V.B Mgr. Lenka Němcová

Mgr. Lenka Němcová

lenka.nemcova@zsrakovskeho.cz


Týdenní plán 10. 12. – 14. 12. 2018

Informace

– sbíráme nefunkční – rozbité, staré mobilní telefony – projekt Recyklohraní

Vánoční besídka: 17.12, čas upřesním 16:45 – 17:45

Prezentace besídky, příprava, nácvik, oblečení zůstane ve škole.

Český jazyk

opakování, rod mužský, vzory předseda, soudce – uč. str. 75 – 76

Podstatná jména- rod ženský – uč. str.  77 – 78

Sloh: Líčení zážitků, osnova, vypravování.

 

Matematika

Procvičujeme: Písemné dělení dvojciferným dělitelem.

Průměrná rychlost – uč. str. 14 – 17

Geo:  jednotky obsahu – uč. str. 8, obsah obdélníku, čtverce procvičování

Nauka o přírodě

Potrava, lidské tělo. 

 

Nauka o společnosti

ZROD NOVÉHO ČESKOSLOVENSKA

Anglický jazyk

Unit 4

 • přivlastňovací zájmena (my, your, his, her, its, our, their), přivlastňovací pád (Lucy´s cat)
 • souhrnné opakování (tvary slovesa be – am, is, are, přivlastňovací zájmena a pád) a příprava na test.
 • time

 

Týdenní plán 3. 12. – 7. 12. 2018

Informace

– sbíráme nefunkční – rozbité, staré mobilní telefony – projekt Recyklohraní

Vánoční besídka: 17.12, čas upřesním

Český jazyk

Podstatná jména – mluvnické kategorie – opakování – uč. str. 66 – 68

Procvičování – shoda přísudku s podmětem – uč. str. 57 – 58

Sloh: Líčení zážitků, osnova, vypravování.

 

Matematika

Písemné dělení dvojciferným dělitelem – uč. str.  9 – 12

Geo: Obsah obdélníka, čtverce – uč. str. 13

 

Nauka o přírodě

Výživa, potrava, význam pro člověka.

 

Nauka o společnosti

Boj proti nacistům.

Anglický jazyk

Unit 4

 • přivlastňovací zájmena (my, your, his, her, its, our, their), přivlastňovací pád (Lucy´s cat)
 • souhrnné opakování (tvary slovesa be – am, is, are, přivlastňovací zájmena a pád) a příprava na test.
 • time

Foto: výtvarná výchova – VÁNOČNÍ STROM, projekt – „TŘÍDA SE ZELENÁ“

 

 

Týdenní plán 26. 11. – 30. 11. 2018

Český jazyk

Procvičování – shoda přísudku s podmětem – uč. str. 52 – 53

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem – uč. str. 55 – 56

Sloh: Líčení zážitků, osnova, vypravování.

Čtení: recitace básně.

29.11  kontrolní práce za 1. čtvrtletí : stavba slova ( kořen, předponová část, příponová část), vyjmenovaná slova, předpony –  roz, bez, vz, od, nad, pod, před,  ob, v, z, s, vz, slova protikladná, souznačná, souřadná, významem nadřazená a podřazená, slovní druhy – předložka s , z – s  (2. p., 7.p.), slovesa – ( str. 26,27),  způsob u sloves,  skladba – podmět, přísudek, skladební dvojice, několikanásobný podmět, holý podmět, přísudek jmenný se sponou

Matematika

Písemné dělení dvojciferným dělitelem – uč. str. 6 – 10

Geo: Jednotky obsahu.

Nauka o přírodě

Člověk a příroda.

Nauka o společnosti

Severní Morava – dokončení – zápis, pracovní list.

Test:  PRVNÍ PREZIDENT, JAK SE ŽILO V PRVNÍ REPUBLICE, REPUBLIKA SE HROUTÍ – od. str. 32-37

Anglický jazyk

Unit 3, str. 37,38,39

 

Týdenní plán 19. 11. – 23. 11. 2018

Informace

Úterý – druhou hodinu odchod na poštu “ POSÍLÁME ZPRÁVU“ – žáci si přinesou dopisní papír, známku, obálku, adresu, kapesné do cukrárny.

 

Český jazyk

Shoda přísudku s podmětem – uč. str. 48 – 51

Sloh: Dopis – dokončení, pošta

29.11  kontrolní práce za 1. čtvrtletí : stavba slova ( kořen, předponová část, příponová část), vyjmenovaná slova, předpony –  roz, bez, vz, od, nad, pod, před,  ob, v, z, s, vz, slova protikladná, souznačná, souřadná, významem nadřazená a podřazená, slovní druhy – předložka s , z – s  (2. p., 7.p.), slovesa – ( str. 26,27),  způsob u sloves,  skladba – podmět, přísudek, skladební dvojice, několikanásobný podmět, holý podmět, přísudek jmenný se sponou

 

Matematika

II. díl učebnice

Dělení přirozených čísel – uč. str. 3 – 4

Pamětné dělení se zbytkem – uč. str. 5

Geo: 1. díl – tělesa – uč. str. 56

23.11 pátek : kontrolní práce za 1. čtvrtletí : jednotky, písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení, rovnice, slovní úlohy, zlomky, římské číslice, zaokrouhlování čísel, přímá úměrnost

 

Nauka o přírodě

Člověk a příroda.

Nauka o společnosti

PRVNÍ REPUBLIKA, REPUBLIKA SE HROUTÍ

Test: 26.11 – JAK SE ŽILO V PRVNÍ REPUBLICE

Anglický jazyk

UNIT 3

Týdenní plán 12. 11. – 16. 11. 2018

Informace

14. 11. Třídní schůzky v 16:30 hod.

 

Český jazyk

Přísudek holý, rozvitý a několikanásobný – uč. str. 42 – 44, slovní druhy opakování.

Sloh: Dopis.

Kontrolní práce za 1. čtvrtletí: 29.11 

 

 

Matematika

Procvičování – uč. str. 57, 58

Úterý: kontrolní práce za 1. čtvrtletí – 23.11 – jednotky, písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení, rovnice, slovní úlohy, zlomky, římské číslice, zaokrouhlování čísel, přímá úměrnost

Počítání se závorkami, práce s kalkulátorem – pracovní list.

Geometrie : opakování – pátek test: kružnice, trojúhelník, úhlopříčky čtverec a obdélník, vlastnosti úhlopříčky, souřadnice bodů, obvody obrazců

 

Nauka o přírodě

Výuka – třídění organismů, třídění přírodnin.

Test: str. 19 – 23

 

Nauka o společnosti

První prezident. Do str. 33 Čtvrtek test: str. 30-31.

 

Anglický jazyk

Unit 3

 


Týdenní plán 5. 11. – 9. 11. 2018

Informace

5. 11. Prevence: Sexuální výchova

Český jazyk

Podmět holý, rozvitý, několikanásobný, vyjádřený, nevyjádřený – uč. str. 38 – 41

Ve čtvrtek kontrolní práce: předpony, předložky, slovesa – osoba, číslo, čas, způsob

Sloh: Líčení zážitků.

Diktát: slovesa, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem.

 

Matematika

Souřadnice bodů. Římské číslice.

Test geom.: kruh, kružnice, trojúhelník, obvody

Test: písemné násobení, písemné dělení, slovní úloha, převody. 

 

Nauka o přírodě

Opakování: podnebné pásy: zápis do sešitu.

Botanické a zoologické zahrady.

 

Nauka o společnosti

Test: str. 28,29.

SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO, PRVNÍ PREZIDENT

Anglický jazyk

UNIT 3 :  I have got, slovíčka. 

Týdenní plán 29. 10. – 2. 11. 2018

Foto: 25.10 párty Halloween 2018 

 

Informace

29. 10. – 30. 1. Podzimní prázdniny 🙂

1. 11. KC 12 – Trapas nepřežiji aneb ten řízek nezvedej

 

Český jazyk

Skladba – podmět holý, rozvitý a několikanásobný – uč. str. 38 – 39

Procvičujeme slovesa – osoba, číslo, čas, způsob.

 

Matematika

Zlomky – uč. str. 39-45

Geo: Kruh, kružnice.

 

Nauka o přírodě

Podnebné pásy, oceány, třídění organizmů.

 

Nauka o společnosti

Test: otázky str. 28,29. SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO.

 

Anglický jazyk

Unit: 3, projekt: My Family.

Týdenní plán 22. 10. – 26. 10. 2018

Foto: ZE MĚ MY

 

Informace

24. 10. Olympijský víceboj – sportovní soutěž – 

Odznak zdatnosti olympijských vítězů – OVOV

Den konání: 24.10.2018

Místo: hřiště a TV

 • Žáci přijdou do školy již ve sportovním oblečení, svačina, pití s sebou ( obutí na ven a do TV)
 • Zahájení sportovního dne v 8:05 – 8:10 hodin na hřišti
 • V 8:20 hodin začínají první disciplíny dle rozpisu
 • Sportovní den končí dle rozvrhu jednotlivých tříd
 • Po skončení akce třídní učitelé odvádějí svoji třídu do školy a výuku končí dle rozvrhu

25.10.  Třídní akce: Happy Halloween – od 14-17 hodin

Pozvánka na Happy Halloween ( místo učebna 5.B,)  –  Milí rodiče, zveme Vás na akci naší třídy , dne 25.10 od 14 hodin, program: dlabání dýní, výroba marcipánových strašidel, prezentace žáků, občerstvení vítáno ( pokud přinesete pití, dortíky, sušenky, budeme rádi), čeká Vás příjemná zábava, setkání nás všech, tvořivé chvilky s dětmi.  

 

Český jazyk

Slovní druhy – uč. do str.27

Prezentace žáků slovní druhy.

 

Matematika

Jednotky času, převádění jednotek, slovní úlohy, písemné odčítání, písemné dělení, do str. 42

Geo: Kružnice a kruh, do str. 39

 

Nauka o přírodě

do str. 20, polární pás, Antarktida, referáty žáků

 

Nauka o společnosti

test: str. 20-23, učivo do str. 33

 

Anglický jazyk

Planning your Project, str. 26,27

Týdenní plán 15. 10. – 19. 10. 2018

Informace

17. 10. Ze-mě-my – projektový den – Vietnam, Rusko – výuka do 11.40 hod.

24. 10. Olympijský víceboj – sportovní soutěž – organizaci upřesním

25.10.  Třídní akce: Happy Halloween – od 14-17 hodin

Pozvánka na Happy Halloween ( místo učebna 5.B,)  –  Milí rodiče, zveme Vás na akci naší třídy , dne 25.10 od 14 hodin, program: dlabání dýní, výroba marcipánových strašidel, prezentace žáků, občerstvení vítáno ( pokud přinesete pití, dortíky, sušenky, budeme rádi), čeká Vás příjemná zábava, setkání nás všech, tvořivé chvilky s dětmi.  

 

Český jazyk

Slovní druhy – uč. do str.27

Prezentace žáků slovní druhy.

Slovesa- opakování mluvnických kategorií – uč. str. 25 – 27

 

Matematika

Jednotky hmotnosti a času – uč. str. 27 – 28, 35 – 27

Geo: Obvody obrazců – str.34

 

Nauka o přírodě

do str. 20, polární pás, Antarktida, referáty žáků

 

Nauka o společnosti

do str. 23

 

Anglický jazyk

Unit 2

 

 


Týdenní plán 8. 10. – 12. 10. 2018

Informace

17. 10. Ze-mě-my – projektový den – Vietnam, Rusko – výuka do 11.40 hod.

24. 10. Olympijský víceboj – sportovní soutěž – organizaci upřesním

 

Český jazyk

Slovní druhy – uč. str. 22 – 23

Opakování předpon, předložek – pracovní list

Slovesa- opakování mluvnických kategorií – uč. str. 25 – 27

 

Matematika

Jednotky hmotnosti a času – uč. str. 27 – 28, 35 – 27

Geo: Trojúhelník – uč. str. 29

 

Nauka o přírodě

Podnebné pásy – tropický pás, dokument, do str. 17

 

Nauka o společnosti

do str. 23

 

Anglický jazyk

Unit 2

 

 

Informace

2. 10. – 5. 10. Sběr papíru (od 6.45 hod.)

24. 10. Olympijský víceboj – organizaci upřesním

Tělesná výchova – pokud to počasí dovolí, chodíme na TV ven na hřiště. S sebou: mikiny, popř. tepláky.

Český jazyk

Význam slov- jednoznačná, mnohoznačná, s citovým zabarvením, protikladná, souznačná, významově nadřazená, podřazená – uč. str. 18, 20

Slovní druhy – uč. str. 22 – 23

Opakování předpon a předložek.

Matematika

Jednotky délky. 

Řešení slovních úloh.

Geo: Čtverec, obdélník – obvody obrazců.

Nauka o přírodě

Přizpůsobivost rostlin a živočichů – do str. 18

Nauka o společnosti

Politické probuzení – uč. str. 17

Rakousko – Uhersko – do  str. 22

Anglický jazyk

Unit 2

Týdenní plán 24. 9 . – 28. 9. 2018

Informace

28. 9. Státní svátek

Český jazyk

Předpony (ob, v, z,s,vz ), prezentace vyjmenovaná slova, významy slov do str. 19

Matematika

Procvičování násobení a dělení,kladná a záporná čísla,  geometrie – úhel, do str. 17

 Nauka o přírodě

do str. 13, referáty žáků, dokument

Nauka o společnost

str- 12,13, ústní zkoušení, referáty žáků

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 1

Skupina B (Benradouane)

Unit 1C- Revision, numbers 1-100. Mini test

Unit 1D- Plurals (there is a book – there are books ) / (irregular plurals – a child – two children …)

Tělesná výchova

Celý podzim, pokud počasí dovolí, budu se žáky chodit na hodiny TV ven.

Prosím, ať mají všichni žáci sportovní mikiny ( ranní tělocviky jsou již chladné) a později i tepláky.

Děkuji za spolupráci

K.Suková

 

Informace

Nabídka kroužků ve školním roce 2018/2019

19. 9. Badatelské odpoledne od 15.00 hod.

21. 9. Přespolní běh – organizace bude upřesněna

 

Český jazyk

Slova příbuzná – uč. str. 9

Předpony (roz-, bez-, vz-) – uč. str. 10 – 11

Sloh: Rozvoj slovní zásoby.

 

Matematika

Procvičování sčítání a odčítání – uč. str. 7 – 9

Geo: (v pátek) Geometrické útvary – uč. str. 10

 

Nauka o přírodě

Rozmanitost přírodních podmínek – uč. str. 3 – 6

 

Nauka o společnosti

Praha a její okolí – uč. str. 3 – 10

Střední Čechy – Povrch, vodstvo a podnebí

 

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 1

Skupina A (Benradouane)

Unit 1C- Numbers 1-100. Student’s Book. str. 8  – 9

Týdenní plán 10. 9 . – 14. 9. 2018

Informace

12. 9. Třídní schůzky v 16.30 hod.

 

Český jazyk

Opakování učiva 4. ročníku.

Stavba slova, slovotvorný základ – uč. str. 5 – 7

 

Matematika

Opakování učiva 4. ročníku – uč. str. 4 – 5

Procvičování sčítání a odčítání – uč. str. 7

Geo: geometrické útvary – uč. str. 6

 

Nauka o přírodě

Rozmanitost přírodních podmínek – uč. str. 3 – 6

 

Nauka o společnosti

Praha a její okolí – uč. str. 3 – 10

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina B (Benradouane)

Unit 1C- Numbers 1-100. Student’s Book. str. 8  – 9


Vítáme Vás v novém školním roce 2018/2019.

 

Komentáře jsou uzavřeny.