III.B Věra Šáralová

Věra Šáralová

vera.saralova@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN (16. – 20.12.)

V pondělí 16.12. divadlo v KC 12 – vybíráme 60,- Kč

ČJ

M

SKN

HV

VV

ANGLIČTINA (J. Havlíčková, učebnice Chit Chat 1)

 • procvičování slovní zásoby Unit 4 – pocity (happy, sad, thirsty, hungry, angry, scared, tired); pozdravy (Good morning. Good afternoon. Good evening.)
 • anglické a české vánoční zvyky.

 

TÝDENNÍ PLÁN (9. – 13.12.)

ČJ

 • vyjmenovaná slova po L
 • sloh – dopis
 • čtení – čítanka str. 52 – 59

 

M

 • písemné sčítání a odčítání
 • zaokrouhlování čísel
 •  geometrické útvary

 

SKN

 • měříme hmotnost

 

HV

 • noty podle výšky, koledy

 

VV

 • ilustrace pohádky

 

 • vánoční přání

ANGLIČTINA (J. Havlíčková, učebnice Chit Chat 1)

 • nácvik nové slovní zásoby Unit 4 – pocity (happy, sad, thirsty, hungry, angry, scared, tired);
 • tvoření vět I´m happy. – He´s happy. – She´s happy.

TÝDENNÍ PLÁN (2. – 6.12.)

ČJ

 • mluvnice – slova souznačná, vyjmenovaná slova po L
 • čtení – článek „Strýček Příhoda“ , „Pocestný z říše krále Sedmilháře“
 • psaní – číslice 6,7,8,9

ČJH

 • didaktické hry – cvičení pozornosti a paměti

M

 • opakování učiva geometrie
 • písemné odčítání dvojciferných čísel

SKN

 • měření délky

ANGLIČTINA (J. Havlíčková, učebnice Chit Chat 1)

 • souhrnné opakování Unit 3 Super pets a příprava na test;
 • práce s textem (poslech, čtení a porozumění): My friend is a monster (část 3);
 • úterý 3. 12. TEST (Unit 3);
 • souhrnné opakování Units 1-3.

VV

 • Mikuláš, čert – kresba

 • vánoční ozdoby

HV

 • koledy, takt, noty podle délky

TÝDENNÍ PLÁN 25. – 29.11.

MATEMATIKA

 • písemné odčítání dvojciferných čísel

ČESKÝ JAZYK

 • vyjmenovaná slova po B
 • čtení – článek „Čertův chlapec“, básnička „Na svatého Mikuláše“
 • psaní – číslice

ČJH

 • hry pro zlepšení soustředění a paměti

SKN

 • vlastnosti látek – porovnávání, změny

ANGLIČTINA (J. Havlíčková, učebnice Chit Chat 1)

 • pomůcky na výuku: učebnice a pracovní sešit, sešit na psaní a kreslení (velký čtverečkovaný 425) a funkční psací potřeby (pero, tužka, pastelky – základní barvy). Učebnici i sešity prosím obalit.
 • procvičování nové slovní zásoby Unit 3 Super petsa dog, a cat, a bird, a rabbit, a spider, a fish, a mouse.;
 • nácvik otázek Is it (a dog)? – Yes, it is. / No, it isn´t.

HV

 • takt, noty podle délky
 • píseň „Vyletěla holubička“

VV

 • kresba postavy

 • vánoční ozdoby z papíru

TÝDENNÍ PLÁN 18. – 22.11.

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti
 • písemné sčítání dvojciferných čísel

ČESKÝ JAZYK

 • vyjmenovaná slova po B
 • čtení – „Takhle se zpívat nedají“ , „Jak namalovat prales plný zvířat“ , báseň V pralese
 • psaní – nácvik psaní f

ČJH

 • didaktické hry

SKN

 • vlastnosti látek

ANGLIČTINA (J. Havlíčková, učebnice Chit Chat 1)

 • pomůcky na výuku: učebnice a pracovní sešit, sešit na psaní a kreslení (velký čtverečkovaný 425) a funkční psací potřeby (pero, tužka, pastelky – základní barvy). Učebnici i sešity prosím obalit.
 • opakování slovní zásoby Unit 2 The TV Showa board, a chair, a clock, a desk, a door, a table, a window; číslovky 13_20; příprava na test;
 • příběh My friend is a monster, část 2.
 • úterý 19. 11. TEST (Unit 2);
 • nová slovní zásoba Unit 3 Super petsa dog, a cat, a bird, a rabbit, a spider, a fish, a mouse.

HV

 • takt, píseň „Tři citrónky“

VV

 • hra s barvou – abstraktní obraz

 • práce s papírem – krabička

TÝDENNÍ PLÁN 11.11. – 15.11.2019

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání dvojciferných čísel 
 • slovní úlohy (zápis)  str. 39 – 42
 • G – vzájemná poloha dvou přímek v rovině (str. 38)

ČESKÝ JAZYK

 • vyjmenovaná slova po B (str. 38 – 41)
 • sloh – dopis
 • čtení – čítanka
 • psaní – psací písmena e, l, b, k 

SVĚT KOLEM NÁS

 • přírodniny a lidské výtvory
 • přeměna – likvidace odpadů

ANGLIČTINA (J. Havlíčková, učebnice Chit Chat 1)

 • pomůcky na výuku: učebnice a pracovní sešit, sešit na psaní a kreslení (velký čtverečkovaný 425) a funkční psací potřeby (pero, tužka, pastelky – základní barvy). Učebnici i sešity prosím obalit.
 • procvičování slovní zásoby Unit 2 The TV Showa board, a chair, a clock, a desk, a door, a table, a window; číslovky 13_20;
 • základní otázky What´s your name?, How are you?, How old are you?, What´s your favourite colour?;
 • příběh My friend is a monster, část 2.

OSTATNÍ PŘEDMĚTY

 • HV – noty podle délky, rytmus, takt
 • VV – vystřihování z barevných papírů
 • PČ – výroba papírové krabičky

Týden 28.10. – 1.11.2019

28. 10. Státní svátek

29. 10. – 30. 10. Podzimní prázdniny 

31. 10. – 1. 11. Ředitelské volno

 

Týden 21.10. – 25.10.2019

MATEMATIKA

 • opakování sčítání dvojciferných čísel zpaměti s přechodem přes desítku (učebnice str. 36)
 • odčítání dvojciferných čísel zpaměti s přechodem přes desítku (učebnice str. 37)
 • rýsování úseček konkrétních velikostí (zopakování bodů, přímek a polopřímek)
 • pravidla pro počítání se závorkami a příklady na procvičení

ČESKÝ JAZYK

 • souhrnné opakování mluvnice probrané v říjnu
 • párové souhlásky – procvičování
 • popis – já, rodina, kamarádi, spolužáci; živočichové a rostliny; bydliště, škola, město
 • opakování – základy elektronické komunikace (riziko sociálních sítí apod.)
 • dialog na základě obrazového materiálu
 • verbální i nonverbální prostředky řeči (zmínka o znakové řeči)
 • opis slov, přepis slov a autodiktát

SVĚT KOLEM NÁS

 • opakování vzhled krajiny (rovina, pahorkatina, hornatina)
 • hustota osídlení, průmysl, zemědělství a rekreace (zjednodušené vysvětlení pojmů)
 • ochrana krajiny, ochrana zeleně a chráněné krajinné oblasti

ANGLIČTINA (J. Havlíčková, učebnice Chit Chat 1)

 • pomůcky na výuku: učebnice a pracovní sešit, sešit na psaní a kreslení (velký čtverečkovaný 425) a funkční psací potřeby (pero, tužka, pastelky – základní barvy). Učebnici i sešity prosím obalit.
 • nová slovní zásoba Unit 2 The TV Showa board, a chair, a clock, a desk, a door, a table, a window
 • otázka na barvu What colour´s (the board)?
 • číslovky 13-20.

 

Týden 14.10. – 18.10.2019

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti (učebnice str. 34 – 37)
 • pravidla pro počítání se závorkami
 • geometrie – polopřímky (učebnice str. 25 a 31)
 • jednoduché slovní úlohy

ČESKÝ JAZYK

 • popis a dialog na základě obrazového materiálu (učebnice str. 46)
 • základy elektronické komunikace
 • praktické čtení (technika, plynulost, pozornost a přízvuk)
 • rozdíl mezi veršem a rýmem, pohádka (spisovatel Josef Lada)
 • opis a přepis slov
 • párové souhlásky (hry se slovy)

SVĚT KOLEM NÁS

 • opakování – orientace ve volné krajině (přírodní úkazy, kompas, buzola, světové strany, mapa)
 • typy krajiny podle vzhledu (učebnice str. 11 a 12)
 • ochrana krajiny (učebnice str. 19)

ANGLIČTINA (J. Havlíčková, učebnice Chit Chat 1)

 • pomůcky na výuku: učebnice a pracovní sešit, sešit na psaní a kreslení (velký čtverečkovaný 425) a funkční psací potřeby (pero, tužka, pastelky – základní barvy). Učebnici i sešity prosím obalit.

Unit 1 Classroom bugs

 • čteme: komiksový příběh My friend is a monster, část 1.
 • souhrnné opakování a příprava na test.
 • čtvrtek 17. 10. TEST (Unit 1).

Týden 7.10. – 11.10.2019

MATEMATIKA

 • str. 24 až 28 v učebnici (vybrané příklady)

ČESKÝ JAZYK

 • mluvnice (stavba slova, slova citově zabarvená, nadřazená a podřazená, hláskosloví), sloh (popis, vyprávění příběhu, dialog na základě obrazového materiálu), psaní (osobitý rukopis, opis slov a autodiktát) a čtení (verš, rým a pohádka – spisovatel Josef Lada)

SKN

 • orientace ve volné krajině, určování světových stran, povrch krajiny (rovina, pahorkatina a hory), mapa (barvy a značky)

ANGLIČTINA (J. Havlíčková, učebnice Chit Chat 1)

Milí rodiče, v hodinách AJ pracujeme s učebnicí a pracovním sešitem. V pracovním sešitě budou barevně označeny domácí úkoly. Domácí úkoly děti vypracovávají samostatně. Na výuku děti potřebují učebnici a pracovní sešit, sešit na psaní a kreslení (velký čtverečkovaný 425 – bohužel tento sešit nebyl uveden v seznamu všech potřebných sešitů, proto prosím, zda můžete dětem pořídit vy) a funkční psací potřeby (pero, tužka, pastelky – základní barvy). Učebnici i sešity prosím obalit.

Unit 1 Classroom bugs

 • opakování slovní zásoba Unit 1 (vyslovovaná i psaná podoba slov: bag, book, pen, pencil, ruler, rubber, pencil case);
 • mluvíme: jednoduché pokyny ve třídě – Sit down. / Stand up. / Point to (a book).
 • čteme: komiksový příběh My friend is a monster, část 1.
 • souhrnné opakování a příprava na test.
 • čtvrtek 10. 10. TEST (Unit 1).
 • seznámení s novou slovní zásobou Unit 2 (board, chair, clock, desk, door, table, window; číslovky 13-20).

 

Týden 30.9. – 4.10.2019

S ohledem na plavecký výcvik se naše celotýdenní výuka omezí výhradně na český jazyk a matematiku.

Výjimečným dnem bude pouze úterý, kdy budeme společně vyrábět upomínkové předměty pro akci „Ze mě my“, na kterou mi máte po svých dětech, prosím Vás, poslat potvrzení, že souhlasíte s případným zvěřejněním fot Vašich dětí (viz potvrzení, které jsem ve čtvrtek poslal po dětech). V souvislosti s tím Vás prosím o zajištění materiálů pro úspěšnou výrobu takových upomínkových drobností, které se vejdou takříkajíc do kapsy. Vaše děti byly velmi šikovné při vymýšlení možností, ale zatím nikdo z nich nic nepřinesl. Takže kaštany, mušle, rýže, bambus, čínské znaky apod. jsou jako materiál pro úterní zpracování v prvních čtyřech hodinách velmi vítaným příspěvkem. Kdyby Vás samotné napadlo něco v souvislosti s tématem „Čína, Vietnam“, tak můžete poslat samozřejmě po svých dětech cokoli, co můžete a chcete postrádat, v pondělí a nejpozději v úterý k výrobě upomínkových předmětů. Velmi Vám děkuji za pochopení a spolupráci. Bez materiálu pro výrobu upomínkových předmětů bude jejich výroba podstatně náročnější, jak si jistě umí každý z Vás představit.

Český jazyk – abeceda (učebnice str. 31 až 33), vyjmenovaná slova s y, ý po b (učebnice str. 36 až 43) a slova souznačná (učebnice str. 44), 

Český jazyk – opakování učiva předchozího měsíce

pondělí – zadané slovo rozdělit na slabiky a vypsat zvlášť postupně samohlásky a souhlásky

středa -napsat konkrétní příklady druhů vět dle postoje mluvčího (od každého jeden – celkem čtyři)

čtvrtek – napsat své konkrétní podstatné jméno, sloveso, předložku a spojku; z nich následně vytvořit smysluplnou větu (tato druhá část úkolu platí jen pro ty kreativnější a šikovnější žáky)

pátek – diktát shrnující užití ú/ů; slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě a mně; i/y po měkkých a tvrdých souhláskách

Matematika – str. 21 – 26 v učebnici

 • Matematika – opakování učiva předchozího měsíce
 • pondělí – písemné sčítání dvojciferných čísel
 • středa – písemné odčítání dvojciferných čísel
 • čtvrtek – písemné násobení (malá násobilka)
 • pátek – písemné dělení (malá násobilka)

 

Týden 23.9. – 27.9.2019

S ohledem na plavecký výcvik se naše celotýdenní výuka omezí až na jednu jedinou výjimku na český jazyk a matematiku.

Tou výjimkou je SKN (24.9.) – naše obec: škola, knihovna, muzeum, kostel, kino, divadlo, zámek, radnice apod.

Český jazyk – podstatná jména, slovesa, předložky a spojky

Matematika – str. 16 – 21 v učebnici

 

Komentáře jsou uzavřeny.