II.E Mgr. Kamila Boudová

Mgr. Kamila Boudová

kamila.boudova@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN 10.5. – 14.5.2021 – DISTANČNÍ výuka

MATEMATIKA

Násobení a dělení desetinných čísel číslem přirozeným 

Procvičování dělení dvojciferným dělitelem, slovní úlohy, převody jednotek

Geometrie  – vzájemná poloha dvou kružnic 

ČESKÝ JAZYK

Neohebné slovní druhy 

Procvičování : přídavná jména, zájmena, vyjmenovaná slova

Základní skladební dvojice

Čtení: Robinson Crusoe

NOS

Sousední státy – Slovensko + opakování 

 NOP

Elektrický obvod 

Stavebnice BOFIM

———————————————————————————————————————————————————–

 TÝDENNÍ PLÁN 3.5. – 7.5.2021 – PREZENČNÍ VÝUKA

MATEMATIKA

Procvičování numeriky – násobení a dělení desetinných čísel 10, 100 

Písemné dělení dvojciferným dělitelem, dělení se zbytkem

Převody jednotek délky 

Násobení desetinných čísel číslem přirozeným 

– obsahy složitějších obrazců 

ČESKÝ JAZYK

Opakování – zájmeno já, ona

Přídavná jména přivlastňovací

Skladba 

Čtení: s porozuměním

NOS

Sousední státy ČR – Německo , Rakousko

NOP

Zdroje energie, elektrická energie 

Práce montážní a demontážní – MERKUR, háčkování – řetízkové oko – příprava na výuku.

VV

Život pravěkých zvířat

__________________________________________________

TÝDENNÍ PLÁN 26.4. – 30.4.2021 – prezenční výuka

ČESKÝ JAZYK

Diktát – shoda podmětu s přísudkem

Procvičujeme skladbu, zájmena, přídavná jména a číslovky

MATEMATIKA

Násobení a dělení desetinných čísel 10, 100 

Písemné dělení dvojciferným dělitelem

Zlomky – sčítání, odčítání, porovnávání

– jednotky obsahu, konstrukční úlohy – trojúhelník, čtverec, obdélník str. 27

NOS

Rostliny a živočichové Evropy 

 NOP

Formy a druhy energie 

 

Úklid odpadků

 VV

Výtvarný projekt – Den Země

—————————————————————————————————————————————- 

TÝDENNÍ PLÁN 19.4. – 23.4.2021 – Distanční výuka

MATEMATIKA

Násobení mimo obor násobilky

Desetinný zlomek, desetinné číslo

Početní operace s des. čísly 

Násobení desetinných čísel 10, 100 

– vzdálenost bodu od přímky 

ČESKÝ JAZYK

Procvičování – skladba – základní, vedlejší skladební dvojice

Opakujeme VS, přídavná jména, mluvnické kategorie sloves a podstatných jmen

Čtení: čtení s porozuměním, práce s textem  – vypiš jednu přímou řeč.

NOS

Vodstvo Evropy 

Oceány a moře

Řeky

 NOP

Integrovaný záchranný systém – IZS – situace hromadného ohrožení, požáry a jejich rizika, první pomoc. PL

 

Pěstování sazenic ředkviček.

VV

Příprava materiálu na prezenční výuku – obrázek -plakát.

———————————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN 12.4. – 16.4.2021 

 MATEMATIKA

Procvičování: početní operace se zlomky – sčítání, odčítání, porovnávání uč. str. 17 – 20

Počítání se závorkami

Desetinné číslo – desetinný zlomek

– vzdálenost bodu od přímky, rovnoběžky, kolmice, opakování – grafický součet a rozdíl úseček

ČESKÝ JAZYK

Skladba: věta jednoduchá, souvětí – větné vzorce

Základní skladební dvojice, určovací dvojice

Procvičování: přídavná jména, zájmena

Čtení: čtení s porozuměním, práce s textem

NOS – Počasí, podnebí

Procvičování – hranice, poloha Evropy, ostrovy, poloostrovy, nížiny, pohoří Evropy

NOP

Kolo 

Procvičování – jednoduché stroje

——————————————————————————————————————————

DISTANČNÍ VÝUKA  5.4. – 9.4.2021

5.4. Velikonoční pondělí

ČJ – Přívlastek. Věta jednoduchá, souvětí, spojovací výrazy, větné vzorce.

Opakování – přídavná jména

Vyhledávání základních skladebních dvojic, ostatní větné členy.

 M – Řazení zlomků podle velikosti, porovnávání zlomků. Řazení zlomků vzestupně, sestupně, porovnávání. Desetinný zlomek, desetinné číslo

M – G – pravidelné obrazce.

opakování – obvod, obsah, povrch. Konstrukce pravidelného šestiúhelníku 

NOP – Kladka 

NOS – Pohoří Evropy – ukazuj na mapě

_____________________________________________________________________________________

DISTANČNÍ VÝUKA  29.3. – 2.4.2021

ČJ – Vodní říše – základní skladební dvojice, Diktát.  Přívlastek

– opakování – zlomky, výpočet z celku

umimematiku.cz – Rovnice

Jednotky času, matematické hádanky

NOS – opakování 

Nížiny Evorpy (povrch Evropy)

Zemské formy

PČ – Velikonoční dekorace, výzdoba interiéru.

ČTVRTEK a PÁTEK

Velikonoční prázdniny

 

DISTANČNÍ VÝUKA  22.3. – 26.3.2021

ČJ – Číslovka pět , skloňování číslovek sto, tisíc, milion. Diktát.  Procvičování číslovek, zájmen a přídavných jmen

Procvičování + sloh: Popis oblíbené postavy z knihy.

M – opakování – zlomky, desetinné zlomky, zaokrouhlování čísel. Aritmetický průměr, řešení rovnic, PŘEVODY JEDNOTEK

M – G – opakujeme úhel, osově souměrné útvary

NOS – Evropa – hranice Evropy 

VV – Nakresli svoje kolo, zamysli se nad správnou výbavou kola

NOS – Poloostrovy a ostrovy Evropy 

NOP – Páka 

______________________________________________________________________________________________

DISTANČNÍ VÝUKA  15.3. – 19.3.2021

ČJ – Zájmena – opakování, diktát. Číslovky. Skloňování číslovek dva, oba, dvě, obě, tři, čtyři

– procvičování desetinných čísel. Převody jednotek, desetinný zlomek, číslo smíšené 

– úhel, ramena úhlu

NOS – „Putování po Evropě“- Planeta Země. Podnebné pásy

ČT – Jaro v lidové slovesnosti 

PČ – Jarní práce na zahradě – pozoruj.

NOP –  „Člověk a technika“ – Nakloněná rovina

————————————————————————————————————————————————————————–

DISTANČNÍ VÝUKA  8.3. – 12.3.2021

PONDĚLÍ

ČJ – Zájmena – já – (mě, mně), sebou, s sebou. Diktát.  Zájmena – procvičování

NOS – Opakování – dějepisná část od Marie Terezie po Václava Havla (připravené hádanky).

ČT – čtenářský deník za měsíc únor, samostatné čtení

Přídavná jména přivlastňovací.

M – Zaokrouhlování desetinných čísel, 

M – – opakování – rovinné geometrické útvary.

Procvičuj sčítání a odčítání desetinných čísel.

VV – vymysli a nakresli nadpřirozenou bytost 

NOP – Výzkum vesmíru – prezentace projektu

——————————————————–

DISTANČNÍ VÝUKA  1.3. – 5.3.2021

ČJ – Zájmena – druhy zájmen . Opakování – přídavná jména, shoda. Diktát – přídavná jména, procvičování zájmen

Skloňování zájmena já. Psaní s sebou, sebou

– Početní operace s desetinnými čísly. Desetinný zlomek. Zaokrouhlování desetinných čísel 

M – – Povrch kvádru 

NOS – Vznik České republiky 

NOP –  Střídání dne a noci, střídání ročních období 

————————————————————————————————————————————————————————

DISTANČNÍ VÝUKA  15.2. – 19.2.2021

ČJ – procvičování přídavných jmen, diktát – přídavná jména, stupňování přídavných jmen, mluvnické kategorie přídavných jmen.

Sloh: Pozvánka na masopustní slavnost.

– počítání se zlomky, převody jednotek. Sčítání desetinných čísel – pamětně, písemně. Procvičování – desetinná čísla. Odčítání desetinných čísel – pamětné, písemné

M – – zopakuj si výpočty obvodů, obsahů

NOS – Od totality k demokracii

NOS – Návrat k demokracii 

NOP – Sluneční soustava str.1


———————————————————————————————————————————————

DISTANČNÍ VÝUKA  8.2. – 12.2.2021

ČJ – procvičování přídavných jmen – přídavná jména přivlastňovací . Diktát, přídavná jména přivlastňovací 

– rozklad desetinných čísel. Desetinné zlomky, převody jednotek délky, vyjádření desetinného zlomku desetinným číslem, porovnávání desetin. čísel, písemné násobení

NOS – Období komunistické nadvlády

ČT – komiks 

PČ – vytvoř stavbu ze stavebnice, fotografii pošli.

VV – linie – kresba tužkou – studie ruky.

NOP – Měsíc, Slunce

HV – prezentace  hudba. kterou poslouchám

____________________________________________________________________________

Týdenní plán 1.-5.2.2021

ČJ – procvičování přídavných jmen , Přídavná jména přivlastňovací, diktát

ČT – Temperament (gramar.in)

– převody jednotek délky , desetinné zlomky – opakování, písemné dělení, desetinná čísla – porovnávání,

rozklad desetinných čísel

G-tělesa – opakování

NOS – Obnovená Československá republika s

NOP – Gravitační síla 

__________________________________________________________________

 

Týdenní plán  25.1. – 28.1.2021

ČJ – procvičování přídavných jmen , Čtenářský deník, diktát – shoda podmětu s přísudkem

– desetinná čísla – čtení, psaní, vyhledávání na číselné ose.  Desetinné zlomky. Zlomky – výpočet z celku.

NOS – Druhá světová válka . Boj proti nacistům 

29.1.2021 – pololetní prázdniny, vysvědčení se bude rozdávat po návratu žáků do školy

________________________________________________________________________________

 

TÝDENNÍ PLÁNY 18.-22.1.

ČJ – Procvičování přídavných jmen tvrdých – vzor mladý. 

Procvičuj přídavná jména,     umimecesky.org

Diktát – vzory podstatných jmen, pády podstatných jmen – opakování

M – Desetinná čísla desetinný zlomek, desetinné číslo., převádění desetinných zlomků na desetinná čísla, opakování matematických algoritmů

Procvičování – dělení dvojciferným číslem

Geometrie – vlastnosti trojúhelníků

NOS – Jak se žilo v první republice , Republika se hroutí

NOP – Jak vypadá Země

 

Týdenní plán  11.1. – 15.1.2021

Výuka bude probíhat na Google CLASSROOM

ČJ – OPAKOVÁNÍ  slovních druhů  – ONLINE skolakov.eu, diktát, mluvnické kategorie u podstatných jmen

Báseň Vynálezy y gramar.in

Přídavná jména- VÝKLAD + cvičení

– Procvičování násobení a dělení 10, 100 … 

Přímá úměrnost, počítání s velkými čísly, písemné dělení

G – Základní konstrukční úlohy  – shodné úsečky

NOS – Samostatné Československo -vytvoř plakátek na Jamboard

Tvář nového státu – instrukce v Classroom

Tomáš Garrigue Masaryk 

NOP – Póly magnetu – jednoduché pokusy

 

DISTANČNÍ VÝUKA  4.1. – 8.1.2021

Výuka bude probíhat na Google classroom 

ČJ 5– Opakování podstatných jmen – mluvnické kategorie, koncovky, diktát

Čtení s porozuměním – Vytvoř si duhu

Opakování a procvičování slovních druhů na umimecesky.org

M 5– Počítáme s velkými čísly, písemné počítání – příklady , zaokrouhlování.

Zlomky – opakování umimematiku.org, Jednotky obsahu – převody

NOS – opakování: Hospodářský růst českých zemí. Nové uspořádání společnosti. Kvíz. 1.světová válka.

NOP – „Země ve vesmíru“ – Poznáváme magnetickou sílu

 

Komentáře jsou uzavřeny.