III.A Mgr. Simonka Marcoen

Mgr. Simonka Marcoen

simonka.marcoen@zsrakovskeho.cz


Týden 10.12. – 14.12.

ČJ – vyjmenovaná slova po b,l

        určování slovních druhů ve větách

        PJ – rod, číslo

        Pádové otázky – umět zpaměti

M  – řady čísel do 1 000

        porovnávání čísel

       g.: rovina

SKN – voda

            nerosty a horniny

Recyklohraní – sběr starých a použitých mobilů

13.2. návštěva KC 12 – Setkání před Betlémem –  60 Kč

20.12.  vánoční posezení od 17.hod. 

Týden 3.12. – 7.12.

ČJ – stále procvičujeme vyjm.slova po b a l a jejich slova příbuzná

        podst.jména – rod m.,ž.,stř., životnost a neživotnost, číslo jedn.,množ.

        začínáme pády podst.jmen

M –  zaokrouhlování čísel na desítky , sčít. a odčít.dvojciferných čísel, nás. a dělení 

        přirozená čísla v oboru do 1000/ 2.díl učebnice/

SKN – vlastnosti látek

           základní podmínky života

3.12.  “ Čechova stodola “

             sraz v 8.00 h. před školou – společný odchod k Albertu ,kde nás bude čekat autobus

             s sebou batoh se svačinkou a pitím,teplé oblečení a dobrou náladu 

13.12.   KC12   Setkání před Betlémem , vybíráme 60 Kč

20.12.  od 17.00 h. vánoční besídka s programem a posezením s rodiči

             děti mohou nosit dárečky pro spolužáky – tombola 

             v týdnu besídky mohou nosit cukroví  nebo jiné občerstvení

 

Týden 26.11. – 30.11.

ČJ –  opakujeme  : vyjmenovaná slova po b,l (zpaměti) , příbuzná slova ,druhy slov

                                 rod podst.jmen – životnost a neživotnost

        sloh : vzkaz

M – neustále se věnujeme písemnému sčítání a odčítání dvojcifer.čísel

       zaokrouhlování čísel na desítky

      g.: rovnoběžky a různoběžky

SKN – veterinář ,lékař

            základní podmínky života

Informace :

dne 3.12. – poznávací výlet ¨ Čechova stodola ¨ sraz před školou , odjezd od Albertu .

Prosím ,kdo ještě nezaplatil ,donést  TU  280, 00 Kč. Děkuji .

Týden 19.11. – 23.11

ČJ  –  věnujeme se převážně vyjmenovaným slovům po b,l 

          pamětné zkoušení

M  –  písemné odčítání a sčítání pod sebou

         slovní úlohy

        g.: rovnoběžky a různoběžky

SKN  – látky pevné ,jejich rozdělení

             měření délky


Týden  12.11. – 16.11.

ČJ  –  neustálé opakování druhů vět,psaní i,y , slovních druhů

         vyjmenovaná slova  b , l

M –  sčítání a odčítání dvojciferných čísel

        násob. a dělení

       g.: opakování

SKN  – třídění odpadu 

             opakování vlastností a druhů látek

 

14.11.  Třídní schůzky od 17.30 hod.

 

Týden  5.11. – 9.11.

ČJ – neustále opakujeme druhy vět, znaménka za nimi,slabiky,souhl. a samohl.

        vyjmenovaná slova po B , umět zpaměti

        čt.: důraz na plynulé čtení s porozuměním

M – opakování násob. a dělení, pamětné sčítání a odčítání dvojcif.čísel

       g.: poloha dvou přímek v rovině

SKN  –  vlastnosti látek 

              lékař a veterinář

Týden 22.10. – 26.10.

ČJ –  stavba slova ,  vyjmenovaná slova

        čt.: důraz na správné čtení a porozumnění textu

M – procvičujeme neustále nás.,děl.

       sčítání a odčítání  dvojciferných čísel zpaměti

      slovní úlohy

SKN  –  vlastnosti látek

pravidelně píšeme testy z ČJ a M

Příští týden test z SKN .

Četba textu denně trénovat .

29. – 30.10. přeji pěkné podzimní prázdniny

 

Týden 22.10. – 26.10.

ČJ – stále  procvičujeme párové souhlásky,psaní velkých písmen

        začínáme vyjmenovaná slova

       čt.: čteme ze svých knížek a z čítanky nahlas a potichu

M – neustále procvičujeme nás.,děl.,sčít. a odčít.,slovní úlohy

       g.: polopřímka

SKN  

Přírodniny a lidské výtvory

23.10.  Olympijský víceboj – každý bude mít vhodné oblečení do tělocvičny i na ven

29.10. a 30.10.  podzimní prázdniny

Týden 15.10. – 19.10.

ČJ – věnujeme se procvičování párových souhlásek

        určování vět- jednod.,souvětí

        určování podst.jmen,sloves ,zájmen ,předložek,číslovek

        opakování abecedy

       učeb. do strany 31

M – násob.,dělení,sčítání,odčít.

       slovní úlohy – zápis a výpočet

      g.: polopřímka

učeb. do str. 29 – 30

SKN – práce s buzolou,určování směru

každý týden píšeme s dětmi  test z ČJ a M  z probrané látky

17.10.  ZEMĚMY   –  projektový den – zajímavosti o Vietnamu a Rusku

            výuka probíhá do 11.40 hod., společně odcházíme na oběd

23.10.  OLYMPIJSKÝ  VÍCEBOJ –  sportovní  den  ( nutno mít cvičební úbor i na ven )

 

 

Týden  8.10. – 12.10.

ČJ – procvičujeme slova citově zabarvená,spisovná a nespisovná,nadřazená a podřazená

        párové souhlásky

M – slovní úlohy – zápis,výp. a odpov.

       násob.,dělení,sčítání,odčítání pod sebou,příklady se závorkami

SKN – orientace v krajině

Plavání od 9.10. do 24.10. každý den.Časový harmonogram dostaly děti nalepený do notýsků.

s sebou : plavky,ručník,pantofle,plav.čepici,hřeben,svačinku

Prosím děti teple obléci ,aby děti nenastydly.

Platba za osobu – 500 Kč

na účet č.: 266496066/0300

               SS 0918


Týden 1.10. – 5.10.

ČJ  –  určování ve větách slovní druhy

          znalost jednod.vět a souvětí

         pravopis ú,ů ,i,y, dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě

        správný opis textu a jeho kontrola

každý den čtení doma nutné!

M –   sčítání ,odčítání

         násobení , dělení  zpaměti

        slovní úlohy

SKN  –   Rovina,pahorkatina,hory

               Světové strany 

2.10. – 5.10.  sběr papíru

Týden  24.9. – 28.9.

ČJ  –  určování vět jednoduchých a souvětí ,slovních druhů

          odůvodnění pravopisu i,y

         uč. str. 14 – 19

M –  neustálé procvičování násob.,děl.,sčít. a odčít.

        příklady se závorkami  a slovní úlohy 

       uč. str. 13 – 17

SKN  –  Krajina kolem nás

28.9.  Státní svátek

Týden  17.9. – 21.9.

ČJ  –  slabiky,slova,psaní i ,y , velká písmena , skupiny dě,tě,ně,bě,pě,vě

          spojky,slovesa, jednod.věta a souvětí

         hlasité čtení textu denně trénovat, zpaměti 2 sloky Hustá sprška – 1. a 3.sloka D , 2.a 4.sloka CH

         uč.str. 11-15

M –  <,>,=

        sčítání,odčítání,násob.,dělení

       slovní úlohy

       uč.str.10-12

SKN  –  příměstské oblasti ,nákupní střediska, MHD

21.9.  přespolní běh – informace budou dětem předány

 

Týden  10.9. – 14.9.2018

ČJ  –  opakování z  II.ročníku , uč. str. 7-10

          každý den trénovat hlasité čtení

         každý si přinese svou oblíbenou knížku do naší knihovny

M –  opakování , cvičíme správný zápis slovních úloh a jejich řešení , uč. str. 5-12

        g.: bod,přímka

SKN – Domov , město ,příměstské oblasti

12.9.  třídní schůzky od 17.30 hod.

Prosím rodiče,aby děti měly obalené sešity a učebnice .Sešit formátu A5 budou používat pro důležité informace ze školy .

 


Vítám Vás v novém školním roce 2018/19 a  těším se na Vás !

Týden 3.9. – 7.9.2018

3.9.  –  začátek vyučování v 8.00 h. – 8.45 h.

4.9.  – 8.00 h. – 11.30 h. ( obědy od 11.00h. do 12.00h.) 

5.9.  –  vyučování dle rozvrhu

Nezapomenout  psací potřeby s sebou . Ostatní informace se dozvíte od TU .

Sejdeme se ve stejné třídě jako loni.

 

Komentáře jsou uzavřeny.