŠITU (na známky):
  • str. 73/cv. 5 – žáci s IVP mají napsat 7 vět, zbytek třídy celé
   • doporučuji si na str. 72 zopakovat skloňování vzoru PŘEDSEDA, pozor na všeobecné a nevyjádřené podměty
  • str. 97/cv. 3 – všichni poslední 4 řádky (tzn. od týdenn_ jízdenka do konce)
 • v případě, že máte jinou verzi učebnice, budou jednotlivá cvičení nahraná v týdenním plánu v Teams
 • ČÍTANKA – str. 115 – 118 (zamyslet se nad otázkami na str. 116)
 • PROCVIČOVÁNÍ – přídavná jména (druhy, skloňování, koncovka -ovi, -ovy), shoda přísudku s podmětem, vzory podstatných jmen
 • ONLINE HODINY:
  • ÚT – konzultace ČJ (skupina 1 – 8:15 hod., skupina 2 – 9:15 hod., skupina 3 – 10:15 hod.)
  • ČT – online procvičování (skupina 1 od 8:15 – 8:45, skupina 2 8:55 – 9:25)
   • skupiny jako v matematice (1 – od A po Ma, 2 – od Mr po Ž)

 

M

 • PRÁCE NA HODINĚ – porovnávání desetinných čísel (nová látka), převod desetinných zlomků na desetinná čísla (opakování)
  • prezentace DESETINNÁ ČÍSLA 2
 • PRÁCE DO SEŠITU (hodnoceno slovně):
  • 33/8 – napiš alespoň 5 příkladů, kde se v praktickém životě setkáš s desetinnými čísly 
  • 37/7 – do sešitu zapiš pouze ta čísla, u kterých lze škrtnout nulu a hodnota čísla se nezmění (zapisuj takto: 1,80 = 1,8)
 • PRÁCE DO SEŠITU (na známky):
  • 43/12 – žáci s IVP si vyberou 2 příklady, zbytek třídy vypočítá první 4 příklady
  • 43/13 – žáci s IVP vypočítají prvních 6 příkladů, zbytek třídy celé
  • 43/14 – slovní úloha (vypočítáním 2/5 z původní ceny to nekončí)
 • PROCVIČOVÁNÍ (+ online hodina): porovnávání, zlomky
 • v případě, že některá cvičení nemáte v učebnici, jsou nahraná (vyfocená) v týdenním plánu na tento týden
 • ONLINE HODINA:
  • ČT – 1.skupina 10:10 – 10:55, 2.skupina 11:00 – 11:45

 

NOS

 • ZMĚNA ČASU – online test (5.3. v 8:30) – „Hospodářský růst“ a „Nové uspořádání společnosti“
 • KONTROLA SEŠITŮ z NOS (zápisy od Obrození českého národa po 1.SVĚTOVÁ VÁLKA (Hrůzy první světové války)) – poslat do konce týdne (5.3.)
 • na hodině si zopakujeme 1.světovou válku, navážeme na ni kapitolou „Samostatné Československo“ – Tvář nového státu, První prezident
 • kdo má vypracované nějaké referáty, posílejte mi to do zadání DOBROVOLNÉ REFERÁTY NOS (během března)
 • prezentace a zápis budou nahrány během týdne

 

NOP

 • ZMĚNA ČASU online test ČLOVĚK (5.3. v 8:30) – pouze zaškrtávání správných odpovědí
 • úvodní hodina na téma VESMÍR – postavení Země ve Vesmíru
 • kapitoly magnetické a gravitační pole proberu až ve škole 
 • připravit si papírové desky a nebo si aspoň si promyslet, co byste se chtěli o Vesmíru dozvědět (a shánět si informace)

 

AJ

Online hodina ve středu od 10:00

 1. Unit 4A- What’s the time, please?
 2. Unit 4A – What’s the time, please? (Student’s Book, pages 40-41)
 3. Unit 4A – What’s the time, please? (Workbook, pages 32-33)

Online hodina ve čtvrtek od 11:50

 1. Unit 4A- What’s the time, please?
 2. Unit 4A – What’s the time, please? (Student’s Book, pages 40-41)
 3. Unit 4A – What’s the time, please? (Workbook, pages 32-33)

 

INFORMACE

 • 1.3. rozdávání učebnic před školou (12:15 – 12:30, staré učebnice mi nenoste)
  • kdo nestihne přijít, učebnice budou k vyzvednutí na recepci školy každý den do 14:00 (dejte mi ale vždy vědět, kdy přijdete, abych informaci předal)

 


PROCVIČOVÁNÍ NA PRÁZDNINY

Budu rád, když si občas něco vyplníte 🙂 

 

ČJ

 

M

 

NOS

 • dejte si dohromady všechny zápisy, po prázdninách (v týdnu 1.-5.3.) proběhne kontrola sešitů

 

NOP

 • příprava na test – téma: ČLOVĚK (5.3. online test)
 • kontrola sešitů NOP (kdo neposlal na kontrolu během týdne 15.-19.2., udělá do 28.února)

 

INFORMACE

 • 22.-26.2. jarní prázdniny
 • 1.3. mezi 12:10 až 12:30 budu před školou rozdávat učebnici NOP – Vesmír (učebnici NOP, kde je téma Člověk, si děti nechají kvůli opakování)

TÝDENNÍ PLÁN (15.-19.2.)

ČJ

 • PRACOVNÍ LIST:
  • P2 (1) – budeme vypracovávat společně o hodině ČJ
  • P3 – samostatně pouze cv.1 (slovní hodnocení)
 • PRÁCE DO SEŠITU (hodnoceno známkou):
  • str.91 / cv. 2 – vytvořte si tabulku se 3 sloupci, jeden sloupec pojmenujte PJ tvrdá, druhý PJ měkká, třetí PJ přivlastňovací
   • do jednotlivých sloupečků roztřiďte slova z prvních dvou řádků (všichni)
  • str. 97/ cv. 3 – doplňte a napište první 4 řádky (žáci s IVP mají první 3 řádky)
  • str. 98 / cv. 2 – doplňte vhodné koncovky přídavných jmen a napište do sešitu první 3 řádky (po zdvořilý úředník), žáci s IVP napíšou první 2 řádky
 • dále ústně společně uděláme (doufám) str. 95 / cv. 5
 • v případě, že máte jinou verzi učebnice, budou jednotlivá cvičení nahraná v týdenním plánu v Teams
 • po jarních prázdninách se zaměříme na tvoření množného čísla + koncovky přídavných jmen v množném čísle (pražský – pražští, velký – velcí)
 • ČÍTANKA str. 111 – 114 + vlastní knihy
 • ONLINE HODINY:
  • ÚT – konzultace ČJ (skupina 1 – 8:15 hod., skupina 2 – 9:15 hod., skupina 3 – 10:15 hod.)
  • ČT – online procvičování (skupina 1 od 8:15 – 8:45, skupina 2 8:55 – 9:25)
   • skupiny jako v matematice (1 – od A po Ma, 2 – od Mr po Ž)

 

M

 • DESETINNÁ ČÍSLA – prezentace
 • PRÁCE NA HODINĚ – porovnávání desetinných čísel, převod desetinných zlomků na desetinná čísla
  • opakujeme čtení a zápis desetinných čísel, čtení na číselné ose
 • PRÁCE DO SEŠITU (slovní hodnocení):
  • str. 34 / cv. 5 – převod desetinných zlomků na desetinná čísla (celé)
 • PRÁCE DO SEŠITU (hodnoceno známkou do ŠO):
  • str. 40 / cv. 1 – doplnění číselných řad po desetinách (první 3 řádky – všichni)
  • str. 41 / cv. 13 – zápis, otázka, výpočet, odpověď
  • str. 41 / cv. 14 – 3. a  4. sloupeček, tj. 4 příklady (žáci s IVP pouze 3.sloupeček, tj. 2 příklady + zkouška)
 • v případě, že některá cvičení nemáte v učebnici, jsou nahraná (vyfocená) v týdenním plánu na tento týden (vždy jen číslo cvičení)
 • ONLINE HODINA:
  • ČT – 1.skupina 10:10 – 10:55, 2.skupina 11:00 – 11:45

 

NOS

 • test po jarních prázdninách (5.3.) – „Hospodářský růst“ a „Nové uspořádání společnosti“
 • nové téma – 1.SVĚTOVÁ VÁLKA (Hrůzy první světové války)
  • hodinu povedu já a nový kolega Martin Holý (hodiny NOS a NOP)
 • možnost referátu, téma: T.G. Masaryk, legie, letadla a tanky v 1.světové válce (zabráno), vytvoření mapy Československa a okolních států po roce 1918, Československo v letech 1918 – 1938 (1.republika)
 • prezentace a zápis budou nahrány během týdne

 

NOP

 • test online (19.2.) – „Močová (vylučovací) soustava“ a „Rozmnožovací soustava“
 • velký opakovací test bude buď online (5.3.) a nebo v případě návratu do škol až ve škole (vše od kostry po smyslová ústrojí) – forma testu a,b,c,d
 • tento týden (15.-19.2.) – KONTROLA SEŠITŮ NOP 
  • nahrát do zadání „Kontrola sešitů NOP“ – opět bude hodnoceno známkou (1 – vše doplněné, 3 – chybějící 1-2 kapitoly, 5 – chybí více jak 2 kapitoly) – možnost opravy po doplnění zápisů (všechny potřebné zápisy jsou nahrané v Teams)
 • NOP (17.2.) – opakovací hodina na Člověka (otázky a odpovědi) – prosím, koukněte na to
 • po jarních prázdninách VESMÍR, na hodině vám pan učitel Holý sdělí, co si přes prázdniny připravíte (papírové desky)

 

AJ

Online hodina ve středu od 10:00

 1. Final test Unit 3 (E-TEST)

Online hodina ve čtvrtek od 11:50

 1. Unit 4A- What’s the time, please?
 2. Unit 4A – What’s the time, please? (Student’s Book, pages 40-41)
 3. Unit 4A – What’s the time, please? (Workbook, pages 32-33)

 

INFORMACE

 • 22.-26.února – Jarní prázdniny
 • do 19.2. je možnost si vyzvednout přihlášky na gymnázia (přihlášení žáci, od 8:00 do 14:30), vše vyřizuje výchovná poradkyně Mgr. Alena Škopková (alena.skopkova@zsrakovskeho.cz)
 • tento týden je možné, že odpadne nějaká online hodina (lékař) – včas oznámím dětem, kterých hodin a dne se to týká

TÝDENNÍ PLÁN (8.-12.2.)

ČJ

 • pokračujeme v přídavných jménech + procvičení shody přísudku s podmětem
 • PRACOVNÍ LIST (budeme společně dělat v hodině, co nestihneme, doděláme příště,hodnoceno slovně):
  • P1 – doděláváme z minulého týdne + zopakujeme si určování přídavných jmen
  • podle učebnice str. 93,  96, 103 a 104 umět skloňovat přídavná jména
 • PRÁCE DO SEŠITU (hodnoceno známkou):
  • str. 87/ cv. 7 – žáci s IVP nepíšou poslední 3 řádky (tj. poslední 3 věty)
  • str. 87 / cv. 6 – celé (všichni)
 • DIKTÁT – čtvrtek 11.2. od 9:30 (vybrané věty ze str. 87)
 • hotová cvičení, PL a diktát nahrát do zadání na tento týden
 • ČÍTANKA – str. 105 – 107, str. 109 – 111
 • ONLINE HODINY:
  • ÚT – konzultace ČJ (skupina 1 – 8:15 hod., skupina 2 – 9:15 hod., skupina 3 – 10:15 hod.)
  • ČT – online procvičování (skupina 1 od 8:15 – 8:45, skupina 2 8:55 – 9:25)
   • skupiny jako v matematice (1 – od A po Ma, 2 – od Mr po Ž)

 

M

 • opakujeme čtení a zápis desetinných čísel
  • ústně při hodině – str. 32/3, 33/4, 34/5 (zápis zlomků jako desetinná čísla)
  • písemně do sešitu – str. 33/ cv. 5, str. 37/ cv. 9 (hodnoceno slovně)
 • písemně (hodnoceno známkou):
  • str. 33/11 – 4 příklady + zkouška (žáci s IVP 2 příklady + zkouška)
  • str. 37/13 – 4 příklady + zkouška (žáci s IVP 2 příklady + zkouška)
  • str. 37/14 – zápis, otázka, výpočet, odpověď
 • ONLINE HODINA:
  • ČT – 1.skupina 10:10 – 10:55, 2.skupina 11:00 – 11:45
  • v případě nutnosti přidám hodiny z matematiky ve středu před NOP a po AJ (zatím individuálně přes chat v Teams)

 

NOS

 • online test v pátek 12.2. v 9:00 –  „Nespravedlivé Rakousko“ a „Národ sobě“
  • další testování po jarních prázdninách (hospodářský růst a nové uspořádání společnosti)
 • téma tento týden – „Nové uspořádání společnosti“ (prezentace a zápis budou nahrány během týdne)
 • další týden – „Hrůzy první světové války“
  • možnost referátu, téma: T.G. Masaryk, legie, letadla a tanky v 1.světové válce, vytvoření mapy Československa a okolních států po roce 1918, Československo v letech 1918 – 1938 (1.republika)

 

NOP

 • online test v pátek 12.2. v 9:00 – trávicí soustava 
 • tento týden – nervová soustava a smyslová ústrojí (prezentace a zápis budou nahrány během týdne)
 • před jarními prázdninami bude opakovací hodina na člověka – vše (po jarních prázdninách zařazen souhrnný test online – pouze zaškrtávání správných odpovědí (někdy i více možností))
  • v případě návratu do školy, test vytisknu 🙂 

 

AJ

Online hodina ve středu od 10:00

 1. Unit 3- Progress check (Workbook, pages 30-31)

Online hodina ve čtvrtek od 11:50

 1. Final test Unit 3 (E-TEST)

 


TÝDENNÍ PLÁN (1.-5.2.)

 

ČJ

 • NOVÉ TÉMA – PŘÍDAVNÁ JMÉNA – vzory, skloňování, stupňování
 • nové pracovní listy dostanou děti v pondělí 1.2. před školou mezi 12:15 – 12:45 (kdo nepřijde včas, bude mít pracovní listy k vyzvednutí na recepci, vyzvednout také během pondělí)
 • děti zároveň odevzdají pracovní listy staré, a to pracovní list č. 3,4,5 a pracovní listy VZORY 1,2,3 – sešity neodevzdávají
 • na tento týden mi děti pošlou pouze ten pracovní list, který budeme dělat společně na hodině ČJ (konzultace v úterý) jako kontrola, zda pracují během hodiny a doplňují si – vše jim řeknu ještě na konzultacích a třídnické pondělní hodině
 • s přídavnými jmény a jejich vzory se teprve seznamujeme, práce nebude hodnocena, pouze splnil, nesplnil a krátká zpětná vazba v Teams
 • DIKTÁT (čtvrtek 9:30) – výběr vět ze starších pracovních listů (shoda přísudku s podmětem a vzory podstatných jmen)
 • ČÍTANKA – str. 98 – 104 (kdo nečte, vše se potom ukáže ve škole)
 • ÚT – konzultace ČJ (skupina 1 – 8:15 hod., skupina 2 – 9:15 hod., skupina 3 – 10:15 hod.)

 

M

 • NOVÉ TÉMA – DESETINNÁ ČÍSLA – čtení, zápis
 • tento týden mi pošlou děti matematiku z týdne 25.-29.1. (hodnocení do 2.pololetí)
 • přidávám online hodiny matematiky – každý čtvrtek 2 skupiny:
  • 1. skupina (děti, jejichž příjmení začíná na AMa) – 10:10 – 10:55
  • 2. skupina (děti, jejichž příjmení začíná na MrŽ) – 11:00 – 11:45
 • práce s učebnicí: str. 32 – 33 (seznámení s desetinnými čísly), postupně budeme učivo rozšiřovat
  • tento týden bude hodina založena pouze na seznámení s desetinnými čísly, jejich použití, čtení a zápis

 

NOS

 • online test (5.2. v 9 hod.) – Rozkvět kultury a umění, Politické probuzení
 • nová látka – Hospodářský růst českých zemí
 • prezentace a zápis budou nahrané před hodinou v Teams

 

NOP

 • online test (5.2. v 9 hod.) – Dýchací a oběhová soustava 
 • nová látka – močová a rozmnožovací soustava
 • prezentace a zápis budou nahrané před hodinou v Teams

 

AJ

Online hodina ve středu od 10:00

 1. Unit 3D – My school (Student’s Book, pages 34-35)
 2. Unit 3D – My school (Workbook, pages 28-29)

Online hodina ve čtvrtek od 11:50

 1. Unit 3D – My school (Student’s Book, pages 34-35)
 2. Unit 3D – My school (Workbook, pages 28-29)

 

INFORMACE

 • závěrečné známky z 1.pololetí – možnost nahlédnout do elektronické podoby ve škole online (hodnocení žáka – červeně zvýrazněné známky ve sloupečku Uz. – uzávěrka)
 • 1.2. – sraz před školou (12:15 – 12:45) – předání nových pracovních listů z ČJ, odevzdání hotových pracovních listů (PL č. 3,4,5 a VZORY 1,2,3)
 • od 4.2. hodina matematiky – 1. skupina od 10:10 – 10:55, 2. skupina od 11:00 – 11:45
  • rozdělení viz. MATEMATIKA

TÝDENNÍ PLÁN (25.-29.1.)

ČJ

 • TÉMA – vzory podstatných jmen a shoda přísudku s podmětem
  • na týden od 1.února připravím nové pracovní listy na téma „Přídavná jména – vzory a jejich skloňování“ – vyzvednete si je opět v pondělí 1.2. mezi 12:10 – 12:40 (dřív nemohu, mám online hodinu na 2.stupni)
 • PRACOVNÍ LIST:
  • VZORY 3 – obě strany
  • PL č. 5 – celé
  • pracovní listy nebudou hodnoceny známkou, ale pouze slovním hodnocením v Teams
 • PRÁCE DO SEŠITU (písemně, na známky) – str. 67 / cv. 6
 • DIKTÁT – čtvrtek 9:30 (věty z PL), známka již do 2.pololetí
 • ČÍTANKA – str. 89 – 95
 • ÚT – konzultace ČJ (skupina 1 – 8:15 hod., skupina 2 – 9:15 hod., skupina 3 – 10:15 hod.)
  • využívejte i konzultace ve čtvrtek z ČJ či M

 

M

 • PRÁCE DO SEŠITU:
  • str. 22/ 6 (+ zkouška)
  • str. 24/ 3 (celá třída první 4 příklady, tj. 2 sloupečky, žáci s IVP si vyberou 2 příklady) + zkouška!!
  • str. 23 / 10 – zápis, otázka, výpočet, odpověď
  • str. 24 / 9 – zápis, otázka, výpočet, odpověď
  • tato cvičení budou hodnocena pouze slovně v Teams, ale tento týden nenahrávat do Teams, až příští týden (1.-5.2.2021)
 • pokud Vám nebudou souhlasit čísla stránek a cvičení, máte jinou verzi učebnice, napište a zašlu vyfocenou moji učebnici
 • od příštího týdne začínáme „Desetinná čísla“ – čtení a zápis, úvod (vyjádření zlomků desetinným číslem – zlomky se jmenovatelem 10, 100, 1000 atd.)
  • online hodiny z M od příštího týdne – 2 skupiny (skupina 1 čtvrtek 10:10 – 10:55, skupina 2 11:00 – 11:40) – rozdělím příští týden

 

NOS

 • páteční online hodina odpadá, náhradní termín v úterý 26.1. v 11:40 
 • v Teams budete mít nahranou prezentaci + zápis na tento týden 
 • téma na tento týden – Nespravedlivé Rakousko a Národ sobě
 •  test 5.2. v 9 hodin na Rozkvět kultury a umění, Politické probuzení 

 

NOP

 • test z NOP dýchací a oběhová soustava bude 5.2.2021 v 9 hodin
 • středa – opakování dýchací, oběhová a trávicí soustava – budu se ptát na věci z hodiny, podobné otázky se mohou objevit v testu
 • nová látka – močová a rozmnožovací soustava v týdnu 1.-5.2., v týdnu 8.-12.2. téma nervová soustava a smyslová ústrojí (čich, chuť, hmat, zrak, sluch)
 • po probrání celého člověka očekávejte souhrnné testování – budu se ptát jen na to základní z člověka a jeho soustav
 • po absolvování testu nás čeká nová učebnice – Země ve vesmíru (bude to pojato spíš jako projektová výuka, kde budete pracovat na tvorbě velkého plakátu (nástěnky) s informacemi o planetách a cyklech (střídání dne a noci, ročních období, měsíční fáze), gravitace)
  • hodnoceni budete průběžně malými známkami, na konci uděláme besedu (diskuzi), kde se vás budu ptát a vy jako třída odpovídat, co jste se všechno dozvěděli – TĚŠÍM SE 🙂  

 

AJ

Online hodina ve středu od 10:00

 1. Unit 3C – Student’s Book pages 32-33 (Have you got a pet?)
 2. Unit 3D – Workbook pages 26-27 (ave you got a pet?)

Online hodina ve čtvrtek od 11:50

 1. Unit 3D – Student’s Book pages 34-35 (My school)
 2. Unit 3D – Workbook pages 28-29 (My school)

 

INFORMACE

 • výpis vysvědčení se bude dětem předávat až po příchodu do školy
 • pátek 29.1. pololetní prázdniny – výuka odpadá
 • pracovní listy z tohoto týdne mi děti předají v pondělí 1.2. (bude to pro mě i lepší na kontrolu – některá cvičení bohužel nepřečtu, a pak dochází např. k nehodnocení práce), kdo nestihne přijít, zanechá na recepci

Komentáře jsou uzavřeny.