III.B Mgr. Daniel Königer

Mgr. Daniel Königer

daniel.koniger@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN (18. – 22. 2.)

ČJ

 • opakujeme vyjmenovaná slova po B,L,M
 • vyjmenovaná slova po P (str.82 – 86) – zaměřujeme se na doplňovací cvičení a odvozování slov příbuzných
 • opakujeme podstatná jména (rod, číslo, životnost, PÁDOVÉ OTÁZKY)

M

 • opakujeme násobilku a dělení
 • zaokrouhlování čísel na desítky a stovky (čísla do 1000)
 • písemné sčítání čísel do 1000
 • písemné odčítání čísel do 1000 (39 – 43)
 • slovní úlohy
 • geometrie – čtverec a obdélník (používáme trojúhelník s ryskou)

SKN

 • orgánové soustavy (v rozsahu zápisu v sešitě)
 • zdravý životní styl (jídelníček), první pomoc, mimořádné události

AJ

 • pondělí 18. 2. FINAL TEST (Unit 6: family members);
 • souhrnné opakování Units 4-6, učebnice, str. 32-33, prac. sešit, str. 32-33;
 • nová slovní zásoba Unit 7: body/tělo – head, hand, arm, leg, foot, učebnice, str. 34.

INFORMACE

 • 20.2. KC 12 – vybírám 60 Kč (anglické divadlo)

TÝDENNÍ PLÁN (4. – 8.2.)

ČJ

 • procvičování vyjmenovaných slov po B, L a M
 • vyjmenovaná slova po P (přes prázdniny naučit)
 • skloňování podstatných jmen (umět pádové otázky)
 • určování slovních druhů v textu
 • SLOH – popis (spolužáka)
 • čtvrtek diktát – str.75 (vybrané věty či slovní spojení)

M

 • zaokrouhlování trojciferných čísel (na desítky, na stovky)
 • písemné sčítání trojciferných čísel
 • slovního úlohy
 • str. 32 – 38
 • G – opakování: čtverec a obdélník

SKN

 • nadále zkouším neživou přírodu – kapitola nerosty a horniny + uhlí, ropa, zemní plyn
  • po prázdninách písemné opakování
 • člověk – procvičování (vnitřní ústrojí, kostra – velké kosti, klouby – viz obrázek str. 31)

AJ

 • procvičování slovní zásoby (vyslovovaná i mluvená podoba slov) Unit 6 family – mum, dad, brother, sister, grandad, grandma, me;
 • prezentace své rodiny (s fotografií nebo bez ní);
 • pondělí 4. 2. malý TEST (slovíčka: rodina) – překlad z angličtiny do češtiny;
 • práce s textem My name´s Sarah., učebnice, str. 30;
 • práce s textem My friend is a comic, část 6, učebnice, str. 31.

INFORMACE

 • vybírám 60 Kč – anglické divadlo v KC12
 • jarní prázdniny 11. – 15.2.2019

TÝDENNÍ PLÁN (28. – 31.1.)

ČJ

 • vyjmenovaná slova po M (str. 72 – 75)
 • skloňování podstatných jmen (umět pádové otázky)

M

 • zaokrouhlování trojciferných čísel (str. 32)
 • opakování a procvičování – slovní úlohy, násobení, dělení, sčítání a odčítání
 • G (ve čtvrtek) – obdélník, čtverec

SKN

 • v úterý písemné opakování – neživá příroda, koloběh vody
 • člověk – kostra, ústrojí (Byl jednou jeden život)

AJ

 • procvičování slovní zásoby (vyslovovaná i mluvená podoba slov) Unit 6 family – mum, dad, brother, sister, grandad, grandma, me;
 • prezentace své rodiny (s fotografií nebo bez ní);
 • středa 30. 1. malý TEST (slovíčka: rodina) – překlad z angličtiny do češtiny;
 • písnička How many brothers have you got?, učebnice, str. 29;
 • práce s textem My name´s Sarah., učebnice, str. 30.

INFORMACE

 • Platba kroužku SH – II. pololetí: 

   

  Sportovní hry           800,00     pololetní 101344427/0300   334

  Děkuji, E. Tučková.

 • ve čtvrtek 31.1. rozdávání výpisu vysvědčení 1.pololetí (s sebou desky)
 • v pátek 1.2. pololetní prázdniny

TÝDENNÍ PLÁN (21. – 25.1.)

ČJ

 • vyjmenovaná slova po M
 • opakování vyjm. slov po B a L
 • podstatná jména – určování pádů (umět pádové otázky)

M

 • jednotky délky, hmotnosti, objemu
 • desetiminutovka – násobení a dělení, sčítání a odčítání
 • slovní úlohy
 • G – rovinné útvary – čtverec

SKN

 • zkoušení (neživá příroda, koloběh vody, nerosty a horniny (uhlí, ropa, zemní plyn) – toto budu zkoušet po zbytek měsíce (známky na 2.pololetí)
 • člověk – kostra, svaly, ústrojí

TÝDENNÍ PLÁN (14.-18.1.)

ČJ

 • opakování (viz INFORMACE)
 • podstatná jména – životnost, pády (pádové otázky a skloňování podle nich)
 • vyjmenovaná slova po M

 

M

 • opakování (viz INFORMACE)
 • jednotky délky

 

ČJH

 

SKN

 • horniny a nerosty (poznávání)
 • uhlí, ropa a zemní plyn (vliv člověka na životní prostředí, brainstorming)
 • člověk – kostra

 

INFORMACE

 • písemné opakování z matematiky (15.1.) – pamětné a písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel, násobení a dělení (v oboru násobilky), příklady se závorkami (např. 5 + (5.5)= ), slovní úloha, zaokrouhlování na desítky, porovnávání čísel
  • písemné opakování z geometrie (17.1.) – narýsovat úsečku (AB = 5 cm, ….). přímku, lomenou čáru, rovnoběžku, kolmici, bod (leží, neleží na přímce, úsečce), vědět značky pro kolmici a rovnoběžky
  • mít u sebe ořezanou tužku, gumu, pero, trojúhelník s RYSKOU, pravítko….a vědomosti
 • opakování z českého jazyka (16.1.) – doplňovací cvičení na vyjmenovaná slova po B a L (slova z učebnice), vyhledat a zapsat z textu podstatná jména, přídavná jména a slovesa, u podstatných jmen určit rod, číslo, životnost, umět vyjmenovat slovní druhy, spočítat ve slově počet slabik, psaní Ú/Ů, u jednoduchých slov poznat (podtrhnout) – kořen, případně předponu a příponu
 • jedná se o pololetní opakování probraného (dle mého názoru základního) učiva, prosím, procvičte i doma s dětmi, abychom 2.pololetí zvládali bez větších úskalí. Děkuji za spolupráci.
 • 17.1.2019 odpadá kroužek SH
 • 18.1.2019 uzavření známek za 1.pololetí

AJ

 • procvičování slovní zásoby (vyslovovaná i mluvená podoba slov) Unit 5 Funny faces – face, hair, ear, eye, nose, mouth;
 • pondělí 14. 1. malý TEST (slovíčka: části lidského obličeje) – překlad z angličtiny do češtiny;
 • práce s textem This is Clank/Clinka (učebnice, str. 26);
 • poslech a čtení příběhu My friend is a monster, část 5, učebnice, str. 27;
 • pátek 18. 1. FINAL TEST (Unit 5) – souhrnný test.

TÝDENNÍ PLÁN (7. – 11. 1. 2019)

ČJ

 • PODSTATNÁ JMÉNA – rod, číslo, vyhledání v textu
  • životnost, pádové otázky 
 • vyjmenovaná slova – procvičování (doplňovací cvičení, doplňování na tabletech)
 • čtvrtek diktát (ze cv.5,6/ str. 53 + 7 a,b/str. 5)
 • opis, přepis do školního sešitu

M

 • pamětné sčítání a odčítání (str. 10 – 19)
 • každý den slovní úloha na známky ze str. 10 – 19
 • opakování písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení
 • G – rovinné útvary (trojúhelník)

SKN

 • nerosty a horniny (ukázka)
 • ropa, zemní plyn, uhlí – vznik

AJ

 • nová slovní zásoba Unit 5 Funny faces – face, hair, ear, eye, nose, mouth;
 • I´ve got /Mám… x He´s got/She´s got… (popis obličeje).

INFORMACE

 • 9.1.2019 TŘÍDNÍ SCHŮZKY do 17:30 do 18:30 – prospěch a chování (konzultace na dohodě)
 • v ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE návrh známek na 1.pololetí

 

TÝDENNÍ PLÁN (17. – 21.12.)

ČJ

 • procvičování vyjmenovaných slov po B a L
 • podstatná jména – vyhledávání ve větách (+ vyhledat přídavné jméno a sloveso)
  • rod a číslo podstatných jmen (dle tempa seznámit děti s životností PJ)
  • str. 56 – 58
 • hlasité čtení přes Vánoce (čtenářské deníky)
 • opakovat přes prázdniny (vyjmenovaná slova, podstatná jména, čtení)

M

 • Matematika 2.díl – porovnávání čísel (str. 7)
 • finanční gramotnost – str. 9 (nakupujeme hračky)
 • opakování – písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel, zaokrouhlování
 • G – rovinné útvary, různoběžky, průsečíky

SKN

 • neživá příroda (35 – 38)

INFORMACE

 • 20.12. od 17:00 vánoční besídka ve třídě 
  • program – výroba ozdob dle Vaší fantazie na stromeček, vánoční pásmo – zvyky,  ochutnávka Vašeho cukroví (samozřejmě i chlebíčků :-)), zpěv koled u ozdobeného stromečku
  • plánovaný konec 18:00 – 18:15
 • vánoční prázdniny od 22.12.2018 do 2.1.2019 (do školy jdeme 3.1.)

TÝDENNÍ PLÁN (10.-14.12.)

ČJ

 • procvičování vyjmenovaných slov po L (str. 53 – 54)
 • Podstatná jména – str. 55 – 56

M

 • počítáme do 1000 (učebnice 2.díl) – str. 3 – 7
 • opakování písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení, příklady se závorkami, zaokrouhlování (to vše v desetiminutovce)
 • slovní úlohy
 • G – rovinné útvary

SKN

 • neživá příroda – voda, půda, vzduch

AJ

 • Unit 4 (Pirates): procvičování nové slovní zásoby (feeling: I´m happy./sad./hungry./thirsty./angry./scared)
 • rozlišování I´m… x He´s… x She´s…
 • písnička Good morning. Good morning.

INFORMACE

13.12. KC 12 (60 Kč)

20.12. Vánoční besídka s rodiči od 17:00 hod. (připravujeme pásmo o vánočních zvycích, koledy, zdobení stromečku, ochutnávka cukroví)


TÝDENNÍ PLÁN (3.-7.12.)

ČJ

M

SKN

 • neživá příroda (str.35) – úvod
 • zkoušení – vlastnosti látek (sešit SKN)

 

INFORMACE

 • vybíráme staré, rozbité mobilní telefony (projekt Recyklohraní)
 • KC 12 – vybírám 60 Kč (nosit během týdne)
 • 20.12. od 17:00 hod. vánoční besídka (zdobení stromečku, výroba ozdob s dětmi, zpěv koled, ochutnávka cukroví aj.)
  • bližší informace pošlu emailem 
  • sháníme vánoční stromeček (zájemci, pište do emailu, kdo by byl ochoten zajistit + stojan)

TÝDENNÍ PLÁN (26.-30.11.)

ČJ

 • procvičování vyjmenovaných slov po B 
 • vyjmenovaná slova po L (význam slov, procvičování) – str. 47 – 50 (dle  tempa)
 • diktát z doplňovacích cvičení

M

SKN

 • opakování (viz zápis v sešitě)
 • vlastnosti látek (rozdělení na látky pevné, měkké, hořlavé, nerozpustné apod.)
 • změny látek (tání, tuhnutí, vypařování)

AJ

 • procvičování slovní zásoby (Unit 3: a bird, a cat, a dog, a fish, a rabbit, a spider, a mouse; big/little);
 • komiksový příběh My friend is a monster, učebnice, str. 17;
 • souhrnné opakování a příprava na test.

TÝDENNÍ PLÁN (19.-23.11.)

ČJ

 • vyjmenovaná lova po B (procvičování)
 • slova souznačná (str. 44)
 • vyjmenovaná slova po L (budou mít nalepená v notýsku) str. 46 – 47

M

 • písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel (str. 44, 47, 48)
 • slovní úlohy
 • G – opakování úsečka, rovnoběžky, různoběžky

SKN

 • vlastnosti látek (str. 23 – 24)

TÝDENNÍ PLÁN (12.-16.11.)

ČJ

 • vyjmenovaná slova po B, psaní y/ý (procvičování učiva) – str. 41 – 43
  • k procvičování využívejte odkazů (viz TÝDENNÍ PLÁN 5.-9.11.)

M

 • písemné sčítání dvojciferných čísel (str. 42 – 44)
 • písemné sčítání dvojciferných čísel s přechodem přes desítku (viz str. 43/cv. 7)
 • G – opakování str. 45

SKN

 • přeměna a likvidace odpadů
  • zkoušení buď ústní nebo písemné (zápis v sešitě SKN)
 • vlastnosti látek (str. 23 – 24)

AJ

 • souhrnné opakování Unit 2 (slovíčka: board, chair, clock, desk, door, table, window; číslovky 13-20; otázky What´s your name?, How old are you?, What´s your favourite colour?)
 • TEST (UNIT 2) – středa 14. 11. 2018
 • nová slovní zásoba Unit 3: pets).

INFORMACE

 • třídní schůzka 14.11. v 17:30 (stále platí nabídka osobní konzultace)

KONZULTACE

Dne 14.11. v 17:30 se konají třídní schůzky. Nabízím možnost konzultace před TS v těchto termínech:

středa 7.11. od 13:30 do 15:00

čtvrtek 8.11. od 12:45 do 14:00

pondělí 12.11. od 12:55 do 13:45

středa 14.11. od 15:30 do 17:00

Jeden termín není určen jen pro 1 rodiče, max. délka konzultace 20 – 30 min. Máte-li nějaké otázky týkající se Vašeho dítěte, napište email a domluvíme se. Děkuji za spolupráci


TÝDENNÍ PLÁN (5.-9.11.)

ČJ

 • vyjmenovaná slova po B (seznam slov, které budu chtít, mají děti nalepený v notýsku) – str. 38 – 39 (40)
  • využití tabletů a interaktivní tabule (procvičování ZDE a ZDE)
 • párové souhlásky na konci a uvnitř slov (opakovací cvičení)
 • dbejte na přípravu (kontrola DÚ)

M

 • početní úkony se závorkami (str.40 – 41)
 • pamětní sčítání a odčítání (příklady typu 82 – 35, 49 + 39 apod.)
  • písemná práce, příklady ze str.36/cv.15, 37/19 a 39/22) – možnost doma trénovat
 • začínáme písemné sčítání dvojciferných čísel (podle tempa, možná až od 12.11.)
 • G – opakování: přímka, úsečka (dbát na přesnost), kolmice, rovnoběžka

SKN

 • likvidace odpadů, třídění, další využití
  • jednoduché pokusy (dle tempa)

TÝDENNÍ PLÁN (29.10. – 2.11.)

ČJ

 • stavba slov (kořen, předponová a příponová část) – str.34
 • VYJMENOVANÁ SLOVA PO B (děti budou mít nalepená vyjmenovaná slova po B, která se budou učit, v notýsku)
 • čtvrtek – diktát

M

 • str. 39- 41 (sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti)
 • násobení a dělení (desetiminutovka) + příklady ze str. 39-41
 • slovní úloha za DÚ

SKN

 • str. 22 (přeměna – likvidace odpadu)

 

Strnadovský mlýn – den 4

Dopoledne jsme zaplnili míčovými hrami, holky DOBROVOLNĚ raději počítaly a psaly diktát 😊. K obědu máme svíčkovou s knedlíkem a po obědě nás čeká poslední (podle počasí) výšlap do Sedlece. Po návratu večeře, diskotéka a balení. Zítra napíšu z autobusu přibližný návrat ke škole. Prosím o rozšíření informace mezi rodiče. 


Strnadovský mlýn – den 3

Dnes nám počasí příliš nepřálo, a tak jsme dopolední aktivity přemístili do klubovny. Vymýšleli jsme pravidla třídy, hráli hry, tancovali. Odpoledne se počasí umoudřilo a mohli jsme se projít po okolí. Výlet jsme pracovně nazvali “ Cestou – necestou,louží – nelouží“. Po chutné sladké večeři nás čekala pohádka. Teď už všichni spíme jak pařezy (procházka dělá divy). 


Strnadovský mlýn – den 2

Dopolední aktivitou byla běhácí matematická hra „matematičák“. Po chutném obědě nás čeká vzdělávací program „Den u krav“ na nedalekém statku. Večer bude naplněn hrami. Počasí zatím drží, neprší. 


Strnadovský mlýn – den 1

Dojeli jsme v pořádku. Děti si vybalují a seznamují se s denním režimem. K obědu máme kuřecí řízek s bramborovou kaší. Odpoledne se půjdeme podívat po okolí. Je tu trošku problém s připojením k internetu, tak nebudu podávat příliš obsáhlé zprávy. Děkuji za pochopení 😊


 

TÝDENNÍ PLÁN (15.-19.10.)

ČJ

 • slova nadřazená, podřazená, citově zabarvená, hanlivá, nespisovná (str. 19)
 • párové souhlásky uvnitř slov ( str.22 – 24)
 • sloh: str. 21
 • začneme se seznamovat s vyjmenovanými slovy po B

M

 • sčítání  odčítání dvojciferných čísel zpaměti (str. 35 – 37)
 • násobení a dělení v oboru násobilky (desetiminutovka)
 • G: vzájemná poloha dvou přímek v rovině (str.38) – mít alespoň trojúhelník a pravítko

SKN

 • Přírodniny a lidské výtvory (str. 20 – 21)
 • video – jak se co dělá

INFORMACE

 • dětem byly rozdány – bezinfekčnost (přinést k autobusu), info o odjezdu a příjezdu, doporučený seznam věcí
  • přinést během týdne 50 Kč na vzdělávací program ve Strnadovském mlýně
 • 17.10. Ze Mě My – Vietnam a Rusko (kdo má doma předměty typické pro tyto země – přinést)
  • konec výuky ve středu v 11:50
 • v pátek tělocvik venku (dle počasí)

TÝDENNÍ PLÁN (8.-12.10.)

ČJ

 • párové souhlásky na konci slov (let – led, hrad – hrát) str. 17-18
 • opakování – ú/ů, znaménka na konci vět, slova nadřazená a podřazená – str.18-20
 • recitace – básnička „Pohádka“ do 12.10., 3 sloky (mají nalepené v notýskách)

M

 • násobení a dělení v oboru násobilky (desetiminutovka násobení 6-10)
 • sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti (34 – 35,ev.36)
 • G – polopřímka str. 25 (pátek)

SKN

 • určování světových stran
 • určování sv.stran podle přírodních úkazů, buzoly aj. str. 15 – 17, ev.18

INFO

 • plavecký kurz 8.10. v 7:50 před školou, platba 500 Kč za bus
 • adaptační pobyt – 2250 Kč do 10.10. (info v notýsku či zde na stránce)

ADAPTAČNÍ KURZ – PLATBA!!!

Prosím o zaplacení:

místo: Strnadovský mlýn u Sedlčan (22.-26.10.2018)

částka: 2250 Kč

variabilní symbol v ŽK (do poznámek jméno, příjmení a třída žáka + platba Adaptační kurz)

specifický symbol: 201820

číslo účtu: 266496066/0300

splatnost do 10.10.2018

U nově příchozích žáků potřebuji přinést okopírovanou kartu pojištěnce a potvrzení o zdravotní způsobilosti. Děkuji za spolupráci.


TÝDENNÍ PLÁN (1.-5.10.)

ČJ

 • podstatná jména a slovesa (vyhledávání v textu), ostatní slovní druhy (dokázat vyjmenovat všech 10 druhů – viz přehled v učebnici)
 • opakování i/y (měkké a tvrdé souhlásky a slabiky), ú/ů ve slovech, abeceda
 • ve čtvrtek diktát

M

 • násobení a dělení v oboru násobilky
 • sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti
 • slovní úlohy
 • G – úsečka, přímka, bod (opakování)

SKN

 • orientace ve volné krajině podle přírodních úkazů, kompasů, buzoly, určování světových stran 

INFORMACE

 1. plavecký kurz do 8.10.
 2. platba adaptačního kurzu
 3. platba částky 450, resp. 350 Kč za fond, pomůcky a příspěvek škole  + pracovní sešit AJ 210 Kč (ten, kdo ještě nezaplatil, byl informován emailem)
 4. sběr papíru (2.-5.10.)

SBĚR PAPÍRU

Ve dnech 2. 10. – 5. 10. se koná sběr papíru.Vždy ráno od 6:45 hod..


TÝDENNÍ PLÁN (24.-28.9.)

ČJ

 • učebnice str. 14 – 16 (podstatná jména, slovesa, spojky, předložky)
 • opakování – ú/ů/u, tvrdé a měkké souhlásky (psaní i/y)
 • prosím o hlasité čtení doma
 • automatizace psaného projevu a jeho kontrola

M

 • sčítání a odčítání 0 – 100
 • násobení a dělení v oboru násobilky (desetiminutovka)
 • slovní úlohy (hlavně jako DÚ)

SKN

 • dopravní značky, světelné signály (práce na interaktivní tabuli)
INFORMACE 
 • pokračuje plavecký výcvik – mít plavky, koupací čepice !!!, plavecké brýle (nemusí být), ručník, sprchový gel, igelitka na mokré věci
 • V PONDĚLÍ A V ÚTERÝ OPĚT SRAZ PŘED ŠKOLOU. ČAS ODCHODU 7:50 HOD.!!!!!
 • vzhledem k výraznému ochlazení doporučuji dát dětem zimní čepice, teplejší oblečení
 • předměty v tomto týdnu – ČJ, M, SKN, ČJH, AJ, VV (učebnice si necháváme ve škole, domů pouze s domácím úkolem)

Prosím o zakoupení obalů na sešity. Formát obalu A5. Děkuji


PLAVÁNÍ

Sraz zítra 21.9. nejpozději v 7:50 hod. (to již chci odcházet směr zastávka U Libušského potoka). Děkuji


TÝDENNÍ PLÁN (17.-21.9.)

ČJ

 • opakujeme ú/ů/u, skupina slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě
 • tento týden se zaměříme na tvrdé a měkké souhlásky (resp. slabiky)
 • ve čtvrtek DIKTÁT (tvrdé a měkké souhlásky)

M

 • slovní úlohy, sčítání a odčítání (se závorkami) – desetiminutovka
 • OPAKOVAT násobilku, NUTNÉ!!!

SKN

 • recyklace – beseda

Od 21.9. jezdíme plavat, děti budou ještě informovány o odjezdech (platba za autobus – až bude vystavena faktura). Ve čtvrtek 20.9. si vzít tělocvik (ukázková hodina kriketu), ve středu jdeme ven na TV. 


TÝDENNÍ PLÁN (10.-14.9.)

ČJ

 • opakujeme druhy vět, tento týden skupina slabik dě,tě,ně, bě, pě, vě
 • psaní Ú/Ů
 • každý čtvrtek píšeme DIKTÁT
 • OPAKOVAT ABECEDU (hlavně psaní velkých psacích písmen)
 • ČTENÍ – čtěte s dětmi denně (postačí chvilka a nahlas)

M

 • opakujeme + a – do 100 (učebnice, interaktivní tabule)
 • 1 – 2x týdně desetiminutovka (hlavně ze začátku)
 • násobilka – opakovat doma, ve škole by to děti měly již zvládat 
 • slovní úlohy – zápis (nezapomínat na otázku), výpočet (+ zkouška pro ověření), odpověď
 • G – bod, přímka, úsečka
  • přinést trojúhelník s ryskou (děti si je ponechají u mě)

SKN

 • naše obec (Praha – služby), okolí naší školy a bydliště
 • krajina kolem nás

INFO PRO TENTO TÝDEN

 • 12.9. od 17:30 se konají třídní schůzky, důvěrník třídy od 17:00 ve sborovně
 • hledáme člena do školské rady (více info hlavní stránka školy)
 • od 21.9. do 8.10. proběhne plavecký výcvik (kdo nemůže ze zdravotních důvodů plavat, prosím, potvrzení od lékaře)

PLATBY

U plateb, které posíláte škole, pište vždy JMÉNO ŽÁKA a TŘÍDU. Nebude tak docházet k dohledávání plateb podle variabilního symbolu (stává se, že je špatně napsán).Děkuji za spolupráci


INFORMACE PRO RODIČE

Sešity letošní rok zajišťuje škola. Zakupte tedy dětem pouze NOTÝSEK formátu A5 (libovolné linky – takové, aby dětem vyhovovaly, libovolný počet listů – alespoň 40 a více). NOTÝSEK bude určen pro záznamy jiných sděleních, informací ze ŠD aj.. O další organizaci budete průběžně informováni zde na webu či na první třídní schůzce. Informace pro tento týden ZDE.

Děkuji za spolupráci


SEZNAM POMŮCEK ZDE


 

Komentáře jsou uzavřeny.