V.A Mgr. Tomáš Severa

Mgr. Tomáš Severa

tomas.severa@zsrakovskeho.cz


Týdenní plán 10. 12. – 14. 12. 2018

Informace

sbíráme nefunkční – rozbité, staré mobilní telefony – projekt Recyklohraní

13. 12. Dopravní výchova

20. 12. Vánoční setkání s rodiči a dětmi ve třídě – dílničky – 17.00 – 18.00 hod.

21. 12. Třídní besídka

 

Český jazyk

Podstatná jména- mluvnické kategorie- opakování, rod mužský, vzory předseda, soudce – uč. str. 75 – 76

Podstatná jména- rod ženský – uč. str.  77 – 78

Sloh: Líčení zážitků, osnova, vypravování.

 

Matematika

Procvičujeme: Písemné dělení dvojciferným dělitelem.

Průměrná rychlost – uč. str. 14 – 17

Geo:  jednotky obsahu – uč. str. 8

 

Nauka o přírodě

Projektová výuka – člověk: Močová soustava, rozmnožovací soustava, nervová soustava, smyslová ústrojí.

 

Nauka o společnosti

Brno – zápis. 

II. díl učebnice: Obrazy z novějších dějin: České země – součást Rakouska; Buditelé a obrození; 

Vynálezy.

 

Hudební výchova

– zpracováváme referáty – termín odevzdání – nejpozději do 13. 12.

 

Anglický jazyk

skupina B (J. Havlíčková)

 • přivlastňovací zájmena (my, your, his, her, its, our, their), přivlastňovací pád (Lucy´s cat)
 • souhrnné opakování (tvary slovesa be – am, is, are, přivlastňovací zájmena a pád) a příprava na test.
 • DOMÁCÍ ÚKOL: příprava prezentace slavné osoby.

Týdenní plán 3. 12. – 7. 12. 2018

Informace

sbíráme nefunkční – rozbité, staré mobilní telefony – projekt Recyklohraní

 

Český jazyk

Podstatná jména – mluvnické kategorie – opakování – uč. str. 66 – 68

Procvičování – shoda přísudku s podmětem – uč. str. 57 – 58

Sloh: Líčení zážitků, osnova, vypravování.

 

Matematika

Písemné dělení dvojciferným dělitelem – uč. str.  9 – 12

Geo: Obsah obdélníka, čtverce – uč. str. 13

 

Nauka o přírodě

Projektová výuka – člověk: oběhová soustava – krevní oběh, trávicí soustava – zdravý životní styl, výživa.

Test: podnebné pásy.

 

Nauka o společnosti

Střední a Jižní Morava – pracovní list, zápis.

Brno.

Test: Českomoravská vrchovina.

 

Hudební výchova

– zpracováváme referáty – termín odevzdání – nejpozději do 13. 12.

 

Anglický jazyk

skupina A (J. Havlíčková)

 • přivlastňovací zájmena (my, your, his, her, its, our, their), přivlastňovací pád (Lucy´s cat)
 • souhrnné opakování (tvary slovesa be – am, is, are, přivlastňovací zájmena a pád) a příprava na test.
 • DOMÁCÍ ÚKOL: pracovní sešit, str. 15, cv. 5 + prezentace slavné osoby.

Týdenní plán 26. 11. – 30. 11. 2018

Informace

v notýsku informace o škole v přírodě (platba zálohy – číslo účtu: 266496066/0300, specifický symbol: 201825, variabilní: individuálně přidělen)

 

Český jazyk

Procvičování – shoda přísudku s podmětem – uč. str. 52 – 53

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem – uč. str. 55 – 56

Sloh: Líčení zážitků, osnova, vypravování.

Čtení: recitace básně.

 

Matematika

Písemné dělení dvojciferným dělitelem – uč. str. 6 – 9

Geo: Kruh, kružnice – procvičování.

 

Nauka o přírodě

Projektová výuka – člověk.

Test: podnebné pásy.

 

Nauka o společnosti

Severní Morava – dokončení – zápis, pracovní list.

Test: Jižní Čechy.

Střední a Jižní Morava 

 

Anglický jazyk

Skupina B (J. Havlíčková)

 • slovíčka Unit 2A-2B;
 • úterý 27.11. TEST (tvary slovesa be: am, is, are);
 • přivlastňovací zájmena a přivlastňovací pád, učebnice, str. 18-19;
 • DOMÁCÍ ÚKOL na pondělí 26. 11.: prac. sešit, str. 13, cv. 6, příprava prezentace slavné osoby (fotografie + základní osobní údaje – učebnice, str. 17, cv. 10b).

 

Týdenní plán 19. 11. – 23. 11. 2018

Informace

– v notýsku informace o škole v přírodě (platba – číslo účtu: 266496066/0300, specifický symbol: 201825, variabilní: individuálně přidělen)

30. 11. Sportovní soutěž – šplh na tyči.

 

Český jazyk

Shoda přísudku s podmětem – uč. str. 48 – 51

Sloh: Dopis – dokončení.

 

Matematika

II. díl učebnice

Dělení přirozených čísel – uč. str. 3 – 4

Pamětné dělení se zbytkem – uč. str. 5

Geo: 1. díl – tělesa – uč. str. 56

 

Nauka o přírodě

Člověk a příroda.

Test: podnebné pásy.

 

Nauka o společnosti

Českomoravská vrchovina.

Severní Morava.

 

Anglický jazyk

skupina A (J. Havlíčková)

 • tvary slovesa be (am, is, are, am not, is not, are not)
 • čtvrtek 22. 11. TEST (kladné a záporné tvary slovesa be)
 • přivlastňovací zájmena (my, your, his, her, its, our their).

Týdenní plán 12. 11. – 16. 11. 2018

Informace

14. 11. Třídní schůzky v 17.30 hod.

 

Český jazyk

Přísudek holý, rozvitý a několikanásobný – uč. str. 42 – 44

Sloh: Dopis.

 

Matematika

Procvičování – uč. str. 57, 58

Úterý: Kontrolní práce za 1. čtvrtletí.

Počítání se závorkami, práce s kalkulátorem – pracovní list.

Geo: souřadnice bodů – uč. str. 51

 

Nauka o přírodě

Člověk a příroda.

Test: podnebné pásy.

 

Nauka o společnosti

Jižní Čechy – zápis do sešitu, pracovní list.

Českomoravská vrchovina.

 

Anglický jazyk

Skupina A (Benradouane)

 1. Final test unit 1.
 2. Unit 2C: Mickey, Millie and Mut (The postman). Student’s Book, str. 20.
 3. be qustions.

Skupina (J. Havlíčková)

 1. Tvary slovesa BE (am, is, are): kladné a záporné věty, Student´s Book, str. 16-17.
 2. Slovíčka Unit 2A-2B, Workbook, str. 74.

 


Týdenní plán 5. 11. – 9. 11. 2018

Informace

5. 11. Prevence: Z housenky motýlem

8. 11. Prevence: Jak se nestát závislým

 

Český jazyk

Podmět holý, rozvitý, několikanásobný, vyjádřený, nevyjádřený – uč. str. 38 – 41

Ve čtvrtek kontrolní práce: předpony, předložky, slovesa – osoba, číslo, čas, způsob

Sloh: Líčení zážitků – dokončení

 

Matematika

Slovní úlohy ze života, složené SÚ – rozpočet, příjem, půjčka, splátky – uč. str. 50 – 54

Geo: Opakovací test.

 

Nauka o přírodě

Opakování: podnebné pásy: zápis do sešitu.

Botanické a zoologické zahrady.

 

Nauka o společnosti

Jižní Čechy.

Test ve středu – Severní Čechy.

 

Anglický jazyk


Týdenní plán 29. 10. – 2. 11. 2018

Informace

29. 10. – 30. 1. Podzimní prázdniny 🙂

1. 11. KC 12 – Trapas nepřežiji aneb ten řízek nezvedej

 

Český jazyk

Skladba – podmět holý, rozvitý a několikanásobný – uč. str. 38 – 39

Procvičujeme slovesa – osoba, číslo, čas, způsob.

 

Matematika

Zlomky – uč. str. 48 – 49

Geo: Společná příprava na test: osa úsečky, grafický rozdíl a součet úsečky, kružnice – průměr, poloměr, trojúhelníková nerovnost, čtverec, obdélník.

 

Nauka o přírodě

Pracovní list (sebereflexe): Podnebné pásy, oceány, třídění organizmů.

 

Nauka o společnosti

Západní Čechy – zápis, pracovní list.

 

Anglický jazyk


Týdenní plán 22. 10. – 26. 10. 2018

Informace

24. 10. Odznak všestrannosti
S sebou:svačina, pití, sportovní oblečení na ven a do tělocvičny!!
Organizace: – žáci přijdou do školy již ve sportovním oblečení (obutí na ven a do TV)
– zahájení sportovního dne v 8.05 – 8.10 hod. na hřišti
– disciplíny: 60 metrů, 1000 metrů, skok do dálky, sed/leh, kliky, švihadlo, trojskok,  medicinbal, přítahy, hod kriket – více informací
– sportovní den končí dle rozvrhu třídy – ve 13.30 hod.

29. 10. – 30. 1. Podzimní prázdniny 🙂

 

Český jazyk

Skladba- základní skladební dvojce, podmět, přísudek – uč. str. 37 – 39

Slovesa- opakování mluvnických kategorií, slovesný způsob.

 

Matematika

Řešení slovních úloh, zápis – uč. str. 40 – 43

Opakujeme a procvičujeme: Písemné násobení, písemné dělení.

Geo: Společná příprava na test: Osa úsečky, grafický rozdíl a součet úsečky, kružnice – průměr, poloměr, trojúhelníková nerovnost, čtverec, obdélník.

 

Nauka o přírodě

Prezentace projektů: Podnebné pásy, oceány, třídění organizmů.

 

Nauka o společnosti

Západní Čechy – dokončení.

 

Anglický jazyk

Pracovní činnosti

V pondělí 22.10. pracujeme s provázkem.


Týdenní plán 15. 10. – 19. 10. 2018

Informace

17. 10. Ze-mě-my – projektový den – Vietnam, Rusko – výuka do 12.15 hod. S sebou: informace, knihy, encyklopedie, psací potřeby, pastelky, fixy, lepidlo, nůžky.

24. 10. Odznak všestrannosti.

 

Český jazyk

Slovesný způsob – uč. str. 29 – 32

Opakujeme: vyjmenovaná slova, základní skladební dvojice – podmět – přísudek.

Sloh: Popis pracovního postupu – uč. str. 24

 

Matematika

Písemné násobení – uč. str. 31

Písemné dělení – uč. str. 32 – 33

Geo: Kruh, kružnice – uč. str. 39

 

Nauka o přírodě

Projekt: Podnebné pásy, oceány, třídění organizmů.

 

Nauka o společnosti

Západní Čechy.

 

Anglický jazyk

 

Pracovní činnosti


Týdenní plán 8. 10. – 12. 10. 2018

Informace

Školní knihovna otevřena: vždy v pondělí 12.45 – 13.45 hod., v úterý 11.50 -14.30 hod.

17. 10. Ze-mě-my – projektový den – Vietnam, Rusko

24. 10. Olympijský víceboj – sportovní soutěž – organizaci upřesním

Na VV – přinést noviny nebo časopis – s obrázky (můžou být i reklamní letáky) – budeme vyrábět koláž.

 

Český jazyk

Slovní druhy – uč. str. 22 – 23

Opakování předpon, předložek – pracovní list

Slovesa- opakování mluvnických kategorií – uč. str. 25 – 27

 

Matematika

Jednotky hmotnosti a času – uč. str. 27 – 28, 35 – 37

Geo: Trojúhelník – uč. str. 29

 

Nauka o přírodě

Podnebné pásy – rostliny a živočichové projekt.

Rozmanitost přírodních podmínek, přizpůsobivost rostlin a živočichů – test.

 

Nauka o společnosti

Severní Čechy – uč. str. 22

Východní Čechy – test.

 

Anglický jazyk

Skupina A (Benradouane)

Unit 1C- Revision, numbers 1-100. Mini test

Unit 1D- Plurals (there is a book – there are books ) / (irregular plurals – a child – two children …)

Pracovní činnosti


Týdenní plán 1. 10. – 5. 10. 2018

Informace

2. 10. – 5. 10. Sběr papíru (od 6.45 hod.)

17. 10. Ze-mě-my – organizace bude upřesněna

24. 10. Olympijský víceboj – organizaci upřesním

Tělesná výchova – pokud to počasí dovolí, chodíme na TV ven na hřiště. S sebou: mikiny, popř. tepláky.

 

Český jazyk

Význam slov- jednoznačná, mnohoznačná, s citovým zabarvením, protikladná, souznačná, významově nadřazená, podřazená – uč. str. 18, 20

Slovní druhy – uč. str. 22 – 23

Opakování předpon a předložek.

 

Matematika

Jednotky délky. 

Řešení slovních úloh.

Geo: Čtverec, obdélník – obvody obrazců.

 

Nauka o přírodě

Přizpůsobivost rostlin a živočichů – uč. str. 7

 

Nauka o společnosti

Východní Čechy – uč. str. 17

Severní Čechy – uč. str. 22

 

Anglický jazyk

Skupina A (Benradouane)

Unit 1C- Revision, numbers 1-100. Mini test

Unit 1D- Plurals (there is a book – there are books ) / (irregular plurals – a child – two children …)

Pracovní činnosti


Týdenní plán 24. 9 . – 28. 9. 2018

Informace

Tělesná výchova – pokud to počasí dovolí, chodíme na TV ven na hřiště. S sebou: mikiny, popř. tepláky.

Výtvarná výchova – nasbírat různé listy (cca 5 ks) s výraznou žilnatinou

28. 9. Státní svátek

2. 10. – 5. 10. Sběr papíru (od 6.45 hod.)

24. 10. Olympijský víceboj – organizaci upřesním

 

Český jazyk

Předpony (od-, nad-, pod-, před-, ob-/v-, z-, s-,) – uč. str. 12 – 15

 

Matematika

Procvičování násobení a dělení – uč. str. 16 – 18

 

Nauka o přírodě

Přizpůsobivost rostlin a živočichů.

 

Nauka o společnosti

Praha – test.

Střední Čechy – dokončení.

Východní Čechy.

 

Anglický jazyk

Skupina B (Benradouane)

Unit 1C- Revision, numbers 1-100. Mini test

Unit 1D- Plurals (there is a book – there are books ) / (irregular plurals – a child – two children …)

 

Pracovní činnosti


Týdenní plán 17. 9 . – 21. 9. 2018

Informace

Milé děti,
děkuji Vám za účast v charitativní akci Teribear.  Náš tým „Piráti“ uběhl 441 km a Teribear podpořil částkou 13.230 Kč. Super, chválím Vás. 🙂

Nabídka kroužků ve školním roce 2018/2019

18. 9. Recyklace hrou – 10.55 – 11.40 hod.

19. 9. Badatelské odpoledne od 15.00 hod.

21. 9. Přespolní běh – 11.05 hod.

 

Český jazyk

Slova příbuzná – uč. str. 9

Předpony (roz-, bez-, vz-) – uč. str. 10 – 11

Sloh: Rozvoj slovní zásoby.

 

Matematika

Procvičování sčítání a odčítání – uč. str. 7 – 9

Geo: (v pátek) Geometrické útvary – uč. str. 10

 

Nauka o přírodě

Rozmanitost přírodních podmínek – uč. str. 3 – 6

 

Nauka o společnosti

Praha a její okolí – uč. str. 3 – 10

Střední Čechy – Povrch, vodstvo a podnebí

 

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina A (Benradouane)

Unit 1C- Numbers 1-100. Student’s Book. str. 8  – 9

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Potřeby na 17.9. – přírodniny, jehla, nit, nůžky.


Týdenní plán 10. 9 . – 14. 9. 2018

Informace

12. 9. Běh Teribear  – charitativní akce

12. 9. Třídní schůzky v 17.30 hod.

14. 9.  Běh Teribear  – charitativní akce

 

Český jazyk

Opakování učiva 4. ročníku.

Stavba slova, slovotvorný základ – uč. str. 5 – 7

 

Matematika

Opakování učiva 4. ročníku – uč. str. 4 – 5

Procvičování sčítání a odčítání – uč. str. 7

Geo: geometrické útvary – uč. str. 6

 

Nauka o přírodě

Rozmanitost přírodních podmínek – uč. str. 3 – 6

 

Nauka o společnosti

Praha a její okolí – uč. str. 3 – 10

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina B (Benradouane)

Unit 1C- Numbers 1-100. Student’s Book. str. 8  – 9


Týdenní plán 3. 9 . – 7. 9. 2018

Informace

3. 9. Zahájení školního roku, výuka do 8.45 hod., oběd 11.00 – 12.00 hod. S sebou: blok a psací potřeby. Naše třída se nachází na 1. stupni ve 2. patře. Na všechny se moc těším. 🙂

Seznam školních potřeb pro třídu 5. A (ke stažení)

4. 9. Výuka do 12.15 hod. S sebou: aktovka, penál, přezůvky, svačina, pití.

od 5. 9. výuka podle rozvrhu

7. 9. Běh Teribear  – charitativní akce

 

Český jazyk

Opakování učiva 4. ročníku.

Vyprávění o prázdninách.

 

Matematika

Opakování učiva 4. ročníku.

 

Nauka o přírodě

Seznámení s učivem 5. ročníku.

Rozmanitost přírodních podmínek.

 

Nauka o společnosti

Seznámení s učivem 5. ročníku. 

Putování po ČR – Praha.Komentáře jsou uzavřeny.