III.B Mgr. Petr Málek

Mgr. Petr Málek

petr.malek@zsrakovskeho.cz


Týden 14.10. – 18.10.2019

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti (učebnice str. 34 – 37)
 • pravidla pro počítání se závorkami
 • geometrie – polopřímky (učebnice str. 25 a 31)
 • jednoduché slovní úlohy

ČESKÝ JAZYK

 • popis a dialog na základě obrazového materiálu (učebnice str. 46)
 • základy elektronické komunikace
 • praktické čtení (technika, plynulost, pozornost a přízvuk)
 • rozdíl mezi veršem a rýmem, pohádka (spisovatel Josef Lada)
 • opis a přepis slov
 • párové souhlásky (hry se slovy)

SVĚT KOLEM NÁS

 • opakování – orientace ve volné krajině (přírodní úkazy, kompas, buzola, světové strany, mapa)
 • typy krajiny podle vzhledu (učebnice str. 11 a 12)
 • ochrana krajiny (učebnice str. 19)

ANGLIČTINA (J. Havlíčková, učebnice Chit Chat 1)

 • pomůcky na výuku: učebnice a pracovní sešit, sešit na psaní a kreslení (velký čtverečkovaný 425) a funkční psací potřeby (pero, tužka, pastelky – základní barvy). Učebnici i sešity prosím obalit.

Unit 1 Classroom bugs

 • čteme: komiksový příběh My friend is a monster, část 1.
 • souhrnné opakování a příprava na test.
 • čtvrtek 17. 10. TEST (Unit 1).

Týden 7.10. – 11.10.2019

MATEMATIKA – str. 24 až 28 v učebnici (vybrané příklady)

ČESKÝ JAZYK – mluvnice (stavba slova, slova citově zabarvená, nadřazená a podřazená, hláskosloví), sloh (popis, vyprávění příběhu, dialog na základě obrazového materiálu), psaní (osobitý rukopis, opis slov a autodiktát) a čtení (verš, rým a pohádka – spisovatel Josef Lada)

SKN – orientace ve volné krajině, určování světových stran, povrch krajiny (rovina, pahorkatina a hory), mapa (barvy a značky)

ANGLIČTINA (J. Havlíčková, učebnice Chit Chat 1)

Milí rodiče, v hodinách AJ pracujeme s učebnicí a pracovním sešitem. V pracovním sešitě budou barevně označeny domácí úkoly. Domácí úkoly děti vypracovávají samostatně. Na výuku děti potřebují učebnici a pracovní sešit, sešit na psaní a kreslení (velký čtverečkovaný 425 – bohužel tento sešit nebyl uveden v seznamu všech potřebných sešitů, proto prosím, zda můžete dětem pořídit vy) a funkční psací potřeby (pero, tužka, pastelky – základní barvy). Učebnici i sešity prosím obalit.

Unit 1 Classroom bugs

 • opakování slovní zásoba Unit 1 (vyslovovaná i psaná podoba slov: bag, book, pen, pencil, ruler, rubber, pencil case);
 • mluvíme: jednoduché pokyny ve třídě – Sit down. / Stand up. / Point to (a book).
 • čteme: komiksový příběh My friend is a monster, část 1.
 • souhrnné opakování a příprava na test.
 • čtvrtek 10. 10. TEST (Unit 1).
 • seznámení s novou slovní zásobou Unit 2 (board, chair, clock, desk, door, table, window; číslovky 13-20).

 

Týden 30.9. – 4.10.2019

S ohledem na plavecký výcvik se naše celotýdenní výuka omezí výhradně na český jazyk a matematiku.

Výjimečným dnem bude pouze úterý, kdy budeme společně vyrábět upomínkové předměty pro akci „Ze mě my“, na kterou mi máte po svých dětech, prosím Vás, poslat potvrzení, že souhlasíte s případným zvěřejněním fot Vašich dětí (viz potvrzení, které jsem ve čtvrtek poslal po dětech). V souvislosti s tím Vás prosím o zajištění materiálů pro úspěšnou výrobu takových upomínkových drobností, které se vejdou takříkajíc do kapsy. Vaše děti byly velmi šikovné při vymýšlení možností, ale zatím nikdo z nich nic nepřinesl. Takže kaštany, mušle, rýže, bambus, čínské znaky apod. jsou jako materiál pro úterní zpracování v prvních čtyřech hodinách velmi vítaným příspěvkem. Kdyby Vás samotné napadlo něco v souvislosti s tématem „Čína, Vietnam“, tak můžete poslat samozřejmě po svých dětech cokoli, co můžete a chcete postrádat, v pondělí a nejpozději v úterý k výrobě upomínkových předmětů. Velmi Vám děkuji za pochopení a spolupráci. Bez materiálu pro výrobu upomínkových předmětů bude jejich výroba podstatně náročnější, jak si jistě umí každý z Vás představit.

Český jazyk – abeceda (učebnice str. 31 až 33), vyjmenovaná slova s y, ý po b (učebnice str. 36 až 43) a slova souznačná (učebnice str. 44), 

Český jazyk – opakování učiva předchozího měsíce

pondělí – zadané slovo rozdělit na slabiky a vypsat zvlášť postupně samohlásky a souhlásky

středa -napsat konkrétní příklady druhů vět dle postoje mluvčího (od každého jeden – celkem čtyři)

čtvrtek – napsat své konkrétní podstatné jméno, sloveso, předložku a spojku; z nich následně vytvořit smysluplnou větu (tato druhá část úkolu platí jen pro ty kreativnější a šikovnější žáky)

pátek – diktát shrnující užití ú/ů; slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě a mně; i/y po měkkých a tvrdých souhláskách

Matematika – str. 21 – 26 v učebnici

Matematika – opakování učiva předchozího měsíce

pondělí – písemné sčítání dvojciferných čísel

středa – písemné odčítání dvojciferných čísel

čtvrtek – písemné násobení (malá násobilka)

pátek – písemné dělení (malá násobilka)

 

Týden 23.9. – 27.9.2019

S ohledem na plavecký výcvik se naše celotýdenní výuka omezí až na jednu jedinou výjimku na český jazyk a matematiku.

Tou výjimkou je SKN (24.9.) – naše obec: škola, knihovna, muzeum, kostel, kino, divadlo, zámek, radnice apod.

Český jazyk – podstatná jména, slovesa, předložky a spojky

Matematika – str. 16 – 21 v učebnici

 

Komentáře jsou uzavřeny.