V.A Mgr. Daniel Königer

Mgr. Daniel Königer

Daniel.Koniger@zsrakovskeho.cz


TÝDENNÍ PLÁN (11.-15.6.2018)

ČJ – věta hlavní a vedlejší, slovní druhy neohebné (příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce),opakování – shoda PP, příd.jména, vzory PJ

M – desetinná čísla s třemi desetinnými místy, opakování – sčítání, odčítání, násobení, dělení, slovní úlohy, G – úhel, rovinné obrazce

NOS – Evropa – povrch, vodstvo, státy Evropy

NOP – opakování (vesmír, formy energie aj.)

20.6. T-Mobile běh

25.6. Laser game Holešovice (200 Kč, návrat mezi 14 . 15 hod.)

26.6. sportovní dopoledne s 9.A (9.A vs. učitelé)

25.6. – 29.6. odevzdávání učebnic (prosím o slepení, vygumování, podepsání)


TÝDENNÍ PLÁN (4.- 8.6.2018)

ČJ – souvětí, věta hlavní a vedlejší, opakování – doplňovací cvičení str. 166-167 (diktáty, psaní do školního sešitu)

M – násobení a dělení desetinných čísel přirozeným číslem, závislá a nezávislá proměnná, opakování (+,-,x, :, zlomky, zaokrouhlování aj.)

NOS – povrch a vodstvo Evropy (práce s mapou)

NOP – výroba plastů

5.6. MDD v mateřské školce Zvoneček

6.6. třídní schůzky (od 17:30 hod., konzultace po domluvě od 14:00 hod.)


5.A ZDRAVÍ DO PRAHY

Máme tu krásně, navštívili jsme Labské pískovce, Hřensko a poznáváme okolí tábora. Zítra příjezd dle plánu.


ŠKOLA V PŘÍRODĚ HLÁSÍ

Dojeli jsme dobře, máme vybaleno a už sedíme u oběda.

Posíláme pozdravy do Prahy!      V.A

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN (30.4.-4.5.)

ČJ – stavba věty (nové – přívlastek), souvětí, opakování přídavná jména, zájmena, číslovky (zaměřit se na skloňování číslivek 1–99 – podle jakých vzorů, viz. učebnice)

M – násobení a dělení desetinných čísel 10,100

3.5. projektový den „Století české státnosti“ – dodělávání výkresů na výtvarnou soutěž (prosím o souhlasy k této soutěži)

4.5. čtení ve školce, knihy O víle Amálce a Dášeňka

7.5. ředitelské volno

Nosit p.uč. Severovi (z důvodu mé nepřítomnosti) potvrzení o ZP, kartičky pojištěnce, souhlasy o účasti na ŠvP. Kdo nebude mít splněno do odjezdu, nemůže jet. Děkuji za pochopení


TÝDENNÍ PLÁN (23.-27.4.)

ČJ – opakování – přídavná jména, zájmena, číslovky (skloňování základních číslovek), stavba věty, souvětí, větné členy (podmět, přísudek, přívlastek)

M – počítání se zlomky (sčítání, odčítání, převádění na celky) a desetinnými čísly (násobení 10, 100, 1000), slovní úlohy, G – opakování rovinných obrazců, osově souměrná tělesa

NOS – zeměkoule (poledník, rovnoběžka, síť), Evropa – okolní státy

NOP – zdroje a formy energie, zápis z jednoduchých nástrojů (páka, nakloněná rovina aj.)

23.4. DOX prezentace projektu (odchod ze školy v 7:45!!)

27.4. KC 12 Pertoldova (60 Kč)

30.4. ředitelské volno

Prosím o to, aby děti nosily podepsané souhlasy k ŠvP + posudky o zdravotní způsobilosti (nově platnost 2 roky).

Kdo má doma zbytečné klíče (od zámků), prosím, doneste do školy (výtvarná soutěž). Děkuji za spolupráci


TÝDENNÍ PLÁN (16.-20.4.)

ČJ – stále opakujeme zájmena (my/mi, mě/mně, naší/naši, ji/jí apod.), přídavná jména (množné číslo), číslovky (úvod, druhy, skloňování), základní skladební dvojice (podmět + přísudek, shoda přísudku s podmětem)

M – sčítání a odčítání zlomků (převod na celky), nová kapitola – násobení desetinných čísel ?

NOS – zkoušení: Od totality k demokracii, návrat k demokracii, úvod- Putování po Evropě (KC 12 27.4. přednáška o Evropě – 60 Kč)

NOP – dovysvětlení trvání dne a noci, střídání ročních období, jednoduché nástroje, formy a druhy energie

Během týdne budou dětem napsány návrhy známek na 3.čtvrtletí.

18.4. exkurze Štefánikova hvězdárna (Lety ke hvězdám)

20.4. Čtení předškolákům

23.4. DOX prezentace projektu

27.4. KC 12 (60Kč)


PLÁNOVANÉ AKCE

18.4. Exkurze Štefánikova hvězdárna (v rámci evaluace projektu kreativity). S sebou: učivo na 1.hodinu (ČJ, M – ať si obojí nechají ve škole), pití, svačina, 2 x jízdenky MHD (či různé občanské průkazy apod.), oblečení dle počasí, kapesné?. Příchod kolem 13:00

23.4. závěrečná prezentace projektu Vesmírná mise v DOXu Holešovice. S sebou: pití, svačina (odhlásit školní), 2x jízdenka MHD. Příchod mezi 13-14 hod.


TÝDENNÍ PLÁN (9.-13.4.)

ČJ – opakujeme zájmena (já – tvary mě/mně, náš, váš – pravidla té/naší, tu/naši apod.) s sebou/sebou, číslovky, opakování příčestí minulé

M – početní operace se zlomky, slovní úlohy, dělení, násobení, G – osově souměrné útvary

NOS – písemné zkoušení (Od totality k demokracii – čtvrtek 12.4.), úvod Putování po Evropě (vybírám učebnice – slepit, vygumovat)

NOP – jednoduché nástroje, formy a druhy energie

V pátek 13.4. čtení ve školce.

Těm, co mají přijímací zkoušky na gymnázia, přeji hodně štěstí 🙂


TÝDENNÍ PLÁN (2.-6.4.)

ČJ – skloňování a použití zájmena já, určování zájmen a jiných slovních druhů, základní skladební dvojice 

M – počítáme s desetinnými čísly (sčítání, odčítání), aritmetický průměr (slovní úlohy), počítáme se zlomky, desetiminutovka (odčítání přirozených čísel)

NOS – Česká republika, opakování období komunismu, vygumovat učebnici (popřípadě zalepit)

NOP – opakování trvání dne a noci, roční období, jednoduché nástroje (učebnice Člověk a technika)

Pátek 6.4. – čtení ve školce. Děti si můžou i doma vymyslet nějaké otázky či úkoly k vybraným knihám (Bob a Bobek na cestách, Kosí bratři)TÝDENNÍ PLÁN (26.-30.3.)

ČJ – zájmena (druhy zájmen, jejich určování a nahrazování jinými slovními druhy), procvičování do školního sešitu (shoda přísudku s podmětem, přídavná jména, vyznačení základní skladební dvojice – podmět a přísudek)

M – početní úkony s desetinnými čísly (sčítání, odčítání, desetinný zlomek, slovní úlohy), G – úhel

NOS – období socialismu, vznik ČR (Václav Havel, státní svátky)

NOP – jednoduché nástroje (páka, rovina), opakování – střídání den a noc, roční období

Od 6.4. čtení ve školce (příprava úkolů pro děti, výběr knih – Broučci, Devatero pohádek, Ezopovy bajky)


PLÁNOVANÉ AKCE

30. 4. Ředitelské volno

7. 5. Ředitelské volno

Dále prosím o odevzdávání Potvrzení o zdravotní způsobilosti na ŠvP + nezapomeňte do 10.4. doplatit 880 Kč (ŠvP)


TÝDENNÍ PLÁN (19.-23.3.)

ČJ – opakujeme: podstatná jména, přídavná jména, základní skladební dvojice, NOVÁ LÁTKA – ZÁJMENA (skloňování já (mě/mně/mi), ty)

M – opakujeme desetinná čísla (desetinný zlomek, sčítání desetinných čísel), +, -, x, :, G – rovinné útvary (trojúhelník), písemné opakování – desetinná čísla (v průběhu týdne)

NOS – období komunismu, vznik ČR, písemné zkoušení 22.3. – Zrod Československa (obě části – těsně po válce do r. 1948 + 50.léta)

NOP – člověk a stroje (páka, rovina aj.)


PLÁNOVANÉ AKCE

15.3. talentové zkoušky do sportovní třídy (10:00 – 12:00)

16.3. matematický klokan (8:00 – 9:15)

16.3. závěrečná prezentace projektu Vesmírná mise (divadlo Na Cikorce 15:00 – 17:00)

21.3. recitační soutěž

21.3. třídní schůzky

27.3. velikonoční jarmark a dílny

29.3. – 2.4. – velikonoční prázdniny


TÝDENNÍ PLÁN (12.-16.3.)

ČJ – dokončujeme učivo o přídavných jménech (po celý týden celkové shrnutí), stupňování přídavných jmen, ZÁJMENA

M – početní operace s desetinnými čísly (sčítání, odčítání), zlomky, slovní úlohy, desetiminutovky (pís.+,-,x, : ),G – kvádr, krychle

NOS – období po 2.sv.válce (totalitní režim, normalizace), ústní zkoušení (konec 2.sv.války, nástup komunismu)

NOP – závěrečná prezentace projektu Vesmírná mise (příprava, realizace)


 

TÝDENNÍ PLÁN (19.-23.2.)

ČJ – přídavná jména měkká (skloňování podle vzoru jarní), opakujeme přídavná jména tvrdá (jednotné a množné číslo), diktát (čtvrtek): vzory podst.jmen, vyjmenovaná slova, přídavná jména

M – desetinná čísla (práce s číselnou osou, zápis a čtení – rozsah desetiny a setiny (tisíciny NE), rozklad desetinných čísel, začínáme SČÍTÁNÍ desetinných čísel), desetiminutovky (2-3x za týden) – příklady na písemné dělení, násobení, sčítání a odčítání (doporučuji si doma počítat příklady, které naleznete v učebnici na jednotlivých stranách či na deskách (některé učebnice nemají – okopírovat))

NOS – 2.světová válka (písemné zkoušení  v pondělí 19.2. – poslední zápis v sešitě)

NOP – projekt Vesmírná mise (připravit si scénáře, které děti vymýšlely minulé setkání – dopilovat) – natáčení scének

V týdnu 26.2. – 2.3. bude téměř polovina třídy na horách. V průběhu týdne podám informace, jak to budou mít ti, co nejedou.


TÝDENNÍ PLÁN (12.-16.2.)

ČJ – přídavná jména měkká, opakujeme přídavná jména tvrdá (skloňování podle vzoru mladý), množné číslo přídavných jmen (str. 95 – např. cv 6 a 7)

M – desetinná čísla (zápis, čtení – desetiny a setiny), práce s číselnou osou, opakujeme stále dělení jedno- a dvojciferným dělitelem, násobení, sčítání a odčítání větších čísel, SLOVNÍ ÚLOHY, G – střed úsečky

NOS – 2.světová válka

NOP – projekt – Cesta na Mars(sluneční soustava, zajímavosti – video)

Prosím ty, co jedou na hory, aby odevzdali všechny potřebné papíry (kartička pojištěnce, zdravotní způsobilost, seřízení lyží) do konce týdne!!!

Čtenářský deník za leden, na únor přečíst knihu od Karla Čapka.

 


TÝDENNÍ PLÁN (29.1. – 2.2.)

ČJ – skloňování přídavných jmen tvrdých podle vzoru mladý, použití ve větách, procvičování přes prázdniny

M – čtení a zápis desetinných čísel, procvičování přes prázdniny (dělení jedno- a dvojciferným dělitelem, zlomky, násobení, + a -, jednotky obsahu), G – opakování jednoduchých konstrukčních úloh

NOS – druhá světová válka (život za okupace)

NOP – sluneční soustava, planety, referáty, příprava na projekt (info o planetách, cesta na Mars)


NEJBLIŽŠÍ AKCE

26.1. – školní sportovní soutěž – skok přes švihadlo

31.1. – rozdáváme pololetní vysvědčení (výpis), přinést desky (výpis si děti nechávají)

2.2. – pololetní prázdniny

5.-9.2. – jarní (podle počasí opravdu jarní) prázdniny 🙂

13.2. pokračuje projekt Vesmírná mise


TÝDENNÍ PLÁN (22.-26.1.)

ČJ – přídavná jména (určování v textu, PJ tvrdá – vzor mladý, skloňování v pádech podle vzoru mladý)

ČJH – procvičování přídavných jmen

M – desetiminutovky na dělení jedno- a dvojciferným dělitelem, DESETINNÁ ČÍSLA – čtení, zápis (desetiny a setiny + zlomky)

NOS – první republika, DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA (důvody, aktéři, dokument)

NOP – sluneční soustava, připravit si text na projekt (dráha letu na Mars – info o planetách a jiných vesmírných tělesech)


TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Dne 10.1. od 17:30 hodin se koná třídní schůzka. Probírány budou školní akce, prospěch a chování.


 

TÝDENNÍ PLÁN (11.-15.12.)

ČJ – opakujeme podstatná jména (rod, číslo, pád a vzor – pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce)

        Doporučuji určovat pády u podstatných jmen (např. str.66/cv.1 – zvýrazněná slova)

ČJHpodstatná jména

M – dělení dvojciferným dělitelem (opakovat rozklad čísel, např. 16 . 5 = 5 .10 + 5 . 6), opakování písemného dělení jednociferným dělitelem, písemné násobení 1-,2- a 3- ciferným číslem, sčítání, odčítání), učebnice do str. 7-8

NOS – vynálezy, buditelé a obrození

NOP – projekt, orgánové soustavy (videa budou promítnuta na vánoční besídce)


 

TÝDENNÍ PLÁN (4.-8.12.)

ČJ – slovní druhy (určování, zaměření na neohebné sl.druhy), shoda přísudku s podmětem, PODSTATNÁ JMÉNA (mluvnické kategorie – rod, číslo, pád, vzor (pán, hrad, muž, stroj – předseda, soudce), opakování ZDE a ZDE

M – kapitola DĚLENÍ (prosím o vygumování a zalepení 1. dílu Matematika – začneme 2.díl) – dělení přirozených čísel (písemné, pamětné), písemné dělení dvojciferným dělitelem (postup)

NOS – Střední a Jižní Morava (písemné zkoušení 7.12.), nová kapitola Obrazy z novějších dějin (prosím o vygumování, zalepení učebnice Putování po ČR)

NOP – opakování kostra (opravy písemného testu), svalová soustava – výklad (prezentace bude přístupná 2.12. ZDE – přístupová hesla mají děti v ŽK, předmět NOP v rozvrhu), nadále pokračujeme v projektu (orgánové soustavy)

Hodina NOP bude ve středu 6.12.SOUTĚŽ VE ŠPLHU

Děvčata z 5.A zcela ovládla soutěž ve šplhu na tyč v kategorii 5.třídy-dívky. Za to jim patří velké poděkování za reprezentaci třídy a obrovská gratulace. Ale i našim klukům patří potlesk za velmi dobré výkony (…tak snad příště) 🙂 


BESEDA SE STUDENTKAMI MEDICÍNY

Dne 23.11. nás navštívily studentky 3.ročníku všeobecného lékařství na UK. Tímto bych jim ještě jednou chtěl poděkovat za zajímavé poznatky o lidském těle, které využijeme v projektu „Vesmírná mise“.


SOUTĚŽ VE ŠPLHU

Ve středu 29.11. se v tělocvičně školy uskuteční školní kolo ve šplhu na tyč. Prosím naše reprezentanty ve šplhu, aby si na středu vzali úbor (vše vhodné na šplh – neklouzavé, raději krátké rukávy a nohavice). Děkuji za spolupráci


PROJEKT V PLNÉM PROUDU…


TÝDENNÍ PLÁN (20.-24.11.)

ČJ – shoda přísudku s podmětem (podmět rodu ženského a středního), opakovat vzory podstatných jmen, vyjmenovaná slova, pády

M – písemné dělení a násobení, práce se závorkami, slovní úlohy (použití zlomků, jednotky délky)

NOS – Severní Morava (zápis), ve čtvrtek Brno a jižní Morava, možnost opravy známky z Českomoravské vrchoviny

NOP – lidské tělo (kostra – písemné zkoušení), kůže a svaly (výklad)

Na čtvrtek si připravit otázky z orgánových soustav – projekt (čemu nerozumíte, nebo nevíte přesně jak to popsat). Přijdou k nám 2 studentky medicíny, které budou připravené vše vysvětlit, říct nám něco o nemocech a jak fungují důležité orgány. NEPODCENIT  přípravu.


DOPORUČUJI

V rámci našeho projektu doporučuji dětem navštívit „Badatelské odpoledne – lidské smysly“ pod vedením paní učitelky Nikol Soukupové. Vše se uskuteční ve středu 22.11. v 15:00 hod. v učebně přírodopisu 2.stupně (učebna B5/105). Děkuji za sdílení


TÝDENNÍ PLÁN (13.-16.11.)

ČJ – přísudek holý, rozvitý, podmět holý, rozvitý, několikanásobný, vyjádřený, nevyjádřený (opakování)

ČJH – shoda přísudku s podmětem

M – zlomky, slovní úlohy se zlomky, desetiminutovka (písemné dělení, násobení, sčítání, odčítání – opakovat NÁSOBILKU!!!)

NOS – Severní Morava (zápis), Jižní Morava (výklad), Českomoravská vrchovina (test 16.11.)

NOP – lidské tělo (kostra – končetiny, ve středu 22.11. zkoušení „kostra“ (písemné, samozřejmostí je možnost opravy, někdo stále nevyužívá)), svaly

Místo HV si vzít NOP (středa), na úterý si vzít encyklopedie, zajímavosti o lidském těle (projekt Vesmírná mise)


PROJEKT „VESMÍRNÁ MISE“

Dne 31.10. jsme zahájili poslední cyklus projektu společnosti Kreativní partnerství s názvem „VESMÍRNÁ MISE 01/RAK/5.A/2018“. První den jsme se seznámili s novým umělcem, divadelním režisérem a hercem Petrem Strnadem. Tento půlrok se zaměříme na lidské tělo, vesmír a historické události Čech, Moravy a Slezska. 

Součástí projektu byla přednáška o cestě na Mars s panem Milanem Halouskem, která se uskutečnila v pondělí 6.11. v naší třídě. Foto bude dodáno po úplném obnovení webových stránek. Děkuji za pochopení. 


TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Dne 15.11. od 17:30 hod. se konají třídní schůzky. Prosím o podepsání v ŽK + měsíc říjen. Pokud bude někdo potřebovat individuální schůzku, je možné od 15:00 do 17:15 (po předchozí domluvě). Děkuji za pochopení


TÝDENNÍ PLÁN (6.-10.11.)

ČJ – podmět (holý, rozvitý, několikanásobný, vyjádřený, nevyjádřený), přísudek (holý, rozvitý)

ČJH – shoda přísudku s podmětem (onlinecviceni.cz)

M – souřadnice, zlomky

NOS – Severní Morava, test Jižní Čechy (9.11.)

NOP – lidské tělo (kostra)

 

Komentáře jsou uzavřeny.