TEPLÁRNA HLÁSÍ HAVÁRII V KRČI

Vážení rodiče, dnes ráno byla přerušena dodávka tepla do školy z důvodu  havárie teplovodu v Krči. Žáci si ponechají bundy ve třídách a nebudou se přezouvat. Vyučující přizpůsobí organizaci hodin dle vývoje situace. Bylo přislíbeno, že dodávky obnoví z jiného zdroje, ale neznáme přesný termín. Rodiče si mohou vyzvednout děti  i v průběhu dne.

děkuji za pochopení                                                       Mgr. Pavel Nedbal

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

Tématem letošního již 57. ročníku je Bezlesí. Všechny materiály, harmonogram a další informace naleznete také na webu:https://www.natur.cuni.cz/biologie/biologicka-olympiada/aktualni-rocnikZároveň, k letošnímu tématu Bezlesí připravilo Informační centrum přírodovědných soutěží (ICPS) Gymnázia Botičská odpolední přednáškový blok 3 přednášek (nejen) pro olympioniky. Na přednášky se není třeba registrovat. Konají se od 16 do 19 hodin v aule Gymnázia, Praha 2, Botičská 1.

http://www.gybot.cz/rubrika/384-Granty-a-souteze-ICPS-Prednasky-pro-olympioniky/index.htm,

PRODLOUŽENÍ SWOT DOTAZNÍKU

Vážení rodiče, děkuji všem, kteří našli čas a dotazník vyplnili. Někteří rodiče dotazník nedostali a na třídních schůzkách projevili zájem o vyplnění. Z  tohoto důvodu bude otevřen do 16.11.2022. Přímý odkaz na webu školy mi  nedoporučili, protože ho může vyplnit kdokoli. Zájemci se mohou obrátit o  zaslání odkazu na pana zástupce P.Poláka – petr.polak@zsrakovskeho.cz . Anonymita  dotazníku bude zaručena a škola získá správnou adresu rodiče, kterou zadáme do matriky školy.  Mgr.Pavel Nedbal

ŘEDITELSKÉ VOLNO 18.11.2022

Vážení rodiče,

v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z technických  důvodů ředitelské volno dne 18.11.2022.  V tento den  nebude probíhat vyučování, stravování ve školní jídelně základní školy a zájmové vzdělávání ve školní družině.        Mgr. Pavel Nedbal

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče, zveme vás na třídní schůzky 09.11.2022 od 17:30 hodin. Schůzka třídních důvěrníků s vedením školy v 17:00 hodin ve sborovně.

BALÍČEK OKAMŽITÉ POMOCI PRAŽANŮM

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením řízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti. Sledujte důležité informace – Balíček školství – ZDE

 • Podmínkou čerpání podpory je trvalý pobyt žadatele na území hl. m. Prahy.
 • Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023 – ke stažení ZDE
 • Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023 – ke stažení ZDE
 • Žádost je třeba doručit vyplněnou a podepsanou na předepsaném formuláři v těchto termínech:
  – pro podporu od 1. 10. 2022 – ve dnech 27. 9. 2022 od 7:00 do 8:00 hodin a 29. 9. 2022 od 7:00 do 8:00 hodin,
  – pro podporu od 1. 11. 2022 – od 18. 10. 2022 do 21. 10. 2022 vždy od 7:00 do 8:00 hodin.
  Z důvodu administrativní zátěže organizace není možné podávat žádosti v jiných termínech. Podporu není možné žádat zpětně.
 • Žádost je třeba doručit osobně na recepci školy. S sebou je potřeba přinést občanský průkaz k ověření trvalého pobytu žadatele.
 • Základní podmínkou kladného vyřízení žádosti je stav, že žadatel nevykazuje vůči škole žádný dluh ke dni podání žádosti.
 • Škola vyrozumí žadatele, zda bylo žádosti vyhověno nebo nevyhověno. Písemné vyrozumění obdrží žadatel formou elektronické zprávy do sedmi pracovních dnů.

Celá agenda se  zpracováním žádostí zákonných zástupců žáka dopadne na školu s tím, že schvalování,  je delegováno na ředitele školy –  schema. Podrobnosti a upřesnění se dozvídáme postupně, sledujte stránky.

Děkuji za pochopení  Mgr. Pavel Nedbal