V.C PaedDr. Eva Tučková

PaedDr. Eva Tučková

eva.tuckova@zsrakovskeho.cz


 

TÝDENNÍ PLÁN 19.4. – 23.4.2021

Výuka začíná v 8.00 hodin.

MATEMATIKA

 • násobení mimo obor násobilky
 • desetinný zlomek, desetinné číslo
 • početní operace s des. čísly str. 21 – 23
 • nové: násobení desetinných čísel 10, 100 str. 24

G – vzdálenost bodu od přímky str. 22

 

ČESKÝ JAZYK

 • procvičování – skladba – základní, vedlejší skladební dvojice
 • opakujeme VS, přídavná jména, mluvnické kategorie sloves a podstatných jmen. Uč. str. 132 – 135.

Čtení: čtení s porozuměním, práce s textem str. 151 – vypiš jednu přímou řeč.

 

NOS

 • Vodstvo Evropy str. 13, 14.

Pondělí 19.4.

Oceány a moře str. 13

Přečti si, ukaž na mapě

Zápis do sešitu: Oceány a moře

 • oceány oddělují světadíly (výjimka = Euroasie)
 • moře jsou součástí oceánů
 • Atlantský oceán = na západě Evropy, druhý největší na Z
 • Severní ledový = nejmenší a nejstudenější

samostatně PL str. 6

Středa 21.4.

Řeky str. 14

Zápis do sešitu: Řeky Evropy

 • nejdelší = Volha, ústí do Kaspického moře
 • Kaspické moře = jezero – ústí do něj řeky Emba, Ural
 • do Černého moře ústí Dunaj, Dněpr
 • do Severního moře ústí Labe, Rýn
 • záliv = moře vniká do pevniny (Biskajský)
 • průliv = mezi pevninami (Gibraltarský)

samostatně PL 7

 

 NOP

Integrovaný záchranný systém – IZS – situace hromadného ohrožení, požáry a jejich rizika, první pomoc. PL

 

Pěstování sazenic ředkviček.

Na pondělí 26.4. si přines jehlu + bavlnku, 2 malé knoflíky se dvěma dírkami.

VV

Příprava materiálu na prezenční výuku – obrázek – portrét.

 ANGLICKÝ JAZYK

———————————————————————————————————————-

TÝDENNÍ PLÁN 12.4. – 16.4.2021

 INFORMACE:

12.4. – vchod u barevné brány, v 8.00 hod.

– povinné testování na Covid 19 bude prováděno každé pondělí a každý čtvrtek po příchodu  žáků do školy

– testování bude probíhat ve vyhrazených třídách pro tento účel

– žáci se ráno nebudou přezouvat

– každý žák bude mít s sebou, kromě školních potřeb a pomůcek, 2 roušky a igelitový sáček

– žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole

– vyučování bude probíhat dle rozvrhu (TV bez cvičení – referáty,  HV – bez zpěvu – referáty, teorie)

– školní jídelna – v provozu, bude se řídit zvýšenými hygienickými pravidly

 

MATEMATIKA

 • procvičování: početní operace se zlomky – sčítání, odčítání, porovnávání uč. str. 17 – 20
 • počítání se závorkami
 • desetinné číslo – desetinný zlomek

G – str. 22 – vzdálenost bodu od přímky, rovnoběžky, kolmice, opakování – grafický součet a rozdíl úseček

ČESKÝ JAZYK

 • skladba: věta jednoduchá, souvětí – větný vzorec str. 131 – 133
 • základní skladební dvojice, určovací dvojice
 • procvičování: přídavná jména, zájmena

Čtení: čtení s porozuměním, práce s textem

NOS

 • počasí, podnebí str. 11 – 12
 • zkoušíme: hranice, poloha Evropy, ostrovy, poloostrovy, nížiny, pohoří Evropy

NOP

 • Kolo str. 9 – 11.
 • zkoušíme: jednoduché stroje

 ANGLICKÝ JAZYK

 1. FINAL TEST UNIT 4
 2. UNIT 5A- My room *Student’s Book str. 52-53
 3. UNIT 5A- My room *Workbook str. 42-43

——————————————————————————————————————————

DISTANČNÍ VÝUKA  5.4. – 9.4.2021

 PONDĚLÍ

Velikonoční pondělí

ÚTERÝ

ČJ – Uč. str: 128. PS II. str. 47. Samostatně uč. str. 119, cv. 3 ke slovu nepřibl-žoval-.

Opakuj si. www.gramar – 4. ročník – Najdi přívlastek.

 M – Uč. str. 14, řazení zlomků podle velikosti, porovnávání zlomků. Samostatně str.6, cv. 8.

Procvičuj:  www.cviceni online  – matematika – 5. tř. – Zlomky – porovnávání (úlohy 04, 05).

 TV – cyklistika

 

STŘEDA

M – řazení zlomků vzestupně, sestupně, porovnávání. Desetinný zlomek, desetinné číslo. Uč. str. 15. Samostatně str. 9, cv. 1 poslední dva sloupečky (pozor – písemně!).

ČJ – Uč. str. 129 věta jednoduchá, souvětí, spojovací výrazy, větné vzorce. PS II. str. 48, 49.

Samostatně str. 119, cv. 3 od slova Včel-  ke slovu škol-.

 

NOS – Pohoří Evropy str. 8, 9. (pracuj se směrovou růžicí, určuj polohu pohoří, ukazuj na mapě)

Zápis do sešitu:

Povrch Evropy.

Pohoří

 • Ural
 • Karpaty
 • Balkán
 • Alpy – Mont Blanc
 • Pyreneje
 • Apeninské
 • Skandinávské

 

 ČTVRTEK

ČJ – Opakování – přídavná jména PS II. str. 22, 23. Uč. str. 130 – vyhledávání základních skladebních dvojic, ostatní větné členy. Samostatně PS II. str. 25a), cv. 13 a).

M – Uč. str. 15 dokončení, procvičení. Samostatně str. 9, cv. 5.

 

PÁTEK

ČJ –  Procvičování + sloh: Besídka str. 125.

M – G – pravidelné obrazce str. 16, opakování – obvod, obsah, povrch. Samostatně – konstrukce pravidelného šestiúhelníku str. 16, cv. 4.

NOP – Kladka str. 7, 8.

Zápis do sešitu:

Kladka

 • umožnila lidem zvedat břemena do výšky
 • kladka pevná – kotouč je upevněn, člověk působí stejnou silou jako bez kladky, ale silou dolů
 • kladka volná – kotouč je volný, břemeno na něm zavěšeno, čl. působí silou nahoru, ale poloviční
 • kladkostroj – sestaven z několika dvojic kladky volné a pevné

nakresli obr. str. 8 a), b), c)

AJ

Online hodina v úterý od 10:00

 1. Unit 4D- Progress check – (Workbook, pages 36-37)

Online hodina ve čtvrtek od 10:00

 1. Final test Unit 4

———————————————————————————————————————————————-

DISTANČNÍ VÝUKA  29.3. – 2.4.2021

 PONDĚLÍ

Dnes pracujete samostatně.

ČJ – ústně: str. 126, cv. 1 – Vodní říše – vyhledej základní skladební dvojice. Písemně PS I. díl str. 7 dokonči vyjmenovaná slova po S, V, Z. PS II. díl str. 47, cv. 2 (přísudky podtrhni vlnovkou).

– opakování – zlomky, výpočet z celku, uč. str. 12 – ústně cv. 1, 3, 4, 11. Písemně str. 12, cv. 2, 8.

Procvičuj si: https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-jednotky-hmotnost-zivot-1-uroven/8053

NOS – odpověz na otázky

Zápis do sešitu:

Opakování.

 1. Co je to ostrov?
 2. Co je poloostrov?
 3. Jak se jmenuje poloostrov na severu Evropy?
 4. Které ostrovy leží ve Středozemním moři?
 5. Co tvoří hranici Evropy na východě?
 6. Který poloostrov se podobá botě?
 7. Který oceán omývá Evropu na západě?
 8. Který ostrov leží nejdále od Evropy na SZ?

 ČT – str. 142 – 145, splň úkol str. 145 – vypište výstižná přídavná jména a přirovnání.

PČ – Velikonoční dekorace, výzdoba interiéru.

 

ÚTERÝ

ČJ – Diktát.  Přívlastek str. 127, základní skladební dvojice. Samostatně uč. str. 115, cv. 22 ke slovu zkušenosti.

Opakuj si. www.cviceni online – český jazyk – zájmena.

  M – matematická rozcvička, uč. str. 12 – SÚ. Samostatně str. 5, cv. 6, 7, 8 – pouze rovnice a odpověď.

 

STŘEDA

M – Uč. str. 13, jednotky času, matematické hádanky. Samostatně str. 6, cv. 1.

ČJ – Procvičování – přívlastek PS II. str. 46. Samostatně uč. str. 118, cv. 2 – do dvou sloupečků vypiš číslovky určité a neurčité.

NOS – Nížiny Evropy str. 8.

Zápis do sešitu:

Povrch Evropy.

Nížiny

 • Východoevropská rovina
 • Valašská nížina
 • Uherská nížina
 • Francouzská nížina
 • Středoevropská nížina

AJ

Online hodina v úterý od 10:00

 1. Unit 4D – Mickey, Millie and Mut –  (Student’s Book, pages 46-47)
 2. Unit 4B – My day –  (Workbook, pages 38-39)

ČTVRTEK

Velikonoční prázdniny.

PÁTEK

Velikonoční prázdniny.

————————————————————————————————————————————————————

DISTANČNÍ VÝUKA  22.3. – 26.3.2021

 PONDĚLÍ

ČJ – Číslovka pět – str. 122, skloňování číslovek sto, tisíc, milion. Samostatně str. 112, cv. 9.

– Matematika III. díl – opakování – zlomky, desetinné zlomky, zaokrouhlování čísel. Uč. str. 6, samostatně str. 4, cv. 10 (zápis, rovnice, odpověď).

Procvičuj si: https://www.umimematiku.cz/pexeso-desetinna-cisla-scitani.

NOS – Evropa – hranice Evropy str. 6.

Zápis do sešitu:

Hranice Evropy

 • východ: pohoří Ural, řeka Emba
 • jih: Kaspické moře, Černé a Středozemní moře
 • západ: Atlantský oceán
 • sever: Severní ledový oceán

ČT – str. 140 – 141, úkol: pokus se složit básničku, kterou chlapec slíbil stromu (4 řádky).

 

ÚTERÝ

ČJ – Diktát.  Procvičování číslovek, zájmen a přídavných jmen – PS II. Samostatně str. 112, cv. 12 ke slovu strach.

Opakuj si: www.cviceni online – český jazyk – číslovky – dva, oba.

  M – Aritmetický průměr, řešení rovnic – uč. str. 8. Samostatně str. 4, cv. 4 celé.

VV – Nakresli svoje kolo, zamysli se nad správnou výbavou kola.

 

STŘEDA

M – Řešení SÚ, uč, str. 9, převody jednotek. Samostatně str. 4 – první dva sloupečky, str. 5 – první dva sloupečky (pouze výsledky).

ČJ – Vyhledávání číslovek v textu str. 123, cv. 13, 12. Písemně str. 113, cv. 17 ke slovu dřív.

 Opakuj: Procvičování pro 1. stupeň – Český jazyk –  Slovesa  – Osoba, číslo, způsob.

NOS – Poloostrovy a ostrovy Evropy str. 6, 7.

Zápis do sešitu:

Ostrovy a poloostrovy Evropy

 • ostrov = pevnina obklopená mořem

SZ – Island

Z – Britské ostrovy

J – Sicílie, Sardinie, Korsika

 • poloostrov = výběžek pevniny do moře

S – Skandinávský

JZ – Pyrenejský

J – Apeninský, Balkánský

 

ČTVRTEK

ČJ – Uč. str: opakujeme mluvnické kategorie sloves, PS II. str. 29. Samostatně uč. str.115, cv. 23 ke slovu hledat.

M – Uč. str. 9 – procvičování. Samostatně str. 8, cv. 9 poslední čtyři příklady.

Procvičuj:  www.cviceni online  – matematika – 5. tř. – počítání přes milion – zaokrouhlování.

 

PÁTEK

ČJ –  Procvičování + sloh: Popis oblíbené postavy z knihy.

M – G – opakujeme úhel, osově souměrné útvary str. 11, samostatně str. 11, cv. 4 – použij fólii, do sešitu zapiš souřadnice vrcholů.

NOP – Páka str. 5.

Zápis do sešitu:

Páka

 • umožnila lidem přemísťovat břemena
 • jednoramenná – hmotnost břemene i síla, kterou působí člověk jsou za opěrným bodem (př. kolečko). Síla břemene působí směrem dolů, síla ruky směrem nahoru.

první obrázek str. 5

 • dvouramenná – opěrný bod je mezi hmotností břemene (na jednom konci ramene) a silou, kterou působí člověk (př. houpačka). Síla břemene i ruky působí směrem dolů.

druhý obrázek str. 5

AJ

Online hodina v úterý od 10:00

 1. Test Unit 4C

Online hodina ve čtvrtek od 10:00

 1. Unit 4D – Mickey, Millie and Mut –  (Student’s Book, pages 46-47)
 2. Unit 4B – My day –  (Workbook, pages 38-39)

—————————————————————————————————————————————————————————-

DISTANČNÍ VÝUKA  15.3. – 19.3.2021

 PONDĚLÍ

ČJ – Zájmena – opakování, shrnutí str. 116. PS II., samostatně str. 113, cv. 14.

Matematika III. díl – procvičování desetinných čísel str. 3. Samostatně str.3, cv. 13 první čtyři příklady.

Procvičuj si: www.online cviceni – 5. třída – Desetinná čísla – sčítání a odčítání, zaokrouhlování.

NOS – „Putování po Evropě“- Planeta Země str. 3.

Zápis do sešitu:

Planeta Země

 • Země se zobrazuje – plošně = mapy, nebo jako model = glóbus
 • polohu místa na Zemi určujeme podle zeměpisné sítě, kterou tvoří poledníky a rovnoběžky
 • poledníky = myšlené čáry, spojují severní a jižní pól, hlavní je nultý poledník
 • rovnoběžky = myšlené čáry od západu k východu
 • rovník = nejdelší rovnoběžka
 • světadíly = Evropa, Asie, Austrálie, Afrika, Amerika, Antarktida
 • Světový oceán = tvořen několika oceány (Atlantský, Tichý, Indický, Severní ledový)

obrázek str. 3 – polokoule

ČT – Jaro v lidové slovesnosti str. 132, 133 – 138.

– Jarní práce na zahradě – pozoruj.

 

ÚTERÝ

ČJ – Diktát.  Nové: Číslovky, druhy str. 118, 119.  PS II. str. 40, cv. 1. Samostatně PS II. str. 22, cv. 1.

Opakuj si: www.Procvičování pro 1. stupeň – Český jazyk – Podstatná jména rod, číslo, pád, vzor.

  M – Převody jednotek, desetinný zlomek, číslo smíšené str. 4. Samostatně str. 4, cv. 12 poslední čtyři příklady.

 

STŘEDA

M – uč. str. 4, 5. samostatně druhý díl str. 58, cv. 2, 4.

ČJ – uč. str. Skloňování číslovek dva, oba, dvě, obě, tři, čtyři – uč. str. 121. Samostatně uč. str. 114, cv. 19.

 Opakuj: Procvičování pro 1. stupeň – Český jazyk – Slovní druhy.

NOS – Podnebné pásy str. 4 – 5.

Zápis do sešitu:

 • Země obíhá kolem Slunce
 • intenzita slunečního záření je určena úhlem dopadu slunečních paprsků – podnebné pásy (tropický, subtropický, mírný, polární)
 • časová pásma – Země se otočí kolem své osy za 24 hodin (za jeden den), zeměkoule je rozdělena na 24 časových pásem, směrem na východ +1 hodina, směrem na západ – 1 hodina

obrázek str. 4 podnebné pásy

 

ČTVRTEK

ČJ – Uč. str. 120, 121 – procvičování + PS II. Samostatně uč. str. 115, cv. 21 ke slovu v dlani (převáděj do množného čísla).

M – Procvičování str. 5, samostatně druhý díl str. 58, cv. 7 (pouze výsledky).

Procvičuj:  www.online cviceni – matematika – 4. ročník – Převody jednotek – plošné jednotky.

 

PÁTEK

ČJ –  Procvičování + sloh: Popis kola.

M – G – úhel, ramena úhlu str. 7. Samostatně: uč. druhý díl str. 59, cv. 8.

NOP –  „Člověk a technika“ – Nakloněná rovina. str.4.

Zápis do sešitu:

Nakloněná rovina

 • dříve člověk využíval sílu svých svalů
 • později – jednoduché stroje = nakloněná rovina – umožňuje zvednout břemeno vzhůru s menší silou

obrázek str. 4 a)

AJ

Online hodina v úterý od 10:00

 1. Unit 4B- My day
 2. Unit 4B – My day –  (Student’s Book, pages 42-43)
 3. Unit 4B – My day –  (Workbook, pages 34-35)

Online hodina ve čtvrtek od 10:00

 1. Unit 4B – My day –  (Student’s Book, pages 42-43)
 2. Unit 4B – My day –  (Workbook, pages 34-35)  

————————————————————————————————————————————————————————–

DISTANČNÍ VÝUKA  8.3. – 12.3.2021

 PONDĚLÍ

ČJ – Zájmena – já – (mě, mně), sebou, s sebou.Uč. str. 113. PS II. str. 37, cv. 1. Samostatně PS II. str. 37, cv. 4.

– Procvičování str. 55, samostatně str. 51, cv. 6 (6 příkladů).

NOS – Opakování – dějepisná část od Marie Terezie po Václava Havla (připravené hádanky).

Zápis do sešitu:

Opakování dějepisné části.

ČT – čtenářský deník za měsíc únor, samostatné čtení str. 129 – 131.

 

ÚTERÝ

ČJ – Diktát.  Zájmena – procvičování uč. str. 114 – zájmeno ona. Samostatně str. 106, cv.5 od slova Horliv-ch…

Procvičuj: www.pierot.biz – 5. ročník – Český jazyk | Přídavná jména přivlastňovací.

M – Zaokrouhlování desetinných čísel, opakování uč. str. 55, samostatně str. 52, cv. 4 pouze výsledky.

Procvičuj sčítání a odčítání desetinných čísel.

VV – vymysli a nakresli nadpřirozenou bytost (viz čtení str. 132), volná technika.

 

STŘEDA

M – uč. str. 56, samostatně str. 52, cv. 1, pouze výsledky.

ČJ – Uč. str. 114. Procvičování – společná práce. Samostatně str. 108, cv. 2 ke slovu ps-.

 Opakuj: www.online cviceni – 5. ročník – Zájmena – Sloňování – zájmeno já.

NOP – Výzkum vesmíru – referáty.

Zápis do sešitu:

 Výzkum vesmíru – referáty.

 

ČTVRTEK

ČJ – Uč. str. 115, společná práce PS II., uč. – samostatně str. 110, cv. 6 ke slovu brouci.

M – dokončení str. 56. Samostatně str. 53, cv 20 první čtyři příklady.

Procvičuj: www.pierot.biz – matematika – 5. ročník | Matematika | Desetinná čísla

 

PÁTEK

ČJ –  Dopis uč. str. 117 – psaní zájmen Ty, Váš, Vy.

M – G – str. 59, opakování – rovinné geometrické útvary.

NOP –  Výzkum vesmíru – referáty.

Zápis do sešitu:

Výzkum vesmíru – referáty.

AJ

Online hodina v úterý od 10:00

 1. Unit 4A- REVISION

Online hodina ve čtvrtek od 10:00

 1. TEST UNIT 4A – (E-TEST)

 —————————————————————————————————————————–

DISTANČNÍ VÝUKA  1.3. – 5.3.2021

 PONDĚLÍ

ČJ – Zájmena – druhy zájmen str. 108, 109. Opakování – přídavná jména, shoda. Písemně str. 105, cv. 3 ke slovu spáry.

– Početní operace s desetinnými čísly str. 51. Desetinný zlomek. Písemně str. 48, cv. 5.

NOS – Vznik České republiky str. 54.

Zápis do sešitu:

Vznik České republiky

 • 1.ledna 1993 – rozdělení Československa, vznik nového státu
 • přesun státního majetku do osobního vlastnictví – PRIVATIZACE
 • demokracie: moc zákonodárná – parlament, výkonná – prezident a vláda (v čele vlády je premiér), soudní moc – nezávislé soudy
 • vstup České republiky do EU 1.5.2004

ČT – str. 125, samostatně do sešitu str. 128, úkol 1.

 

ÚTERÝ

ČJ – Diktát – přídavná jména, procvičování zájmen str. 110, PS II. str. 33. Písemně str. 104, cv. 5 od slova Michalov-   věci …

M – Zaokrouhlování desetinných čísel str. 52. Písemně str. 49, cv. 14.

Procvičuj: www.online cviceni – 5. ročník – desetinná čísla – sčítání a odčítání.

 

STŘEDA

M – Řešíme SÚ, opakujeme sčítání a odčítání desetinných čísel str. 52, 53. Písemně str. 50, cv. 5.

ČJ – Procvičování zájmen, PS II. str. 34. Písemně str. 106, cv. 4.

 Opakuj: www.online cviceni – 5. ročník – Podmět a přísudek – Shoda přísudku s nevyjádřeným podmětem.

NOS – Opakovací hodina.

Zápis do sešitu:

Opakování.

 

ČTVRTEK

ČJ – Skloňování zájmena já. Psaní s sebou, sebou str. 113. Písemně str. 106, cv. 5 ke slovu bát. Procvičování PS II.

M – procvičování str. 53. Písemně str. 49, cv. 12 (se zápisem), str. 59, cv. 6 převody jednotek.

Procvičuj: www.pierot.biz – matematika – 5. ročník – desetinná čísla.

 

PÁTEK

ČJ –  Procvičování – přídavná jména, zájmena. Vyplňování složenky. Písemně – společná práce.

Procvičuj: www.pierot.biz – český jazyk – 5. ročník – přídavná jména tvrdá, měkká.

M – G – Povrch kvádru str. 54. Samostatně str. 59, cv. 9, PL 32, cv. 3.

NOP –  Střídání dne a noci, střídání ročních období str. 20 – 25.

Zápis do sešitu:

Střídání dne a noci

 • pohyb Země kolem své osy
 • trvá 24 hodin

Střídání ročních období

 • pohyb Země kolem Slunce
 • trvá 365 (366) dní = 1 rok – 4 roční období
 • 21.3. – jarní rovnodennost = začíná jaro (den stejně dlouhý jako noc = 12 hodin)
 • 21.6. – letní slunovrat = začíná léto (den delší než noc)
 • 23.9. – podzimní rovnodennost = začíná podzim
 • 21.12. – zimní slunovrat = začíná zima (den kratší než noc)

AJ

Online hodina v úterý od 10:00

 1. Unit 4A- What’s the time, please?
 2. Unit 4A – What’s the time, please? (Student’s Book, pages 40-41)
 3. Unit 4A – What’s the time, please? (Workbook, pages 32-33)

Online hodina ve čtvrtek od 10:00

 1. Unit 4A- What’s the time, please?
 2. Unit 4A – What’s the time, please? (Student’s Book, pages 40-41)
 3. Unit 4A – What’s the time, please? (Workbook, pages 32-33)

————————————————————————————————————————————————————————

Milí žáci,

užijte si jarní prázdniny v přírodě při svém oblíbeném sportu, naberte sílu a energii, abychom po návratu (věřím, že do školy) zvládli vše s radostí a optimismem.

A nezapomeňte – složenku :o).

Eva Tučková

————————————————————————————————————————————————————————

DISTANČNÍ VÝUKA  15.2. – 19.2.2021

 PONDĚLÍ

ČJ – procvičování přídavných jmen – uč. str. 104. Samostatně str. 100, cv. 13 (předpony).

Procvičuj: www.on-line cviceni – 5. ročník – přídavná jména – skloňování.

– počítání se zlomky, převody jednotek. Uč. str. 48 – sčítání desetinných čísel – pamětně, písemně. Samostatně str. 43, cv. 13.

Procvičuj: www.on-line cviceni – matematika 5. ročník – desetinná čísla – porovnávání.

NOS – Od totality k demokracii str. 47. Zkoušíme od „Zrod nového Československa“.

Zápis do sešitu:

Od totality k demokracii

 • 1968 – návrhy změn – socialismus s lidskou tváří – Alexander Dubček (zrušena cenzura, možnost cestovat)
 • proti změnám vystoupil Sovětský svaz – 21.srpna 1968 vstoupila na naše území sovětská armáda, aby zastavila změny = OKUPACE
 • proti této okupaci vystoupili někteří občané, byli za to pronásledováni, zavíráni do vězení – Václav Havel
 • CHARTA 77 – demonstrace, nedostatek zboží v obchodech, nesvoboda, nemožnost podnikání

ČT – str. 122, společná práce s VV – kresba erbu podle pokynů (čítanka str. 125)

 

ÚTERÝ

ČJ – diktát – přídavná jména, stupňování přídavných jmen str. 104. Písemně str. 100, cv. 15 ke slovu dítě.

M –  procvičování – desetinná čísla, uč. str. 49, samostatně str. 42, cv. 3 první tři sloupečky.

Procvičuj: www.on-line cviceni – 5. ročník – desetinná čísla – zaokrouhlování na celky.

 

STŘEDA

M – zaokrouhlování desetinných čísel (řád setin), samostatně str. 43, cv. 8 druhý sloupeček.

ČJ – mluvnické kategorie přídavných jmen, stupňování, PS II., samostatně uč. str. 100, cv.15 ke slovu řidičů.

Procvičuj: www.on-line cviceni – 5. roč. – podmět a přísudek – shoda přísudku s několikanásobným podmětem.

NOS – Návrat k demokracii str. 50

Zápis do sešitu:

Návrat k demokracii

 • listopadu 1989 – shromáždění studentů v Praze – pokojný průvod byl napaden policií
 • na protest proti tomuto zásahu byla vyhlášena stávka, ke které se přidali herci, pracující v továrnách
 • občané zakládali Občanská fóra = OF – žádali odstoupení komunistické vlády
 • byla vytvořena nová vláda – prezident Václav Havel
 • změny: svoboda, demokracie, tržní ekonomika (soukromé vlastnictví), podnikání, svobodné volby

 

ČTVRTEK

ČJ – společné procvičování PS + PC. Uč. str. 106. Samostatně str. 104, cv. 5 ke slovu nory.

M – odčítání desetinných čísel – pamětné, písemné str. 50. Samostatně str. 45, cv. 11.

 

PÁTEK

ČJ – sloh: Pozvánka na masopustní slavnost.

M – G – zopakuj si výpočty obvodů, obsahů – VZORCE, tělesa – povrch kvádru str. 47.

Samostatně: narýsuj 3 libovolné úsečky, osy úseček (pomocí kružítka).

NOP – Sluneční soustava str.17. Pozorujeme Měsíc str. 18, 19.

Zápis do sešitu:

Sluneční soustava

 • Planety obíhají kolem Slunce
 • Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun
 • Pluto je trpasličí planeta

Pozorujeme Měsíc

 • obíhá kolem Země přibližně 1x za měsíc
 • fáze Měsíce: Nov (je nepozorovatelný), dorůstá (ve tvaru písmene D), úplněk (pozorovatelný celý Měsíc), couvá (podobá se písmenu C)

AJ

Online hodina v úterý od 10:00

 1. Final test Unit 3 (E-TEST)

Online hodina ve čtvrtek od 10:00

 1. Unit 4A- What’s the time, please?
 2. Unit 4A – What’s the time, please? (Student’s Book, pages 40-41)
 3. Unit 4A – What’s the time, please? (Workbook, pages 32-33)

———————————————————————————————————————————————

DISTANČNÍ VÝUKA  8.2. – 12.2.2021

PONDĚLÍ

ČJ – procvičování přídavných jmen – přídavná jména přivlastňovací  str. 102. Písemně str. 99, cv. 6 ke slovu škodlivý (přidej podstatné jméno a napiš v 1.p. čísla jednotného a množného).

Procvičuj: www.pierot.biz5. ročník ČJ –  Přípony -ný, -ní, -ský, -ští

– rozklad desetinných čísel – opakování, uč. str. 44. Samostatně PL 9.

Procvičuj: www.on-line cviceni – matematika 5. ročník – Převody jednotek.

NOS – Období komunistické nadvlády str.45, zjisti zajímavosti od prarodičů, rodičů.

Zápis do sešitu:

Období komunistické nadvlády

 • zhoršovaly se vztahy ve vládě, ministři podali demisi (odstoupili)
 • zvyšovala se moc komunistů – KSČ
 • Beneš přijal demisi ministrů, Gottwald – předseda vlády – doplnil vládu svými politiky z KSČ, upevnili si moc ve všech funkcích
 • 1948 byla nastolena totalitní (nedemokratická) moc KSČ
 • po smrti E. Beneše se stal prezidentem Klement Gottwald – zatýkání a věznění nevinných lidí
 • bylo zlikvidováno soukromé vlastnictví, rolníkům odebrána půda – JZD, pětiletky
 • cenzura – sledovala noviny, časopisy, televizi, divadla
 • mezi občany nespokojenost

ČT – komiks str. 120 – 121 porovnání s pověstí „Divotvorný meč“ – úkol: str. 122, úkol 1.

PČ – vytvoř stavbu ze stavebnice, fotografii pošli.

 

ÚTERÝ

ČJ – diktát, přídavná jména přivlastňovací – vzory otcův, matčin str. 103. Písemně str. 99, cv. 8 ke slovu lhát.

M – desetinné zlomky, převody jednotek délky str. 44. Samostatně – porovnávání desetinných čísel PL 42, cv. první.

Procvičuj: on-line cviceni – 5. ročník – desetinná čísla – porovnávání.

VV – linie – kresba tužkou – studie ruky.

 

STŘEDA

M – vyjádření desetinného zlomku desetinným číslem, uč. str. 45. Písemně str. 41, cv. 7 b).

ČJ – opakování přídavných jmen – uč. str. 102, 103. PS II. str. 20, cv. 3. Písemně str. 99, cv. 8 dokonči od slova Petr.

NOS –diskusní hodina – zajímavosti od prarodičů, rodičů.

 

ČTVRTEK

ČJ – procvičování přídavných jmen – společná práce. Písemně str. 100, cv. 14 první dva řádky.

 www.pierot.biz – 5. ročník Psaní bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně

M – porovnávání desetin. čísel, písemné násobení str. 45. Samostatně str. 41, cv.14 poslední čtyři příklady.

 

PÁTEK

ČJ –  opakujeme VS, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves. Písemně PS I. str. 32, cv. 2, str. str. 33, cv. 7.

M – G – PL 32, cv. 1, 2. Krychle, kvádr str. 46.

NOP – Měsíc, Slunce – str. 13, 15.

Zápis do sešitu:

Měsíc – přirozená družice Země.

 • krouží kolem Země, je přitahován gravitační silou Z, je její jedinou přirozenou družicí
 • na povrchu jsou moře a krátery
 • není zde voda ani vzduch
 • na Měsíci je 6x menší přitažlivost

Slunce

 • je hvězda, je to koule žhavých plynů
 • je zdrojem světla a tepla pro Z
 • na Slunci se objevují sluneční skvrny
 • má velikou hmotnost, silné gravitační pole, proto přitahuje méně hmotná tělesa
 1. planety
 2. planetky
 3. komety
 4. meteority
 • souboru všech těchto těles říkáme SLUNEČNÍ SOUSTAVA

 

HV – referát: „Hudba, kterou poslouchám já“.

AJ

Online hodina v úterý od 10:00

 1. Unit 3- Progress check (Workbook, pages 30-31)

Online hodina ve čtvrtek od 10:00

 1. Final test Unit 3 (E-TEST)

———————————————————————————————————————————————-

DISTANČNÍ VÝUKA  1.2. – 5.2.2021

 Vysvědčení za I. pololetí žáci dostanou při nástupu do školy.

PONDĚLÍ

ČJ – procvičování přídavných jmen – uč. str. 99, samostatně str. 97, cv. 3 ke slovu krunýři.

Procvičuj: www.gramar.in4. ročník – Vyjmenovaná slova souhrn.

– převody jednotek délky str. 41, řešení nerovnic. Samostatně str. 36, cv. 6 a) druhý a třetí řádek, b) první a druhý řádek.

Procvičuj: www.on-line cviceni – matematika 4. ročník – Operace s čísly končící nulou.

NOS – Obnovená Československá republika str. 43.

Zápis do sešitu:

Zrod nového Československa

 • Německo začalo prohrávat, od r. 1944 začalo osvobozování Československa
 • od východu postupovala sovětská vojska, od západu americká armáda
 • 5. května 1945 – povstání v Praze – barikády, zapojili se i obyvatelé Prahy
 • Německo kapitulovalo = vzdalo se
 • 8. května 1945 podepsaná dohoda o příměří
 • návrat E. Beneše do vlasti, byly obnoveny všechny svobody
 • změny: odtržena Podkarpatská Rus, odsun německého obyvatelstva, znárodnění, vliv Sovětského svazu , k moci komunisté

ČT – str. 117 – Divotvorný meč.

 

ÚTERÝ

ČJ – diktát, přídavná jména, zdvojené souhlásky PS I. str. 21. Písemně učebnice str. 97, cv. 3 od slova mezi ke slovu štípnutí.

M – desetinné zlomky – opakování, písemné dělení, SÚ str. 41. Samostatně str. 35, cv. 11 + první dva příklady ze cv. 12.

Procvičuj: http://www.pierot.biz/ – 5. ročník – Průměr.

 

STŘEDA

M – desetinná čísla – porovnávání – str. 42, písemně str. 41, cv. 12 poslední 4 nerovnice.

ČJ – opakování přídavných jmen – PS I. str. 22, písemně učebnice str. 98, cv. 2 ke slovu úředník.

Procvičuj: www.on-line cviceni – 5. roč. – přídavná jména – skloňování.

NOS – opakovací hodina.

 

ČTVRTEK

ČJ – procvičování přídavných jmen – společná práce. Písemně učeb. str. 98, cv. 2 od slova kos-  ke slovu víno.

M – rozklad desetinných čísel str. 43, samostatně str. 41, cv. 7 a) první dva sloupečky.

 

PÁTEK

ČJ – shrnutí přídavných jmen tvrdých a měkkých uč. str. 100. Písemně str. 98, cv. 4 dva sloupečky.

M – G – opakování – tělesa, uč. str. 38 – osa úsečky, narýsuj cv. 5, 6.

NOP – Gravitační síla str. 8 – 12.

Zápis do sešitu:

Gravitační síla, gravitační pole.

 • každá dvě hmotná tělesa se k sobě přitahují silou, které říkáme gravitační síla
 • těleso s větší hmotností přitahuje těleso s menší hmotností
 • měříme siloměrem, jednotkou gravitační síly je 1N (ňútn)

 Gravitační pole Země

 • je prostor, ve kterém působí Země na všechny předměty svou gravitační silou
 • čím je předmět od Z ve větší vzdálenosti, tím je gravitační síla Z menší
 • Z působí gravitační silou i na umělé družice

AJ

Online hodina v úterý od 10:00

 1. Unit 3D – My school (Student’s Book, pages 34-35)
 2. Unit 3D – My school (Workbook, pages 28-29)

Online hodina ve čtvrtek od 10:00

 1. Unit 3D – My school (Student’s Book, pages 34-35)
 2. Unit 3D – My school (Workbook, pages 28-29)

——————————————————————————————————————————————————

DISTANČNÍ VÝUKA  25.1. – 28.1.2021

PONDĚLÍ

ČJ – procvičování přídavných jmen uč. str. 98, PS II. str. 17, cv. 5, 6. Písemně: str. PS I. díl str.20, cv. 4.

Procvičuj: https://www.gramar.in/cs – 5. ročník – urči vzor přídavného jména.

– desetinná čísla – čtení, psaní, vyhledávání na číselné ose. Uč. str. 36.

Procvičuj: www.on-line cviceni – matematika 5. ročník – desetinná čísla – zápis.

Písemně: str. 27, cv. 8 b), str. 28, cv. 8 – poslední dva příklady.

NOS – Druhá světová válka str. 38 – 40.

Zápis do sešitu:

Druhá světová válka

 • březen 1939 připojeny české země k Německu, Němci obsadili Prahu
 • Slovensko utvořilo samostatný stát
 • Češi byli pronásledování, krutě trestáni – GESTAPO – německá policie – zatýkala svobodně smýšlející občany – koncentrační tábory
 • gestapo pronásledovalo hlavně Židy (plynové komory)
 • zbrojní průmysl – zbraně pro válku
 • přídělový systém – potravinové poukázky – černý trh

ČT – str. 110 – Masopust. Str. 111 – Prométheus – úkol – vypiš, co všechno udělal Prométheus pro lidi, proč lidé nosí prsteny.

PČ – Zalévej doma pokojové rostliny.

 

ÚTERÝ

ČJ – diktát, přídavná jména, písemně: str. 98, cv. 5 ke slovu slab-.

M – desetinné zlomky – www.on-line cviceni – matematika – 5. ročník – procvičuj. Uč. str. 37, písemně str. 37, cv. 12, 14.

Procvičuj: http://www.pierot.biz/ – 5. ročník – matematické zákony.

VV – Návrh zimního oblečení – pastelka.

 

STŘEDA

M – desetinná čísla – řád desetin, setin – str. 40 ke cv. 3. Písemně: str. 34, cv. 5

ČJ – opakování str. 99, písemně PS I. díl str. 32, cv. 1.

Procvičuj: https://www.gramar.in/cs . 4. ročník – shoda podmětu s přísudkem.

NOS – Boj proti nacistům str. 41 – 42

Zápis do sešitu:

Boj proti nacistům

 • září 1939 – napadeno Polsko – začala II. světová válka
 • listopadu – uzavřeny vysoké školy
 • boj Čechů proti fašismu – partyzáni – letáky, narušovali výrobu zbraní pro Němce, přepadali vlaky se zbraněmi na frontu
 • Heydrich – atentát v roce 1942 – vypálení Lidic, Ležáků – popravy
 • Češi odcházeli bojovat do Anglie, Sovětského svazu

 

ČTVRTEK

ČJ – procvičování přídavných jmen – společná práce.

M – Uč. str. 40 , cv. 4, 5, 6. Písemně: str. 37, cv. 13 poslední čtyři příklady.

Procvič: www.on-line cviceni – 5. ročník – zlomky – výpočet z celku.

AJ

Online hodina v úterý od 10:00

 1. Unit 3C – Student’s Book pages 32-33 (Have you got a pet?)
 2. Unit 3D – Workbook pages 26-27 (ave you got a pet?)

Online hodina ve čtvrtek od 10:00

 1. Unit 3D – Student’s Book pages 34-35 (My school)
 2. Unit 3D – Workbook pages 28-29 (My school)

 

29.1.2021 – pololetní prázdniny, vysvědčení se bude rozdávat po návratu žáků do školy

 Přeji všem radostné pololetní prázdniny a spoustu sportovních zážitků :o).

—————————————————————————————————————————————————–

 

 

 

 

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.